EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AR0400

Stanovisko Výboru regiónov „Erasmus pre všetkých“

OJ C 225, 27.7.2012, p. 200–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 225/200


Stanovisko Výboru regiónov „Erasmus pre všetkých“

2012/C 225/15

VÝBOR REGIÓNOV

výslovne víta vyšší rozpočet navrhovaný pre program. Prostriedky sa musia medzi sektory vzdelávania a oblasť mládeže rozdeliť tak, aby všetky oblasti profitovali zo zvýšenia rozpočtu;

zdôrazňuje význam celoživotného vzdelávania, preto musí program v rovnakej miere podporiť všetky vekové skupiny a všetky oblasti učenia;

domnieva sa, že najvyššia podpora by sa mala venovať tým oblastiam, kde sú potreba a potenciálny účinok najväčšie. Z tohto dôvodu by sa prostriedky mali jasne prerozdeliť, a to na projekty, ktoré sú zamerané na tých ľudí, ktorí sa dnes dostávajú do kontaktu s programami mobility v menšej miere, t.j. školy, mladých ľudí mimo formálneho vzdelávania a dospelých v rámci vzdelávania a odbornej prípravy;

zastáva názor, že jednotliví občania budú na budúcnosť vyznačujúcu sa stálymi zmenami dobre pripravení vtedy, keď sa podarí zvládnuť veľké výzvy na miestnej a regionálnej úrovni. Potom budú pripravení na celoživotné vzdelávanie. Neustále sa bude zvyšovať počet ľudí, ktorí dokončia začaté štúdium, začnú študovať na vysokej škole a využijú možnosť absolvovať časť štúdia v rôznych častiach Európy a takisto budú považovať celú Európu za možný trh práce;

vidí výhody spolupráce medzi inštitúciami, aj pokiaľ ide o projekty v oblasti mobility. Ak spolupráca prebieha v inštitucionálnom rámci, môže to vytvoriť lepšie predpoklady pre vysokú kvalitu a dlhodobejší, strategický účinok;

poukazuje na svoje dobré skúsenosti s tými časťami predchádzajúcich programov, ako napr. COMENIUS Regio, ktoré umožňujú zapojenie mimoškolských zariadení a ktorých cieľom je podporovať európsku spoluprácu v školskej oblasti na úrovni regiónov a obcí.

Spravodajkyňa

Yoomi RENSTRÖM (SE/SES), členka mestskej rady, Ovanåker

Referenčný dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje ERASMUS PRE VŠETKÝCH, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

COM(2011) 788 final

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

Veľké výzvy

1.

zastáva názor, že Európa čelí výzvam, ktoré sa v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy stali ešte naliehavejšími. Štrukturálne problémy sú stále zreteľnejšie: týkajú sa slabého rastu produktivity, veľkých častí obyvateľstva, ktoré sú vylúčené z trhu práce, rastúceho dopytu po zdravotníckych a opatrovateľských službách v dôsledku starnutia obyvateľstva a deficitu verejných financií.

2.

Vidí v hospodárskej nerovnováhe zásadný a stále naliehavejší problém, ktorý môže ohroziť demokraciu. Príliš veľa mladých ľudí ukončí svoje vzdelávanie bez toho, aby disponovali znalosťami, ktoré sú potrebné na ich zapojenie do demokratického života a na začatie primeranej pracovnej kariéry, ktorá bude v znamení zmien. Možnosť každého jednotlivca zúčastňovať sa na celoživotnom vzdelávaní je základným predpokladom silnej demokracie a budúceho rastu. V rámci boja proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu sa musí odstrániť aj segregácia na základe pohlavia, ku ktorej dochádza na pracovnom trhu.

3.

Považuje vzdelanie za hlavný prostriedok, ktorý Európskej únii umožní zvládnuť veľké výzvy a zapojiť všetkých občanov do znalostnej spoločnosti. Berie na vedomie návrh nového programu Komisie, ktorý nahradí doterajšie programy v oblasti mládeže a vzdelávania a zlúči ich do jedného spoločného programu. Tento program môže posilniť európske občianstvo tým, že zdôrazní európsky rozmer, zlepšiť občiansku angažovanosť a prispieť k podpore sociálnej súdržnosti tým, že sa stále viac ľuďom v priebehu ich života dostane kvalitného vzdelania. V tejto súvislosti je dôležité, aby všetky cieľové skupiny doterajších programov mali aj naďalej v dostatočnom rozsahu prístup k podpore zo strany EÚ.

4.

V plnej miere podporuje obidva hlavné ciele stratégie Európa 2020, ktoré sú pre navrhovaný program v oblasti vzdelávania najvýznamnejšie: 1) znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončili štúdium, na menej ako 10 % a 2) zaistiť, aby najmenej 40 % obyvateľov vo veku 30–34 rokov malo ukončené vysokoškolské vzdelanie. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné organizovať a poskytovať vzdelávanie iným spôsobom než v časoch, keď vzdelanie získavalo len niekoľko málo osôb. Tým vznikajú nové požiadavky na možnosti dosiahnutia lepšej kvality a dostupnosti vzdelávania pre všetkých na miestnej a regionálnej úrovni.

5.

Zastáva názor, že veľká výzva, ktorou je zahrnúť všetkých – ako to vyplýva aj z dokumentu Komisie – znamená, že školy musia prejsť na nový spôsob práce. Pri kvalitnom spôsobe vzdelávania je možné v dobre rozvinutých predškolských zariadeniach udržiavať a zvyšovať zvedavosť dieťaťa a jeho chuť do učenia už od raného detstva. Na podporu celoživotného vzdelávania nie sú potrebné len možnosti na odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj príležitosti na zmenu profesijného zamerania v priebehu celého života, ale tiež zodpovedajúci postoj detí a mladých ľudí voči vzdelávaniu ako prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu.

6.

