EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  13. januára 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 13. januára 2011

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 13. októbra 2010 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré ovplyvňujú Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) pri podporovaní plynulého fungovania platobných systémov, ako aj pri prispievaní k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, pri riadení devízových operácií a pri udržiavaní a spravovaní oficiálnych devízových rezerv členských štátov, ako sa ustanovuje v článku 127 ods. 2 a 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Vzhľadom na záväzok vedúcich predstaviteľov skupiny G-20 oznámený na stretnutí v Pittsburghu v septembri 2009, že budú podporovať odolnosť a transparentnosť mimoburzového trhu s derivátmi, ECB podporuje cieľ navrhovaného nariadenia ustanoviť jednotné podmienky pre zmluvy o mimoburzových derivátoch a pre výkon činnosti centrálnych zmluvných strán a archívov obchodných údajov.

ECB má však obavy v súvislosti s niektorými ustanoveniami navrhovaného nariadenia. Cieľom navrhovaného nariadenia je najmä podporovať finančnú stabilitu na mimoburzovom trhu s derivátmi z hľadiska obozretnostného dohľadu. Zákonom stanovenou úlohou a povinnosťou centrálnych bánk je chrániť finančnú stabilitu, ako aj bezpečnosť a efektívnosť finančných infraštruktúr. Túto úlohu plnia tak centrálne banky zodpovedné za dozor nad centrálnymi zmluvnými stranami a archívmi obchodných údajov, ako aj centrálne banky emitujúce meny, ktoré sa používajú v súvislosti s transakciami zúčtovávanými centrálnymi zmluvnými stranami alebo registrovanými v archívoch obchodných údajov. Preto je potrebné, aby sa zabezpečila primeraná účasť ECB a národných centrálnych bánk (NCB) Eurosystému na rôznych aspektoch navrhovaného nariadenia (predovšetkým pokiaľ ide o rozhodnutia udeliť alebo odňať povolenia vrátane rozšírenia činnosti, prebiehajúce preskúmanie rizika centrálnych zmluvných strán, vymedzenie technických noriem pre centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov a rozhodnutia povoliť centrálnym zmluvným stranám a archívom obchodných údajov z tretej krajiny uskutočňovanie ich činnosti v Únii) bez toho, aby sa hmotnoprávne upravili právomoci centrálnej banky.

ECB okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť prísnu reguláciu centrálnych zmluvných strán. Z tohto pohľadu by sa malo aj úvážiť, či sa vyžaduje zmena a doplnenie vymedzenia pojmu „úverová inštitúcia“ v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (2) tak, aby sa zabezpečilo, že centrálne zmluvné strany sa klasifikujú ako úverové inštitúcie s bankovou licenciou na obmedzené účely.

ECB tiež poznamenáva, že táto reforma bude mať obrovské praktické dôsledky pre účastníkov trhu, najmä pokiaľ ide o operácie, riadenie rizika a právnu dokumentáciu.

Konkrétne pripomienky

Na základe článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke zmluvy a článku 3.1 štrvtej zarážky a článkzu 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v spojitosti s výnimkami stanovenými na základe článku 139 zmluvy a článku 42.1 štatútu ESCB jednou zo základných úloh uskutočňovaných prostredníctvom ESCB je podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. V tejto súvislosti ECB a NCB členských štátov, ktorých menou je euro, môžu poskytovať zariadenia a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči iným krajinám. Právomoc Eurosystému vykonávať dozor nad zúčtovacími a platobnými systémami sa zakladá na týchto ustanoveniach (3). Právomoc v oblasti dozoru je spojená aj s úlohou ESCB prispievať k stabilite finančného systému podľa článku 127 ods. 5 zmluvy, ktorá sa odráža aj v článku 3.3 štatútu ESCB. Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne podľa článku 127 ods. 2 prvej zarážky zmluvy, ako sa odráža aj v článku 3.1 štatútu ESCB, navyše závisí od existencie spoľahlivých a účinných trhových systémov a infraštruktúr. Podpora plynulého fungovania takýchto systémov a infraštruktúr je preto základnou úlohou Eurosystému (4). Aj NCB členských štátov, ktorých menou nie je euro, majú podobné právomoci na základe ich príslušných vnútroštátnych právnych rámcov.

Centrálni bankári a regulátori cenných papierov v rámci Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) uznali význam tak regulácie, ako aj dozoru v oblasti infraštruktúr finančného trhu vrátane centrálnych zmluvných strán. Vzhľadom na to sa odporúčania CPSS-IOSCO zakladajú na koncepcii regulácie podnikania, dohľadu a dozoru vykonávanom komisiami pre cenné papiere a centrálnymi bankami na rovnakej úrovni. Navrhované nariadenie by malo nasledovať rovnaký prístup tým, že by zaistilo, aby sa právomoc Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) doplnila a vyvážila o primeranú účasť ECB a NCB. Zastrešujúcim cieľom právnej úpravy by malo byť vytvorenie noriem vypracovaných v úzkej spolupráci medzi ESMA a ESCB, pričom by sa zabránilo tomu, aby centrálne banky museli vytvoriť dodatočné a poteciálne rozličné opatrenia v oblasti dozoru (vrátane právnych aktov) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť centrálnych zmluvných strán a archívov obchodných údajov. Toto však môže viesť k nadmerne zaťažujúcemu regulačnému rámcu Únie pre centrálne zmluvné strany a môže dokonca viesť aj k právnym rizikám, ak by existovala duplicita alebo dokonca rozdielne požiadavky.

Vzhľadom na vyššie uvedené je rozhodujúce, aby sa zabezpečila účinná spolupráca medzi orgánmi dohľadu a dozoru v kontexte navrhovaného nariadenia. Ako sa už uviedlo v príspevku Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie o derivátoch a trhovej infraštruktúre (5), ECB sa domnieva, že úloha členov ESCB by sa mala výslovne premietnuť do nasledovných aspektov a vysvetliť. Po prvé, stanovenie oprávnenosti na zúčtovaciu povinnosť podľa článku 4 navrhovaného nariadenia by nemal vykonávať ESMA samostatne, ale v spolupráci s členmi ESCB. Po druhé, stanovenie regulačných technických noriem, usmernení a odporúčaní pre centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov by sa malo uskutočňovať v úzkej spolupráci s členmi ESCB. Na zaistenie súladu s pôvodnými postupmi a politickými rozhodnutiami (6) a na úplné uznanie právomoci ESMA a ESCB by bolo najlepším riešením, aby sa práca organizovala protredníctvom spoločnej skupiny ESMA-ESCB založenej na modele súčasnej skupiny ESCB-CESR. Po tretie, príslušní členovia ESCB by mali byť podľa potreby zainteresovaní tak z hľadiska dozoru, ako aj z hľadiska centrálnych bánk na všetkých úlohách kolégií zriadených podľa článku 14 navrhovaného nariadenia vrátane povoľovania centrálnych zmluvných strán a dozoru nad nim podľa hlavy III navrhovaného nariadenia. Po štvrté, pokiaľ ide o vzťahy k tretím krajinám, ESMA by nemal prijímať rozhodnutia o uznaní centrálnych zmluvných strán usadených v tretej krajine podľa článku 23 navrhovaného nariadenia bez úzkej spolupráce s príslušnými členmi ESCB tak z hľadiska dozoru, ako aj z hľadiska centrálnych bánk, aby sa zaistilo, že sa primerane zohľadnia akékoľvek obavy alebo politiky centrálnej banky týkajúce sa napr. likvidity alebo riadenia rizika. ECB navyše odporúča, aby sa takéto uznanie podmienilo recipročným zaobchádzaním s centrálnymi zmluvnými stranami usadenými v Únii na základe príslušných právnych predpisov takýchto tretích krajín. Po piate musí existovať primeraná účasť a spolupráca medzi všetkými príslušnými orgánmi, úradmi a centrálnymi bankami. V prípade centrálnych bánk to platí tak v prípade ich účasti na kolégiách, ako aj pokiaľ ide o výmenu potrebných informácií na účely finančnej stability, dozoru a štatistiky.

