EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0042

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. mája 2011 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 159/10


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. mája 2011

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 2. marca 2011 žiadosť Rady o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

Na zabezpečenie efektívneho fungovania nedávno zriadeného Európskeho systému finančného dohľadu sú potrebné zmeny právnych predpisov Únie v oblasti fungovania troch európskych orgánov dohľadu (2) a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) (3). V tomto smere navrhovaná smernica, ktorou sa menia a dopĺňajú právne predpisy v oblasti poisťovníctva a cenných papierov – predovšetkým smernica 2009/138/ES (4) a v obmedzenejšom rozsahu aj smernica 2003/71/ES (5), dopĺňa právny rámec prijatý už smernicou 2010/78/EÚ (6). Toto stanovisko je potrebné čítať v spojitosti so stanoviskom ECB CON/2010/23 (7).

2.

V tomto stanovisku sa navrhovaná smernica hodnotí z hľadiska finančnej stability. Pripomienky a pozmeňujúce návrhy obsiahnuté v tomto stanovisku sa zameriavajú na aspekty týkajúce sa reformy architektúry dohľadu, zapojenia ECB, ESCB a ESRB a spolupráce a opatrení na zdieľanie informácií s európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Osobitná pozornosť sa v stanovisku venuje potrebe zabezpečiť vo vhodných oblastiach konzistentný prístup v rámci všetkých odvetví finančných služieb, prostredníctvom ktorého sa zaistia rovnaké podmienky a ktorý bude aj nástrojom konvergencie v oblasti dohľadu.

Konkrétne pripomienky

Jednotná kniha pravidiel EÚ pre finančný sektor

3.

Vypracovanie jednotnej knihy pravidiel EÚ, ktoré sa budú uplatňovať na všetky finančné inštitúcie na jednotnom trhu (8), je plne podporované zo strany ECB (9) a vyžaduje si, i) primeranú identifikáciu príslušných oblastí pre delegované a vykonávacie akty, ii) dostatočné zapojenie európskych orgánov dohľadu do prípravy takýchto aktov, pričom sa zohľadní ich technický charakter a potreba spoľahnúť sa na vysoko odborné znalosti orgánov dohľadu, a iii) konzistentný a koordinovaný prístup medzi všetkými odvetviami pri prijímaní týchto vykonávacích opatrení.

Poradná úloha ECB, pokiaľ ide o návrhy delegovaných a vykonávacích aktov

4.

Vzhľadom na význam úlohy, ktorú zohrávajú delegované a vykonávacie akty prijaté na základe článkov 290 a 291 zmluvy (10) ako podstatná súčasť jednotnej knihy pravidiel, ECB vyjadruje nasledujúce pripomienky k výkonu svojej vlastnej poradnej úlohy v zmysle článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 zmluvy.

Po prvé, delegované alebo vykonávacie akty vypracované Komisiou sú „navrhovanými aktmi Únie“ v zmysle prvej zarážky článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 zmluvy. Tak delegované, ako aj vykonávacie akty sú právnymi aktmi Únie. Väčšina jazykových verzií článku 282 ods. 5 zmluvy odkazuje na „navrhované“ právne akty Únie, pri ktorých sa vyžaduje, aby boli konzultované s ECB (11). Z tohto dôvodu nie je možné obmedziť rozsah povinnosti uskutočniť konzultácie s ECB iba na tie navrhované akty, ktoré sú založené na návrhu Komisie.

Po druhé, v rozsudku OLAF (12) Súdny dvor uviedol, že povinnosť konzultovať s ECB „má v podstate zaručiť, že autor takého právneho aktu tento neprijme skôr, ako vypočuje úrad, ktorý je na základe osobitnej právomoci, ktorú vykonáva v rámci Spoločenstva v danej oblasti, a s prihliadnutím na vysoký stupeň odbornosti obzvlášť spôsobilý účelne prispieť k zamýšľanému procesu prijatia aktu“.

V tejto súvislosti by sa v dostatočnom časovom predstihu mali s ECB uskutočňovať konzultácie o navrhovaných aktoch Únie vrátane delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré patria do oblasti pôsobnosti ECB, aby sa mohli plne využiť všetky výhody výkonu jej poradnej úlohy. ECB pri výkone svojej poradnej úlohy v najväčšej možnej miere zohľadní potrebu včasného prijatia týchto aktov.