Je presvedčený o tom, že prístup k vysokým školám musí byť otvorený, aby boli dostupné pre čo najširší okruh ľudí. Budúci trh práce navyše kladie nové požiadavky, čo znamená, že je potrebné pokračovať v úsilí o lepšie zosúladenie kvalifikácií a pracovných príležitostí a ešte ho zvýšiť, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, komún a regiónov. Preto je dôležité skĺbiť rôzne iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020 a musí byť jasné, že prioritami programu pre vzdelávanie budú podporované všetky príslušné iniciatívy (1).

7.

Zastáva názor, že na to, aby bolo možné zahrnúť všetkých, je potrebné široké spektrum možností vzdelávania. Príkladom je rozsiahle využívanie technológií (IKT), regionálne vysoké školy, ktoré môžu osloviť širšie cieľové skupiny, podpora informálneho a neformálneho vzdelávania mladých ľudí a dospelých s cieľom uľahčiť návrat k vzdelávaniu a zároveň vytvoriť potrebné podmienky, ktoré zaistia dokončenie začatého vzdelávania a uľahčia celoživotné vzdelávanie.

Právomoci miestnych a regionálnych orgánov

8.

Dáva na uváženie skutočnosť, že miestne a regionálne orgány hrajú kľúčovú úlohu pri uskutočňovaní tak európskych programov vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj ostatných iniciatív EÚ v tejto oblasti. V mnohých členských štátoch EÚ sú totiž regióny, mestá a obce hlavnými poskytovateľmi všeobecného a odborného vzdelávania na základných a stredných školách a tiež vzdelávania dospelých.

9.

Nazdáva sa, že miestna a regionálna úroveň plní funkciu koordinátora miestneho a regionálneho rozvoja a rastu, a preto má aj záujem na rozvoji spôsobilostí pracovných síl. Budúce požiadavky trhu práce sa najskôr a najzreteľnejšie odhalia na miestnej a regionálnej úrovni a tu je aj možné uplatniť účinný mechanizmus prispôsobenia, ktorý obsahuje celoživotné vzdelávanie jednotlivca.

10.

Poukazuje na to, že v súčasnosti na mnohých miestach existujú miestne a regionálne partnerstvá v oblasti vedomostí a inovácií, v rámci ktorých úrady, miestne podniky, organizácie mládeže, regionálne vysoké školy a iní poskytovatelia vzdelávania vytvárajú rôzne možnosti súčinnosti. Takéto partnerstvá môžu významne prispieť k zosúladeniu vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami spoločnosti a pracovného života, ako aj so špecifickými potrebami regiónov, ktoré čelia podobným výzvam. Národné agentúry programu by sa preto mali usilovať o uskutočňovanie programu EÚ pre vzdelávanie v spolupráci s týmito partnerstvami, pretože takéto partnerstvá majú strategický význam, keďže posilňujú cezhraničnú spoluprácu a odovzdávanie znalostí medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi.

11.

Za ďalší dôvod na zaručenie zásadného spolupôsobenia miestnej a regionálnej úrovne v programe EÚ pre vzdelávanie považuje dôležitý demokratický aspekt, a tým je možnosť zapájať sa do demokratickej spoločnosti, rozvíjať sa v nej a stať sa nositeľom demokracie.

12.

Zdôrazňuje, že miestna a regionálna úroveň má aj najväčší vplyv na prisťahovalcov a podporuje integráciu do ich novej vlasti, pričom vzdelávanie a odborná príprava hrá rozhodujúcu úlohu pre deti aj dospelých. Situácia môže byť v rámci krajiny veľmi rozdielna.

Všeobecné pripomienky k navrhovanému programu

13.

Konštatuje, že cieľom programu EÚ „Erasmus pre všetkých“ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež je pomocou internacionalizácie zlepšiť kvalitu vyučovania a získavania vedomostí a podporiť európsky rozmer. Podporuje tento celkový cieľ a zastáva názor, že návrh Komisie predstavuje dobrý základ pre privodenie skutočných zmien. Intenzívnejšia výmena názorov zlepšuje šírenie osvedčených nápadov a postupov a podporuje reformy potrebné pre moderné systémy vzdelávania.

14.

Domnieva sa, že program môže významnou mierou prispieť k mobilizácii všetkých zainteresovaných aktérov s cieľom urýchliť zmeny vo vzdelávacom systéme a v práci s mládežou, aby sa tak prihliadalo na potreby novej spoločnosti založenej na vedomostiach a na snahy spoločenstva o väčšiu účasť na spoločenskom dianí a väčšiu zodpovednosť.

15.

Zdôrazňuje, že pobyt v zahraničí počas vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zahraničné stáže mimoriadne účinne pomáhajú jednotlivcom, aby sa rozvíjali a získavali užitočné skúsenosti pre ďalšie vzdelávanie a pracovný život. Využívaním osobných schopností v novom prostredí sa rozvíjajú tak odborné, ako aj všeobecné spôsobilosti, zvyšuje sa samostatnosť a zlepšuje schopnosť komunikovať.

16.

Je presvedčený o tom, že v čase zvyšujúcej sa globalizácie a cezhraničného prepojenia oblastí života a práce sú medzikultúrne schopnosti, jazykové znalosti a medzinárodné poznatky stále dôležitejšie.

17.

Súhlasí s Komisiou, že mobilita podporuje prehĺbenie pocitu európskej identity a občianstva medzi mladými ľuďmi a pôsobí proti xenofóbii.

18.

Zdôrazňuje svoje presvedčenie, že treba prijať osobitné opatrenia v snahe zaistiť rovnaký prístup k mobilite pre všetky cieľové skupiny, na ktoré je zameraný tento program, a to bez ohľadu na geografickú polohu regiónu, z ktorého pochádzajú (2), a v neposlednom rade aj pre tých, ktorí žijú v regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva a v ostrovných, horských a najodľahlejších regiónoch.

