Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0613

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – textil , Španielsko)

/* KOM/2010/0613 v konečnom znení */

52010PC0613

/* KOM/2010/0613 v konečnom znení */ Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – textil , Španielsko)


[pic] | EURÓPSKA KOMISIA |

Brusel, 29.10.2010

KOM(2010) 613 v konečnom znení

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – textil , Španielsko)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Bod 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2].

Dňa 22. marca 2009 Španielsko predložilo žiadosť EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – textil o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v 143 podnikoch, ktoré patria podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 13 (výroba textilu)[3], v regióne NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) v Španielsku.

Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006 dospela k záveru, že podmienky na finančný príspevok podľa tohto nariadenia sú splnené.

ZHRNUTIE ŽIADOSTI A ANALÝZA

Základné údaje: |

Referenčné číslo EGF | EGF/2010/009 |

Členský štát | Španielsko |

Článok 2 | b) |

Príslušné podniky | 143 |

Región NUTS II | Comunidad Valenciana [ES52] |

Divízia NACE Revision 2 | Divízia 13 (výroba textilu) |

Referenčné obdobie | od 13. 4. 2009 do 12. 1. 2010 |

Dátum začatia personalizovaných služieb | 15. 6. 2010 |

Dátum podania žiadosti | 22. 3. 2010 |

Počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia | 544 |

Prepustení pracovníci, ktorým je určená pomoc | 350 |

Personalizované služby: rozpočet v EUR | 3 028 409 |

Výdavky na vykonávanie fondu EGF[4]: rozpočet v EUR | 140 000 |

Percentuálny podiel výdavkov na vykonávanie fondu EGF | 4,42 |

Celkový rozpočet v EUR | 3 168 409 |

Príspevok z EGF v EUR (65 %): | 2 059 466 |

1. Žiadosť bola Komisii predložená 22. marca 2010 a do 17. júna 2010 bola doplnená o dodatočné informácie.

2. Žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z EGF podľa článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1927/2006 a bola predložená v lehote 10 týždňov stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

Súvislosť medzi prepúšťaním a významnými zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie alebo celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy

3. Španielsko na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním pracovníkov a veľkými zmenami v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou uvádza, s využitím štatistík EUROSTAT-u v oblasti obchodu, že obchodná bilancia EU v oblasti textilu sa v období rokov 2004 – 2008 značne zhoršila. V období 2004 – 2008 nastal 13 % nárast dovozu textilu do EÚ. V tom istom období sa vývoz textilu z EÚ do ostatných svetových krajín znížil o 0,5 %. Obchodná bilancia EÚ v oblasti textilu sa znížila z nadbytku 927 miliónov EUR v roku 2004 na deficit 1 441 miliónov EUR v roku 2008.

Textil mil. EUR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Rast v % 2004/2008 |

Dovoz do EÚ | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Vývoz z EÚ | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0.5 |

Zostatok | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Tento pokles dopytu pocítilo aj Španielsko. V období 2005 – 2008 sa španielska obchodná bilancia v oblasti textilu, ktorá bola už v tom čase negatívna, znížila o ďalších 15 %, keď poklesla z -609 milióna EUR na -698 milióna EUR.

Španielsko okrem toho uviedlo, že kríza ešte viac prehĺbila pokles v tomto odvetví.

Preukázanie počtu prepustených pracovníkov a splnenie kritérií článku 2 písm. b)

5. Španielsko predložilo túto žiadosť na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1927/2006, v ktorom sa vyžaduje prepustenie minimálne 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov v podnikoch zaradených do rovnakej divízie klasifikácie NACE Revision 2 pôsobiacich v tom istom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

6. V žiadosti sa uvádza prepustenie 544 pracovníkov v 143 podnikoch zaradených do tej istej divízie klasifikácie NACE Revision 2 počas deväťmesačného referenčného obdobia od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010, pričom všetky podniky sa nachádzajú v jednom regióne na úrovni NUTS II, Comunidad Valenciana. Z týchto prepustených pracovníkov sa 247 prepustených pracovníkoch vypočítalo podľa článku 2 druhého odseku prvej zarážky nariadenia (ES) č. 1927/2006. Ďalších 217 prepustených pracovníkov sa vypočítalo podľa druhej zarážky a 80 prepustených pracovníkov sa vypočítalo v súlade s treťou zarážkou toho istého odseku.

