EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0013

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Výročná správa Rade a Európskemu parlamentu o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC za rok 2007

/* KOM/2009/0013 v konečnom znení */

52009DC0013

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Výročná správa Rade a Európskemu parlamentu o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC za rok 2007 /* KOM/2009/0013 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 26.1.2009

KOM(2009) 13 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE

EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa Rade a Európskemu parlamentu o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC za rok 2007

OZNÁMENIE KOMISIE

EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADEVýročná správa Rade a Európskemu parlamentu o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC za rok 2007

1. ÚVOD

1.1. Rozsah pôsobnosti

Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (ďalej len „nariadenie EURODAC“)[1] stanovuje, že Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o činnostiach centrálnej jednotky[2]. Táto piata výročná správa obsahuje informácie o riadení a výkone systému EURODAC v roku 2007. Posudzuje výkon a účinnosť vynakladania prostriedkov systému EURODAC, ako aj kvalitu služieb jeho centrálnej jednotky.

1.2. Vývoj v oblasti právnych predpisov a politiky

Komisia na základe predchádzajúcich výročných správ[3] a konzultácie s členskými štátmi uverejnila v júni 2007 správu o hodnotení dublinského systému[4] (ďalej len „hodnotiaca správa“), ktoré zahŕňa prvé 3 roky fungovania systému EURODAC (2003 − 2005). V tejto správe boli nastolené niektoré otázky týkajúce sa účinnosti súčasných právnych ustanovení a boli v nej predstavené opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby systém EURODAC lepšie slúžil ako prostriedok na uľahčenie uplatňovania dublinského nariadenia.

Komisia v snahe riešiť tieto otázky predložila 3. decembra 2008[5] návrh na zmenu a doplnenie nariadenia EURODAC.

V roku 2007 došlo k výraznej zmene územného rozsahu pôsobnosti nariadenia EURODAC: pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii (a po oznámení Komisii, že sú v súlade s článkom 27 ods. 2 písm. a) nariadenia EURODAC pripravené zapojiť sa do systému) ich následné pripojenie do systému EURODAC 1. januára 2007[6].

2. CENTRENTRÁLNA JEDNOTKA SYSTÉMU EURODAC[7]

2.1. Riadenie systému

Vzhľadom na zvyšujúci sa objem spracovávaných údajov (niektoré kategórie transakcií musia byť uchovávané 10 rokov), prirodzené zastarávanie technickej platformy (z roku 2001) a nepredvídateľný vývoj v súvislosti s objemom transakcií systému EURODAC v dôsledku pristúpenia nových členských štátov [8] je potrebné systém EURODAC zmodernizovať. Finálna fáza tohto procesu je naplánovaná na druhý polrok 2009. K najdôležitejšej aktualizácii však už došlo. Predovšetkým bol zmodernizovaný záložný systém EURODAC, aby mohol plne podporovať členské štáty v prípade dlhšej nedostupnosti centrálnej jednotky. V roku 2006 Komisia podpísala zmluvu o „sieti bezpečných transeurópskych telematických služieb medzi správnymi orgánmi (s-TESTA)“. Migrácia z pôvodnej siete TESTA II na sieť s-TESTA začala v roku 2007, pričom na tento nový systém, ktorý poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti, prešlo už 18 členských štátov.

2.2. Kvalita služieb a účinnosť vynakladania prostriedkov

Komisia vyvíja maximálne úsilie, aby poskytovala vysokokvalitné služby členským štátom, ktoré sú konečnými užívateľmi centrálnej jednotky systému EURODAC[9]. V roku 2007 nebol zaznamenaný žiaden neplánovaný prestoj systému, avšak koncom apríla došlo v dôsledku výpadku siete TESTA II k odpojeniu systému, ktoré trvalo 50 hodín. Nová sieť s-TESTA, ktorá nahrádza sieť TESTA II, poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti a dostupnosti. Centrálna jednotka systému EURODAC bola v roku 2007 dostupná v 99,43 % času.