19.

Zastáva názor, že jednotliví občania budú na budúcnosť vyznačujúcu sa stálymi zmenami dobre pripravení vtedy, keď sa podarí zvládnuť veľké výzvy na miestnej a regionálnej úrovni. Potom budú pripravení na celoživotné vzdelávanie. Neustále sa bude zvyšovať počet ľudí, ktorí dokončia začaté štúdium, začnú študovať na vysokej škole a využijú možnosť absolvovať časť štúdia v rôznych častiach Európy a takisto budú považovať celú Európu za možný trh práce.

Rozmanitosť a široká úloha vzdelávania

20.

V plnej miere podporuje cieľ zlepšovať zručnosti občanov, aby sa ľahšie začlenili do trhu práce a zvýšili svoju schopnosť zamestnať sa. Súčasne poukazuje na to, že vzdelávanie a odborná príprava by nemali slúžiť výlučne na lepšiu zamestnateľnosť, ale že celkovým cieľom musí byť rozvoj celkovej osobnosti jednotlivca. Zdôrazňuje aj význam celoživotného vzdelávania, preto musí program v rovnakej miere podporiť všetky vekové skupiny a všetky oblasti učenia.

21.

Podčiarkuje, že vzdelávanie a odborná príprava by mali stimulovať tvorivosť a inovačný potenciál jednotlivcov a podporovať duševný a sociálny rozvoj. Je logické v čase hospodárskej krízy a vysokej nezamestnanosti klásť dôraz na úlohu vzdelania a podporu zamestnateľnosti. Výbor by však chcel zdôrazniť, že aj v časoch krízy je nutné zabezpečiť dlhodobý správny vývoj, aby sa Európe potom lepšie darilo. Preto sa musí podporovať inkluzívne vzdelávanie, ktoré sa vzťahuje na jednotlivca ako na celok, a musia sa vypracovať systémy celoživotného vzdelávania.

22.

Zdôrazňuje, že je dôležité chápať odbornú prípravu jednoznačne ako súčasť celoživotného vzdelávania. Vedomosti a vzdelanie sú pritom kľúčovými faktormi a v dnešnom pracovnom živote sa kladú vyššie požiadavky napr. na jazykové znalosti. Pritom treba brať do úvahy, že odborná príprava zahŕňa veľmi široké spektrum a že hrá dôležitú úlohu tak pri integrácii ľudí v ťažkých situáciách, ako aj pre excelentnosť v rôznych pracovných odboroch.

23.

Poukazuje na to, že hlavnou úlohou miestnych a regionálnych aktérov je podporovať tvorivosť a inovačný potenciál mladých ľudí a dať im priestor na ich intelektuálny a sociálny rozvoj. Pre osobnú emancipáciu a sociálnu integráciu mladých ľudí to má rozhodujúci význam. To si vyžaduje tiež opatrenia, ktoré mladým ľuďom umožnia zosúladiť odbornú prípravu a zamestnanie s rodinným životom.

24.

Zdôrazňuje, že vysokoškolské inštitúcie nie sú len vzdelávacími inštitúciami, ale že zohrávajú dôležitú úlohu v regionálnom rozvoji a sú dôležitým zdrojom budúcich inovácií. Preto sa musí vysokoškolské vzdelávanie modernizovať. Výbor svoje stanovisko k potrebným zmenám vo vysokoškolskom vzdelávaní predložil Komisii vo februári 2012 (3). Tri súčasti vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a inovácie) sa jednoznačne musia prepojiť. Takéto prepojenie posilňuje regionálnu úroveň a naopak, ona posilňuje toto prepojenie. Na to je potrebná spolupráca medzi miestnou, regionálnou, vnútroštátnou a európskou úrovňou, v neposlednom rade v rámci miestnych a regionálnych partnerstiev.

25.

Upozorňuje na to, že vzdelávanie dospelých dáva príležitosť k celoživotnému rozvoju individuálnych schopností človeka. Podporuje zmenu profesijného zamerania, ktorú si pružný a stále sa meniaci trh práce niekedy vyžaduje, a navyše poskytuje účastníkom významný prínos pre ich život v spoločenskej, pracovnej, občianskej, kultúrnej a hospodárskej oblasti. Programy vzdelávania dospelých založené na partnerstve patria k najdôležitejším možnostiam, ako poskytnúť väčšie zapojenie jednotlivcov i miestnych spoločenstiev. Preto je obzvlášť dôležité, aby vzdelávací systém EÚ podporoval rozvoj vzdelávania dospelých v členských štátoch a v regiónoch.

Konkrétne pripomienky k návrhu

Základ v zmluve a subsidiarite

26.

Dáva za pravdu Komisii v tom, že navrhovaný program sa opiera o ciele stanovené v článkoch 165 a 166 ZFEÚ a mal by sa uskutočňovať v súlade so zásadou subsidiarity. Preto je veľmi dôležité, aby boli miestne a regionálne správy a rozhodovacie orgány zapojené do navrhovania, uplatňovania a riadenia predkladaných opatrení. Výbor na základe článku 174 týkajúceho sa územnej súdržnosti zdôrazňuje, že sa musia v plnej miere zohľadňovať regionálne rozdiely v EÚ a rozdielne predpoklady regiónov pre uskutočňovanie cieľov stratégie Európa 2020.

Štruktúra programu

27.

Zdôrazňuje, že navrhované rozdelenie jednotlivých činností do troch hlavných oblastí (mobilita, spolupráca medzi inštitúciami a tvorba politických programov) musí byť vyriešené tak, aby poskytovalo všetkým cieľovým skupinám dobré možnosti zapojiť sa, čo je predpokladom pre dosiahnutie cieľov programu. Navrhovaná štruktúra by sa mala zameriavať na podporu užšej medziodvetvovej spolupráce a zintenzívnenie šírenia osvedčených postupov a výsledkov. Výbor však konštatuje, že treba lepšie zohľadniť osobitnosti mimoškolského a informálneho vzdelávania pre mladých, a preto navrhuje doplnenie o samostatnú kapitolu o mládeži, tak ako tomu je v prípade športu.

