EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2011 k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 114/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. marca 2011

k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 26. januára 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie) (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 prvej zarážke a článku 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa navrhované nariadenie týka nominálnych hodnôt a technických špecifikácií euromincí. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Navrhované nariadenie je kodifikovaným znením nariadenia Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (2). Nebola vykonaná žiadna zmena podstaty existujúcich pravidiel pre nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí.

Hoci ECB vo všeobecnosti víta kodifikáciu, poznamenáva, že kodifikačný prístup neumožňuje vykonanie žiadnej podstatnej zmeny nariadenia (ES) č. 975/98. ECB je však toho názoru, že by sa mala vykonať zmena technických špecifikácií ustanovených v prílohe I k navrhovanému nariadeniu, ako je vysvetlené v prílohe.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. marca 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 691 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmena a doplnenie, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 13 navrhovaného nariadenia

„(13)

Zo všetkých predpísaných technických špecifikácií pre euromince má indikatívnu povahu iba hodnota udávajúca hrúbku, pretože vlastná hrúbka mince závisí od predpísaného priemeru a hmotnosti,“

Odôvodnenie

Hoci indikatívne hodnoty týkajúce sa hrúbky mincí mohli byť jedinými hodnotami, ktoré mohli byť stanovené v roku 1998, keď boli technické špecifikácie euromincí určených do obehu prijaté po prvýkrát, ECB odporúča, aby sa tieto indikatívne hodnoty teraz nahradili hodnotami udávajúcimi skutočnú hrúbku euromincí, ktoré sú dobre známe a používané mincovňami ako referenčná hodnota na výrobu mincí.

Zmena a doplnenie 2

Príloha I k navrhovanému nariadeniu

„Technické špecifikácie uvedené v článku 1

Nominálna hodnota (euro)

(…)

Hrúbka v mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Technické špecifikácie uvedené v článku 1

Nominálna hodnota (euro)

(…)

Hrúbka v mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Odôvodnenie

Príloha I k navrhovanému nariadeniu opakuje tabuľku obsiahnutú v článku 1 nariadenia (ES) č. 975/98. V tejto tabuľke sa hrúbka mincí uvádza v treťom stĺpci s poznámkou pod čiarou, ktorá uvádza, že hodnoty udávajúce hrúbku majú indikatívnu povahu. Hoci tieto indikatívne hodnoty mohli byť jedinými hodnotami, ktoré mohli byť stanovené v roku 1998, keď boli technické špecifikácie euromincí určených do obehu prijaté po prvýkrát, ECB odporúča, aby sa tieto indikatívne hodnoty teraz nahradili hodnotami udávajúcimi skutočnú hrúbku euromincí, ktoré sú dobre známe a používané mincovňami ako referenčná hodnota na výrobu mincí.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Hodnoty udávajúce hrúbku majú indikatívnu povahu“

(3)  


Top