V roku 2007 bola zaznamenaná jedna „nesprávna zhoda“, t. j. nesprávna identifikácia uskutočnená systémom AFIS, čo je prvou nesprávnou zhodou pri porovnávaní odtlačkov desiatich prstov v systéme EURODAC od začiatku činnosti tohto systému. Hoci sa od členských štátov v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia EURODAC (ES) č. 2725/2000 vyžaduje okamžitá kontrola všetkých zhôd, členské štáty nemajú v súčasnosti povinnosť oznámiť nesprávnu zhodu[10] Komisii. Aj pri jednej nesprávnej zhode zaznamenanej pri viac ako 1,1 mil. porovnávaniach a viac ako 200 000 zhodách možno však tento systém aj naďalej považovať za mimoriadne presný.

Výdavky Spoločenstva na všetky externalizované činnosti týkajúce sa systému EURODAC predstavujú po piatich rokoch prevádzky tohto systému celkovo 8,1 mil. EUR. Výdavky na údržbu a prevádzku centrálnej jednotky dosiahli v roku 2007 výšku 820 791, 05 EUR. Zvýšenie týchto výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je predovšetkým dôsledkom zvyšujúcich sa nákladov na údržbu systému, ako aj podstatného zvýšenia kapacity záložného systému.

Úsporu výdavkov na systém EURODAC bolo možné dosiahnuť vďaka efektívnemu využívaniu existujúcich zdrojov a infraštruktúry spravovanej Komisiou, ako napr. siete TESTA.

Spoločenstvo zároveň poskytlo (prostredníctvom programu IDA) komunikačné a bezpečnostné služby pri výmene údajov medzi centrálnou jednotkou a národnými jednotkami. Tieto výdavky, ktoré mal v súlade s článkom 21 ods. 2 a ods. 3 nariadenia pôvodne znášať každý členský štát, nakoniec pokrylo Spoločenstvo využitím spoločnej dostupnej infraštruktúry, čim ušetrilo prostriedky z rozpočtov jednotlivých členských štátov.

2.3. Ochrana a bezpečnosť údajov

Hoci štatistiky jasne poukazujú na úbytok prípadov, v ktorých členské štáty využili osobitnú vyhľadávaciu funkciu „špeciálne vyhľadávanie“, Komisia v súvislosti s jej využívaním vyjadruje obavy a naďalej považuje počet takýchto vyhľadávaní (195 v roku 2007, v rozmedzí 0-88 na členský štát) za príliš vysoký. Ako sa uvádza v predchádzajúcich výročných správach a hodnotiacej správe, táto kategória transakcií je stanovená v článku 18 ods. 2 nariadenia EURODAC. Vzhľadom na pravidlá ochrany údajov sa na zaručenie práv dotknutej osoby na prístup k svojim údajom v článku 18 ods. 2 nariadenia ustanovuje možnosť vykonávať „špeciálne vyhľadávanie“ na základe žiadosti dotknutej osoby, ktorej údaje sú uložené v centrálnej databáze. V záujme lepšieho monitorovania tohto javu zahrnula Komisia do svojho návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia EURODAC požiadavku, aby členské štáty zasielali kópiu žiadosti dotknutej osoby o prístup do databázy príslušnému národnému dozornému orgánu.

Komisia sa po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS) zaviazala podniknúť kroky voči členským štátom, ktoré i naďalej zneužívajú toto príslušné ustanovenie týkajúce sa ochrany údajov.

V novembri 2007 vykonal EDPS v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia hĺbkový audit bezpečnosti IT centrálnej jednotky systému EURODAC[11]. Bezpečnostná politika a koncepcia bezpečnosti budú prepracované v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi z auditu a metodikou, ktorá bola pri ňom použitá.

3. ČÍSELNÉ ÚDAJE A ZISTENIA

Príloha k predloženej výročnej správe obsahuje tabuľky s faktickými údajmi, ktoré vyhotovila centrálna jednotka za obdobie 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007. Štatistické údaje EURODAC vychádzajú zo záznamov odtlačkov prstov všetkých osôb vo veku minimálne 14 rokov, ktoré požiadali o azyl v členskom štáte, boli zadržané v súvislosti s nelegálnym prekročením vonkajších hraníc alebo sa nelegálne zdržiavali na území členského štátu (v prípade, že príslušné orgány považujú za potrebné skontrolovať prípadnú predchádzajúcu žiadosť o azyl).