28.

Považuje za mimoriadne dôležité, aby nový program zohľadňoval rôznu potrebu podpory rôznych cieľových skupín, a tým ich podnecoval zapojiť sa doňho. Koherentný program je pre žiadateľov jasnejší a prehľadnejší. Aktivity však musia byť organizované tak, aby mohli byť využité spôsobom, ktorý bude vyhovovať príslušným cieľovým skupinám. Pre zapojenie sa do programov mobility a spolupráce musia byť splnené rôzne predpoklady, a to v závislosti od toho, v akom vzdelávaní alebo činnosti v oblasti mládeže sa účastníci nachádzajú. Mali by sa zohľadniť potreby rôznych skupín, pokiaľ ide o informácie, postupy podávania žiadostí, rozpočtové pravidlá a kritériá pre jednotlivé aktivity, a to napríklad tak, že určitá časť prostriedkov sa vyčlení na účasť rôznych cieľových skupín, určia sa osobitné štruktúry pre rôzne cieľové skupiny, vytvoria sa aktivity, ktoré sú zamerané špeciálne na jednotlivé cieľové skupiny a pod. Okrem toho treba bezpodmienečne zabezpečiť, že sa budú môcť o podporu uchádzať aj malé ustanovizne, ktoré fungujú často najmä v oblasti škôl, mládežníckej činnosti a vzdelávania dospelých. Výbor sa osobitne zasadzuje za zavedenie opatrení, ktoré by uľahčili účasť znevýhodnených osôb.

29.

Víta uvedené stanovenie cieľa, ktorým je zvýšiť efektívnosť a zjednodušiť program hlavne pre tých, ktorí ho využívajú. Je veľmi dôležité, aby administratívne zjednodušenie prinieslo osoh užívateľom.

30.

Vidí výhody spolupráce medzi inštitúciami, aj pokiaľ ide o projekty v oblasti mobility. Ak spolupráca prebieha v inštitucionálnom rámci, môže to vytvoriť lepšie predpoklady pre vysokú kvalitu a dlhodobejší, strategický účinok. To môže prinášať aj uľahčenie pre jednotlivcov, napr. menej zložité uznávanie. Pri vytváraní takéhoto inštitucionálneho kontextu je však potrebné zohľadniť rôzne druhy organizácií, ktoré sa do tohto programu zapájajú.

31.

V súvislosti s prácou s projektmi mobility považuje za nutné na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni zvýšiť ochotu ďalej podporovať mobilitu aj po skončení projektu, aby sa zachovali vytvorené štruktúry a kontakty. Projekty majú prispieť k odstraňovaniu bariér a podnecovaniu k neustálej výmene, aby sa mobilita mohla po skončení projektu stať súčasťou bežnej činnosti.

32.

Považuje za dôležité, aby formy financovania štúdia v jednotlivých krajinách vytvorili tiež možnosť absolvovať časť štúdia v iných členských štátoch.

33.

Berie na vedomie návrh Komisie vytvoriť spolu s Európskou investičnou bankou európsky systém pôžičiek pre študentov, ktorý doplní systémy jednotlivých štátov. Zdôrazňuje, že tieto pôžičky nesmú viesť ku komercializácii vzdelávacej mobility. Je skeptický, pokiaľ ide o to, či sa má program opierať prevažne o skupinu európskych investičných bánk, pretože náklady na záruky sú značné a potreba sa v jednotlivých členských štátoch veľmi líši.

34.

V súvislosti so spoluprácou pri tvorbe politických programov zdôrazňuje, že musia existovať platformy pre dialóg s príslušnými zainteresovanými subjektmi v oblasti vzdelávania a v podnikoch a vyzdvihuje význam spolupôsobenia miestnych a regionálnych orgánov tak na otvorenej metóde koordinácie, ako aj na uskutočňovaní programu.

Informálne a neformálne vzdelávanie — mládež a šport

35.

Považuje za dôležité, aby mobilita bola možná v prípade všetkých druhov učenia. Tento prístup sa uplatní napr. tým, že sa vyzdvihne význam všetkých druhov vzdelávania, teda formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania, a berie na vedomie, že Komisia chce do tohto programu zahrnúť všetky formy vzdelávania. Zdôrazňuje však, že organizácia informálneho a neformálneho vzdelávania mimo vzdelávacieho zariadenia si vyžaduje úplne iné podmienky a táto skutočnosť by sa mala aj vhodne prejaviť v štruktúre programu. Z tohto hľadiska by boli dôležité aj opatrenia, ktoré by vzbudili iniciatívneho ducha mladých ľudí a podporovali by ho.

36.

Vyslovuje sa najmä za opatrenia podporujúce účasť ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení; za podporu sociálneho začlenenia, amatérskeho športu, dobrovoľníctva, rovnaké príležitosti a telesnú aktivitu posilňujúcu zdravie prostredníctvom vyššieho zapojenia sa do športu, so zameraním na znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia s mentálnym alebo telesným postihnutím.

37.

Domnieva sa, že štruktúra programu by mohla byť užitočná pre všetky druhy učenia. Výbor zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány by mali mať možnosť podieľať sa na navrhovaní podoby implementácie a na monitorovaní programu, aby tie časti, ktoré sa v miestnom kontexte prejavia ako problematické, mohli byť čo najlepšie zmenené.

38.

Za jednu z oblastí, ktorú je potrebné zmeniť a objasniť, považuje napr. to, že by sa mala umožniť účasť prostredníctvom menších organizácií a spolupráca v menšom rámci. Týka sa to predovšetkým mládežníckych organizácií a inštitúcií vzdelávania dospelých, ale v mnohých ohľadoch aj škôl a materských škôl.

