EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0225

Návrh nariadenie rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike EN (predložený spoločne Komisiou a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku)

/* KOM/2010/0225 v konečnom znení - NLE 2010/0122 */

52010PC0225

Návrh nariadenie rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike EN (predložený spoločne Komisiou a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) /* KOM/2010/0225 v konečnom znení - NLE 2010/0122 */


[pic] | EURÓPSKA KOMISIA |

Brusel, 5.5.2010

KOM(2010)225 v konečnom znení

2010/0122 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

EN

(predložený spoločne Komisiou a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. V súlade s rezolúciami Bezpečnostnej Rady OSN č. 1718 (2006) a č. 1874 (2009) sa v spoločnej pozícii 2006/795/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 329/2007 v znení zmien a doplnení stanovujú určité reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (ďalej len „Severná Kórea“).

2. V súlade so spoločnou pozíciou 2006/795/SZBP sa v nariadení (ES) č. 329/2007 obmedzujú najmä dodávky, predaj alebo prevod určitých položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií do Severnej Kórey, ako aj tých, ktoré určila Bezpečnostná rada OSN alebo Sankčný výbor, ktoré by mohli prispieť k vývoju jadrového programu, vývoju programov iných zbraní hromadného ničenia alebo programu balistických rakiet Severnej Kórey. Tieto položky sú uvedené v prílohe Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007.

3. Vzhľadom na pokračujúce aktivity Severnej Kórey v oblasti šírenia jadrových zbraní je potrebné zoznam zakázaných položiek v prílohe Ia upraviť, aby sa zachovala jeho účinnosť.

4. Účelom tohto návrhu je aktualizovať prílohu Ia k nariadeniu Rady (ES) č. 329/2007 a poveriť Komisiu zmenou a doplnením uvedenej prílohy.

2010/0122 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2006/795/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike[1],

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

5. V súlade so spoločnou pozíciou 2006/795/SZBP sa v nariadení (ES) č. 329/2007 obmedzujú najmä dodávky, predaj, prevod alebo vývoz určitých položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (ďalej len „Severnej Kórey“), ktoré by mohli prispieť k vývoju jadrového programu, vývoju programov iných zbraní hromadného ničenia alebo programu balistických rakiet Severnej Kórey, ako aj tých, ktoré určila Bezpečnostná rada OSN alebo Sankčný výbor.

6. Tieto položky sú uvedené v prílohe Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 a je potrebné tento zoznam upraviť, aby sa zachovala jeho účinnosť.

7. Z praktických dôvodov by sa Komisia mala poveriť zmenou a doplnením zoznamov zakázaných tovarov a technológií na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

8. Nariadenie (ES) č. 329/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 329/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Komisia je oprávnená:

a) meniť a dopĺňať prílohu Ia na základe rozhodnutí výboru pre sankcie alebo Bezpečnostnej rady OSN alebo na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

b) meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

c) meniť a dopĺňať prílohu III s cieľom spresniť alebo upraviť uvedený zoznam tovaru podľa akýchkoľvek vymedzení alebo usmernení, ktoré vyhlási výbor pre sankcie, alebo ak je to potrebné alebo vhodné, doplniť referenčné čísla z kombinovanej nomenklatúry, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87;

d) meniť a dopĺňať prílohu IV na základe rozhodnutí výboru pre sankcie alebo Bezpečnostnej rady OSN; a

e) meniť a dopĺňať prílohy V a VI podľa príslušných rozhodnutí týkajúcich sa príloh II, III, IV a V k spoločnej pozícii 2006/795/SZBP.“

b) Príloha Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli [...]

Za Radu

predseda […]

PRÍLOHA I

„PRÍLOHA Ia

Tovar a technológie uvedené v článkoch 2 a 3

Ostatné položky, materiály, zariadenie, tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k programom Severnej Kórey zameraným na vývoj jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia alebo balistických rakiet.

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2. Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3. Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4. Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

Všeobecné poznámky

1. Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak zakázaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovarov a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Poznámka: Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť množstvo, hodnotu a obsiahnuté technologické know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok dodávaného tovaru.

2. Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Vykladá sa v spojení s časťou C.)

1. Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v časti A (Tovar) uvedenej nižšie, je zakázaný na základe ustanovení časti B.

2. „Technológia“ „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaných tovarov podlieha zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

3. Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu tovarov, ktoré nie sú zakázané.