Počet prepustení v každom podniku sa vypočítal podľa jednej z troch zarážok článku 2 nariadenia (ES) č. 1927/2006. V prípade siedmich podnikov[5] sa však počet prepustených pracovníkov vypočítal podľa dvoch odlišných zarážok.

7. Komisia dostala potvrdenie, ktoré sa vyžaduje na základe článku 2 druhého odseku tretej zarážky, že skutočný počet prepustených pracovníkov je 544.

Vysvetlenie nepredvídateľnosti tohto prepúšťania

8. Posledné roky v textilnom priemyselnom odvetví, ktoré podstúpilo rozsiahlu reštrukturalizáciu a modernizáciu ako odozvu na konkurenčný tlak, ktorý nasledoval po skončení platnosti dohody o obchode s textilnými výrobkami v rámci Svetovej obchodnej organizácie a po nasledovnej dohode WTO o textilnom a odevnom priemysle, boli ťažké. Po značných poklesoch výroby na začiatku tohto desaťročia (v priemere -5 % ročne) sa v roku 2006 vo výrobe začali prejavovať známky stabilizácie a obnovy. Výroba v roku 2007 ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2006. V roku 2008 sa v dôsledku nepredvídanej hospodárskej a finančnej krízy začala výroba textilu znižovať a tento pokles výroby textilu sa v poslednom štvrťroku roku 2008 zrýchlil.(-17 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2007). Situácia sa ďalej zhoršila v prvom štvrťroku 2009 (-24.5 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008). Dosah hospodárskej a finančnej krízy sa tiež odráža v nižšom dopyte zo strany niektorých vyspelých obchodných partnerov, ako je USA a Japonsko (v prípade USA -15 % a v prípade Japonska -7 %, pokiaľ ide o hodnotu vývozu EÚ v roku 2008 v porovnaní s predchádzajúcim rokom).

9. Vývoj v európskom textilnom odvetví sa tradične považuje za spojený so spotrebným správaním sa domácností. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa znížil dopyt po priemyselných výrobkoch, a to z dôvodu poklesu dôvery spotrebiteľov a nedostatku financií. Španielske orgány uvádzajú, že hospodárska a finančná kríza viedla k náhlemu kolapsu svetového hospodárstva a mala obrovský dosah na mnohé sektory, že od roku 2008 sa hospodárska situácia nevyvíja podľa trendov predchádzajúcich rokov a túto situáciu nebolo možné predpovedať.

Identifikácia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorým je určená pomoc

10. Žiadosť sa týka 544 prepustených pracovníkov (pričom pomoc je určená pre 350 z nich) v týchto 143 podnikoch:

Podniky a počet prepustených pracovníkov |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Celkový počet podnikov: 143 | Celkový počet prepustených pracovníkov: 544 |

11. Takéto je rozdelenie pracovníkov, pre ktorých je pomoc určená:

Kategória | Počet | Podiel v % |

Muži | 216 | 61,7 |

Ženy | 134 | 38,3 |

Občania EÚ | 346 | 98,9 |

Občania, ktorí nie sú občanmi EÚ | 4 | 1,1 |

Vek od 15 do 24 rokov | 2 | 0,6 |

Vek od 25 do 54 rokov | 269 | 76,9 |

Vek od 55 do 64 rokov | 75 | 21,4 |

Vek nad 64 rokov | 4 | 1,1 |

12. Medzi pracovníkov, ktorým je pomoc určená, patria štyri osoby so zdravotným postihnutím.

13. Rozdelenie podľa profesijných kategórií:

Kategória | Počet | Podiel v %[6] |

Vedúci pracovníci | 6 | 1,6 |

Technickí pracovníci | 33 | 9,5 |

Administratívni pracovníci | 37 | 10,6 |

Remeselníci a remeselní pracovníci | 56 | 16,1 |

Obsluha strojov | 182 | 52,1 |

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci | 26 | 7,3 |

Iné | 10 | 2,7 |

14. Rozdelenie podľa úrovne vzdelania[7]:

Úroveň vzdelania | Počet | Podiel v %[8] |

Základné vzdelanie (do konca povinnej školskej dochádzky) | 280 | 79,9 |

Stredoškolské vzdelanie | 31 | 8,8 |

Univerzitné vzdelávanie | 30 | 8,6 |

Iné (neoficiálne vzdelanie) | 3 | 0,9 |

Pracovníci bez vzdelania alebo pracovníci, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku | 6 | 1,7 |