39.

Poukazuje na to, že v oblasti športu prebieha informálne a neformálne vzdelávanie vo veľkom rozsahu. Okrem toho existujú otázky, ktoré sú špecifické pre šport a ktoré sa obzvlášť odrážajú v politickej spolupráci, a to boj proti dopingu, násiliu a rasizmu, ako aj podpora dobre fungujúcich športových organizácií.

40.

Uznáva nanajvýš pozitívne výsledky opatrení na podporu politickej účasti mladých ľudí v súčasnom programe „Mládež v akcii“, predovšetkým štruktúrovaného dialógu a seminárov mládeže k sociálnym, kultúrnym a politickým otázkam, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Poukazuje na ich význam a vyslovuje sa za ich pokračovanie a ďalší rozvoj v rámci novej generácie programu.

41.

Domnieva sa preto, že ako súčasť informálneho a neformálneho vzdelávania by mal program vo väčšom rozsahu podporovať mobilitu vedúcich a školiteľov na základe spoločne dohodnutých noriem a vzájomného uznávania medzi regiónmi a členskými štátmi.

42.

Takisto víta, že program podporuje nadnárodné projekty spolupráce v oblasti športu a považuje možnosť uskutočňovať cezhraničné projekty vo všetkých oblastiach programu za kľúčový prvok jeho európskej pridanej hodnoty.

43.

Víta zjednodušenie, ktoré sa týka tiež medzinárodného rozmeru. Súhlasí s Komisiou, že je potrebné podporiť budovanie kapacít v tretích krajinách, vrátane krajín v rámci procesu rozširovania s osobitným dôrazom na susedné krajiny, zdôrazňuje však, že finančné nástroje EÚ vyčlenené na vonkajšiu spoluprácu treba plne využiť.

Otázky rozpočtu

44.

Výslovne víta vyšší rozpočet navrhovaný pre program, pretože práve výška prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na tento program, ukáže, aký význam pripisuje Komisia zvyšovaniu kvality vzdelávania, ktorá je rozhodujúcim faktorom toho, ako dobre môže EÚ dosiahnuť svoje celkové ciele. Prostriedky sa musia medzi sektory vzdelávania a oblasť mládeže rozdeliť tak, aby všetky oblasti profitovali zo zvýšenia rozpočtu.

45.

Domnieva sa, že prostriedky EÚ sa musia využívať účinne, ak sa majú dosiahnuť ciele stanovené v programe, a preto musí existovať možnosť nasmerovať prostriedky do tých oblastí, v ktorých majú najväčší účinok a môžu byť najefektívnejšie využité, na základe transparentných kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií. Zdôrazňuje preto, že je potrebné pravidelné monitorovanie programu na všetkých úrovniach, aby sa zistilo, do akej miery je potrebné prerozdeliť prostriedky. Okrem toho je však dôležité posudzovať prerozdeľovanie finančných prostriedkov z miestneho a regionálneho hľadiska, aby sa bralo do úvahy rozdelenie v rámci štátu. Navyše tu musí existovať možnosť prerozdeľovať prostriedky aj v rámci členského štátu, aby boli čo najefektívnejšie využité podľa miestnych a regionálnych daností.

46.

Domnieva sa, že štruktúru vnútroštátnych agentúr by mali stanovovať členské štáty, keďže ony sú zodpovedné za realizáciu a spravovanie národných, decentralizovaných programových opatrení.

47.

V tejto súvislosti zastáva názor, že Komisia by mala ešte pred začatím programu včas vysvetliť, ako sa má účinnosť merať a aké ukazovatele treba na to použiť. Ukazovatele a príslušné kritériá musia byť vopred jasne uvedené, aby členské štáty, miestne a regionálne orgány a zainteresované subjekty vedeli, na čom sú. Podľa názoru Výboru regiónov by tieto ukazovatele mali zahŕňať tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne prvky.

48.

Berie na vedomie, že Komisia chce v budúcnosti časť aktivít, ktoré predtým spadali pod program pre celoživotné vzdelávanie, kryť z Európskeho sociálneho fondu. Aby to fungovalo, musí byť zaručené, že to ustanovenia sociálneho fondu pripúšťajú a členské štáty a zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy o tejto zmene vedia a vítajú ju.

49.

Je toho názoru, že požiadavky na spravovanie a účtovníctvo by mali byť primerané výške finančnej pomoci. Pri menších projektoch by sa nemala vyžadovať taká rozsiahla a pracovne náročná kontrola ako pri väčších projektoch.

50.

Zároveň upozorňuje na to, že predpoklady a schopnosť zúčastniť sa na programe sú odlišné, čo môže mať vplyv na náklady. Môže to súvisieť s nerozvinutým vzťahom k vzdelávaniu, zdravotným postihnutím, možnosťami hradiť si náklady na cestu a pobyt alebo s rôznymi regionálnymi podmienkami.

Kľúčové kompetencie ako leitmotív

51.

Nazdáva sa, že pre ďalšiu prácu je podstatné, aby Komisia určila za leitmotív svojho návrhu celoživotné vzdelávanie pre všetkých a považuje za veľmi dôležité, aby všetci mali možnosť osvojiť si základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú uvedené v odporúčaniam ku kľúčovým kompetenciám (4).

52.

Domnieva sa, že program by mal vychádzať z toho, že pri získavaní kľúčových kompetencií je potrebné podporovať všetkých ľudí. To znamená, že hlavnými cieľovými skupinami sú deti a učitelia na školách, mladí ľudia mimo formálneho vzdelávania a dospelí, ktorí potrebujú ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu.

Závery

Zvýšiť dôraz na včasné konanie a propagátorov programu

53.