Je potrebné poznamenať, že údaje EURODAC týkajúce sa žiadostí o azyl nemožno porovnávať s údajmi úradu Eurostat, ktoré vychádzajú z mesačných štatistických údajov poskytovaných ministerstvami spravodlivosti a vnútra. Tieto rozdiely sú dôsledkom rozličných metodických postupov. Definície úradu Eurostat zahŕňajú všetky žiadosti o azyl (bez ohľadu na vek), rozlišujú však medzi prvou a opakovanou žiadosťou. V praxi sa členské štáty odlišujú tým, či sú osoby závislé na žiadateľovi o azyl zahrnuté do údajov týkajúcich sa azylu. Rozdiely existujú aj pri zapracovávaní opakovaných žiadostí do štatistík.

3.1. Úspešné transakcie

„Úspešná transakcia“ je transakcia, ktorá bola riadne spracovaná centrálnou jednotkou a ktorá nebola zamietnutá v dôsledku problémov pri validácii údajov, chýb v odtlačkoch prstov alebo v dôsledku ich nedostatočnej kvality[12].

Centrálna jednotka zaznamenala v roku 2007 celkom 300 018 úspešných transakcií, čo v porovnaní s rokom 2006 (270 611) predstavuje všeobecný nárast. Po poklese medzi rokmi 2005 a 2006 poukázali štatistiky EURODAC za rok 2007 na nárast počtu transakcií s údajmi týkajúcimi sa žiadateľov o azyl (197 284 v porovnaní so 165 958 v roku 2006), a to o 19%(„ kategória 1“ [13]). Tento nárast odráža celkový nárast počtu žiadostí o azyl v EÚ v roku 2007.

V roku 2007 sa zmenil aj trend, pokiaľ ide o počet osôb zadržaných v súvislosti s nelegálnym prekročením vonkajších hraníc („ kategória 2“ [14]). Po výraznom náraste medzi rokmi 2004 (16 183), 2005 (25 162) a 2006 (41 312) bol v roku 2007 zaznamenaný pokles o 8 % (38 173). V tejto súvislosti sa ukazuje, že najväčší počet odtlačkov prstov „kategórie 2“ vložili do systému Taliansko ( 15 053), Grécko (11 376) a Španielsko (9 044), po ktorých nasledovalo Maďarsko (894), Spojené kráľovstvo (480) a Malta (384). Neustále však pretrváva neochota členských štátov systematicky zasielať do systému transakcie „kategórie 2“, na ktorú sa poukazuje v hodnotiacej správe. V rozpore s povinnosťou vyplývajúcou z článku 8 ods. 1 nariadenia EURODAC, 8 členských štátov (Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko a Portugalsko) nezaslalo v roku 2007 žiadnu transakciu „kategórie 2“.

Pokiaľ ide o možnosť zasielania[15] transakcií „ kategórie 3“[16] (údaje týkajúce sa osôb zadržaných v súvislosti s nelegálnym pobytom na území členského štátu), v roku 2007 neboli zaznamenané žiadne výrazné zmeny. Pozorovať možno len 2 % nárast: 64 561 v porovnaní so 63 341 v roku 2006. Írsko a Malta nezaslali žiadne transakcie „kategórie 3“.

