Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0629(06)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Text s významom pre EHP)

OJ C 170, 29.6.2010, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 170/19


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 170/04

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 189/08

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN

Článok 107 ods. 3 písm. a), Nepodporované oblasti, Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

diverse

diverse

Názov opatrenia pomoci

Investitionszulagengesetz 2007

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modifikácia XR 6/07

Investitionszulagengesetz 2007

Trvanie

1.1.2007–13.12.2009

Príslušné odvetvia hospodárstva

PRIEMYSELNÁ VÝROBA, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Stolárske práce, Hotelové a podobné ubytovanie, Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti, Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál, Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, Technické testovanie a analýzy, Vedecký výskum a vývoj, Reklama a prieskum trhu, Fotografické činnosti, Oprava komunikačných zariadení

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 1 120,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Daňové opatrenie

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

30,00 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 227/09

Členský štát

Francúzsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

XS 49/08

Názov regiónu(NUTS

FRANCE

Orgán poskytujúci pomoc

Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

139 rue de Bercy

F75012 PARIS

http://www.minefi.gouv.fr/

Názov opatrenia pomoci

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.1.2007–31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 10,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Daňové opatrenie

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 711/09

Členský štát

Poľsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

PL

Názov regiónu(NUTS

Wielkopolskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa

www.ncbir.gov.pl

Názov opatrenia pomoci

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Typ opatrenia

pomoci poskytovanej ad hoc – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

21.11.2008

Príslušné odvetvia hospodárstva

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

Typ príjemcu

MSP

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

PLZ 0,34 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.ncbir.gov.pl

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 874/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS

TOSCANA

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Toscana

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Názov opatrenia pomoci

Misura «Formazione professionale» — programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.1.2009–31.12.2010

Príslušné odvetvia hospodárstva

Rybolov a akvakultúra

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 0,11 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60,00 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 875/09

Členský štát

Maďarsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS

Hungary

Článok 107 ods. 3 písm. a), Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22

www.nfu.hu

Názov opatrenia pomoci

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásról

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

5.4.2009–31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

HUF 169,71 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

50,00 %

20 %

Pomoc pre novozaložené malé podniky (článok 14)

35,00 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50,00 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50,00 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100,00 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50,00 %

20 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25,00 %

20 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75,00 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100,00 %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25,00 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60,00 %

20 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50,00 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (článok 41)

75,00 %

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (článok 42)

100,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV


Top