Poukazuje na svoje skoršie stanovisko (5), v ktorom zdôraznil, že ochota vycestovať za vzdelávaním do zahraničia sa musí vštepovať už veľmi skoro. Je potrebné včas vzbudiť u detí a mladých ľudí záujem o iné kultúry a dať im možnosť odhaliť výhody vzájomného spoznávania sa. Včasný kontakt s európskymi programami podporuje ochotu a schopnosť študovať a pracovať v zahraničí, čo zase prospieva spoločnému trhu práce, rastu a občianstvu EÚ. Pripomína, že znalosť cudzích jazykov sa ľahšie a účinnejšie získava v útlom detskom veku.

54.

Pripomína tiež, že veľmi naliehavou otázkou pre VR je sociálne začleňovanie, pri ktorom môže tento program dosiahnuť vysokú účinnosť. Týka sa to veľkých, rôznorodých skupín žiakov, ktorí potrebujú rôzne druhy pomoci kvôli ťažkostiam pri učení, sociálnym problémom a vylúčeniu, alebo preto, lebo vyrastajú v cudzej krajine s cudzou kultúrou. V súčasnosti existuje problém, že mnoho mladistvých preruší alebo opustí školu s nedostatočnými základnými vedomosťami. Musia sa nájsť možnosti, ako podporiť tvorbu metód a odovzdávanie vedomostí a ako v tejto oblasti pomôcť rozhodovacím orgánom na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

55.

Zdôrazňuje, že vzhľadom na to je veľkou výzvou, ako osloviť vrstvy s nerozvinutým vzťahom k vzdelávaniu a s ekonomickým znevýhodnením. Je preto o to dôležitejšie začať včas s európskymi projektmi v školách a predškolských zariadeniach. Sem môžu byť zapojení všetci žiaci, čím môže program rozvinúť svoj vyrovnávajúci účinok a súčasne posilniť európsky rozmer.

56.

Súhlasí s názorom Komisie, pokiaľ ide o význam zapojenia osôb v strategickom postavení resp. osôb, ktoré sú schopné šíriť informácie a dobré príklady. Môžu to byť napr. učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou, poradcovia, bývalí účastníci programu mobility, riaditelia škôl alebo osoby s rozhodovacou právomocou. Výbor by privítal, keby sa na túto skupinu ľudí vzhľadom na ich kľúčovú úlohu pri podpore mobility kládol jasnejší dôraz.

57.

Poukazuje na svoje dobré skúsenosti s tými časťami predchádzajúcich programov, ako napr. COMENIUS Regio, ktoré umožňujú zapojenie mimoškolských zariadení a ktorých cieľom je podporovať európsku spoluprácu v školskej oblasti na úrovni regiónov a obcí, pričom partneri môžu spolupracovať na témach spoločného záujmu, vymieňať si skúsenosti a rozvíjať trvalé štruktúry spolupráce.

Prednostné cieľové skupiny a zameranie

58.

Domnieva sa, že tento program musí byť pravidelne monitorovaný na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečilo, že prispieva k plneniu celkových cieľov. Súčasne musí byť aj v novej generácii programu naďalej možné podporovať opatrenia, ktorých účinnosť je ťažko zmerateľná alebo iba z dlhodobého hľadiska, t.j. po uplynutí trvania programu, ktorých hodnota sa však preukáže inými dôkazmi. Napríklad význam včasných opatrení je známy z iných prieskumov a podľa názoru výboru to platí aj pre podporu európskeho rozmeru.

59.

Prijíma prílišné zameranie súčasného rozpočtu na projekty mobility, ktoré sa odráža aj v názve programu, so zmiešanými pocitmi. Zastáva názor, že zlepšenie kvality v oblasti vzdelávania a najväčší európsky prínos sa má dosiahnuť prostredníctvom projektov spolupráce a spoluprácou medzi inštitúciami, čo by malo z rozpočtu jasnejšie vyplývať. Týmto spôsobom by bolo možné podporovať menšie projekty spolupráce, ktoré sú lepšie prispôsobené určitým cieľovým skupinám alebo môžu byť začiatkom rozsiahlejšej spolupráce.

60.

Je toho názoru, že výzvy, ktoré Komisia uvádza v úvode, sú v odôvodnení návrhu primerane zohľadnené. Nedá sa to však povedať v súvislosti s navrhovaným prideľovaním finančných prostriedkov. Tu sa namiesto toho dôraz badateľne kladie na väčšie financovanie projektov a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Európske programy by mali podporovať a podnecovať žiaduci rozvoj a lepšiu kvalitu, čo znamená, že najvyššia podpora by sa mala venovať tým oblastiam, kde sú potreba a potenciálny účinok najväčšie. Z tohto dôvodu by sa prostriedky mali jasne prerozdeliť, a to na projekty, ktoré sú zamerané na tých ľudí, ktorí sa dnes dostávajú do kontaktu s programami mobility v menšej miere, t.j. školy, mladých ľudí mimo formálneho vzdelávania a dospelých v rámci vzdelávania a odbornej prípravy.

61.

Víta zámer Komisie aj naďalej podporovať aktivity akademickej výučby a výskumu v oblasti európskej integrácie v rámci programu Jean Monnet. Zastáva však názor, že táto špecifická podpora sa nemôže sústrediť len na dve inštitúcie uvedené v návrhu Európskej komisie. Výbor dokonca kladie dôraz na to, aby sa aj v budúcnosti bralo do úvahy šesť európskych vysokých škôl, ktoré sú podporované v rámci programu Jean Monnet na obdobie rokov 2007 – 2013, t. j. Akadémia európskeho práva, College of Europe, Európsky univerzitný inštitút, Medzinárodné centrum európskeho vzdelávania, Európsky inštitút pre verejnú správu a Európska agentúra pre rozvoj v špeciálnej pedagogike, aby sa tak zlepšilo geografické rozloženie a kultúrna rozmanitosť týchto inštitútov excelentnosti európskeho záujmu.

