Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0097

Bezúhonnosť hazardných hier na internete Uznesenie Európskeho parlamentu z  10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete (2008/2215(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 87/30


Utorok, 10. marca 2009
Bezúhonnosť hazardných hier na internete

P6_TA(2009)0097

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete (2008/2215(INI))

2010/C 87 E/08

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 49 Zmluvy o ES,

so zreteľom na Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je prílohou Zmluvy o ES,

so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (2) (smernica o službách),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (3) (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (4),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (5),

so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o bielej knihe o športe (6),

so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii od Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa zo 16. októbra 2006 o hazardných hrách a stávkach na výsledky športových súťaží no vnútornom trhu (O-0118/2006), následnú diskusiu v tomto výbore 14. novembra 2006 a na odpoveď člena Komisie,

so zreteľom na stručný prehľad o hazardných hrách na internete zameraný na integritu a kódex správania pre hranie hazardných hier, ktorý pre Európsky parlament vypracovala spoločnosť Europe Economics Research Ltd,

so zreteľom na štúdiu o službách hazardných hier na vnútornom trhu Európskej únie zo 14. júna 2006, ktorú pre Komisiu vypracoval švajčiarsky ústav komparatívneho práva (SICL),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0064/2009),

A.

keďže hazardné hry na internete, z ktorých hrubé príjmy v roku 2004 predstavovali 2 až 3 miliardy EUR, podľa uvedenej štúdie SICL v súčasnosti tvoria približne 5 % celkového trhu s hazardnými hrami v EÚ a zdá sa, že rýchly rast v tejto oblasti je neodvratný,

B.

keďže príjmy zo štátnych a štátom povolených hazardných hier sú najvýznamnejším zdrojom príjmov pre športové organizácie v mnohých členských štátoch,

C.

keďže hazardné hry vrátane hazardných hier na internete sú tradične prísne regulované vo všetkých členských štátoch na základe zásady subsidiarity s cieľom chrániť spotrebiteľov pred vytváraním závislosti a pred podvodmi, zabrániť praniu špinavých peňazí a ďalším finančným trestným činom, ako aj manipulovaniu s výsledkami zápasov, a zachovať verejný poriadok; keďže Európsky súdny dvor akceptuje obmedzenie slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby s ohľadom na takéto ciele všeobecného záujmu, ak je primerané a nediskriminačné,

D.

keďže všetky členské štáty takéto obmedzenia rozlišujú podľa druhu príslušnej hazardnej hry, napr. hry v herniach, športové stávky, lotérie alebo stávky na dostihoch; keďže väčšina členských štátov zakazuje prevádzkovanie herní na internete, vrátane ich prevádzkovania miestnymi prevádzkovateľmi, a významný počet členských štátov rovnako zakazuje prevádzkovanie športových stávok na internete a lotérií na internete,

E.

keďže hazardné hry boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti smerníc 2006/123/ES, 2007/65/ES a 2000/31/ES, a keďže Európsky parlament vo svojom vyššie uvedenom uznesení o bielej knihe o športe vyjadril svoje znepokojenie nad možnou dereguláciou hazardných hier,

F.

keďže členské štáty regulujú svoje tradičné trhy s hazardnými hrami s cieľom chrániť spotrebiteľov pred vytvorením závislosti, podvodmi, praním špinavých peňazí a manipuláciou s výsledkami zápasov; keďže dosiahnutie týchto politických cieľov je v odvetví hazardných hier na internete ťažšie,

G.

keďže Komisia začala konania vo veci porušenia predpisov proti desiatim členským štátom s cieľom prešetriť, či ich vnútroštátne opatrenia obmedzujúce cezhraničné poskytovanie služieb v oblasti hazardných hier na internete, najmä športových stávok, sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva; keďže, ako Komisia zdôraznila, tieto konania sa netýkajú existencie monopolov alebo štátnych lotérií ako takých a nemajú ani vplyv na liberalizáciu trhov s hazardnými hrami vo všeobecnosti,

H.

keďže Európskemu súdnemu dvoru je adresovaných čoraz viac predbežných otázok o prípadoch týkajúcich sa hazardných hier, čo jasne dokazuje nejednoznačnosť výkladu a uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v oblasti hazardných hier,

I.

keďže integrita v kontexte tohto uznesenia o hazardných hrách na internete znamená záväzok predchádzať nielen podvodom a trestným činom, ale tiež problémovému hraniu hazardných hier a hraniu týchto hier mladistvými osobami prostredníctvom dodržiavania právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a trestnoprávnej úpravy a chránením športových súťaží pred akýmkoľvek neprípustným vplyvom spojeným so športovými stávkami,

J.