ECB na záver poznamenáva, že centrálne banky môžu centrálnym zmluvným stranám ponúkať škálu operácií, ktoré by podľa možnosti zahŕňali jednodňové úverové a vkladové služby a služby vyrovnania v závislosti od ich zákonom stanovených úloh a zodpovednosti. ECB uznáva, že operácie centrálnej banky sú najefektívnejším nástrojom pre trhovú infraštruktúru z hľadiska ich potrieb v oblasti likvidity a riadenia rizika. Avšak operácie centrálnej banky nie sú samo o sebe navrhnuté na to, aby napĺňali obchodné potreby trhovej infraštruktúry, a je na Eurosystéme a iných centrálnych bankách, aby si pre seba určili, ktoré operácie chcú ponúknuť centrálnym zmluvným stranám a iným trhovým infraštruktúram a za akých podmienok. V tejto súvislosti sa v článku 10 ods. 1 navrhovaného nariadenia ako podmienka na získanie povolenia poskytovať služby a vykonávať činnosti ako centrálna zmluvná strana vyžaduje, aby centrálna zmluvná strana mala „prístup k primeranej likvidite“. Táto primeraná likvidita „by mohla vyplývať z prístupu k likvidite centrálnej banky alebo k likvidite dôveryhodnej a spoľahlivej komerčnej banky“. ECB sa domnieva, že zatiaľ čo peniazmi komerčnej banky sa riziká naozaj neodstránia, peniazmi centrálnej banky však áno, ako to dokazujú aj odporúčania CPSS-IOSCO a ESCB-CESR. Preto by sa v navrhovanom nariadení nemali likvidita centrálnej banky a peniaze komerčnej banky uvádzať ako dve rovnocenne bezpečné a výhodné možnosti.

ECB súčasne kladne hodnotí, že navrhované nariadenie neobsahuje žiadne návrhy na reguláciu prístupu k úveru centrálnej banky. Viac ako v prípade iných operácií je rozhodnutie poskytnúť bežný alebo mimoriadny úver výsadou centrálnej banky a je priamo prepojené na menovú politiku.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. januára 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 484 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Navyše sa činnosti niektorých NCB členských štátov, ktorých menou je euro, v oblasti dozoru vykonávajú na základe vnútroštátnych zákonov a právnych predpisov, ktoré dopĺňajú a v niektorých prípadoch duplikujú právomoc Eurosystému. Právomoc NCB členských štátov, ktoré ešte nezaviedli euro, v oblasti dozoru je ustanovená vo vnútroštátnych zákonoch a právnych predpisoch.

(4)  Pozri tiež Rámec politiky dohľadu Eurosystému z 20. februára 2009, ktorý je dostupný na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(5)  Júl 2010, dostupné na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(6)  Pozri tiež závery Rady Ecofin z 9. októbra 2007, v ktorých sa uvádza, že „Pokiaľ ide o prácu ESCB/VEROCP na ‚štandardoch pre zúčtovanie a vyrovnanie cenných papierov v EÚ‘, Rada … uznáva, že ochrana investorov a obozretná bezpečnosť sektora služieb poskytovaných po uskutočnení obchodu vrátane aspektov riadenia rizík, sú dôležité otázky, o ktorých je potrebné rokovať, a že by sa ako doplnenie kódexu správania v oblasti rizík a finančnej stability mali zvážiť konkrétne kroky, napríklad schválením štandardov alebo regulačných opatrení“; pozri tiež závery Rady Ecofin z 3. júna 2008, ktoré vyzývajú ESCB a CESR na ukončenie práce na vyššie uvedených štandardoch.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 7 bis navrhovaného nariadenia (nový)

Žiadny text

„7 bis

Na základe článku 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 1 druhej vete, článku 3.1 a článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len ‚štatút ESCB‘) v spojitosti s výnimkou stanovenou na základe článku 139 zmluvy a článku 42.1 štatútu ESCB je jednou zo základných úloh uskutočňovaných prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. V tejto súvislosti ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu poskytovať zariadenia a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči iným krajinám. Aj národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro, majú podobné právomoci na základe ich príslušných vnútroštátnych právnych rámcov. Z toho vyplýva, že výkon právomocí v oblasti dozoru sa môže považovať za základnú úlohu ESCB. Ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa mimoburzových derivátov, centrálnych zmluvných strán a archívov obchodných údajov nie sú dotknuté právomoci členov ESCB v oblasti dozoru, ako sú stanovené v zmluve a štatúte ESCB, a nemali by byť dotknuté ani právomoci v oblasti dozoru, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov.“

Odôvodnenie

Navrhované nariadenie stanovuje obozretnostné požiadavky na centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov bez toho, aby náležite zohľadnilo právomoci členov ESCB v oblasti dozoru nad takýmito infraštruktúrami zakotvené v zmluve, štatúte ESCB a vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch. Z tohto dôvodu by sa navrhovaným novým bodom odôvodnenia stanovil rámec, v ktorom sa bude navrhované nariadenie uplatňovať po jeho prijatí.

Zmena a doplnenie 2

Bod odôvodnenia 29 navrhovaného nariadenia

„(29)

Priame pravidlá týkajúce sa povoľovania a dohľadu nad centrálnymi zmluvnými stranami sú nevyhnutným dôsledkom povinnosti zúčtovávať mimoburzové deriváty. Je primerané, aby si vnútroštátne príslušné orgány zachovali zodpovednosť za všetky aspekty povoľovania centrálnych zmluvných strán a dohľadu nad nimi vrátane overovania, či žiadajúca centrálna zmluvná strana spĺňa požiadavky tohto nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, vzhľadom na skutočnosť, že tieto vnútroštátne príslušné orgány majú naďalej najlepšiu pozíciu na skúmanie, ako centrálne zmluvné strany vykonávajú svoju každodennú činnosť, na vykonávanie pravidelných previerok a podľa potreby na prijatie primeraného opatrenia.“

„(29)

Priame pravidlá týkajúce sa povoľovania a dohľadu nad centrálnymi zmluvnými stranami sú nevyhnutným dôsledkom povinnosti zúčtovávať mimoburzové deriváty. Je primerané, aby si vnútroštátne príslušné orgány zachovali zodpovednosť za všetky aspekty povoľovania centrálnych zmluvných strán a dohľadu nad nimi vrátane overovania, či žiadajúca centrálna zmluvná strana spĺňa požiadavky tohto nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, vzhľadom na skutočnosť, že tieto vnútroštátne príslušné orgány majú naďalej najlepšiu pozíciu na skúmanie, ako centrálne zmluvné strany vykonávajú svoju každodennú činnosť, na vykonávanie pravidelných previerok a podľa potreby na prijatie primeraného opatrenia. Berúc do úvahy ich právomoci v oblasti dozoru a úlohu emitujúcich centrálnych bánk by príslušný orgán mal z dovôdu efektívnosti, aby sa predišlo duplicite práce, úzko zapojiť členov ESCB do pravidelného preskúmania centrálnych zmluvných strán a rozhodovania o vhodných opatreniach.“

Odôvodnenie

Ak by príslušný orgán na základe navrhovaného nariadenia zapojil členov ESCB v ich funkcii orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk do pravidelného preskúmania centrálnych zmluvných strán a rozhodovania o vhodných opatreniach, zabránilo by to duplicite práce vykonávanej takýmito príslušnými orgánmi z hľadiska dohľadu a ECB a NCB z hľadiska dozoru. Bolo by to oveľa efektívnejšie aj pre regulovanú centrálnu zmluvnú stranu, keďže by nemusela poskytovať relevantné informácie viacerým orgánom a centrálnym bankám a spolupracovať s nimi.

Zmena a doplnenie 3

Bod odôvodnenia 49 navrhovaného nariadenia

„(49)

Je dôležité zaistiť medzinárodné zbližovanie požiadaviek na centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov. Toto nariadenie vychádza z odporúčaní, ktoré vypracovali CPSS – IOSCO a ESCB – CESR [poznámka pod čiarou], a vytvára rámec Únie, v ktorom môžu centrálne zmluvné strany bezpečne konať. ESMA by mal zohľadňovať tento vývoj pri tvorbe regulačných technických noriem, ako aj usmernení a odporúčaní, ktoré sa ustanovia v tomto nariadení.“

„(49)

Je dôležité zaistiť medzinárodné zbližovanie požiadaviek na centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov. Toto nariadenie vychádza z existujúcich odporúčaní, ktoré vypracovali CPSS – IOSCO a ESCB – CESR [poznámka pod čiarou], berúc do úvahy, že práve prebieha preskúmanie odporúčaní CPSS-IOSCO pre infraštruktúru finančného trhu vrátane centrálnych zmluvných strán. Z tohto hľadiska toto nariadenie vytvára rámec Únie, v ktorom môžu centrálne zmluvné strany bezpečne konať, pričom ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a príslušnými orgánmi by mal vziať do úvahy existujúce normy, ako aj nový vývoj pri tvorbe a revízii regulačných technických noriem, ako aj usmernení a odporúčaní, ktoré sa ustanovia v tomto nariadení.“

Znenie poznámky pod čiarou:

Európsky systém centrálnych bánk a Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere.