62.

Poukazuje na úzku spojitosť medzi slabými výsledkami v škole a sociálno-ekonomickým znevýhodnením, ktoré sú významnými faktormi pre mnoho mladých ľudí, ktorí nemajú prácu, nenavštevujú žiadnu školu resp. neabsolvujú odbornú prípravu. Prelomenie tohto začarovaného kruhu je obrovská výzva pre miestne a regionálne orgány v celej Európe a malo by sa v rámci tohto programu považovať za prioritu, ktorá zodpovedá čiastočne cieľu v oblasti vzdelávania a čiastočne cieľu v oblasti zamestnanosti a podporujú ju viaceré iniciatívy. Výbor by privítal, keby sa tomuto hľadisku pri prideľovaní finančných prostriedkov pripisovala väčšia váha.

63.

V plnom rozsahu podporuje cieľ, ktorý je možné vyčítať z odôvodnenia návrhu na nový program v oblasti vzdelávania a mládeže, a vôľu Komisie zohľadniť mnohé skupiny osôb, ktoré sa môžu ako jedinci rozvíjať v rôznych etapách života a získať kvalitnú ponuku na vzdelávanie. Preto sa o účele programu bude musieť jasne informovať, aby mali všetky cieľové skupiny pocit, že sa ich týka. Názov programu - „Erasmus pre všetkých“ – vysiela naopak signál, že jeho hlavný dôraz spočíva na vysokoškolskom vzdelávaní. Vzhľadom na tento nesúlad s deklarovaným ambicióznym cieľom a v záujme čo najlepšieho dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020 výbor odporúča vyvážiť rozpočet a upraviť názov programu.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

Názov

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje ERASMUS PRE VŠETKÝCH, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje , program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Zdôvodnenie

Konotácie s existujúcim programom Erasmus navodzujú silné prepojenie s vysokoškolským vzdelávaním a mobilitou. Nový program EÚ má širší rozsah a názov „Erasmus pre všetkých“ by mohol byť zavádzajúci.

Pozmeňovací návrh 2

Bod odôvodnenia

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(3)

Široké uznávanie značky Erasmus v radoch širokej verejnosti v členských štátoch a v účastníckych tretích krajinách ako synonyma mobility študujúcich v Únii si zasluhuje rozsiahlejšie využívanie tejto značky hlavnými sektormi vzdelávania, ktoré patria do pôsobnosti programu.

Zdôvodnenie

V súlade s návrhom na zmenu názvu programu.

Pozmeňovací návrh 3

Bod odôvodnenia

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(27)

Je potrebné stanoviť kritériá výkonnosti, na ktorých by sa rozdelenie rozpočtu medzi členské štáty na akcie riadené národnými agentúrami malo zakladať.

(27)

Je potrebné stanoviť kritériá výkonnosti, na ktorých by sa rozdelenie rozpočtu medzi členské štáty a na akcie riadené národnými agentúrami malo zakladať.

Zdôvodnenie

Regionálne rozdiely môžu mať značné dôsledky na výkon a tým sú rozhodujúce pre prideľovanie prostriedkov.

Pozmeňovací návrh 4

Bod odôvodnenia

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(30)

Európska komisia a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v spoločnom oznámení o novej reakcii na meniace sa Susedstvo (6) načrtli, okrem iného, cieľ ďalej uľahčovať účasť krajín Susedstva na akciách Únie v oblasti mobility a budovania kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a otvárať budúci vzdelávací program susedským krajinám.

(30)

Európska komisia a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v spoločnom oznámení o novej reakcii na meniace sa Susedstvo (6) načrtli, okrem iného, cieľ ďalej uľahčovať účasť krajín Susedstva na akciách Únie v oblasti mobility a budovania kapacít v vo vysokoškolskom vzdelávaní a otvárať budúci vzdelávací program susedským krajinám.

Zdôvodnenie

Spoločné oznámenie výslovne spomína spoluprácu škôl prostredníctvom programu eTwinning.

Pozmeňovací návrh 5

Bod odôvodnenia

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(33)

S cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu na meniace sa potreby počas celej dĺžky trvania programu by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s ustanoveniami, ktoré sa týkajú kritérií výkonnosti, a s akciami riadenými národnými agentúrami. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce viedla vhodné konzultácie, vrátane tých na úrovni odborníkov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané odosielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(33)

S cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu na meniace sa potreby počas celej dĺžky trvania programu by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s ustanoveniami, ktoré sa týkajú kritérií výkonnosti, a s akciami riadenými národnými agentúrami. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce viedla vhodné konzultácie, vrátane tých na úrovni odborníkov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané odosielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Zdôvodnenie

Výbor regiónov by mal byť tiež začlenený do procesu konzultácií v súlade s článkom 307 ZFEÚ.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 1.1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Týmto nariadením sa zriaďuje program pre činnosť Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s názvom „Erasmus pre všetkých“ (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program pre činnosť Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s názvom „“ (ďalej len „program“).

Zdôvodnenie

V súlade s návrhom na zmenu názvu programu.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 5c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

podporovať vytvorenie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania, podnecovať reformy politiky na vnútroštátnej úrovni, podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane neformálneho vzdelávania, a podporovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže, najmä lepšou spoluprácou v oblasti politík, lepším využívaním nástrojov uznávania a transparentnosti a rozširovaním osvedčených postupov;

súvisiaci ukazovateľ: počet členských štátov, ktoré využívajú výsledky otvorených metód koordinácie pri rozvoji svojej vnútroštátnej politiky;

podporovať vytvorenie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania, podnecovať reformy politiky na vnútroštátnej úrovni, podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane neformálneho vzdelávania, a podporovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže, najmä lepšou spoluprácou v oblasti politík, lepším využívaním nástrojov uznávania a transparentnosti a rozširovaním osvedčených postupov;

súvisiaci ukazovateľ: počet členských štátov, ktoré využívajú výsledky otvorených metód koordinácie pri rozvoji svojej vnútroštátnej politiky;

Zdôvodnenie

V súlade s definíciou celoživotného vzdelávania (článok 2 ods. 1).