4. Zákazy prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

A. TOVAR

JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

I.A0. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A0.001 | Tieto výbojky s dutou katódou: a. Jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa; b. Uránové výbojky s dutou katódou. |

I.A0.002 | Faradayove izolátory v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm |

I.A0.003 | Optické mriežky v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm |

I.A0.004 | Optické vlákna v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2mm. |

I.A0.005 | Tieto súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001: a. Uzávery; b. Vnútorné súčasti; c. Zariadenie na uzavretie, testovanie a meranie. | 0A001 |

I.A0.006 | Jadrové detekčné systémy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j. alebo 1A004.c., na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov alebo žiarenia jadrového pôvodu a ich špeciálne navrhnuté súčasti. Upozornenie: Pre osobné vybavenie pozri položku I.A1.004 uvedenú nižšie. | 0A001.j. 1A004.c. |

I.A0.007 | Vlnovcové ventily s tesnením okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.c.6., 2A226 alebo 2B350, vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316L. | 0B001.c.6.2A226 2B350 |

I.A0.008 | Laserové zrkadlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6 K-1 pri 20 ºC (napr. kremenné sklo alebo zafír). Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na optické systémy špeciálne navrhnuté na použitie v astronómii, pokiaľ zrkadlá neobsahujú kremenné sklo. | 0B001.g.5. 6A005.e. |

I.A0.009 | Laserové šošovky okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e.2, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6 K-1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo). | 0B001.g. 6A005.e.2. |

I.A0.010 | Rúrky, potrubia, obruby, armatúry vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom väčším ako 40 hmotnostných percent niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1. | 2B350 |

I.A0.011 | Tieto vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231: a. Turbomolekulárne vývevy s prietokom rovnakým alebo väčším ako 400 l/s; b. Rootsove vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h; c. Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením. | 0B002.f.2. 2B231 |

I.A0.012 | Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami (horúce komory). | 0B006 |

I.A0.013 | „Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001. | 0C001 |

I.A0.014 | Výbuchové komory s absorpčnou kapacitou viac ako ekviv. 2,5 kg TNT. |

OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE ZARIADENIA

I.A1. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A1.001 | Bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát (HDEHP alebo D2HPA) registračné číslo CAS: [CAS 298-07-7] rozpustný v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %. |

I.A1.002 | Plynný fluór CAS: [7782-41-4] s čistotou väčšou ako 95 %. |

I.A1.003 | Okrúhle upchávky a tesnenia s vnútorným priemerom najviac 400 mm vyrobené z týchto materiálov: a. kopolyméry vinylidénfluoridu, ktoré majú 75 % alebo viac betakryštalickej štruktúry bez predlžovania; b. fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent kombinovaného fluóru; c. elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných percent kombinovaného fluóru; d. polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®); e. fluórelastoméry (napr. Viton ®, Tecnoflon ®); f. polytetrafluóretylén (PTFE). | 1A001 |

I.A1.004 | Osobné vybavenie na detekciu žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov okrem vybavenia uvedeného v 1A004.c. | 1A004.c. |

I.A1.005 | Elektrolytické články na výrobu fluóru okrem tých, ktoré sú uvedené v 1B225, s výkonom nad 100 g fluóru za hodinu. | 1B225 |

I.A1.006 | Katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A225 alebo 1B231, obsahujúce platinu, paládium alebo ródium, použiteľné na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody. | 1A225 1B231 |

I.A1.007 | Hliník a jeho zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002b.4 alebo 1C202a, v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami: a. „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293K (20 °C); alebo b. s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C). Technická poznámka: Pod pojmom „zliatiny, ktoré dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní. | 1C002.b.4. 1C202.a. |

I.A1.008 | Magnetické kovy všetkých druhov a foriem okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C003.a., s „počiatočnou relatívnou permeabilitou“ najmenej 120000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm. Technická poznámka: „Počiatočná relatívna permeabilita“ sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch. | 1C003.a. |

I.A1.009 | „Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a. alebo 1C210.b., a to: a. „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov s jednou z týchto vlastností: 1. A „špecifický modul“ väčší ako 10 × 106 m; alebo 2. A „špecifická pevnosť v ťahu“ väčšia ako 17 × 104 m; b. sklené „vláknité alebo vláknové materiály“ s jednou z týchto vlastností: 1. A „špecifický modul“ väčší ako 3,18 × 106 m; alebo 2. A „špecifická pevnosť v ťahu“ väčšia ako 76,2 × 103 m; c. Nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, so šírkou najviac 15 mm (kedysi predimpregnované lamináty) vyrobené zo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ okrem tých, ktoré sú uvedené v IA1.010.a. | 1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |

d. uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“; e. nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“; f. polyakrylonitrilové (PAN) nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“; g. Para-aramidové „vláknité alebo vláknové materiály“ (Kevlar® a iné materiály podobné ako Kevlar®). |

