EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z  9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 64/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. decembra 2011

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5.1 a článok 34.1 tretiu zarážku,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Na plnenie svojich úloh Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) vyžaduje úplnú a spoľahlivú externú štatistiku, ktorú tvorí štatistika platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkaz medzinárodných rezerv, ktoré uvádzajú hlavné položky ovplyvňujúce menové podmienky a devízové trhy v eurozóne, ako aj štatistika cezhraničného prevozu eurobankoviek. Štatistické požiadavky Európskej centrálnej banky (ECB) sú v tejto oblasti ustanovené v usmernení ECB/2011/23 z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (2).

(2)

V článku 5.1 prvej vete Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa vyžaduje, aby ECB za pomoci národných centrálnych bánk zbierala štatistické informácie potrebné na zabezpečenie úloh ESCB buď od príslušných orgánov iných ako národné centrálne banky, alebo priamo od hospodárskych subjektov. V článku 5.1 druhej vete sa ustanovuje, že za týmto účelom spolupracuje s inštitúciami alebo orgánmi Únie a s príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami. V článku 5.2 sa ustanovuje, že národné centrálne banky uskutočňujú v rámci možností úlohy vymedzené v článku 5.1.

(3)

Informácie potrebné na plnenie požiadaviek ECB v oblasti externej štatistiky môžu zbierať a/alebo zostavovať príslušné orgány iné ako národné centrálne banky. Preto niektoré z úloh, ktoré sa majú vykonať na splnenie týchto požiadaviek, vyžadujú spoluprácu medzi ECB alebo národnými centrálnymi bankami a týmito príslušnými orgánmi v súlade s článkom 5.1 štatútu ESCB. V článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 sa vyžaduje, aby sa členské štáty pripravili na úlohy v oblasti štatistiky a plne spolupracovali s ESCB s cieľom zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu ESCB.

(4)

V prípade, že spravodajské jednotky v súlade s národnými pravidlami a zaužívanou praxou vykazujú údaje príslušným orgánom iným ako národné centrálne banky, takéto orgány a ich príslušné národné centrálne banky musia vzájomne spolupracovať, aby sa zabezpečilo splnenie štatistických požiadaviek ECB. Potrebné informácie v oblasti externej štatistiky zbierajú a zostavujú v Írsku Ústredný štatistický úrad (Central Statistics Office) a na Malte Národný štatistický úrad (National Statistics Office). V záujme splnenia uvedených štatistických požiadaviek by mali Central Bank of Ireland a Ústredný štatistický úrad, ako aj Central Bank of Malta a Národný štatistický úrad navzájom spolupracovať. Takáto spolupráca by mala zahŕňať vytvorenie stálej štruktúry na prenos údajov, pokiaľ sa rovnaký výsledok už nedosiahol na základe národných právnych predpisov.

(5)

Hodnotenie kvality štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny a výkazu medzinárodných rezerv by malo prebiehať v súlade s rámcom ECB pre kvalitu štatistiky. Národné centrálne banky, prípadne v spolupráci s inými príslušnými orgánmi, by mali hodnotiť kvalitu údajov, ktoré predkladajú príslušné orgány.

(6)

Podľa článku 3a nariadenia (ES) č. 2533/98 a verejného záväzku Európskeho systému centrálnych bánk týkajúceho sa európskej štatistiky sa rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky prostredníctvom ESCB spravuje zásadami nestrannosti, objektivity, profesionálnej nezávislosti, efektívnosti nákladov, štatistickej dôvernosti, minimalizácie nákladov spojených s vykazovaním a vysokej kvality výstupov.

(7)

Keďže sa usmernením ECB/2011/23 zrušilo usmernenie ECB/2004/15, je potrebné nahradiť odporúčanie ECB/2004/16 zo 16. júla 2004 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (3),

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

ODDIEL I

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto odporúčania majú pojmy „externá štatistika“, „platobná bilancia“ a „medzinárodná investičná pozícia“ a „výkaz medzinárodných rezerv“ rovnaký význam ako sa uvádza v článku 1 usmernenia ECB/2011/23.

ODDIEL II

Poskytovanie štatistických informácií národným centrálnym bankám

1.

V rozsahu, v akom sú adresáti tohto odporúčania poverení zberom externej štatistiky, mali by zabezpečiť, aby sa príslušná externá štatistika poskytla príslušným národným centrálnym bankám včas, aby si tieto národné centrálne banky mohli splniť svoje povinnosti spojené s vykazovaním podľa článkov 2, 3, 5 a 6 usmernenia ECB/2012/23.

2.

2.Tieto informácie by sa mali poskytnúť v súlade so štatistickými štandardmi a požiadavkami ECB na externú štatistiku, ako sa ustanovuje v prílohách I, II, III, IV a VI k usmerneniu ECB/2011/23. Bez toho, aby bola dotknutá monitorovacia úloha ECB stanovená v prílohe V k usmerneniu ECB/2011/23, adresáti tohto odporúčania by mali sledovať kvalitu a spoľahlivosť štatistických informácií, ktoré sa poskytujú príslušnej NCB.

ODDIEL III

Stála spolupráca s príslušnými národnými centrálnymi bankami

Adresáti tohto odporúčania by so svojimi príslušnými národnými centrálnymi bankami mali písomne stanoviť vhodné podmienky spolupráce, aby sa zabezpečila stála štruktúra na prenos údajov, ktorá vyhovuje štatistickým štandardom a požiadavkám ECB, pokiaľ sa rovnaký výsledok už nedosiahol na základe národných právnych predpisov.

ODDIEL IV

Záverečné ustanovenia

1.

Týmto odporúčaním sa od 1. júna 2014 nahrádza odporúčanie ECB/2004/16.

2.

Odkazy na odporúčanie ECB/2004/16 sa považujú za odkazy na toto odporúčanie.

3.

Toto odporúčanie je určené Ústrednému štatistickému úradu v Írsku a Národnému štatistickému úradu na Malte.

4.

Toto odporúčanie sa uplatňuje od 1. júna 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. decembra 2011

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 292, 30.11.2004, s. 21.


Top