15. Rovnaké percentuálne podiely je možné sledovať vo vzťahu k 544 prepusteným pracovníkom.

16. V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1927/2006 Španielsko potvrdilo, že sa uplatňovala politika rovnosti mužov a žien a nediskriminácie a že sa bude ďalej uplatňovať aj počas rôznych etáp vykonávania EGF, a najmä v rámci prístupu k nemu.

Opis príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán

17. Územie postihnuté prepúšťaním sa nachádza v regióne na úrovni NUTS II, Comunidad Valenciana, a sústredí sa predovšetkým v piatich „comarca“ (územiach, ktoré zhruba zodpovedajú okresom) na oboch stranách hranice medzi provinciami na úrovni NUTS III, Alicante a Valencia.

18. 11,5 % všetkých španielskych podnikov má sídlo v Comunidad Valenciana. Sektor výroby predstavuje 26 % celkovej zamestnanosti v tomto regióne; zatiaľ čo sektor služieb predstavuje 60 %, stavebný sektor predstavuje 10 % a základný sektor 4 %. Obchodný model v Comunidad Valenciana sa vyznačuje vysokou prítomnosťou malých a stredných podnikov, ktoré sa špecializujú najmä na výrobu nábytku, obuvi, textilu, keramiky a hračiek. Tieto priemyselné odvetvia sú sústredené v oblastiach okolo určitého obmedzeného počtu obcí.

19. Hlavnými zúčastnenými stranami sú Generalitat Valenciana (autonómna vláda Comunidad Valenciana), a najmä SERVEF (verejné pracovné úrady autonómnej vlády), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (konzorcium dohody o zamestnanosti v údolí Vinalopó)[9], odborové zväzy: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT a FITEQA-CCOO-PV[10], Konfederácia podnikateľských organizácií autonómneho regiónu Valencia (CIERVAL) a združenie podnikateľov v oblasti textilu v Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Predpokladaný vplyv prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo celoštátnu zamestnanosť

20. Počet prepustení v sektore textilu v Comunidad Valenciana, ktorý bol relatívne stabilný a ktorý sa v období 2005 – 2007 znižoval, sa v ďalších dvoch rokoch zvýšil o 40,61 % (2008 – 2009). Zamestnanosť v sektore textilu predstavuje 4.,8 % celkovej zamestnanosti v sektore výroby v regióne.

21. Z dôvodu koncentrácie sektora v malom množstve oblastí je dosah tohto prepúšťania na miestnej úrovni značný. Textilný priemysel v Comunidad Valenciana (30 % zamestnanosti v textilnom sektore v Španielsku) sa nachádza v priemyselných oblastiach, kde tento sektor prevláda. Sedem okresov, z ktorých takmer všetky sú susediace (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó a Baix Segura), predstavuje 75,2 % zamestnanosti v sektore textilu v Comunidad Valenciana.

22. V piatich obciach[11], ktoré sú najviac postihnuté prepúšťaním z dôvodu krízy v sektore textilu, zodpovedá počet prepustených pracovníkov, ktorých sa týka táto žiadosť, 35,13 % zvýšeniu nezamestnanosti v sektore výroby počas referenčného obdobia (apríl 2009 – január 2010).

23. Hlavnými hospodárskymi sektormi v Alicante (úroveň NUTS III) bola tradične výroba obuvi spolu s výrobou kože, textilu a mramoru. V obuvnom a kožiarskom priemyselnom odvetví sa však počas posledných rokov vyskytovali ťažkosti, najmä z dôvodu konkurencie ázijskej obuvi a ďalších ázijských kožených výrobkov. Sektor mramoru, ktorý sa počas týchto rokov považoval za bezpečný sektor so zárukou pracovných miest, tiež postihla nedávna finančná a hospodárska kríza. Španielsko po uvedenom prepúšťaní v sektore prírodného kameňa v Comunidad Valenciana predložilo v marci 2010 ďalšiu žiadosť[12] o finančný príspevok z EGF pre uvedených pracovníkov.

Koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, a rozdelenie predpokladaných nákladov vrátane doplnenia o opatrenia financované zo štrukturálnych fondov

24. Navrhujú sa tieto typy opatrení, ktoré spoločne vytvárajú koordinovaný balík personalizovaných služieb zameraných na opätovné začlenenie pracovníkov na trh práce.

Prípravné činnosti a pomoc pri prechode na iné pracovné miesto

- Úvodné stretnutia : prvé opatrenie sa poskytuje všetkým 350 účastníkom a zahŕňa informácie o zručnostiach a požiadavkách v súvislosti s odbornou prípravou, o programoch odbornej prípravy, ktoré sú k dispozícii, a o podporných systémoch učňovskej prípravy, ako aj o príspevkoch a stimulačných príspevkoch.

- Usmernenie : toto opatrenie sa týka vytvárania profilov pracovníkov a tvorby, realizácie a nadväzných opatrení personalizovanej podpory vrátane mentorovania. Procesom mentorovania počas celého priebehu vykonávania EGF sa zabezpečí, že v prípade potreby bude možné tieto balíky upraviť.

Odborná príprava

- Základná odborná príprava pred získaním nových zručností: účastníci absolvujú základnú odbornú prípravu v oblasti informačných a komunikačných technológií, aktívneho hľadania práce, prípravu v súvislosti s budovaním sebavedomia a základnými podnikateľskými zručnosťami.

- Odborná príprava na získanie odborných zručností: účastníci tohto opatrenia absolvujú odbornú prípravu v rámci pracovných zručností, po ktorých je v súčasnosti dopyt. Po odbornej príprave v školskom prostredí bude nasledovať platená stáž (320 EUR na mesiac a na účastníka). Na tomto opatrení sa zúčastní približne 24 % pracovníkov, ktorým je pomoc určená.

- Odborná príprava zameraná na zlepšovanie zručností: účastníci budú školení v jednej z odborných špecializácií INEM (vnútroštátna verejná služba zamestnanosti). Podľa plánu je táto odborná príprava kratšia ako odborná príprava na získanie odborných zručností, keďže účastníci budú školení s cieľom posilniť alebo aktualizovať zručnosti, ktoré už ovládajú. Pracovníkom sa poskytne možnosť doplniť odbornú prípravu v školskom prostredí platenou stážou. Zápis na túto stáž však nebude pre účastníkov opatrenia povinný. Na tomto opatrení sa zúčastní približne 24 % pracovníkov, ktorým je pomoc určená.

- Odborná príprava pre kvalifikovaných opatrovateľov : na území postihnutom prepúšťaním existuje rastúci dopyt po kvalifikovaných opatrovateľoch. O obsahu odbornej prípravy sa bude diskutovať so sociálnymi službami na miestnej úrovni, aby mohla lepšie spĺňať očakávania a potreby miest. Súčasťou odbornej prípravy bude teoretická príprava v školskom prostredí, ako aj príprava priamo na pracovisku. Príprava priamo na pracovisku bude organizovaná v malých skupinách, aby bolo možné praktickú odbornú prípravu lepšie sledovať. Na tomto opatrení sa zúčastní približne 10 % pracovníkov, ktorým je pomoc určená.

- Odborná príprava v oblasti osobnostného rozvoja a úvod do podnikania: táto odborná príprava je zameraná na pracovníkov, ktorí sú na základe ich odborných profilov možnými kandidátmi na pozície stredných vedúcich pracovníkov alebo na podnikanie. Absolvujú odbornú prípravu v oblastiach, ako sú podnikateľské hodnoty a osobné hodnoty, účinné zvládanie zmien, marketing a inovácia ako stratégia rastu, emočná inteligencia atď. Pracovníkom, ktorí by chceli otvoriť vlastné podniky, budú poskytnuté osobitné činnosti odbornej prípravy, ktoré budú spájať bežnú odbornú prípravu (ktoré zahŕňajú oblasti ako plánovanie, vykonávanie štúdií uskutočniteľnosti, príprava podnikateľského plánu atď.) s použitím simulačného softvéru, ktorý účastníkom umožní simulovať rozhodovacie postupy spojené so zakladaním podniku.

