EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  11. januára 2010 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 19/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 11. januára 2010

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú

smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 14. októbra 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“), keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na to, ako Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Pripomienky uvedené v tomto stanovisku nemajú vplyv na stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (2).

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB víta cieľ, ktorým je posilnenie ochrany investorov uvedením informácií v prospektoch v jednoduchšej a zrozumiteľnejšej forme. Najmä v prípade menej štandardizovaných cenných papierov, ako sú cenné papiere kryté aktívami, a v prípade iných druhov cenných papierov krytých kolaterálom, predovšetkým krytých dlhopisov, by bol presne vymedzený súhrn zahŕňajúci kľúčové informácie o cenných papieroch a zúčastnených stranách, ako aj komplexný režim zodpovednosti týkajúci sa informácií v súhrne, užitočný pre investorov a regulačné orgány. Uvedené zabezpečí porovnateľnosť nielen medzi triedami aktív, ale tiež medzi cennými papiermi v rámci týchto tried aktív.

1.2.

V tomto ohľade ECB veľmi víta súčasný dialóg medzi ECB, príslušnými orgánmi a daným odvetvím o možnosti vytvorenia normy pre referenčné údaje o cenných papieroch a emitentoch s cieľom sprístupniť takéto údaje tvorcom politiky, regulačným orgánom a finančným trhom prostredníctvom medzinárodnej verejnej infraštruktúry. Takáto infraštruktúra by poskytovala všetkým zainteresovaným stranám vysoko kvalitné údaje požadované na vypracovanie včasnejších a spoľahlivejších analýz čoraz zložitejších finančných trhov, najmä v čase turbulencií (3).

2.   Konkrétne pripomienky

Zverejňovanie úverových operácií centrálnych bánk podľa právnych predpisov EÚ

2.1.

Smernica 2003/71/ES (4), smernica 2004/109/ES (5) a iné právne predpisy EÚ (6) upravujú viaceré požiadavky na zverejňovanie v prospech trhov a ochrany investorov. Niektoré z týchto smerníc ustanovujú výnimky z pravidiel zverejňovania. Podľa článku 8 ods. 2 smernice 2003/71/ES: „Príslušný orgán domovského členského štátu môže povoliť vynechanie určitých údajov z prospektu stanovených v tejto smernici alebo vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 7 odseku 1, ak usudzuje, že: a) poskytnutie takýchto údajov by bolo v rozpore s verejným záujmom“. Podobná výnimka nie je ustanovená v smernici 2004/109/ES.

2.2.

Ako ukazuje súčasná finančná kríza, mal by sa zaviesť jasný právny rámec s cieľom uľahčiť plynulé a rýchle uskutočňovanie úverov centrálnych bánk alebo iných nástrojov centrálnych bánk na podporu likvidity vrátane operácií uskutočňovaných počas krízových situácií. V tomto ohľade je potrebné, aby informácie o úveroch centrálnych bánk alebo iných nástrojoch centrálnych bánk na podporu likvidity poskytnutých konkrétnej úverovej inštitúcii vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity mali dôverný charakter s cieľom prispieť k stabilite finančného systému ako celku a k udržaniu dôvery verejnosti počas obdobia krízy. Vyššie uvedená výnimka podľa článku 8 ods. 2 písm. a) smernice 2003/71/ES by mohla prípadne slúžiť ako právny základ pre nezverejnenie niektorých informácií o operáciách centrálnych bánk vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity. Výnimka z povinnosti zverejňovania by však mala byť výslovne uvedená vo všetkých príslušných právnych predpisoch EÚ. Hladké fungovanie finančného systému si navyše vyžaduje jednoznačnú výnimku, pretože individuálne posudzovanie potreby zverejniť informácie by mohlo viesť k ťažkostiam v situácii, keď je nutné rýchlo konať. Z uvedených dôvodov sú návrhy na zmeny a doplnenia smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES uvedené v prílohe a zodpovedajúce zmeny a doplnenia by mali byť vložené do všetkých príslušných právnych predpisov EÚ, ktoré ustanovujú požiadavky na zverejňovanie.

2.3.

ECB je v tejto otázke aj naďalej pripravená spolupracovať s Komisiou.

3.   Navrhované znenie

V prípade, ak ECB odporúča zmenu alebo doplnenie navrhovanej smernice, navrhované znenie príslušných zmien a doplnení je uvedené v prílohe spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. januára 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 491 v konečnom znení.

(2)  KOM(2009) 576 v konečnom znení.

(3)  Pozri prejav prezidenta ECB Jean-Claude TRICHETA s názvom „Poznámky k budúcnosti európskej finančnej regulácie a dohľadu“ („Remarks on the future of European financial regulation and supervision“), z rokovania Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov v Paríži dňa 23. februára 2009, ktorý je dostupný na: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES, Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES, Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  Konkrétne je to štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11, siedma Smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), Ú. v. ES L 96, 12.4.2003, s. 16.


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 ods. 1 písm. e) bod i) smernice 2003/71/ES

„e)

‚kvalifikovaní investori‘ sú:

i)

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES považujú za profesionálnych klientov, alebo sa s nimi na požiadanie zaobchádza ako s profesionálnymi klientmi, alebo ktoré sú v súlade s článkom 24 smernice 2004/39/ES uznávané ako oprávnené protistrany.“

„e)

‚kvalifikovaní investori‘ sú:

i)

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES považujú za profesionálnych klientov, alebo sa s nimi na požiadanie zaobchádza ako s profesionálnymi klientmi, alebo ktoré sú v súlade s článkom 24 smernice 2004/39/ES uznávané ako oprávnené protistrany. Fyzické alebo právnické osoby, s ktorými sa v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES na požiadanie zaobchádza ako s neprofesionálnymi klientmi, sa nepovažujú za kvalifikovaných investorov.