Opatrenia na zdieľanie informácií

5.

V súvislosti so všeobecnými zmenami a pripomienkami, ktoré sú spoločné pre väčšinu sektorových právnych predpisov a potrebné pre fungovanie nových orgánov, ECB zdôrazňuje význam zabezpečenia toho, aby sa do príslušnej právnej úpravy finančného sektora zahrnuli primerané komunikačné kanály pre výmenu informácií. ECB preto navrhuje zmeniť a doplniť smernicu 2009/138/ES v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami smernice 2006/48/ES (13), v súlade s ktorými sa nebráni príslušným orgánom a orgánu EIOPA, aby zasielali informácie centrálnym bankám ESCB a prípadne ECB, ostatným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za dozor nad platobnými systémami a ESRB, pokiaľ sú tieto informácie relevantné pre plnenie ich príslušných úloh (14). Primerané opatrenia na zdieľanie informácií by sa mali ustanoviť aj pre mimoriadne situácie.

Konvergencia v rámci všetkých odvetví finančných služieb

6.

Hoci ECB rešpektuje skutočnosť, že ciele navrhovanej smernice sú obmedzené, je toho názoru, že právny rámec Únie by mal byť v prípade potreby konzistentný v rámci všetkých odvetví finančných služieb, aby sa zabránilo regulačnej arbitráži. ECB napríklad navrhuje podporiť konvergenciu jednotlivých odvetví v týchto oblastiach:

6.1.   Zaobchádzanie s finančnými podielmi pri výpočte vlastných zdrojov: pri určovaní vlastných zdrojov je ECB toho názoru, že koherencia pri zaobchádzaní s „účasťami“ v rovnakom odvetví a v rámci všetkých odvetví finančných služieb by sa mala zvýšiť, aby sa zabránilo regulačnej arbitráži medzi právnickými osobami a/alebo subjektami v rámci finančného konglomerátu (15). ECB odporúča predovšetkým ďalšie zosúladenie definícií účasti v poisťovniach a úverových inštitúcií v smernici 2006/48/ES (16) a smernici 2009/138/ES (17) a metód, ktoré sa majú používať na úrovni skupiny na riešenie dvojitej úpravy vyplývajúcej z účasti vo viacerých odvetviach (18). Podvýbor pre finančné konglomeráty zriadený nariadeniami o zriadení európskych orgánoch dohľadu (19) by mohol zohrávať zmysluplnú úlohu pri posilňovaní konvergencie medzi odvetviami.

6.2.   Riešenie otázky finančnej stability: bližšie by sa mohli posúdiť procyklické účinky vyplývajúce z implementácie regulačného rámca Solventnosť II a v relevantných oblastiach aj vplyv proticyklických mechanizmov na finančnú stabilitu, a to i s ohľadom na prémiu za nelikviditu uvedenú v navrhovanej smernici.

6.3.   Politiky a systémy odmeňovania: v súlade s cieľmi odporúčania Komisie (20) ECB vo všeobecnosti víta prebiehajúce práce v oblasti politík a systémov odmeňovania v rámci vykonávacích opatrení Solventnosť II (21); medzinárodne dohodnuté všeobecné zásady politík odmeňovania vypracované pre banky a zodpovedajúce vykonávacie normy (22) by sa mali uplatňovať na sektor poisťovníctva (23), pričom by sa prípadne vzali do úvahy aj špecifiká tohto sektora.

6.4.   Ratingové hodnotenia: na základe navrhovanej smernice bude orgán EIOPA poverený určitými úlohami týkajúcimi sa, i) hodnotenia spôsobilosti externých ratingových agentúr (ECAI) a ii) zaradenia ich ratingov podľa objektívnej stupnice kategórií úverovej kvality (24), v súvislosti s čím bude Komisia musieť prijať podrobné kritériá vo forme delegovaných aktov (25). Hoci ECB v zásade podporuje tieto nové úlohy, ktorými bol orgán EIOPA poverený, a berie na vedomie špecifiká jednotlivých odvetví finančných služieb, takisto poznamenáva, že spôsobilosť externých ratingových agentúr sa už riešila v rámci smernice 2006/48/ES (26) a nariadenia (ES) č. 1060/2009 (27). V tejto súvislosti a so zreteľom na medzisektorovú povahu týchto otázok ECB preto navrhuje, aby sa ešte pred akýmkoľvek legislatívnym krokom uskutočnilo hodnotenie zo strany troch európskych orgánov dohľadu s cieľom zabezpečiť súlad a súčinnosť medzi príslušnými sektorovými právnymi predpismi Únie vrátane možných vykonávacích opatrení.

