Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Text s významom pre EHP) (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 97/18


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2010/C 97/03

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov (a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 12080:2007

Železnice. Nápravové skrine. Valivé ložiská

 

 

CEN

EN 12081:2007

Železnice. Nápravové skrine. Mazivá na mazanie

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železnice. Nápravové skrine. Skúška výkonnosti

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železnice. Nápravy a podvozky. Nehnané nápravy. Konštrukčný návrh

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železnice. Nápravy a podvozky. Hnacie nápravy. Konštrukčný návrh

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Dvojkolesia. Výrobné požiadavky

 

 

CEN

EN 13261:2009

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Výrobné požiadavky

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Požiadavky na výrobok

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Obrys jazdnej plochy kolesa

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železnice. Koľaj. Kvalita geometrickej polohy koľaje. Časť 1: Opis geometrickej polohy koľaje

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železnice. Metódy výpočtu zábrzdných dráh, brzdných dráh a zaisťovacieho brzdenia. Časť 1: Všeobecné algoritmy

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné koľajové vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče lisované pod tlakom alebo za tepla na dvojkolesie, prípadne hnaciu nápravu, požiadavky na rozmery a kvalitu

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železnice. Priame a rohové koncové kohúty hlavného a napájacieho potrubia brzdy

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Železnice. Mazanie na nápravové ložisko. Časť 1: Metóda skúšky schopnosti mazať

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Železnice. Mastivá na nápravové ložisko. Časť 2: Metóda skúšania mechanickej stability pri rýchlosti vozidiel 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železnice. Indikátory bŕzd. Časť 1: Pneumatické indikátory bŕzd

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače

 

 

CEN

EN 15461:2008

Železnice. Emisie hluku. Charakteristika dynamických vlastností úsekov tratí pre meranie hluku

 

 

CEN

EN 15528:2008

Železnice. Kategórie tratí na zvládnutie rozhrania medzi medznými zaťaženiami vozidiel a infraštruktúrou

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železnice. Nákladné vozne. Nárazniky

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železnice. Koľajové vozidlá. Ťahadlové ústrojenstvo a závitové spriahadlo

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železnice. Brzdenie. Akceleračný ventil brzdovej trubky

 

 

CEN

EN 15624:2008

Železnice. Brzdenie. Prepínacie zariadenie

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (3).

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top