Znenie poznámky pod čiarou:

Európsky systém centrálnych bánk a Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere. Rada Ecofin vyzvala 3. júna 2008 ESCB a CESR, aby prijali a finalizovali „Odporúčania ESCB-CESR pre zúčtovanie a vyrovnanie cenných papierov v Európskej únii“. Vzhľadom na riziko finančnej stability spôsobené rastúcou mierou vystavenia riziku spojenému s mimoburzovými derivátmi Rada Ecofin vyzvala v decembri 2008 ESCB a CESR, aby zvážili výslovne zohľadnenie rizík spojených s mimoburzovými derivátmi, keď skúmajú a finalizujú odporúčania pre centrálne zmluvné strany. ESCB a CESR pokračovali v svojej práci v júni 2009 a revidovali odporúčania v zmysle žiadosti Rady Ecofin berúc do úvahy súčasný regulačný a právny vývoj a ostatné iniciatívy. ESCB a CESR zverejnili 23. júna 2009„Odporúčania pre systémy vyrovnania cenných papierov a centrálne zmluvné strany v Európskej únii“.

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť súlad právnej úpravy na globálnej úrovni ECB navrhuje objasniť, že v navrhovanom nariadení sa berú do úvahy normy vypracované CPSS-IOSCO. S rovnakým cieľom a berúc do úvahy právomoci členov ESCB a iných príslušných orgánov ECB ďalej navrhuje objasniť, že ESMA by v úzkej spolupráci s členmi ESCB a príslušnými orgánmi mal brať do úvahy nielen existujúce normy, ale aj nový vývoj pri tvorbe a revízii regulačných technických noriem, ako aj usmernení a odporúčaní, ktoré sa majú ustanoviť v tomto nariadení.

Zmena a doplnenie 4

Bod odôvodnenia 50 navrhovaného nariadenia

„(50)

Komisia by mala mať právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy v súvislosti s údajmi, ktoré by mali byť zahrnuté v oznámení pre ESMA a v archíve, ako aj s kritériami pre rozhodnutie ESMA o oprávnenosti pre povinnosť zúčtovania, o informačnej a zúčtovacej prahovej hodnote, o maximálnom oneskorení v súvislosti so zmluvou, o likvidite, o minimálnom obsahu pravidiel správy, o podrobnostiach vedenia záznamov, o minimálnom obsahu plánu zaistenia kontinuity prevádzky a garantovaných služieb, o percentuálnych podieloch a časovom horizonte maržových požiadaviek, o extrémnych trhových podmienkach, o vysoko likvidnom kolateráli a zníženiach hodnoty, o vysoko likvidných finančných nástrojoch a limitoch koncentrácie, o podrobnostiach vykonávania testov, o podrobnostiach týkajúcich sa žiadosti archívu obchodných údajov o registráciu v ESMA, o pokutách a o podrobnostiach týkajúcich sa informácií, ktoré by mal archív obchodných údajov sprístupňovať, ako sa uvádza v tomto nariadení.. Pri vymedzení delegovaných aktov by Komisia mala využiť odborné znalosti príslušných európskych orgánov dohľadu (ESMA, EBA a EIOPA). Vzhľadom na odborné znalosti ESMA v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa cenných papierov a trhov cenných papierov by ESMA mal mať hlavnú úlohu pri poskytovaní odporúčaní Komisii pri tvorbe delegovaných aktov. ESMA by však mal v prípade potreby úzko konzultovať s ostatnými dvoma európskymi orgánmi dohľadu.“

„(50)

Komisia by mala mať právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy v súvislosti s údajmi, ktoré by mali byť zahrnuté v oznámení pre ESMA a v archíve, ako aj s kritériami pre rozhodnutie ESMA o oprávnenosti pre povinnosť zúčtovania, o informačnej a zúčtovacej prahovej hodnote, o maximálnom oneskorení v súvislosti so zmluvou, o likvidite, o minimálnom obsahu pravidiel správy, o podrobnostiach vedenia záznamov, o minimálnom obsahu plánu zaistenia kontinuity prevádzky a garantovaných služieb, o percentuálnych podieloch a časovom horizonte maržových požiadaviek, o extrémnych trhových podmienkach, o vysoko likvidnom kolateráli a zníženiach hodnoty, o vysoko likvidných finančných nástrojoch a limitoch koncentrácie, o podrobnostiach vykonávania testov, o podrobnostiach týkajúcich sa žiadosti archívu obchodných údajov o registráciu v ESMA, o pokutách a o podrobnostiach týkajúcich sa informácií, ktoré by mal archív obchodných údajov sprístupňovať, ako sa uvádza v tomto nariadení. Pri vymedzení delegovaných aktov by Komisia mala využiť odborné znalosti príslušných európskych orgánov dohľadu (ESMA, EBA a EIOPA). Vzhľadom na odborné znalosti ESMA v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa cenných papierov a trhov cenných papierov a na odborné znalosti členov ESCB v oblasti platobných, zúčtovacích a vyrovnávacích infraštruktúr by ESMA a členovia ESCB mali mať hlavnú úlohu pri poskytovaní odporúčaní Komisii pri tvorbe delegovaných aktov. ESMA by navyše mal v prípade potreby úzko konzultovať s ostatnými dvoma európskymi orgánmi dohľadu.“

Odôvodnenie

Berúc do úvahy právomoci členov ESCB v oblasti dozoru stanovené v zmluve a štatúte ESCB a/alebo vo vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch upravujúcich činnosti NCB v oblasti dozoru by sa malo zabezpečiť, že centrálne banky sú úzko zapojené do tvorby príslušných regulačných technických noriem, usmernení a odporúčaní stanovených v navrhovanom nariadení. Tým by sa predišlo riziku možnej duplicity regulačných noriem prijatých osobitne ECB a/alebo NCB. Aj pre regulovanú centrálnu zmluvnú stranu by bolo efektívnejšie, ak by sa musela riadiť iba jedným súborom pravidiel.

Zmena a doplnenie 5

Nové vymedzenie pojmu, ktoré sa má vložiť do článku 2

Žiadny text

„ ‚príslušné orgány dozoru‛ sú členovia Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ktorí vykonávajú dozor nad danou centrálnou zmluvnou stranou alebo archívom obchodných údajov;“

Odôvodnenie

Pojem „príslušné orgány dozoru“ objasňuje, že členovia ESCB, ktorí vykonávajú podľa potreby dozor nad danou centrálnou zmluvnou stranou alebo archívom obchodných údajov, budú vykonávať funkcie stanovené v navrhovanom nariadení.

Zmena a doplnenie 6

Nové vymedzenie pojmu, ktoré sa má vložiť do článku 2

Žiadny text

„ ‚emitujúca centrálna banka‘ je centrálna banka v rámci Únie emitujúca menu, ktorá sa používa v súvislosti s transakciami zúčtovávanými centrálnou zmluvnou stranou alebo ktorá sa registruje v archíve obchodných údajov;“

Odôvodnenie

Emitujúca centrálna banka je centrálna banka, ktorá emituje menu zúčtovávanú centrálnou zmluvnou stranou alebo registrovanú v archíve obchodných údajov a ktorá pri tom nemusí byť centrálnou bankou vykonávajúcou dozor.