6.5.   Určenie „mimoriadneho poklesu na finančných trhoch“: v prípade nesúladu s kapitálovou požiadavkou na solventnosť, orgán dohľadu môže požiadať poisťovne alebo zaisťovne, aby v maximálnej lehote 9 mesiacov prijali potrebné opatrenia (28). V prípade mimoriadneho poklesu na finančných trhoch môže orgán dohľadu predĺžiť túto lehotu o primeraný čas „pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov“ (29). Podľa navrhovanej smernice by orgán EIOPA identifikoval a konštatoval existenciu prípadu mimoriadneho poklesu na finančných trhoch, v súvislosti s ktorým by Komisia prijala delegované akty stanovujúce postupy, ktorými by sa orgán EIOPA mal riadiť pri určovaní existencie takýchto prípadov a „faktorov“, ktoré treba zohľadniť, vrátane maximálneho „primeraného času“ (30). ECB podporuje navrhovanú úlohu udelenú orgánu EIOPA, ktorou je zabezpečiť konzistentný prístup vo všetkých členských štátov. Z rovnakého dôvodu by mohlo byť vhodné konzultovať s ESRB a zaviesť kvalitatívne a kvantitatívne kritériá, metódy a požiadavky na určovanie takýchto prípadov.

Mal by sa bližšie objasniť vzájomný vzťah medzi vyhláseniami orgánu EIOPA o prípadoch mimoriadneho poklesu na finančných trhoch, vyhláseniami Rady o mimoriadnych situáciách v zmysle nariadení o zriadení európskych orgánov dohľadu (31), ako aj opatreniami prijatými orgánmi dohľadu vo výnimočných situáciách v prípade ďalšieho zhoršenia finančnej situácie príslušného podniku (32).

Prechodné ustanovenia

7.

Hoci ECB chápe potrebu prechodným požiadaviek (33), mohlo by byť vhodné, aby sa v niektorých prípadoch výrazne skrátili maximálne desaťročné obdobia, v priebehu ktorých sa predpokladá prijatie určitých prechodných ustanovení, čím by sa poskytli vhodné stimuly k včasnému uplatňovaniu reformy Solventnosť II (34). So zreteľom na význam konzistentného prístupu pre zabezpečenie kvality vykazovania možno ako príklad uviesť použitie metód a predpokladov používaných pri oceňovaní aktív a pasív, ktoré by sa malo uskutočniť v primeranej lehote.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovanej smernice, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. mája 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 8 v konečnom znení.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84) (spoločne ďalej len „nariadenia o zriadení európskych orgánoch dohľadu“).

(3)  Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1) a nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(6)  Smernica 2010/78/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

(7)  Stanovisko CON/2010/23 z 18. marca 2010 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ C 87, 1.4.2010, s. 1).

(8)  Pozri napríklad bod odôvodnenia 22 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a bod odôvodnenia 14 smernice 2010/78/EÚ.

(9)  Pozri napríklad odsek 2 stanoviska CON/2009/17 z 5. marca 2009 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ C 93, 22.4.2009, s. 3), odsek 2 stanoviska CON/2010/5 z 8. januára 2010 k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1) a odsek 1.3.1 stanoviska CON/2010/23.

(10)  Články 290 a 291 zmluvy patria do šiestej časti kapitoly 2 oddielu 1 nazvaného „Právne akty Únie“.

(11)  Článok 282 ods. 5 zmluvy odkazuje na navrhované akty Únie v týchto jazykových verziách: bulharskej („проект на акт на Съюза“); španielskej („proyecto de acto de la Unión“); dánskej („udkast“); nemeckej („Entwurf für Rechtsakte der Union“); estónskej („ettepanekute“); gréckej („σχέδιο πράξη της Ένωσης“); francúzskej („projet d'acte de l'Union“); talianskej („progetto di atto dell'Unione“); lotyšskej („projektiem“); litovskej („Sąjungos aktų projektų“); holandskej („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalskej („projectos de acto da União“); rumunskej („proiect de act al Uniunii“); slovenskej („navrhovaných aktoch Únie“); slovinskej („osnutki aktov Unije“); fínskej („esityksistä“); švédskej („utkast“). Írska verzia znie „gniomh Aontais arna bheartu“, čo zodpovedá pojmu „plánované“ akty Únie.