Podpora podnikania

- Poradenstvo v oblasti projektov a iniciatív: cieľom tohto opatrenia je vyvinúť, produkovať a usmerňovať životaschopné projekty samostatnej zárobkovej činnosti. Mentori sa tiež budú snažiť nájsť možnosti samostatnej zárobkovej činnosti v okrese aj mimo okresu a navrhovať ich účastníkom opatrenia.

- Pomoc a podpora pri zakladaní podniku: pomoc prepusteným pracovníkom, ktorí uvažujú o založení vlastného podniku. Opatrenie pozostáva z personalizovaného mentorovania počas celého procesu zakladania podniku (vývoj podnikateľského zámeru, analýza uskutočniteľnosti a pomoc pri vytváraní podnikateľského plánu) a z podpory v súvislosti s administratívnymi povinnosťami.

- Logistická a finančná podpora: opatrenie súvisí so získavaním finančných prostriedkov a s podporou v súvislosti s administratívnymi povinnosťami s cieľom úspešne využiť stimuly na založenie podniku. Mentori tiež budú sledovať ekonomický vývoj podnikateľských iniciatív s cieľom predvídať budúce ťažkosti a navrhnúť možné riešenia.

Intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania

- Intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania : intenzívne hľadanie zamestnania vrátane pasívneho aj aktívneho prieskumu príležitostí zamestnania na miestnej a regionálnej úrovni, predovšetkým príležitostí na nové ekonomické činnosti samostatnej zárobkovej činnosti a príležitostí na nové špecializácie v sektore textilu. Vytvorí sa internetová stránka s cieľom poskytnúť pracovníkom niektoré online nástroje, ktoré by im pomohli s ich vlastným hľadaním zamestnania. Stránka bude rozdelená do troch oblastí: Všeobecné informácie, činnosti odbornej prípravy a oblasť s obmedzeným prístupom, kde budú ponúknuté online nástroje ako simulačný softvér na začatie podnikateľskej činnosti.

Stimuly

- Stimulačný príspevok na účasť : s cieľom podporiť účasť pracovníkov na opatreniach dostanú pracovníci za dokončenie ich personalizovaného balíka opatrení paušálnu sumu 350 EUR .

- Príspevok na mobilitu: pracovníci, ktorí sú účastníkmi opatrení, dostanú príspevok do výšky 500 EUR ako príspevok na ich cestovné náklady. Účastníci budú musieť kvôli nedostatku vhodných prostriedkov verejnej dopravy medzi mestami v oblasti používať vlastné dopravné prostriedky, aby mohli dochádzať zo svojich miest do mesta, kde sa budú opatrenia uskutočňovať.

- Stimulačné príspevky pre zamestnancov v procese prepúšťania (outplacement) : dotácia na mzdy vo výške 350 EUR mesačne v dĺžke najviac sedem mesiacov sa vyplatí pracovníkom, ktorí znovu získajú zamestnanie ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

- Podpora na založenie podniku: pracovníci, ktorí si založia vlastné podniky, dostanú príspevok do výšky 3 000 EUR na pokrytie nákladov súvisiacich so založením podniku.

25. Výdavky na vykonávanie fondu EGF, ktoré sú uvedené v žiadosti podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006, sa týkajú riadiacich a kontrolných činností, ako aj informovania a propagácie.

26. Personalizované služby, ktoré predstavili španielske orgány, sú aktívne opatrenia na trhu práce v rámci oprávnených činností vymedzených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Španielske orgány odhadujú celkové náklady na tieto služby na 3 028 409 EUR a výdavky na vykonávanie fondu EGF na 140 000 EUR (t. j. 4,42 % z celkovej sumy). Celkový príspevok požadovaný z EGF je 2 059 466 EUR (65 % celkových nákladov).