Zmena a doplnenie 7

Článok 4 ods. 5 navrhovaného nariadenia

„5.   ESMA z vlastného podnetu a po konzultácii s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) určí a Komisii oznámi triedy zmlúv o derivátoch, ktoré by mali byť zahrnuté v jeho verejnom archíve, pre ktoré však žiadna centrálna zmluvná strana ešte nedostala povolenie.“

„5.   ESMA z vlastného podnetu a po konzultácii s členmi ESCB a Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) určí a Komisii oznámi triedy zmlúv o derivátoch, ktoré by mali byť zahrnuté v jeho verejnom archíve, pre ktoré však žiadna centrálna zmluvná strana ešte nedostala povolenie.“

Odôvodnenie

Z hľadiska systémovej dôležitosti určenia tried zmlúv o derivátoch, ktoré sa majú zahrnúť do verejného archívu ESMA na základe prístupu „zdola nahor“, by sa mali o týchto zahrnutiach do archívu uskutočniť konzultácie s členmi ESCB.

Zmena a doplnenie 8

Článok 4 ods. 6 navrhovaného nariadenia

„6.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia:

[…]

ESMA predloží návrhy týchto regulačných noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„6.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia:

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Vzhľadom na svoju zákonnom stanovenú úlohu a povinnosti v oblasti dozoru by členovia ESCB mali úzko spolupracovať s ESMA v procese tvorby regulačných noriem, v ktorých sa stanoví oprávnenosť derivátov na zúčtovaciu povinnosť.

Zmena a doplnenie 9

Článok 6 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom určiť údaje a druh správ podľa odsekov 1 a 2 pre rôzne triedy derivátov.

Tieto správy obsahujú minimálne:

a)

primerané určenie strán zmluvy a pokiaľ sa odlišujú, oprávnenej osoby vo vzťahu k právam a povinnostiam, ktoré vyplývajú z danej zmluvy;

b)

ohlasovanie hlavných charakteristík zmluvy vrátane druhu, podkladov, splatnosti a nominálnej hodnoty.

[…]

ESMA vypracuje návrhy regulačných technických noriem na predloženie Komisii do 30. júna 2012.“

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom určiť údaje a druh správ podľa odsekov 1 a 2 pre rôzne triedy derivátov.

Tieto správy obsahujú minimálne:

a)

primerané určenie strán zmluvy a pokiaľ sa odlišujú, oprávnenej osoby vo vzťahu k právam a povinnostiam, ktoré vyplývajú z danej zmluvy;

b)

ohlasovanie hlavných charakteristík zmluvy vrátane druhu, podkladov, splatnosti a nominálnej hodnoty.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB vypracuje návrhy regulačných technických noriem na predloženie Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

ECB zastáva názor, že by sa systém vykazovania mal stanoviť tak, aby bolo možné používať zozbierané informácie na viaceré účely a najmä na podporu funkcie ESCB v oblasti štatistiky. To by umožňovalo regulačným orgánom monitorovať vývoj a kontrolovať tento vývoj porovnávaním s informáciami z iných databáz, čo by umožnilo riadnu a včasnú analýzu finančnej stability a systémového rizika. Z tohto dôvodu je tiež dôležité dosiahnuť pokrok pri zabezpečovaní toho, aby každá mimoburzová centrálna zmluvná strana bola označená jedinečným identifikátorom subjektu podľa dohodnutej normy, čím by sa zabezpečila aj interoperabilita existujúcich databáz.

Zmena a doplnenie 10

Článok 10 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   Ak centrálna zmluvná strana, ktorá je právnickou osobou usadenou v Únii a má prístup k primeranej likvidite, má v úmysle poskytovať služby a vykonávať činnosti, požiada o povolenie príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadená.

Táto likvidita by mohla vyplývať z prístupu k likvidite centrálnej banky alebo k likvidite dôveryhodnej a spoľahlivej komerčnej banky, alebo k obom. Prístup k likvidite by mohol vyplývať z povolenia udeleného podľa článku 6 smernice 2006/48/ES alebo z iných primeraných úprav.“

„1.   Ak centrálna zmluvná strana, ktorá je právnickou osobou usadenou v Únii a má prístup k primeranej likvidite, má v úmysle poskytovať služby a vykonávať činnosti centrálnej zmluvnej strany, požiada o povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 13 tohto nariadenia, .

Odôvodnenie

Ako sa už vysvetlilo podrobnejšie vyššie, hoci ECB pokladá peniaze centrálnej banky za najbezpečnejší zdroj likvidity na účely vyrovnania hotovosti, zdôrazňuje, že operácie centrálnej banky samy o sebe nie sú určené na plnenie obchodných potrieb trhovej infraštruktúry. Preto je na centrálnych bankách, aby si stanovili, ktoré operácie a za akých podmienok ponúknu centrálnym zmluvným stranám a iným trhovým infraštruktúram. Zároveň je z hľadiska systémového rizika dôležité, aby sa zachoval odkaz na „prístup k primeranej likvidite“ ako súčasť požiadavky na (pokračujúce) povolenie.

Zmena a doplnenie 11

Vypustenie článku 10 ods. 5 navrhovaného nariadenia

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa konkretizujú kritériá primeranej likvidity podľa odseku 1.

Regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami [7 až 7d] nariadenia …/… [nariadenie o ESMA].

ESMA po konzultácii s EBA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických noriem do 30. júna 2012.“

„   

.“

Odôvodnenie

Ako dôsledok vyššie uvedenej zmeny a doplnenia 10, v ktorej sa navrhuje vypustiť odkaz na „prístup k primeranej likvidite“, je potrebné presunúť obsah článku 10 ods. 5 o stanovení regulačných technických noriem do inej časti navrhovaného nariadenia (pozri zmenu a doplnenie 33 nižšie).

Zmena a doplnenie 12

Článok 12 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa konkretizuje základné imanie, nerozdelený zisk a rezervy centrálnej zmluvnej strany podľa odseku 2.

[…]

ESMA po konzultácii s EBA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických noriem do 30. júna 2012.“

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa konkretizuje základné imanie, nerozdelený zisk a rezervy centrálnej zmluvnej strany podľa odseku 2.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po konzultácii s EBA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických noriem do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zásadný význam pre finančnú stabilitu má primeraná úroveň počiatočných a pretrvávajúcich kapitálových požiadaviek. Z tohto dôvodu by sa členovia ESCB mali zúčastňovať na tvorbe regulačných technických noriem na účely bližšieho upresnenia zásad na vysokej úrovni, ktoré už obsahuje navrhované nariadenie.

Zmena a doplnenie 13

Článok 13 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   Príslušný orgán udelí povolenie, len ak je úplne presvedčený, že žiadajúca centrálna zmluvná strana spĺňa všetky požiadavky podľa tohto nariadenia, požiadavky prijaté podľa smernice 98/26/ES a v nadväznosti na spoločné kladné stanovisko kolégia podľa článku 15 a na stanovisko ESMA.“

„1.   Príslušný orgán udelí povolenie, len ak je úplne presvedčený, že žiadajúca centrálna zmluvná strana spĺňa všetky požiadavky podľa tohto nariadenia, požiadavky prijaté podľa smernice 98/26/ES a v nadväznosti na spoločné kladné stanovisko kolégia podľa článku 15, na stanovisko ESMA a stanovisko príslušných orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk, pokiaľ bolo vydané.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a ako emitujúcich centrálnych bánk by sa mala zohľadňovať aj pri udeľovaní alebo zamietnutí povolenia centrálnej zmluvnej strany. Vzhľadom na to by príslušný orgán nemal udeľovať povolenie výlučne na základe toho, že žiadateľ splnil požiadavky podľa navrhovaného nariadenia, ale aj na základe toho, že žiadateľ splnil príslušné požiadavky v oblasti dozoru. Z tohto dôvodu by aj ECB a NCB mali vydávať stanovisko k žiadaným povoleniam.

Zmena a doplnenie 14

Článok 14 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom je centrálna zmluvná strana usadená, na uľahčenie výkonu úloh podľa článkov 10, 11, 46 a 48 zriadi kolégium, ktorému predsedá.

Kolégium pozostáva z:

[…]

f)

orgánu zodpovedného za dohľad nad centrálnymi zmluvnými stranami a z centrálnych bánk emitujúcich najdôležitejšie meny zúčtovávaných finančných nástrojov.“

„1.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom je centrálna zmluvná strana usadená, na uľahčenie výkonu úloh podľa článkov 10, 11, 46 a 48 zriadi kolégium, ktorému predsedá.