(12)  Vec C-11/00 Komisia Európskych spoločenstiev v. Európska centrálna banka, Zb. 2003, I-7147, najmä odseky 110 a 111.

(13)  Pozri článok 49 a článok 130 ods. 1 smernice 2006/48/ES.

(14)  Pozri napríklad odseky 13 až 15 stanoviska CON/2009/17 a odsek 2.2 stanoviska CON/2010/23.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1). Najmä článok 4 ods. 10 a článok 57.

(17)  Pozri článok 92 ods. 1 písm. b), ako je zmenený a doplnený navrhovanou smernicou, v spojitosti s článkom 212 ods. 2 tretím pododsekom.

(18)  T. j. napríklad rozdiely vo vymedzení pojmov „trvalá väzba/trvalé prepojenie“, „významný/podstatný vplyv“, pokiaľ ide o pojem „účasť“ alebo o prahové hodnoty pre odpočet, ktoré sa pohybujú v rozpätí od 20 % v právnej úprave poisťovní do 10 % v právnej úprave bankovníctva.

(19)  Pozri článok 57 ods. 1 nariadení o zriadení európskych orgánov dohľadu.

(20)  Pozri najmä bod odôvodnenia 8 a odseky 1.1 a 2.1 odporúčania Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

(21)  Pozri pracovný dokument Komisie (Generálne riaditeľstvo vnútorného trhu a služieb) „Consultation paper on the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration“, 14.12.2010, s. 26 (dostupný na:http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf).

(22)  Pozri článok 22 a prílohu V k smernici 2006/48/ES a usmernenia CEBS o politikách a postupoch odmeňovania, 10. december 2010, dostupné na:http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf

(23)  Pozri dokument „CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09“, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Pozri článok 2 ods. 20 navrhovanej smernice – navrhovaný nový článok 109a ods. 1 písm. a) smernice 2009/138/ES.

(25)  Pozri bod odôvodnenia 18 a článok 2 ods. 21 navrhovanej smernice – navrhované nové písm. n) článku 111 ods. 1 smernice 2009/138/ES.

(26)  Pozri články 81 až 83 smernice 2006/48/ES, ako aj časť 2 prílohy VI k tejto smernici.

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).

(28)  Článok 138 smernice 2009/138/ES.

(29)  Článok 138 ods. 4 smernice 2009/138/ES.

(30)  Článok 2 ods. 30 a 31 navrhovanej smernice.

(31)  Článok 18 nariadení o zriadení európskych orgánov dohľadu.

(32)  Článok 138 ods. 5 smernice 2009/138/ES.

(33)  Na základe navrhovanej smernice sú maximálne obdobia pre prechodné ustanovenia stanovené v smernici 2009/138/ES. Avšak konkrétne lehoty stanovené v delegovaných aktoch môžu byť kratšie (pozri aj bod odôvodnenia 30 navrhovanej smernice).

(34)  Článok 75 smernice 2009/138/ES – pozri články 308a ods. 5 a 308b písm. e) navrhovanej smernice.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 70 smernice 2009/138/ES

[Žiadna zmena a doplnenie v navrhovanej smernici.]

„Článok 70

Zasielanie informácií centrálnym bankám, menovým orgánom, orgánom dohľadu nad platobnými systémami a Európskemu výboru pre systémové riziká

Bez toho, aby bol dotknutý tento oddiel, orgán dohľadu môže týmto subjektom zasielať informácie určené na plnenie ich úloh:

1.

centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk a iným inštitúciám s podobnou funkciou v ich postavení ako menové orgány, pokiaľ takéto informácie sú relevantné pre plnenie ich príslušných úloh stanovených právnymi predpismi, vrátane uskutočňovania menovej politiky a s ním spojeného poskytovania likvidity, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania cenných papierov a zabezpečovania stability finančného systému;

2.

podľa potreby ďalším vnútroštátnym orgánom , príslušným na dohľad nad platobnými systémami; a

3.

Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB), pokiaľ sú informácie relevantné pre plnenie jeho úloh.