Činnosti | Odhadovaný počet pracovníkov, ktorým je pomoc určená | Odhadované náklady na pracovníka, ktorému je pomoc určená (v EUR) | Celkové náklady (EGF a vnútroštátne spolufinancovanie) (v EUR) |

Personalizované služby (článok 3 prvý odsek nariadenia (ES) č. 1927/2006) |

1. Prípravné činnosti a pomoc pri prechode na iné pracovné miesto 1.1 Úvodné stretnutie (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Poradenstvo (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Odborná príprava 2.1. Základná odborná príprava (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Odborná príprava na získanie nových odborných zručností (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Odborná príprava zameraná na zlepšovanie zručností (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Odborná príprava pre kvalifikovaných opatrovateľov (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Odborná príprava v oblasti osobnostného rozvoja a úvod do podnikania (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Stáže | 96 | 900 | 86 400 |

3. Podpora podnikania 3.1 Poradenstvo v oblasti projektov a iniciatív (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Pomoc a podpora pri zakladaní podniku (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistická a finančná podpora (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Stimuly 5.1. Stimulačné príspevky na účasť (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Príspevok na mobilitu (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3. Stimulačné príspevky pre zamestnancov v procese prepúšťania (outplacement) (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Podpora na založenie podniku (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Medzisúčet – personalizované služby | 3 028 409 |

Výdavky na vykonávanie EGF (článok 3 tretí odsek nariadenia (ES) č. 1927/2006) |

Riadenie | 60 000 |

Informovanie a reklamné činnosti | 40 000 |

Kontrolné činnosti | 40 000 |

Medzisúčet výdavkov na vykonávanie EGF | 140 000 |

Celkové odhadované náklady | 3 168 409 |

Príspevok EGF (65 % celkových nákladov) | 2 059 466 |

27. Španielske úrady potvrdzujú, že opísané opatrenia dopĺňajú opatrenia financované zo štrukturálnych fondov, a že sú prijaté opatrenia zabraňujúce dvojitému financovaniu.

28. K hlavným cieľom operačných programov ESF 2007 – 2013 pre Comunidad Valenciana patrí podpora celoživotného vzdelávania pracovníkov a zníženie rizika predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky, so zameraním najmä na najzraniteľnejšie osoby alebo osoby, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, predovšetkým na mladých pracovníkov alebo pracovníkov vo veku nad 45 rokov, ženy a osoby so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo opatrenia EGF budú zamerané najmä na prepustených pracovníkov na území, ktoré je vysoko špecializované na produkciu textilu bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ ide o vek, vzdelanie atď.

29. Neustále monitorovanie činností ESF a EGF, ktoré majú rovnaké ciele, a príslušných pracovníkov zabráni prekrývaniu opatrení ESF a EGF.

Dátum (dátumy), odkedy sa začali alebo sa plánujú začať personalizované služby pre príslušných pracovníkov

30. Personalizované služby zahrnuté do koordinovaného balíka navrhnutého na spolufinancovanie z EFG začalo Španielsko príslušným pracovníkom poskytovať 15. júna 2010. Tento dátum teda predstavuje začiatok obdobia oprávnenosti na každú pomoc, ktorá by sa mohla poskytnúť z EGF.

Postupy konzultácií so sociálnymi partnermi

31. Počas prípravy koordinovaného balíka opatrení prebehli konzultácie so sociálnymi partnermi. O navrhovanej žiadosti sa diskutovalo 28. januára 2010 a 24. februára 2010 na stretnutiach so sociálnymi partnermi: SERVEF (verejné úrady práce autonómnej vlády); organizácie zamestnávateľov: CIERVAL a ATEVAL; hlavné odborové zväzy UGT a CCOO a zástupcovia mestských zastupiteľstiev (Ontinyent a Alcoi). Na prvom zasadnutí sa projekt predstavil sociálnym partnerom a vytvoril sa riadiaci výbor a technický výbor. Na druhom zasadnutí sa vytvoril akčný plán pre každý výbor a rozdelili sa funkcie a úlohy.

32. Španielske orgány potvrdili, že boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti hromadného prepúšťania.

Informácie o činnostiach, ktoré sú povinné podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv

33. Pokiaľ ide o kritériá uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006, španielske orgány vo svojej žiadosti:

- potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd,

- preukázali, že činnosti poskytujú podporu jednotlivým pracovníkom a nemajú sa použiť na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví,

- potvrdili, že na oprávnené opatrenia uvedené v predchádzajúcich bodoch sa neprijíma pomoc z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

Riadiace a kontrolné systémy

34. Španielsko oznámilo Komisii, že finančné príspevky budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré riadia a kontrolujú ESF. Sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu bude generálne riaditeľstvo pre hospodárske veci regionálneho ministerstva financií a zamestnanosti Comunidad Valenciana.