keďže hranie hazardných hier na internete spája niekoľko rizikových faktorov týkajúcich sa problémového hrania hazardných hier, ako napríklad ľahký prístup k hazardným hrám, dostupnosť širokej škály hier a menej spoločenských prekážok (7),

K.

keďže športové stávky a ďalšie hry na internete sa vyvíjajú rýchlo a nekontrolovane (najmä cezhranične na internete) a šport sa z dôvodu všadeprítomnej hrozby manipulácie s výsledkami zápasov a fenoménu stávkovania na konkrétne udalosti pri športových súťažiach stáva obzvlášť citlivý na nezákonné stávkovanie,

Transparentné odvetvie chrániace záujmy verejnosti a spotrebiteľov

1.

zdôrazňuje, že podľa zásady subsidiarity a judikatúry Európskeho súdneho dvora majú členské štáty záujem a právo na reguláciu a kontrolu svojich trhov s hazardnými hrami v súlade so svojimi tradíciami a kultúrou v záujme ochrany spotrebiteľov pred vytvorením závislosti, podvodmi, praním špinavých peňazí a manipulovaním s výsledkami športových zápasov, ako aj v záujme ochrany tradičných štruktúr financovania športových aktivít a iných sociálnych funkcií v členských štátoch; upozorňuje, že všetky ostatné zainteresované strany majú tiež záujem na tom, aby trh s hazardnými hrami bol dôsledne monitorovaný a regulovaný; zdôrazňuje, že prevádzkovatelia hazardných hier na internete musia dodržiavať právne predpisy členského štátu, v ktorom poskytujú svoje služby a v ktorom sídli spotrebiteľ;

2.

zdôrazňuje, že služby v oblasti hazardných hier treba vnímať ako hospodársku činnosť, ktorá má výrazne osobitný charakter vzhľadom na s tým spojené hľadiská spoločenského a verejného poriadku a zdravotné hľadiská, kde hospodárska súťaž nepovedie k lepšiemu rozdeleniu zdrojov, čo odôvodňuje potrebu uplatňovať v prípade hazardných hier viacpilierový prístup; zdôrazňuje, že prístup vychádzajúci výlučne z vnútorného trhu nie je v tejto vysoko citlivej oblasti vhodný a vyzýva Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovala stanoviskám Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti;

3.

podporuje úsilie, ktoré iniciovala Rada počas francúzskeho predsedníctva a ktoré sa zameriava na problémy v oblasti hrania hazardných hier a stávkovania tradičným spôsobom a na internete; vyzýva Radu, aby pokračovala v organizovaní formálnych diskusií o potenciálnych politických riešeniach toho, ako vymedziť a riešiť problémy súvisiace s hraním hazardných hier na internete, a vyzýva Komisiu, aby tento proces podporovala a aby realizovala štúdie a predkladala vhodné návrhy, ktoré Rada považuje za žiaduce na dosiahnutie spoločných cieľov v oblasti hazardných hier na internete;

4.

vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s cieľom vyriešiť spoločenské problémy a problémy týkajúce sa verejného poriadku, ktoré vyplývajú z cezhraničného hrania hazardných hier na internete, ako je návykové hranie a zneužívanie osobných údajov alebo kreditných kariet; vyzýva inštitúcie EÚ, aby úzko spolupracovali s členskými štátmi v boji proti všetkým nepovoleným alebo nezákonným službám v oblasti hazardných hier ponúkaných na internete a aby chránili spotrebiteľov a predchádzali podvodom; zdôrazňuje potrebu spoločného stanoviska, pokiaľ ide o spôsob, ako to dosiahnuť;

5.

zdôrazňuje, že regulačné orgány a prevádzkovatelia by mali úzko spolupracovať s ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v oblasti hazardných hier na internete, napríklad s prevádzkovateľmi hazardných hier, regulačnými orgánmi, spotrebiteľskými organizáciami, športovými organizáciami, priemyselnými asociáciami a médiami, ktoré nesú spoločnú zodpovednosť za integritu hazardných hier na internete a za informovanie spotrebiteľov o možných negatívnych dôsledkoch hrania takýchto hier;

Boj proti podvodom a iným formám trestnej činnosti

6.

konštatuje, že s hraním hazardných hier môže byť spojená trestná činnosť, ako je pranie špinavých peňazí, a šedá ekonomika a tie môžu mať vplyv na integritu športových udalostí; domnieva sa, že ohrozenie integrity športu a športových súťaží má závažný dosah na účasť bežných ľudí na nich, pričom tá významne prispieva k verejnému zdraviu a spoločenskej integrácii; zastáva názor, že ak sa bude šport vnímať ako predmet manipulácie s cieľom finančného zisku hráčov, funkcionárov alebo tretích strán, a nie ako hra hraná v súlade s jej hodnotami, pravidlami a pre potešenie fanúšikov, mohlo by to mať za následok stratu dôvery verejnosti;