I.A1.010 | Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“: a. vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v I.A1.009; b. uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu konštrukcií lietadiel alebo laminátov, u ktorých veľkosť jednotlivých listov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm; c. predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu. | 1C010 1C210 |

I.A1.011 | Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz „riadených striel“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107. | 1C107 |

I.A1.012 | Nepoužíva sa |

I.A1.013 | Tantal, karbid tantalu, volfrám, karbid volfrámu a ich zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C226, vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a. v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom od 50 mm do 300 mm; a b. hmotnosťou väčšou ako 5 kg. | 1C226 |

I.A1.014 | „Elementárne prášky“ kobaltu, neodýmu, samária alebo ich zliatiny alebo zmesi s obsahom minimálne 20 hmotnostných percent kobaltu, neodýmu alebo samária, s veľkosťou častíc menšou ako 200 µm. Technická poznámka: „Elementárny prášok“ je prášok jedného prvku s vysokou čistotou. |

I.A1.015 | Čistý tributylfosfát (TBP) [číslo CAS 126-73-8] alebo akákoľvek zmes s obsahom TBP viac ako 5 hmotnostných percent. |

I.A1.016 | Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216. Technické poznámky: 1. Pod pojmom martenzitická oceľ „dosahujúca“ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní. 2. Martenzitické ocele sú zliatiny železa vo všeobecnosti charakterizované vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a použitím substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej tvrdenia starnutím. | 1C116 1C216 |

I.A1.017 | Tieto kovy, kovové prášky a materiál: a. volfrám a volfrámové zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent; b. molybdén a zliatiny molybdénu okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom molybdénu najmenej 97 hmotnostných percent; c. materiály z volfrámu v tuhom stave okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C226, s týmto zložením: 1. volfrám a jeho zliatiny s obsahom najmenej 97 hmotnostných percent volfrámu; 2. volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných percent volfrámu; alebo, 3. volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom najmenej 80 hmotnostných percent volfrámu. | 1C117 1C226 |

I.A1.018 | Magneticky mäkké zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C003, s týmto chemickým zložením: a. obsah železa od 30% do 60%; a b. obsah kobaltu od 40% do 60 %. | 1C003 |

I.A1.019 | Nepoužíva sa |

I.A1.020 | Grafit okrem toho, ktorý je uvedený v 0C004 alebo 1C107.a, navrhnutý alebo určený na použitie v strojoch na elektroerozívne obrábanie (EDM) | 0C004 1C107a |

SPRACOVANIE MATERIÁLOV

I.A2. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A2.001 | Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116: a. systémy na vibračné skúšky používajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 0,1 g rms v celom rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“; b. digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky, so „šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase“ viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v písmene a.; Technická poznámka: „Šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej vie riadiaca jednotka vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a zaslania ovládacích signálov. | 2B116 |

c. vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky), s alebo bez pridružených zosilňovačov schopné prenášať silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na „holom stole“ alebo vyššiu a sú použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v písmene a.; d. nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do systému schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a. Technická poznámka: „Holý stôl“ je plochý stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva. |

I.A2.002 | Obrábacie stroje okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B001.c. alebo 2B201.b., na brúsenie s presnosťou polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) 1 alebo jej národných ekvivalentov. [2] Výrobcovia, ktorí vypočítavajú presnosť polohovania podľa ISO 230/2 (1997) musia konzultovať príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú etablovaní. | 2B001.c. 2B201.b. |

I.A2.002a | Súčasti a numerické riadenia špeciálne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené vyššie v položkách 2B001, 2B201 alebo I.A2.002. |

I.A2.003 | Tieto vyvažovacie stroje a príslušné zariadenia: a. vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre stomatologické alebo iné lekárske zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. nie sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg; 2. sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min; 3. sú schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách; a 4. sú schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g x mm/kg hmotnosti rotora; b. indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených vyššie v písmene a. Technická poznámka: „Indikačné hlavy“ sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje. | 2B119 |