Kolégium pozostáva z:

[…]

f)

príslušných orgánov dozoru a

g)

centrálnych bánk emitujúcich najdôležitejšie meny zúčtovávaných finančných nástrojov.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a ako emitujúcich centrálnych bánk by sa mali zohľadňovať nielen pri udeľovaní alebo zamietnutí povolenia centrálnej zmluvnej strany, ale aj napríklad pri iných činnostiach kolégia, ako sú stresové testovanie a preskúmanie dohôd o interoperabilite. Vzhľadom na to sa navrhuje jednotné používanie terminológie v zmysle vyššie uvedenej zmeny a doplnenia 5. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby v kolégiu boli zastúpené nielen emitujúce centrálne banky, ale aj centrálne banky vykonávajúce dozor, keďže nemusí ísť o tie isté banky.

Zmena a doplnenie 15

Článok 17 prvý odsek navrhovaného nariadenia

„Príslušné orgány preskúmajú aspoň raz ročne opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy, ktoré centrálna zmluvná strana zaviedla v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia, a vyhodnotia trhové riziko, operačné riziko a riziko likvidity, ktorému centrálna zmluvná strana je alebo by mohla byť vystavená.“

„Príslušné orgány v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi dozoru a emitujúcimi centrálnymi bankami preskúmajú aspoň raz ročne opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy, ktoré centrálna zmluvná strana zaviedla v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia, a vyhodnotia trhové riziko, operačné riziko a riziko likvidity, ktorému centrálna zmluvná strana je alebo by mohla byť vystavená.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk ba sa mala zohľadniť v prebiehajúcom preskúmavaní činností autorizovaných centrálnych zmluvných strán aj vzhľadom na to, aby sa predchádzalo osobitnému preskúmaniu centrálnych zmluvných strán zo strany orgánov dohľadu a orgánov dozoru.

Zmena a doplnenie 16

Článok 18 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   Každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, pokiaľ ide o povoľovanie centrálnych zmluvných strán usadených na jeho území a dohľad a dozor nad nimi, a informuje o ňom Komisiu a ESMA.

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán, jednoznačne určí príslušné úlohy a určí jediný orgán zodpovedný za koordináciu, spoluprácu a výmenu informácií s Komisiou, ESMA a príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s článkami 19 až 22.“

„1.   Každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, pokiaľ ide o povoľovanie centrálnych zmluvných strán usadených na jeho území a dohľad nad nimi, a informuje o ňom Komisiu a ESMA.

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán, jednoznačne určí príslušné úlohy a určí jediný orgán zodpovedný za koordináciu, spoluprácu a výmenu informácií s Komisiou, ESMA, príslušnými orgánmi dozoru, emitujúcimi centrálnymi bankami a príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s článkami 19 až 22.

Príslušné orgány sa určia bez toho, aby bola dotknutá právomoc v oblasti dozoru stanovená v článku 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 3.1 a článku 22 štatútu ESCB a/alebo vnútroštátne zákony a právne predpisy upravujúce právomoci NCB v oblasti dozoru.“

Odôvodnenie

Cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia prvého pododseku článku 18 ods. 1 navrhovaného nariadenia je predísť dojmu, že každý členský štát má určiť príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z navrhovaného nariadenia v oblasti dozoru z týchto dôvodov:

Po prvé, ECB a NCB členských štátov, ktorých menou je euro, sú už splnomocnené zmluvou a štatútom ESCB vykonávať dozor a v prípade NCB môžu aj vnútroštátne zákony a právne predpisy tieto právomoci duplikovať alebo dopĺňať. V prípade NCB členských štátov, ktoré ešte nezaviedli euro, právomoc centrálnej banky uskutočňovať dozor je ustanovená vo vnútroštátnych zákonoch a právnych predpisoch. Na objasnenie tejto situácie ECB navrhuje pridať tretí pododsek, ktorý odkazuje na platný právny základ pre právomoci centrálnych bánk v oblasti dozoru.

Po druhé, navrhované nariadenie neukladá a ani by nemalo ukladať členom ESCB povinnosti v oblasti dozoru. Preto nie je potrebné odkazovať na proces určovania príslušných orgánov v oblasti dozoru.

V článku 18 ods. 1 druhom pododseku navrhovaného nariadenia, ktorý sa týka spolupráce a výmeny informácií v prípade, že je určený viac ako jeden príslušný orgán, je potrebné odkázať aj na spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými centrálnymi bankami.

Zmena a doplnenie 17

Článok 19 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   Príslušné orgány úzko spolupracujú medzi sebou a s ESMA.“

„1.   Príslušné orgány úzko spolupracujú medzi sebou a s ESMA a s členmi ESCB.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť v povinnosti spolupráce medzi orgánmi.

Zmena a doplnenie 18

Článok 20 ods. 4 druhý pododsek navrhovaného nariadenia

„4.   Tieto podmienky však nebránia ESMA, príslušným orgánom a príslušným centrálnym bankám vymieňať si alebo zasielať dôverné informácie s súlade s týmto nariadením a s inými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, dôchodkové fondy, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov (AIFM), sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, poisťovne, regulované trhy alebo organizátorov trhu, alebo inak, so súhlasom príslušného orgánu alebo iného orgánu, inštitúcie alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorá oznámila tieto informácie.“

„4.   Tieto podmienky však nebránia ESMA, príslušným orgánom, príslušným orgánom dozoru a emitujúcim centrálnym bankám vymieňať si alebo zasielať dôverné informácie v súlade s týmto nariadením a s inými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, dôchodkové fondy, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov (AIFM), sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, poisťovne, regulované trhy alebo organizátorov trhu, alebo inak, so súhlasom príslušného orgánu alebo iného orgánu, inštitúcie alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorá oznámila tieto informácie.“

Odôvodnenie

Výnimka príslušných orgánov, pokiaľ ide o výmenu dôverných informácií, by sa mala vzťahovať aj na členov ESCB vzhľadom na ich zákonom stanovenú úlohu a povinnosti ako orgánov dozoru, emitujúcich centrálnych bánk a vzhľadom na ich funkciu v oblasti štatistiky stanovenú v článku 5 štatútu ESCB.

Zmena a doplnenie 19

Článok 21 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Príslušné orgány oznamujú informácie centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ak sú tieto informácie dôležité na výkon ich povinností.“

„4.   Príslušné orgány oznamujú informácie príslušným orgánom dozoru, emitujúcim centrálnym bankám a ESRB, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich povinností.“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členovia ESCB pri výkone ich úloh ako orgánov dozoru, emitujúcich centrálnych bánk a vzhľadom na ich funkciu v oblasti štatistiky, ktoré sa môžu vzťahovať na rôznych členov ESCB, dostávali od príslušných orgánov informácie dôležité pre výkon ich povinností. Z rovnakého dôvodu by mal aj ESRB dostávať informácie dôležité pre výkon jeho funkcií, pričom sa vezme do úvahy jeho mandát a systémový význam centrálnych zmluvných strán.

Zmena a doplnenie 20

Článok 22 navrhovaného nariadenia

„Príslušný orgán alebo akýkoľvek iný orgán bez zbytočného odkladu informuje ESMA, kolégium a ostatné dotknuté orgány o každej mimoriadnej situácii týkajúcej sa centrálnej zmluvnej strany, vrátane vývoja na finančných trhoch, ktorý môže mať záporný vplyv na likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorom je usadená centrálna zmluvná strana alebo jeden z jej zúčtovacích členov.“

„Príslušný orgán alebo akýkoľvek iný orgán bez zbytočného odkladu informuje ESMA, príslušné orgány dozoru a emitujúce centrálne banky, kolégium a ostatné dotknuté orgány o každej mimoriadnej situácii týkajúcej sa centrálnej zmluvnej strany, vrátane vývoja na finančných trhoch, ktorý môže mať záporný vplyv na likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorom je usadená centrálna zmluvná strana alebo jeden z jej zúčtovacích členov.“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členovia ESCB pri výkone ich úloh ako orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk dostávali informácie o mimoriadnych situáciách vzhľadom na ich zákonom stanovené povinnosti týkajúce sa ich úloh.