Financovanie

35. Na základe žiadosti predloženej Španielskom navrhovaná výška príspevku z EGF na koordinovaný balík personalizovaných služieb predstavuje 2 059 466 EUR, čo zodpovedá 65 % celkových nákladov. Výška prostriedkov, ktoré Komisia v rámci fondu navrhuje vyčleniť, vychádza z informácií poskytnutých Španielskom.

36. Vzhľadom na maximálnu sumu finančného príspevku z fondu EGF podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1927/2006, ako aj vzhľadom na možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov, Komisia navrhuje uvoľniť z fondu EGF uvedenú celkovú sumu, ktorá sa vyčlení v rámci okruhu 1a finančného rámca.

37. Pri tejto navrhnutej sume finančného príspevku zostane k dispozícii viac ako 25 % maximálnej ročnej sumy vyčlenenej na EGF na pokrytie potrieb počas posledných štyroch mesiacov roka v súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

38. Komisia predložením tohto návrhu na uvoľnenie prostriedkov z fondu EGF začína zjednodušený postup trialógu v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, aby sa v rámci oboch zložiek rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe čerpania prostriedkov z fondu EGF a o požadovanej sume. Komisia vyzýva tú z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, ktorá na príslušnej politickej úrovni dosiahne dohodu o predbežnom návrhu na uvoľnenie prostriedkov ako prvá, aby o svojom úmysle informovala druhú zložku rozpočtového orgánu a Komisiu. V prípade nesúhlasu jednej z dvoch zložiek rozpočtového orgánu sa zvolá oficiálne zasadnutie trialógu.

39. Komisia predloží samostatnú žiadosť o prevod s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Zdroj platobných rozpočtových prostriedkov

40. Pri súčasnom stave vykonávania je možné predpokladať, že platobné rozpočtové prostriedky na rok 2010 vyhradené v rozpočtovej položke 01.0404 „Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie“ sa v tomto roku úplne nevyčerpajú.

41. Do tejto rozpočtovej položky patria výdavky spojené s vykonávaním finančného nástroja tohto programu, ktorého hlavným cieľom je uľahčiť prístup MSP k finančným prostriedkom. Medzi prevodmi na zverenecké účty spravované Európskym investičným fondom a úhradami pre konečných príjemcov existuje určitý časový posun. Finančná kríza výrazne ovplyvnila možnosť predpovedať úhrady v roku 2010. V snahe vyhnúť sa nadmerným zostatkom na zvereneckých účtoch preto došlo k preskúmaniu metódy výpočtu platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa zohľadnili očakávané úhrady. Preto je možné uvoľniť 2 059 466 EUR na prevod.

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – textil , Španielsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[13], a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[14], a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie[15],

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce.

(2) Rozsah pôsobnosti fondu EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3) Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje uvoľnenie prostriedkov z fondu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4) Dňa 22. marca 2010 Španielsko predložilo žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z EGF v dôsledku prepúšťania v 143 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 13 (výroba textilu) a ktoré pôsobia v regióne NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) a túto žiadosť doplnilo 17. júna 2010 o dodatočné informácie. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Preto Komisia navrhuje uvoľniť sumu 2 059 466 EUR.

(5) Preto je potrebné uvoľniť prostriedky z fondu EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Španielska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) uvoľnia prostriedky vo výške 2 059 466 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

V Bruseli/Štrasburgu

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

[1] Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 406 z 30.12.2006, s. 1.

[3] Nariadenie (ES) č. 1893/2006 z 20.12.2006 (Ú. v. EÚ L 393 z 30.12.2006, s. 1).

[4] V súlade s článkom 3 tretím odsekom nariadenia (ES) č. 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. a Peivor S.L.

[6] Z dôvodu zaokrúhľovania celková suma nepredstavuje presný súčet jednotlivých uvedených položiek

[7] Kategórie na základe Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED-97).

[8] Z dôvodu zaokrúhľovania celková suma nepredstavuje presný súčet jednotlivých uvedených položiek

[9] Konzorcium tvoria starostovia obcí Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe and Monforte de Cid a predstaviteľ partnerstva obcí v údolí Vinalopó, odborov a obchodných organizácií na miestnej úrovni.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) a Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi a Alcoi.

[12] Žiadosť EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – prírodný kameň.

[13] Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

[14] Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

[15] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Top