I.A2.004 | Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, ktoré majú jednu z týchto vlastností: a. schopnosť preniknúť stenou horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia cez stenu); alebo b. schopnosť preklenúť horný okraj horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná ponad stenu). Technická poznámka: Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos činností ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou. | 2B225 |

I.A2.005 | Pece s riadenou atmosférou na tepelné spracovanie alebo oxidačné pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C Poznámka: Táto položka nezahŕňa tunelové pece s valčekovým alebo vozíkovým dopravníkom, tunelové pece s pásovým dopravníkom, posunovacie pece „pusher type kilns“ alebo mobilné pece špeciálne navrhnuté na výrobu skla, keramického riadu alebo štruktúrovanej keramiky. | 2B226 2B227 |

I.A2.006 | Nepoužíva sa |

I.A2.007 | „Prevodníky tlaku“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode v rozsahu od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a. snímače sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej hexafluoridom uránu UF6“ alebo sú nimi chránené; a b. vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: 1. merací rozsah menší ako 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako ± 1 % celkového rozsahu stupnice; alebo 2. merací rozsah 200 kPa alebo viac a „presnosť“ lepšia ako 2 kPa. Technická poznámka: Na účely 2B230 ‚presnosť‛ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia. | 2B230 |

I.A2.008 | Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov: a. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; b. fluóropolyméry; c. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov); d. grafit alebo „uhlíkový grafit“; e. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent; f. tantal alebo zliatiny tantalu; g. titán alebo zliatiny titánu; h. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; alebo i. nehrdzavejúca oceľ. Technická poznámka: ‚Uhlíkový grafit‛ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 hmotnostných percent alebo viac. | 2B350.e |

I.A2.009 | Tieto priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d.: Výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,05 m2, ale menej ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov: a. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; b. fluórpolyméry; c. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov); d. grafit alebo „uhlíkový grafit“; | 2B350.d. |

e. nikel alebo zliatiny s obsahom viac ako 40 hmotnostných percent niklu; f. tantal alebo zliatiny tantalu; g. titán alebo zliatiny titánu; h. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; i. karbid kremičitý; j. karbid titaničitý; alebo k. nehrdzavejúca oceľ. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na chladiče vozidiel. Technická poznámka: Materiál použitý na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú stav výmenníka tepla vzhľadom na kontrolu. |

I.A2.010 | Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, alebo vákuové vývevy a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov: a. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; b. keramické materiály; c. ferosilícium; d. fluóropolyméry; e. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov); f. grafit alebo „uhlíkový grafit“; g. nikel alebo zliatiny s obsahom viac ako 40 hmotnostných percent niklu; h.tantal alebo zliatiny tantalu; i.titán alebo zliatiny titánu; j. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; k. niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu; l. nehrdzavejúca oceľ; m. zliatiny hliníka; n. kaučuk. Technické poznámky: Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú stav čerpadla vzhľadom na kontrolu. Pojem „kaučuk“ zahŕňa všetky druhy prírodného a syntetického kaučuku. | 2B350.i |

I.A2.011 | „Odstredivé separátory“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B352.c., schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené z/zo: a. zliatin s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; b. fluórpolymérov; c. skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov); d. niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent; e. tantalu alebo zliatin tantalu; f. titánu alebo zliatin titánu; alebo g. zirkónia alebo zliatin zirkónia. Technická poznámka: „Odstredivé separátory“ zahŕňajú aj dekantéry. | 2B352.c. |

I.A2.012 | Spekané kovové filtre okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B352.d., vyrobené z niklu alebo zo zliatiny niklu s obsahom niklu najmenej 40 hmotnostných percent. | 2B352.d. |

I.A2.013 | Stroje na prietokové tvárnenie a stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B009, 2B109 alebo 2B209, a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto stroje. Technická poznámka: Na účely tejto položky sa stroje kombinujúce funkcie tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie. | 2B009 2B109 2B209 |

I.A2.014 | Tieto zariadenia a činidlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350 alebo 2B352: a. fermentory schopné kultivácie patogénnych „mikroorganizmov“ alebo vírusov, alebo schopné produkcie toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom 10 l alebo viac; b. agitátory pre fermentory uvedené v predchádzajúcom odseku; Technická poznámka: Medzi fermentory sa zaraďujú bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom. c. toto laboratórne vybavenie: 1. zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), 2. zariadenie na genetické sekvencovanie, 3. genetické syntetizátory, 4. zariadenie na elektroporáciu, 5. špecifické činidlá spojené so zariadením uvedeným v bode I.A2.014.c1 – 4; d. filtre, mikrofiltre, nanofiltre alebo ultrafiltre použiteľné v priemyselnej a laboratórnej biológii na nepretržitú filtráciu, okrem filtrov špeciálne navrhnutých alebo upravených na lekárske účely alebo na získavanie čistej vody a využívaných v rámci projektov oficiálne podporovaných zo strany EÚ alebo OSN; e. ultracentrifugy, rotory a adaptéry pre ultracentrifugy; f. zariadenie na sublimačné sušenie. | 2B350, 2B352 |