Zmena a doplnenie 21

Článok 23 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„2.   ESMA uzná centrálnu zmluvnú stranu z tretej krajiny, ak sú splnené tieto podmienky:

[…]

c)

uzavreli sa dohody o spolupráci podľa odseku 4.“

„2.   ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB uzná centrálnu zmluvnú stranu z tretej krajiny, ak sú splnené tieto podmienky:

[…]

c)

uzavreli sa dohody o spolupráci podľa odseku 4.;

d)

platné právne predpisy v právnom poriadku tretej krajiny, v ktorej je centrálna zmluvná strana usadená, zabezpečujú reciprocitu v prípade centrálnych zmluvných strán usadených v Únii.“

Odôvodnenie

ECB poznamenáva, že rozhodnutie uznať centrálnu zmluvnú stranu usadenú v tretej krajine by sa malo prijať v úzkej spolupráci s členmi ESCB, aby sa zaistilo, že sa primerane zohľadnia obavy centrálnej banky v oblasti dozoru a politiky týkajúce sa napríklad likvidity a riadenia rizika.

ECB navyše navrhuje vložiť štvrtú podmienku, podľa ktorej právne predpisy platné v právnom poriadku tretej krajiny, v ktorej je centrálna zmluvná strana usadená, zabezpečia reciprocitu v prípade centrálnej zmluvnej strany usadenej v Únii, ktorá chce poskytovať služby v tejto tretej krajine.

Zmena a doplnenie 22

Článok 23 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 69 ods. 2 prijať rozhodnutie, v ktorom sa stanoví, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zaisťuje, že centrálne zmluvné strany povolené v tejto tretej krajine spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, a že tieto centrálne zmluvné strany trvalo podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.“

„3.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 69 ods. 2 a na základe spoločného stanoviska ESMA, členov ESCB a príslušných orgánov dozoru prijať rozhodnutie, v ktorom sa stanoví, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zaisťuje, že centrálne zmluvné strany povolené v tejto tretej krajine spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, a že tieto centrálne zmluvné strany trvalo podliehajú účinnému dohľadu, dozoru a presadzovaniu v tejto tretej krajine.“

Odôvodnenie

Rozhodnutie Komisie, v ktorom sa stanoví, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zaisťuje, že centrálne zmluvné strany povolené v tejto tretej krajine spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami Únie, by sa mali prijať iba na základe spoločného stanoviska ESMA, členov ESCB vykonávajúcich ich úlohy ako orgány dozoru a emitujúce centrálne banky a dotknutých príslušných orgánov.

Zmena a doplnenie 23

Článok 23 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   ESMA uzavrie dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli uznané ako rovnocenné s týmto nariadením v súlade s odsekom 3. […]“

„4.   ESMA v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi dozoru a emitujúcimi centrálnymi bankami uzavrie dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli uznané ako rovnocenné s týmto nariadením v súlade s odsekom 3. […]“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa členovia ESCB pri výkone ich úloh ako orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk zúčastňovali na stanovení dohôd o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín s cieľom zaistiť vhodné pokrytie a spoluprácu v oblasti dozoru.

Zmena a doplnenie 24

Článok 24 ods. 9 navrhovaného nariadenia

„9.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví minimálny obsah pravidiel a systému správy podľa odsekov 1 až 8.

[…]

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„9.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví minimálny obsah pravidiel a systému správy podľa odsekov 1 až 8.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovené úlohy a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o regulačné technické normy, v ktorých sa upravujú všeobecné ustanovenia platné pre centrálne zmluvné strany.

Zmena a doplnenie 25

Článok 27 ods. 3 a 5 navrhovaného nariadenia

„3.   Centrálna zmluvná strana sprístupní na žiadosť príslušnému orgánu a ESMA záznamy a informácie podľa odsekov 1 a 2 a všetky informácie o pozíciách zúčtovaných zmlúv bez ohľadu na miesto, kde sa transakcie uskutočnili.

[…]

5.   S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania odsekov 1 a 2 sa na Komisiu delegujú právomoci s cieľom určiť formu záznamov a informácií, ktoré sa majú archivovať.

Vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s [článkom 7e] nariadenia …/… [nariadenie o ESMA].

ESMA predloží Komisii návrhy týchto vykonávacích technických noriem do 30. júna 2012.“

„3.   Centrálna zmluvná strana sprístupní na žiadosť príslušnému orgánu, ESMA, príslušných orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk záznamy a informácie podľa odsekov 1 a 2 a všetky informácie o pozíciách zúčtovaných zmlúv bez ohľadu na miesto, kde sa transakcie uskutočnili.

[…]

5.   S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania odsekov 1 a 2 sa na Komisiu delegujú právomoci s cieľom určiť formu záznamov a informácií, ktoré sa majú archivovať.

Vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s [článkom 7e] nariadenia …/… [nariadenie o ESMA].

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží Komisii návrhy týchto vykonávacích technických noriem do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Centrálne zmluvné strany by mali na žiadosť sprístupniť záznamy a informácie aj členom ESCB, ktorí vykonávajú svoje úlohy ako orgány dozoru a emitujúce centrálne banky, vzhľadom na ich zákonom stanovené povinnosti týkajúce sa týchto úloh.

Zmena a doplnenie 26

Článok 32 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„2.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví minimálny obsah plánu zabezpečenia kontinuity prevádzky a minimálna úroveň služieb, ktorú musí plán obnovy po havárii garantovať.

[…]

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„2.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví minimálny obsah plánu zabezpečenia kontinuity prevádzky a minimálna úroveň služieb, ktorú musí plán obnovy po havárii garantovať.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví minimálny obsah plánu zabezpečenia kontinuity prevádzky a minimálna úroveň služieb, ktorú musí plán obnovy po havárii garantovať.

Zmena a doplnenie 27

Vypustenie článku 37 ods. 5 navrhovaného nariadenia.

„5.   Požiadavky podľa odsekov 1 až 4 majú prednosť pred všetkými protikladnými zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členských štátov, ktoré stranám bránia plniť ich.“

   

Odôvodnenie

Sekundárne právo Únie má prednosť pred vnútroštátnym právom okrem prípadu, keď by sa preukázalo, že neexistuje právomoc Únie v tejto oblasti. Právne predpisy členských štátov v oblasti súkromného práva, konkurzného práva a ostatné pravidlá z týchto oblastí práva nespadajú do právomoci Únie a preto by nebolo právne možné vo všeobecnosti nezohľadňovať uplatňovanie týchto vnútroštátnych predpisov.

Zmena a doplnenie 28

Článok 39 ods. 5 navrhovaného nariadenia

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovuje primerané percento a časový horizont podľa odseku 1, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy finančných nástrojov.

[…]

ESMA po porade s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovuje primerané percento a časový horizont podľa odseku 1, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy finančných nástrojov.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po porade s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia maržové požiadavky.

Zmena a doplnenie 29

Článok 40 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„2.   Centrálna zmluvná strana stanoví minimálnu výšku príspevkov do fondu pre prípad zlyhania a kritériá výpočtu príspevkov jednotlivých zúčtovacích členov. Príspevky sú úmerné expozíciám každého zúčtovacieho člena s cieľom zaistiť, aby príspevky do fondu pre prípad zlyhania umožnili centrálnej zmluvnej strane znášať minimálne zlyhanie zúčtovacieho člena, voči ktorému má najväčšie expozície, alebo druhého a tretieho najväčšieho zúčtovacieho člena, ak je súčet ich expozícií väčší.“

„2.   Centrálna zmluvná strana môže stanoviť viac ako jeden fond pre prípad zlyhania pre rôzne triedy nástrojov, ktoré zúčtováva.

Odôvodnenie

Navrhované nariadenie by malo byť v súlade s prebiehajúcimi prácami CPSS-IOSCO. Za týmto cieľom by sa navrhované nariadenie malo zameriavať na zásady na vysokej úrovni a udeliť ESMA, v úzkej spolupráci s členmi ESCB, zodpovednosť za vytvorenie technických noriem (pozri aj zmenu a doplnenie 30 nižšie).

Zmena a doplnenie 30

Článok 40 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Centrálna zmluvná strana môže zriadiť viac ako jeden fond pre prípad zlyhania pre rôzne triedy nástrojov, ktoré zúčtováva.“

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti o fondoch pre prípad zlyhania uvedených v odsekoch 1 a 2.

Regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami [7 až 7d] nariadenia …/… [nariadenie o ESMA].

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vyššie, navrhované nariadenie by malo byť v súlade s prebiehajúcimi prácami CPSS-IOSCO. Z tohto dôvodu by sa navrhované nariadenie malo zameriavať na zásady na vysokej úrovni a udeliť ESMA, v úzkej spolupráci s členmi ESCB, zodpovednosť za vytvorenie technických noriem.

Zmena a doplnenie 31

Článok 41 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„2.   Centrálna zmluvná strana vypracuje scenáre extrémnych, ale realizovateľných trhových podmienok, ktoré zahŕňajú obdobia s najvyššou volatilitou, ktoré boli zaznamenané na trhoch, pre ktoré centrálna zmluvná strana poskytuje služby. Fond pre prípad zlyhania podľa článku 40 a ostatné finančné zdroje podľa odseku 1 musia centrálnej zmluvnej strane neustále umožňovať znášať zlyhanie dvoch zúčtovacích členov, voči ktorým má najväčšie expozície, ako aj náhle predaje finančných zdrojov a rýchle zníženia likvidity trhu.“

„2.    Fond pre prípad zlyhania podľa článku 40 a ostatné finančné zdroje podľa odseku 1 musia centrálnej zmluvnej strane neustále umožňovať znášať možné straty v extrémnych, ale pravdepodobných trhových podmienkach. Centrálna zmluvná strana pripraví scenáre takýchto extrémnych, ale pravdepodobných trhových podmienok.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vyššie, navrhované nariadenie by malo byť v súlade s prebiehajúcimi prácami CPSS-IOSCO. Z tohto dôvodu by sa navrhované nariadenie malo zameriavať na zásady na vysokej úrovni a udeliť ESMA, v úzkej spolupráci s členmi ESCB, zodpovednosť za vytvorenie technických noriem (pozri aj zmenu a doplnenie 33).

Zmena a doplnenie 32

Článok 41 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Centrálna zmluvná strana získa potrebné úverové linky alebo podobné prostriedky na krytie svojich potrieb likvidity v prípade, že finančné zdroje, ktoré má k dispozícii, nie sú okamžite dostupné. Každý zúčtovací člen, materský podnik alebo dcérsky podnik zúčtovacieho člena môže poskytnúť najviac 25 percent úverových liniek, ktoré centrálna zmluvná strana potrebuje.“

„3.   Centrálna zmluvná strana denne meria svoju možnú potrebu likvidity. Centrálna zmluvná strana má stály prístup k primeranej likvidite na uskutočňovanie svojich služieb a činností. Na tento účel centrálna zmluvná strana získa potrebné úverové linky alebo podobné prostriedky na krytie svojich potrieb likvidity v prípade, že finančné zdroje, ktoré má k dispozícii, nie sú okamžite dostupné. Každý zúčtovací člen, materský podnik alebo dcérsky podnik zúčtovacieho člena môže poskytnúť najviac 25 percent úverových liniek, ktoré centrálna zmluvná strana potrebuje.“

Odôvodnenie

Na zabezpečenie zosúladenia s prebiehajúcimi prácami CPSS-IOSCO by sa mal k odkazu na zaistenie dostupnosti primeranej likvidity pre centrálnu zmluvnú stranu vložiť odkaz na denný výpočet možnej potreby likvidity centrálnej zmluvnej strany.

Zmena a doplnenie 33

Článok 41 ods. 5 navrhovaného nariadenia

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia extrémne podmienky podľa odseku 2, ktoré musí znášať centrálna zmluvná strana.

[…]

ESMA po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia extrémne podmienky podľa odseku 2, ktoré musí znášať centrálna zmluvná strana, a kritériá primeranej likvidity podľa odseku 3.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Ako dôsledok zmien a doplnení 11 a 32 uvedených vyššie by sa mal zmeniť článok 41 ods. 5 navrhovaného nariadenia, aby sa zaistilo vytvorenie regulačných technických noriem, k čomu by malo dôjsť v úzkej spolupráci s členmi ESCB.

Zmena a doplnenie 34

Článok 42 ods. 2 až 4 navrhovaného nariadenia

„2.   Ak marže zložené zúčtovacím členom, ktorý zlyhal, nie sú dostatočné na krytie strát vzniknutých centrálnej zmluvnej strane, centrálna zmluvná strana použije na krytie týchto strát príspevok člena, ktorý zlyhal, do fondu pre prípad zlyhania.

3.   Centrálna zmluvná strana použije príspevky do fondu pre prípad zlyhania a ostatné príspevky zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, až keď vyčerpá príspevky zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal, a podľa potreby vlastné zdroje centrálnej zmluvnej strany uvedené článku 41 ods. 1.

4.   Centrálna zmluvná strana nepoužije na krytie strát vyplývajúcich zo zlyhania iného zúčtovacieho člena marže zložené zúčtovacími členmi, ktorí nezlyhali.“

„2.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti postupnosti pri zlyhaní podľa odseku 1.

Regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami [7 až 7d] nariadenia …/… [nariadenie o ESMA].

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.

   

   “

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vyššie, navrhované nariadenie by malo byť v súlade s prebiehajúcimi prácami CPSS-IOSCO. Z tohto dôvodu by sa navrhované nariadenie malo zameriavať na zásady na vysokej úrovni a udeliť ESMA, v úzkej spolupráci s členmi ESCB, zodpovednosť za vytvorenie technických noriem.

Zmena a doplnenie 35

Článok 43 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví druh kolaterálu, ktorý sa môže považovať za vysoko likvidný, a zníženia hodnoty uvedené v odseku 1.

[…]

ESMA po porade s ESCB a EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví druh kolaterálu, ktorý sa môže považovať za vysoko likvidný, a zníženia hodnoty uvedené v odseku 1.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po porade s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru sa už odrážajú v článku 43 ods. 3 navrhovaného nariadenia, ktorý sa týka prípravy regulačných technických noriem stanovujúcich požiadavky na kolaterál. Keďže ESCB nemá právnu subjektivitu, „ESCB“ by sa mal nahradiť „členmi ESCB“.

Zmena a doplnenie 36

Článok 44 ods. 5 navrhovaného nariadenia

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia vysoko likvidné finančné nástroje uvedené v odseku 1 a medze koncentrácie uvedené v odseku 4.

[…]

ESMA po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„5.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia vysoko likvidné finančné nástroje uvedené v odseku 1 a medze koncentrácie uvedené v odseku 4.“

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktoré sa majú prijať, o investičnej politike platnej pre centrálne zmluvné strany.

Zmena a doplnenie 37

Článok 45 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Centrálna zmluvná strana čo najskôr informuje príslušný orgán. Tento príslušný orgán bezodkladne informuje orgán zodpovedný za dohľad nad zúčtovacím členom, ktorý zlyhal, ak sa centrálna zmluvná strana domnieva, že zúčtovací člen nebude schopný splniť si svoje budúce záväzky, a keď má centrálna zmluvná strana v úmysle vyhlásiť jeho zlyhanie.“

„3.   Centrálna zmluvná strana čo najskôr informuje príslušný orgán. Tento príslušný orgán bezodkladne informuje orgán zodpovedný za dohľad nad zúčtovacím členom, ktorý zlyhal, spolu s príslušnými orgánmi dozoru a príslušnými emitujúcimi centrálnymi bankami, ak sa centrálna zmluvná strana domnieva, že zúčtovací člen nebude schopný splniť si svoje budúce záväzky, a keď má centrálna zmluvná strana v úmysle vyhlásiť jeho zlyhanie.“

Odôvodnenie

Vzhľadom na zákonom stanovenú úlohu a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a ako emitujúcich centrálnych bánk by sa povinnosť informovať o zúčtovacom členovi centrálnej zmluvnej strany, ktorý zlyhal, ktorú by mal na základe článku 45 ods. 3 navrhovaného nariadenia mať príslušný orgán voči orgánom dohľadu, mala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj členov ESCB vykonávajúcich vyššie uvedené úlohy.

Zmena a doplnenie 38

Článok 46 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví:

[…]

ESMA po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanoví:

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB a po konzultácii s EBA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktoré sa majú prijať, o preskúmaní modelov, stresovom testovaní a spätnom testovaní platnom pre centrálne zmluvné strany.