7.

zastáva názor, že rozšírenie hazardných hier na internete poskytuje viac možností na nekalé praktiky, ako sú podvody, manipulácia s výsledkami zápasov, nezákonné stávkové kartely a pranie špinavých peňazí, pretože hazardné hry na internete sa dajú zriadiť a odstrániť veľmi rýchlo a ako dôsledok rozšírenia zahraničných prevádzkovateľov; vyzýva Komisiu, Europol a ďalšie vnútroštátne a medzinárodné inštitúcie, aby túto oblasť dôsledne monitorovali a o svojich zisteniach podávali správy;

8.

domnieva sa, že ochrana bezúhonnosti športových podujatí a súťaží vyžaduje spoluprácu medzi majiteľmi práv na športové prenosy, prevádzkovateľmi stávkových serverov a verejnými orgánmi na úrovni jednotlivých štátov, EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni;

9.

vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby organizátori športových súťaží, prevádzkovatelia stávok a regulačné orgány spolupracovali na opatreniach zameraných na boj proti rizikám súvisiacim s nezákonnou stávkovou činnosťou a manipuláciou s výsledkami športových zápasov a aby sa pokúsili vytvoriť funkčný, spravodlivý a trvalo udržateľný regulačný rámec na ochranu bezúhonnosti športu;

10.

zdôrazňuje, že športové stávky sú formou komerčného využívania športových súťaží, a odporúča členským štátom, aby chránili športové súťaže pred akýmkoľvek neoprávneným komerčným využitím, najmä uznaním práv organizátorov športových udalostí, a aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie spravodlivých finančných výnosov v prospech profesionálneho a amatérskeho športu na všetkých úrovniach; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je možné udeliť organizátorom súťaží práva duševného vlastníctva (určitý druh portrétneho práva (8)) na ich súťaže;

Predchádzanie poškodzovaniu spotrebiteľa

11.

domnieva sa, že potenciálna všadeprítomná príležitosť, ktorú poskytuje internet na hranie hazardných hier v súkromí s okamžitými výsledkami a možnosťou hrania o vysoké finančné sumy, vytvára nový potenciál na hráčsku závislosť; konštatuje však, že úplný vplyv konkrétnych foriem služieb v oblasti hazardných hier poskytovaných na internete na spotrebiteľa zatiaľ nie je známy a mal by sa podrobnejšie preskúmať;

12.

upozorňuje na narastajúce obavy z možnosti prístupu mladých ľudí k hraniu hazardných hier na internete, a to zákonne či nezákonne, a zdôrazňuje potrebu účinnejšie kontrolovať ich vek a predchádzať tomu, aby mladiství hráči hrali na internetových stránkach bezplatne poskytované ukážky hier;

13.

poukazuje na to, že najmä mladí ľudia môžu mať problémy s rozlišovaním pojmov šťastie, osud, šanca a pravdepodobnosť; naliehavo žiada členské štáty, aby sa zaoberali kľúčovými rizikovými faktormi, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť vytvorenia problému súvisiaceho s hraním hazardných hier u (mladých) ľudí a aby našli nástroje zamerané na tieto faktory;

14.

je znepokojený čoraz väčším prepojením medzi interaktívnou televíziou, mobilnými telefónmi a internetovými stránkami pri ponúkaní hazardných hier na diaľku a na internete, a to najmä so zameraním sa na neplnoleté osoby; domnieva sa, že tento vývoj prinesie nové výzvy v regulačnej oblasti a v oblasti sociálnej ochrany;

15.

zastáva názor, že hranie hazardných hier na internete pravdepodobne zvýši riziká pre spotrebiteľov, a že členské štáty môžu preto legitímne obmedzovať slobodu poskytovať služby v oblasti hazardných hier na internete s cieľom chrániť spotrebiteľov;

16.

zdôrazňuje, že za predchádzanie hraniu hazardných hier neplnoletými osobami a ich hráčskej závislosti nesú zodpovednosť rodičia;

17.

zároveň vyzýva členské štáty, aby vyčlenili adekvátne finančné prostriedky na výskum, prevenciu a liečbu problémov súvisiacich s hraním hazardných hier na internete;

18.

domnieva sa, že zisky z hazardných hier by sa mali použiť v prospech spoločnosti vrátane ďalšieho financovania vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, profesionálneho i amatérskeho športu a kultúry;

19.