I.A2.015 | Zariadenie na nanášanie kovových vrstiev a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, okrem zariadenia uvedeného v 2B005, 2B105 alebo 3B001.d: a. výrobné zariadenie na chemické vylučovanie plynnej fázy (CVD); b. výrobné zariadenie na fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD); c. výrobné zariadenie na nanášanie prostredníctvom induktívneho alebo odolného zahrievania. | 2B005, 2B105, 3B001.d |

I.A2.016 | Otvorené nádrže alebo kontajnery, s miešadlami alebo bez, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,5 m3 (500 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov: a. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; b. fluóropolyméry; c. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov); d. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent; e.tantal alebo zliatiny tantalu; f. titán alebo zliatiny titánu; g. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; h. niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu; i. nehrdzavejúca oceľ; g. drevo; k. kaučuk. Technická poznámka: Pojem „kaučuk“ zahŕňa všetky druhy prírodného a syntetického kaučuku. | 2B350 |

ELEKTRONIKA

I.A3. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A3.001 | Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.j.5 alebo 3A227, ktoré majú obe tieto vlastnosti: a. počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením alebo bez neho; a b. počas 4 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %. | 0B001.j.5. 3A227 |

I.A3.002 | Hmotnostné spektrometre okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.g alebo 3A233, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a príslušné iónové zdroje: a. hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS); b. hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS); c. hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS); | 0B002.g 3A233 |

d. hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou; e. hmotnostné spektrometre s molekulovým lúčom vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: 1. zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– -80°C) alebo menej, alebo 2. komora žiariča vyrobená z materiálov odolných voči UF6, nimi obložená alebo oplátovaná; f. f. hmotnostné spektrometre s mikrofluorizačným iónovým zdrojom určeným pre aktinidy alebo fluoridy aktinidov. |

I.A3.003 | Meniče alebo generátory frekvencie okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.b.13 alebo 3A225, ktoré majú všetky ďalej uvedené vlastnosti, a ich špeciálne navrhnuté súčiastky a softvér: a. viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W, b. schopnosť prevádzky vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz; a c. regulácia frekvencie lepšia (menšia) ako 0,1%. Technické poznámky: 1. Meniče frekvencie sú známe aj ako konvertory alebo invertory, generátory, elektronické skúšobné zariadenie, sieťové adaptéry AC, pohon s variabilným nastavením rýchlosti alebo pohon s frekvenčným meničom. 2. Funkčnosť určenú v tejto položke môžu spĺňať niektoré zariadenia predávané ako: elektronické skúšobné zariadenie, sieťové adaptéry AC, pohon s variabilným nastavením rýchlosti alebo pohon s frekvenčným meničom. | 0B001.b.13. 3A225 |

I.A3.004 | Spektrometre a difraktometre určené na indikatívny test alebo kvantitatívnu analýzu elementárneho zloženia kovov alebo zliatin bez chemickej dekompozície materiálu. |

SNÍMAČE A LASERY

I.A6. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A6.001 | Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG). |

I.A6.002 | Tieto optické zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A002 alebo 6A004.b: infračervená optika v rozmedzí vlnovej dĺžky 9 μm – 17 μm a jej súčasti vrátane súčastí z teluridu kadmia (CdTe). | 6A002 6A004.b. |

I.A6.003 | Systémy na korekciu čelnej vlny okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A004.a, 6A005.e alebo 6A005.f., pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm, a ich osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a „deformovateľných zrkadiel“ vrátane bimorfných zrkadiel. | 6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |

I.A6.004 | „Lasery“ na báze iónov argónu okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5, 6A005 alebo 6A205.a., s priemerným výkonom 5 W alebo väčším. | 0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |

I.A6.005 | Tieto polovodičové „lasery“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5., 0B001.h.6. alebo 6A005.b, a ich súčasti: a. samostatné polovodičové „lasery“ s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100; b. polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W. Poznámky: 1. Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy. 2. Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1,2 μm – 2,0 μm. | 0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |

I.A6.006 | Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové „laserové“ polia okrem tých, ktoré sú stanovené v 0B001.h.6. alebo 6A005.b., s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové „laserové“ pole takejto vlnovej dĺžky. Poznámka: Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy. | 0B001.h.6. 6A005.b. |

I.A6.007 | Tuhofázové „laditeľné“ „lasery“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5., 0B001.h.6. alebo 6A005.c.1, a ich špeciálne navrhnuté súčasti: a. titán-zafírové lasery; b. alexandritové lasery. | 0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |

I.A6.008 | „Lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.c.2.b., s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1,0 μm, ale kratšou ako 1,1 μm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz. | 6A005.c.2.b. |

I.A6.009 | Tieto akusticko-optické súčasti: a. elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším; b. príslušenstvo pre opakovací kmitočet; c. Pockelsove články. | 6A203.b.4. |

I.A6.010 | Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 x 103 Gy (kremík), (5 x 106 rad (kremík)) bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností. Technická poznámka: Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia. | 6A203.c. |

I.A6.011 | Zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5, 6A005 alebo 6A205.c., so všetkými týmito vlastnosťami: a. pracujú pri vlnových dĺžkach 300 až 800 nm; b. priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W; c. opakovací kmitočet je vyšší ako l kHz; a d. šírka impulzu je menšia ako 100 ns. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime. | 0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |

I.A6.012 | Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.h.6., 6A005.d. alebo 6A205.d., vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a. pracujú pri vlnových dĺžkach 9 μm až 11 μm; b. opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz; c. priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W; a d. šírka impulzu je menšia ako 200 ns. | 0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |

NAVIGÁCIA A LETECKÁ ELEKTRONIKA

I.A7. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A7.001 | Tieto inerciálne navigačné systémy a ich osobitne navrhnuté súčasti: a. Inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode, a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. inerciálne navigačné systémy (INS) (na kardanovom závese alebo pevnom uchytení (strapdown)) a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo „vesmírnych lodí“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a. navigačná chyba (voľná inerciálna) po bežnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – „pravdepodobná cyklická chyba“ (CEP) alebo menšia (lepšia); alebo b. určené na fungovanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g; | 7A001 7A003 7A101 7A103 |

2. hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným satelitným systémom (systémami) (GNSS) alebo so „systémom referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo DBRN počas najviac štyroch minút, s „pravdepodobnou cyklickou chybou“ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov; 3. inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a. navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky; alebo b. navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac počas 1 ms alebo dlhšie. |

b. teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a ich osobitne navrhnuté súčasti; c. inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, v ktorej sú takéto akcelerometre špeciálne navrhnuté a vyvinuté ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch. |

Poznámka: Parametre a.1 a a.2 sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia: 1. Vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania testu 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie spĺňajú tieto podmienky: a. konštantná hodnota výkonnej spektrálnej hustoty (PSD) 0,04 g2/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz; a |

b. spektrálna výkonová hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000 Hz; 2. uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150°/s); alebo 3. v súlade s národnými normami zodpovedajúcimi podmienkam uvedeným vyššie v bode 1. alebo 2. |

Technické poznámky: 1. a.2. sa týka systémov, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku na dosiahnutie lepšieho výkonu. 2. ‚Pravdepodobná cyklická chyba‛ (CEP) – Pri kolmom rozdelení na kružnici, polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50-percentná pravdepodobnosť, že sa v ňom bude nachádzať. |

LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

I.A9. Tovar

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.A9.001 | Výbušné svorníky. |

I.A9.002 | Motory s vnútorným spaľovaním (t. j. axiálne piestové motory alebo piestové rotačné motory) navrhnuté alebo upravené na pohon „lietadiel“ alebo „vozidiel ľahších ako vzduch“ a ich špeciálne navrhnuté súčasti. | - |

I.A9.003 | Nákladné vozidlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 9A115, ktoré majú viac než jednu hnaciu nápravu a užitočné zaťaženie vyššie ako 5 ton. Poznámka: Táto položka zahŕňa výklopné prívesy, návesy a ostatné prívesy. | 9A115 |

B. SOFTVÉR

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.B.001 | Softvér potrebný na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti A (Tovar). |

C. TECHNOLÓGIE

Č. | Opis | Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 |

I.C.001 | Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti A (Tovar). |

[1] Ú. v. EÚ L 322, 22.11.2006, s. 32.

Top