Tieto orgány alebo inštitúcie môžu tiež oznámiť orgánom dohľadu také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 67. Na informácie prijaté v tejto súvislosti sa vzťahujú ustanovenia o mlčanlivosti tohto oddielu.

V mimoriadnych situáciách, vrátane situácie definovanej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, členské štáty umožnia príslušným orgánom bezodkladne poskytovať informácie národným centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk, pokiaľ sú takéto informácie relevantné pre plnenie ich úloh stanovených právnymi predpismi, vrátane uskutočňovania menovej politiky a s ním spojeného poskytovania likvidity, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania cenných papierov a zabezpečenia stability finančného systému, ako aj ESRB, pokiaľ sú takéto informácie relevantné pre plnenie jeho úloh.

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny a doplnenia je zosúladenie vyššie uvedených ustanovení o výmene informácií s terminológiou používanou v iných smerniciach uplatňovaných vo finančnom sektore, a to aj vo výnimočných situáciách, a zabezpečenie prístupu ESRB k informáciám orgánov dohľadu (pozri aj odsek 5 tohto stanoviska).

Zmena a doplnenie 2

Článok 2 ods. 30 písm. a) navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 138 ods. 4 smernice 2009/138/ES

„V prípade mimoriadneho poklesu na finančných trhoch, ktorý určí orgán EIOPA v súlade s týmto odsekom, môžeorgán dohľadu predĺžiť lehotu stanovenú v druhom pododseku odseku 3 o primeraný čas pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov.“

„V prípade mimoriadneho poklesu na finančných trhoch, ktorý určí orgán EIOPA po konzultácii s ESRB v súlades týmto odsekom, môže orgán dohľadu predĺžiť lehotu stanovenú v druhom pododseku odseku 3 o primeraný čas pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov.“

Odôvodnenie

Vzhľadom na možné medzisektorové systémové dôsledky takéhoto prípadu by sa v prípade potreby mala uskutočniť konzultácia s ESRB o určení existencie mimoriadneho poklesu na finančných trhoch (pozri odsek 6.5 tohto stanoviska).

Zmena a doplnenie 3

Článok 2 ods. 31 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 143 smernice 2009/138/ES

„1.   Komisia prijme v súlade s článkom 301a a za podmienok stanovených v článkoch 301b a 301c delegované akty, v ktorých bližšie určí postupy, ktoré má dodržiavať orgán EIOPA pri určovaní toho, či je na finančných trhoch mimoriadny pokles, a faktory, ktoré sa musia zohľadniť na účely uplatňovania článku 138 ods. 4, vrátane maximálnej primeranej lehoty vyjadrenej celkovým počtom mesiacov, ktorá musí byť rovnaká pre všetky poisťovne a zaisťovne, ako sa uvádza v prvom pododseku ods. 4 článku 138.“

„1.   Komisia prijme v súlade s článkom 301a a za podmienok stanovených v článkoch 301b a 301c delegované akty, v ktorých bližšie určí postupy, ktoré má dodržiavať orgán EIOPA pri určovaní toho, či je na finančných trhoch mimoriadny pokles, a faktory, ktoré sa musia zohľadniť na účely uplatňovania článku 138 ods. 4, vrátane metód, kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a požiadaviek, maximálnej primeranej lehoty vyjadrenej celkovým počtom mesiacov, ktorá musí byť rovnaká pre všetky poisťovne a zaisťovne, ako sa uvádza v prvom pododseku ods. 4 článku 138.“

Odôvodnenie

Dôvodom tejto zmeny a doplnenia je zabezpečiť objektívne hodnotenie určovania existencie mimoriadneho poklesu na finančných trhoch (pozri odsek 6.5 tohto stanoviska).

Zmena a doplnenie 4

Článok 2 ods. 61 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 259 ods. 4 smernice 2009/138/ES (nový odsek 4)

 

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Orgán EIOPA vypracuje do [XXX] rokov po [XXX] hodnotiacu správu o procyklických účinkoch vyplývajúcich z uplatňovania regulačného rámca Solventnosť II a v prípade potreby o vplyve proticyklických mechanizmov na finančnú stabilitu, a to i s ohľadom na prémiu za nelikviditu uvedenú v článku 77a“.

Odôvodnenie

Pozri odsek 6.2 tohto stanoviska.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top