Odôvodnenie:

Vymedzenie pojmu kvalifikovaný investor v smernici 2003/71/ES výslovne zahŕňa ECB a centrálne banky [článok 2 ods. 1 písm. E) bod ii)]; v dôsledku toho sa povinnosť uverejniť prospekt nevzťahuje na prípady, keď je ponuka cenných papierov určená výlučne týmto subjektom [článok 3 ods. 2 písm. A)]. V navrhovanej smernici sa už nenachádza výslovný odkaz na ECB a centrálne banky ako kvalifikovaných investorov, ale navrhované nové vymedzenie pojmu „kvalifikovaní investori“ zahŕňa „fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES považujú za profesionálnych klientov, alebo sa s nimi na požiadanie zaobchádza ako s profesionálnymi klientmi, alebo ktoré sú v súlade s článkom 24 smernice 2004/39/ES uznávané ako oprávnené protistrany“. Tak ECB, ako aj centrálne banky sa považujú za profesionálnych klientov a sú uznávané ako oprávnené protistrany, a preto sa ECB domnieva, že by mali byť aj naďalej považované za kvalifikovaných investorov. Z navrhovanej smernice však nie je zrejmé, aký režim sa bude vzťahovať na profesionálnych klientov, s ktorými sa v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES na požiadanie zaobchádza ako s neprofesionálnymi klientmi. Z dôvodu jednoznačnosti by navrhovaná zmena a doplnenie viedla k zosúladeniu zoznamu profesionálnych klientov a oprávnených protistrán podľa smernice 2004/39/ES so zoznamom kvalifikovaných investorov podľa smernice 2003/71/ES, a to v súlade s účelom zmeny a doplnenia v návrhu Komisie (pozri bod 6 odôvodnenia navrhovanej smernice).

Zmena a doplnenie 2

Článok 8 ods. 2a smernice 2003/71/ES (nový)

Žiadny text.

„2a.   Prospekt ani žiadny z jeho doplnkov nemusí obsahovať informácie o úveroch centrálnej banky alebo iných nástrojoch centrálnej banky na podporu likvidity (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity) poskytnutých centrálnou bankou ESCB konkrétnej úverovej inštitúcii.

Odôvodnenie:

Je potrebné, aby úverové operácie centrálnej banky (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity) v prospech konkrétnej úverovej inštitúcie mali dôverný charakter s cieľom prispieť k stabilite finančného systému a tým zbytočne nezvyšovať napätie v systéme. Hladké fungovanie finančného systému si vyžaduje jednoznačnú výnimku, pretože individuálne posudzovanie potreby zverejniť informácie by mohlo viesť k ťažkostiam v situácii, keď je nutné rýchlo konať.

Zmena a doplnenie 3

Článok 8 ods. 4 smernice 2004/109/ES (nový)

Žiadny text.

„4.   Informácie poskytnuté v súlade s článkami 4, 5 a 6 nemusia obsahovať informácie o úveroch centrálnej banky alebo iných nástrojoch centrálnej banky na podporu likvidity (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity) poskytnutých centrálnou bankou ESCB konkrétnej úverovej inštitúcii.

Odôvodnenie:

Je potrebné, aby úverové operácie centrálnej banky (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity) v prospech konkrétnej úverovej inštitúcie mali dôverný charakter s cieľom prispieť k stabilite finančného systému a tým zbytočne nezvyšovať napätie v systéme. Hladké fungovanie finančného systému si vyžaduje jednoznačnú výnimku, pretože individuálne posudzovanie potreby zverejniť informácie by mohlo viesť k ťažkostiam v situácii, keď je nutné rýchlo konať.

Súčasné znenie

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 4

Článok 11 ods. 1 smernice 2004/109/ES

„1.   Článok 9 a článok 10 písmeno c) sa nepoužije na akcie poskytnuté členmi alebo členom ESCB pri plnení ich funkcií menových orgánov, vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom ESCB v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve spätnej kúpy alebo podobnej zmluvy za likvidné finančné prostriedky poskytované na menovú politiku alebo v rámci platobného systému.“

„1.   Článok 9 a článok 10 písmeno c) sa nepoužije na akcie poskytnuté členmi alebo členom ESCB pri plnení ich funkcií menových orgánov, vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom ESCB v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve spätnej kúpy alebo podobnej zmluvy za likvidné finančné prostriedky poskytované na menovú politiku alebo v rámci platobného systému alebo v súvislosti s inými úvermi centrálnej banky alebo inými nástrojmi centrálnej banky na podporu likvidity (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity).

Odôvodnenie:

Je potrebné, aby úverové operácie centrálnej banky (vrátane pomoci v podobe poskytnutia núdzovej likvidity) v prospech konkrétnej úverovej inštitúcie mali dôverný charakter s cieľom prispieť k stabilite finančného systému a tým zbytočne nezvyšovať napätie v systéme. Hladké fungovanie finančného systému si vyžaduje jednoznačnú výnimku, pretože individuálne posudzovanie potreby zverejniť informácie by mohlo viesť k ťažkostiam v situácii, keď je nutné rýchlo konať.


(1)  Tučným písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Prečiarknutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top