podporuje vypracovanie noriem pre hazardné hry na internete, pokiaľ ide o vekové obmedzenie, zákaz systémov kreditov a bonusov s cieľom chrániť zraniteľných hráčov, informácie o možných dôsledkoch hrania hazardných hier, informácie o tom, kde získať pomoc v prípade závislosti, o potenciálnom návykovom účinku určitých hier a podobne;

20.

vyzýva všetky zainteresované strany, aby riešili riziko spoločenskej izolácie, ktorú spôsobuje závislosť na hazardných hrách na internete;

21.

domnieva sa, že samoregulácia týkajúca sa reklamy, propagácie a poskytovania hier na internete nie je dostatočne účinná, a preto zdôrazňuje potrebu regulácie a spolupráce medzi odvetvím a príslušnými orgánmi;

22.

naliehavo žiada členské štáty, aby spolupracovali na úrovni EÚ s cieľom prijať opatrenia proti agresívnej reklame a marketingu hazardných hier na internete, vrátane bezplatne poskytovaných ukážok hier, zo strany verejných alebo súkromných prevádzkovateľov s cieľom chrániť predovšetkým hazardných hráčov a zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a mladí ľudia;

23.

navrhuje, aby sa preskúmala možnosť zaviesť maximálnu sumu, ktorú by jednotlivec mohol mesačne minúť na hazardné hry, alebo aby sa prevádzkovateľom hazardných hier na internete uložila povinnosť poskytovať hazardné hry na internete prostredníctvom predplatených kariet, ktoré by sa predávali v obchodoch;

Kódex správania

24.

konštatuje, že kódex správania môže byť stále užitočným doplnkovým nástrojom na dosiahnutie niektorých verejných (a súkromných) cieľov a v záujme zohľadnenia technologického vývoja, zmien v preferenciách spotrebiteľov a vývoja v oblasti trhových štruktúr;

25.

zdôrazňuje, že kódex správania v konečnom dôsledku ostáva samoregulačným prístupom, ktorý je riadený príslušným odvetvím, a môže preto slúžiť len ako dodatok k právnym predpisom, a nie ich náhrada;

26.

zdôrazňuje tiež, že účinnosť kódexu správania bude vo veľkej miere závisieť od jeho uznania vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a spotrebiteľmi, ako aj od jeho presadzovania;

Monitorovanie a výskum

27.

vyzýva členské štáty, aby zdokumentovali rozsah a rast svojich trhov s hazardnými hrami na internete, ako aj výzvy, ktoré z hrania hazardných hier na internete vyplývajú;

28.

vyzýva Komisiu, aby iniciovala výskum v oblasti hazardných hier na internete a rizika vytvorenia hráčskej závislosti, ktorého predmetom by bolo napríklad to, akým spôsobom reklama ovplyvňuje hráčsku závislosť, či je možné vytvoriť spoločnú európsku kategorizáciu hier podľa potenciálu vytvorenia návyku, a možné preventívne a liečebné opatrenia;

29.

vyzýva Komisiu, aby preskúmala najmä úlohu reklamy a marketingu (vrátane bezplatných ukážok hier na internete) pri podnecovaní, či už priamo alebo nepriamo, neplnoletých mladých ľudí k hraniu hazardných hier;

30.

žiada Komisiu, Europol a vnútroštátne orgány, aby zhromažďovali a vzájomne si vymieňali informácie o rozsahu podvodov a inej trestnej činnosti v odvetví hazardných hier na internete, napríklad medzi subjektmi, ktoré pôsobia v odvetví;

31.

vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s národnými vládami preštudovala ekonomické a neekonomické účinky poskytovania cezhraničných služieb v oblasti hazardných hier, a to pokiaľ ide o bezúhonnosť, spoločenskú zodpovednosť, ochranu spotrebiteľov a otázky týkajúce sa zdanenia;

32.

zdôrazňuje význam toho, aby členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, mohol na svojom území účinne kontrolovať a obmedzovať služby v oblasti hazardných hier a vykonávať nad nimi dohľad;

33.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby objasnili miesto zdanenia činností týkajúcich sa hazardných hier na internete;

*

* *

34.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 (C-260/04).

(2)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.

(4)  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(6)  Prijaté texty, P6_TA(2008)0198.

(7)  Stanovisko generálneho advokáta Bota zo 14. októbra 2008 vo veci C-42/07; uvedená štúdia SICL na str. 1450; Profesor Gill Valentine, Literature review of children and young people’s gambling [Prehľad literatúry o hraní hazardných hier u detí a mládeže] (štúdiu zadala Komisia Spojeného kráľovstva pre hazardné hry), september 2008.

(8)  Portretrecht - inštitút holandského práva.


Top