Zmena a doplnenie 39

Článok 50 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Ak príslušný orgán zastáva názor, že požiadavky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, poskytne ostatným príslušným orgánom a zapojeným centrálnym zmluvným stranám písomné vysvetlenia týkajúce sa okolností rizika. Oznámenie zašle aj Európskemu úradu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý vydá stanovisko, či okolnosti rizika predstavujú oprávnený dôvod na zamietnutie dohody o interoperabilite. Stanovisko ESMA sa sprístupní všetkým zapojeným centrálnym zmluvným stranám. Ak sa posudok ESMA odlišuje od posudku dotknutého príslušného orgánu, tento orgán znovu preskúma svoj postoj so zreteľom na stanovisko ESMA.“

„3.   Ak príslušný orgán zastáva názor, že požiadavky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, poskytne ostatným príslušným orgánom a zapojeným centrálnym zmluvným stranám písomné vysvetlenia týkajúce sa okolností rizika. Oznámenie zašle aj Európskemu úradu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušným orgánom dozoru a príslušným emitujúcim centrálnym bankám, ktoré sa vyzvú na vydanie samostatných stanovísk, či okolnosti rizika predstavujú oprávnený dôvod na zamietnutie dohody o interoperabilite. Stanovisko ESMA a stanoviská príslušných orgánov dozoru a príslušných emitujúcich centrálnych bánk sa sprístupnia všetkým zapojeným centrálnym zmluvným stranám. Ak sa posudok v týchto stanoviskách odlišuje od posudku dotknutého príslušného orgánu, tento orgán znovu preskúma svoj postoj so zreteľom na stanoviská ESMA, príslušných orgánov dozoru a príslušných emitujúcich centrálnych bánk.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a ako emitujúcich centrálnych bánk by sa mali zohľadniť aj pri schvaľovaní dohôd o interoperabilite pre centrálne zmluvné strany.

Zmena a doplnenie 40

Článok 50 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   ESMA vydá do 30. júna 2012 usmernenia alebo odporúčania v súlade s postupom uvedeným v článku 8 nariadenia …/… [nariadenie o ESMA] na účel ustanovenia jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite.“

„4.   ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB vydá do 30. júna 2012 usmernenia alebo odporúčania v súlade s postupom uvedeným v článku 8 nariadenia …/… [nariadenie o ESMA] na účel ustanovenia jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o vydávanie usmernení alebo odporúčaní, aby sa pre centrálne zmluvné strany ustanovilo jednotné, efektívne a účinné posudzovanie dohôd o interoperabilite.

Zmena a doplnenie 41

Článok 52 ods. 3 navrhovaného nariadenia

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti žiadosti o registráciu Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi podľa odseku 1.

[…]

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„3.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti žiadosti o registráciu Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi podľa odseku 1.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o prijatie regulačných technických noriem, v ktorých sa stanovia podrobnosti žiadosti o registráciu ako archív obchodných údajov Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi.

Zmena a doplnenie 42

Článok 52 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Na zaistenie jednotného uplatňovania odseku 1 sa na Komisiu delegujú právomoci s cieľom prijať vykonávacie normy, v ktorých sa určí forma žiadosti o registráciu Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi.

[…]

ESMA predloží návrhy týchto noriem Komisii do 30. júna 2012.“

„4.   Na zaistenie jednotného uplatňovania odseku 1 sa na Komisiu delegujú právomoci s cieľom prijať vykonávacie normy, v ktorých sa určí forma žiadosti o registráciu Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto noriem Komisii do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o prijatie vykonávacích noriem, v ktorých sa určí formát žiadosti o registráciu ako archív obchodných údajov Európskemu úradu pre trhy s cennými papiermi.

Zmena a doplnenie 43

Článok 60 ods. 1 navrhovaného nariadenia

„1.   ESMA odníme archívu obchodných údajov jeho registráciu za týchto okolností:

[…]“

„1.   ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB odníme archívu obchodných údajov jeho registráciu za týchto okolností:

[…]“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o odňatie registrácie archívu obchodných údajov zo strany ESMA.

Zmena a doplnenie 44

Článok 63 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   ESMA ustanoví dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 3. Týmito dohodami sa zabezpečí, aby orgány Únie mali okamžitý a nepretržitý prístup ku všetkým informáciám potrebným na výkon ich povinností. V týchto dohodách sa stanovia minimálne:

[…]“

„4.   ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB ustanoví dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dozoru a dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 3. Týmito dohodami sa zabezpečí, aby orgány Únie mali okamžitý a nepretržitý prístup ku všetkým informáciám potrebným na výkon ich povinností. V týchto dohodách sa stanovia minimálne:

[…]“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členovia ESCB boli zapojení do uzatvárania dohôd o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, aby sa zaistilo primerané pokrytie a spolupráca v oblasti dozoru v prípade archívov obchodných údajov.

Zmena a doplnenie 45

Článok 67 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„2.   Archív obchodných údajov sprístupňuje potrebné informácie týmto subjektom:

a)

ESMA;

b)

príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad podnikmi, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť podľa článku 6;

c)

príslušnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad centrálnymi zmluvnými stranami, ktoré majú prístup k archívu obchodných údajov;

d)

príslušným centrálnym bankám ESCB.“

„2.   Archív obchodných údajov sprístupňuje potrebné informácie týmto subjektom:

a)

ESMA;

b)

príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad podnikmi, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť podľa článku 6;

c)

príslušnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad centrálnymi zmluvnými stranami, ktoré majú prístup k archívu obchodných údajov;

d)

príslušným orgánom dozoru;

e)

centrálnych bánk emitujúcich najdôležitejšie meny registrovaných finančných nástrojov;

f)

členom ESCB na účely výkonu ich funkcie v oblasti štatistiky;

g)

ESRB.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB ako orgánov dozoru a emitujúcich centrálnych bánk, ako aj ich funkcia v oblasti štatistiky, by sa mali zohľadniť, pokiaľ ide o transparentnosť a dostupnosť údajov v archívoch obchodných údajov. Ako sa už okrem toho poukázalo v príspevku Eurosystému do verejnej konzultácie Európskej komisie, pokiaľ ide o „Možné podnety k zvýšeniu odolnosti mimoburzových trhov s derivátmi“ zo septembra 2009 (dostupné na internetovej stránke http://www.ecb.europa.eu), ECB považuje archívy obchodných údajov za základné nástroje zlepšenia prevádzkových postupov a transparentnosti finančných trhov, najmä pokiaľ ide o mimoburzové trhy s derivátmi a prípadne o podkladové nástroje. Najmä do tej miery, pokiaľ archívy obchodných údajov dosahujú komplexné pokrytie určitých produktov, môžu regulačným orgánom, orgánom dohľadu a účastníkom finančného trhu poskytovať včasný prehľad o vytváraní a rozložení expozícií na príslušných trhoch. Takto môžu archívy obchodných údajov zohrávať aj úlohu poskytovateľov informácií a, pokiaľ je to možné, v porovnateľných formátoch a v súlade so štatistickým rámcom Únie, čo je nevyhnutné na to, aby príslušné orgány mohli vytvoriť mechanizmus včasného varovania pred vznikom finančných rizík. Z týchto dôvodov ECB navrhuje doplniť ESRB do zoznamu orgánov, inštitúcií a úradov, ktoré dostávajú potrebné infomácie od archívov obchodných údajov.

Zmena a doplnenie 46

Článok 67 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti o informáciách podľa odsekov 1 a 2.

[…]

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii najneskôr do 30. júna 2012.“

„4.   Na Komisiu sa delegujú právomoci s cieľom prijať regulačné technické normy, v ktorých sa stanovia podrobnosti o informáciách podľa odsekov 1 a 2.

[…]

ESMA v úzkej spolupráci s členmi ESCB predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii najneskôr do 30. júna 2012.“

Odôvodnenie

Zákonom stanovená úloha a povinnosti členov ESCB v oblasti dozoru by sa mali zohľadniť, aj pokiaľ ide o prijatie regulačných technických noriem, v ktorých sa stanovia podrobnosti o údajoch, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť, ako aj o informáciách, ktoré sa majú sprístupniť ESMA a iným príslušným orgánom, ako je napr. ESRB, na účely výkonu ich úloh.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top