EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. júla 2011 k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/21


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. júla 2011

k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 29. júna 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii (1) (ďalej len „navrhované rozhodnutie“) a k textu menovej dohody, ktorá tvorí prílohu k navrhovanému rozhodnutiu.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa navrhované rozhodnutie týka menovej dohody podľa článku 219 ods. 3 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

ECB víta navrhované nariadenie, keďže text priloženej menovej dohody plne zohľadňuje pripomienky a pozmeňujúce návrhy ECB uvedené v stanovisku ECB CON/2011/22 z 11. marca 2011 k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja (2) a postoj, ktorý ECB vyjadrila počas rokovacieho procesu.

Napriek tomu má ECB vo vzťahu k navrhovanému rozhodnutiu konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad medzi rozhodnutím Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja (3) a navrhovaným rozhodnutím.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. júla 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 360 v konečnom znení.

(2)  Uverejnené zároveň s týmto stanoviskom.

(3)  Zatiaľ neuverejnené.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Štvrtá citácia (nová)

Žiadny text.

„so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,“

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie je potrebné na zohľadnenie skutočnosti, že sa tento akt Únie prijíma v súlade s článkami 127 ods. 4 a 282 ods. 5 zmluvy, ktoré ustanovujú povinnosť uskutočniť s ECB konzultácie o všetkých navrhovaných aktov Únie, ktoré patria do oblasti jej pôsobnosti.

Zmena a doplnenie 2

Bod 3 odôvodnenia

„(3)

Rada 13. apríla 2011 oprávnila Komisiu, konajúcu v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a s jej súhlasom v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci, rokovať s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja, s cieľom uzavrieť menovú dohodu. Uvedená dohoda bola parafovaná 30. mája 2011.“

„(3)

Rada 13. apríla 2011 oprávnila Komisiu, , rokovať s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja, s cieľom uzavrieť menovú dohodu a do týchto rokovaní plne zapojiť ECB a vyžiadať si jej súhlas pri otázkach, ktoré patria do oblastí jej pôsobnosti. Uvedená dohoda bola parafovaná 30. mája 2011.“

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena a doplnenie sú potrebné na účely zosúladenia navrhovaného rozhodnutia s bodom 6 odôvodnenia a s článkom 1 rozhodnutia Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja  (2).


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Zatiaľ neuverejnené.


Top