Pozmeňovací návrh 8

Článok 6

Návrh stanoviska

Navrhovaná zmena

V oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sa ciele programu presadzujú prostredníctvom týchto troch akcií:

a)

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania;

b)

spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov;

c)

podpora reformy politiky.

V oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sa ciele programu presadzujú prostredníctvom týchto troch akcií:

a)

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania;

b)

spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov;

c)

podpora reformy politiky.

Zdôvodnenie

EÚ by mala zaručiť prístup k mobilite všetkým občanom za rovnakých podmienok bez ohľadu na miesto ich pôvodu. Študenti z najvzdialenejších regiónov EÚ majú sťažené možnosti mobility vzhľadom na veľkú vzdialenosť, ktorá ich oddeľuje od kontinentu. Preto, a na základe článku 349 ZFEÚ, by bolo potrebné zaviesť opatrenia na podporu mobility, aby boli tieto akcie, na ktoré sa vyčlení 63 % prostriedkov, prístupné za rovnakých podmienok všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na miesto ich bydliska. Rovnako ako sa uvádza v správe „Najvzdialenejšie regióny Európy na jednotnom trhu: vplyv EÚ vo svete“, ktorú na žiadosť bývalého člena Komisie Barniera vypracoval Pedro Solbes Mira, bývalý španielsky minister poľnohospodárstva a hospodárstva a financií a bývalý člen Komisie, požadujeme posilnenie politík v oblasti mobility mladých ľudí a univerzitných študentov doplnením financovania programu Erasmus tak, aby sa pokryli dodatočné náklady, ktoré súvisia s presunom študentov z najvzdialenejšieho regiónu pôvodu do hlavného mesta daného členského štátu a študentov z iných členských štátov, ktorý by sa chceli zapojiť do programu Erasmus v jednej z inštitúcií vyššieho vzdelávania v najvzdialenejších regiónoch, teda presun z hlavného mesta príslušného členského štátu do najvzdialenejšieho regiónu. Na vytvorenie priaznivejších podmienok pre projekty mobility študentov z najvzdialenejších regiónov na vyšších stupňoch vzdelávania treba na národnej úrovni podporovať výučbu jazykov a výmenné pobyty už v skoršom veku.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 10c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

podporu nasledujúcich európskych akademických inštitúcií presadzujúcich cieľ európskeho záujmu;

(i)

Európsky univerzitný inštitút vo Florencii;

(ii)

College of Europe (v Bruggách a Natoline);

c)

podporu nasledujúcich európskych akademických inštitúcií presadzujúcich cieľ európskeho záujmu:

i)

Európsky univerzitný inštitút vo Florencii;

ii)

College of Europe (v Bruggách a Natoline);

Zdôvodnenie

Šesť európskych vysokých škôl, ktoré sú podporované v rámci programu Jean Monnet na obdobie rokov 2007 – 2013, by sa malo brať do úvahy aj v budúcnosti, aby sa tak zlepšilo geografické rozloženie a kultúrna rozmanitosť týchto inštitútov excelentnosti európskeho záujmu.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 16.4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Verejné a súkromné orgány v hlavných sektoroch vzdelávania, ktoré patria do pôsobnosti programu, používajú značku Erasmus na účely komunikácie a rozširovania informácií týkajúcich sa programu; táto značka sa spája s týmito hlavnými sektormi vzdelávania:

„Erasmus vysokoškolské vzdelávanie“, spojený so všetkými druhmi vysokoškolského vzdelávania v Európe a na medzinárodnej úrovni,

„Erasmus odborná príprava“, spojený s odborným vzdelávaním a prípravou a so vzdelávaním dospelých,

„Erasmus školy“, spojený so školským vzdelávaním,

„Erasmus účasť mládeže“, spojený s neformálnym vzdelávaním mládeže.

Verejné a súkromné orgány v hlavných sektoroch vzdelávania, ktoré patria do pôsobnosti programu, používajú značku Erasmus na účely komunikácie a rozširovania informácií týkajúcich sa programu; táto značka sa spája s týmito hlavnými sektormi vzdelávania:

„ vysokoškolské vzdelávanie“, spojený so všetkými druhmi vysokoškolského vzdelávania v Európe a na medzinárodnej úrovni,

„ odborná príprava“, spojený s odborným vzdelávaním a prípravou a so vzdelávaním dospelých,

„ školy“, spojený so školským vzdelávaním,

„ účasť mládeže“, spojený s neformálnym vzdelávaním mládeže.

Zdôvodnenie

V súlade s návrhom na zmenu názvu programu.

Pozmeňovací návrh 11

Článok 18.3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Program podporuje spoluprácu s partnermi z tretích krajín, najmä s partnermi zo susedských krajín, na akciách a činnostiach podľa článkov 6 a 10.

Program podporuje spoluprácu s partnermi z tretích krajín, najmä s partnermi zo susedských krajín, na akciách a činnostiach podľa článkov 6, a 10.

Zdôvodnenie

Cieľom je umožniť zapojenie partnerov zo susedných krajín do športových činností.

V Bruseli 4. mája 2012

Predsedníčka Výboru regiónov

Mercedes BRESSO


(1)  Najdôležitejšie iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020 v tejto súvislosti sú: „Mládež v pohybe“, „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, „Inovácia v Únii“ a „Digitálna agenda pre Európu“.

(2)  CdR 290/2011 fin.

(3)  CdR 290/2011.

(4)  Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES).

(5)  Stanovisko VR k zelenej knihe na tému „ Podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí“, CdR 246/2009 fin.

(6)  COM(2011) 303 final, 25.5.2011.


Top