3.2. „Zhody“

3.2.1. Zhody pri porovnávaní údajov „kategórie 1“ s údajmi „kategórie 1“

Tabuľka 3 v prílohe uvádza počet žiadostí o azyl v jednotlivých členských štátoch, ktoré zodpovedajú žiadostiam o azyl, ktoré už boli zaregistrované v inom členskom štáte („zahraničná zhoda“) alebo v tom istom členskom štáte („miestna zhoda“[17]). Tabuľka zároveň uvádza údaje o sekundárnom pohybe žiadateľov o azyl v EÚ. Okrem „logických“ trás medzi susednými členskými štátmi je možné si všimnúť, že veľký počet (1 116[18]) žiadateľov o azyl vo Francúzsku pôvodne podal svoju žiadosť v Poľsku, ako aj že väčšina zahraničných zhôd v Grécku (177) a Taliansku (287) bola zistená porovnaním s údajmi týkajúcimi sa žiadateľov o azyl, ktoré boli zaznamenané v Spojenom kráľovstve. V tomto poslednom uvedenom prípade prebiehajú migračné toky symetricky a väčšina zhôd pri transakciách „kategórie 1“ vložených Spojeným kráľovstvom sa vyskytla pri údajoch odoslaných Talianskom (370). Je prekvapujúce, že 44,37 % následných žiadostí bolo predložených v rovnakom členskom štáte ako predchádzajúca žiadosť. Na Cypre (87 %), v Poľsku (82 %), v Maďarsku (75 %) a Českej republike (61 %) bola viac ako polovica následných žiadostí podaná v tom istom členskom štáte.

3.2.2. Viacnásobné žiadosti o azyl

Z celkového počtu 197 284 žiadostí o azyl zaznamenaných v systéme EURODAC v roku 2007 predstavovalo 31 910 žiadostí „viacnásobné žiadosti o azyl“, čo znamená, že v 31 910 prípadoch boli odtlačky prstov tej istej osoby už zaznamenané ako transakcie „kategórie 1“ (v tom istom alebo inom členskom štáte). Na prvý pohľad by teda zo štatistických údajov systému vyplynulo, že v roku 2007 bolo 16 % žiadostí o azyl v skutočnosti následnými žiadosťami (t. j. druhou alebo ďalšou), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená pokles o 1 %. Odoslanie údajov týkajúcich sa transakcií „kategórie 1“ však vždy neznamená, že dotknutá osoba podala novú žiadosť o azyl. Postup niektorých členských štátov odoberať v súlade s dublinským nariadením odtlačky prstov po spätnom prijatí osôb skresľuje štatistické údaje o viacnásobných žiadostiach: ak sú žiadateľovi o azyl pri jeho návrate po odovzdaní podľa dublinského nariadenia opätovne odobraté odtlačky prstov a následne odoslané do databázy, vyvoláva to nesprávny dojem, že žiadateľ opätovne požiadal o azyl. Komisia v záujme vyriešenia tohto problému zaviedla do návrhu revidovaného nariadenia EURODAC požiadavku, aby sa odovzdania neregistrovali ako nové žiadosti o azyl.

3.2.3. Zhody pri porovnávaní údajov „kategórie 1“ s údajmi „kategórie 2“

Tieto zhody poukazujú na trasy, ktoré si zvolili osoby nelegálne vstupujúce na územie Európskej únie predtým, ako požiadali o azyl. Podobne ako v predchádzajúcom roku, väčšina zhôd sa vyskytla pri údajoch odoslaných Gréckom a Talianskom a v oveľa menšom rozsahu aj pri údajoch Španielska a Slovenska. Väčšinou ide o miestne zhody (čo znamená, že osoby, ktoré nelegálne vstúpili na územie členského štátu, následne požiadali v tejto krajine o azyl[19]). Pri zohľadnení všetkých členských štátov viac ako polovica (63,2 %) osôb zadržaných v súvislosti s nelegálnym prekročením hraníc, ktorí sa rozhodli požiadať o azyl, tak urobila v tom istom členskom štáte, na ktorého územie nelegálne vstúpila.

Väčšina osôb, ktoré nelegálne vstúpili na územie EÚ cez Grécko, cestuje ďalej a mieri predovšetkým do Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Osoby, ktoré vstúpili na územie EÚ cez Taliansko, pokračujú hlavne do Spojeného kráľovstva a Švédska, zatiaľ čo osoby, ktoré vstúpili na územie EÚ cez Španielsko, najčastejšie odchádzajú do Talianska a Rakúska. Osoby, ktoré vstúpili na územie EÚ cez Slovensko, väčšinou pokračujú ďalej do Rakúska a Francúzska.

3.2.4. Zhody pri porovnávaní údajov „kategórie 3“ s údajmi „kategórie 1“

Tieto zhody ukazujú, kde nelegálni migranti prvýkrát požiadajú o azyl pred odcestovaním do ďalšieho členského štátu. Je potrebné však poznamenať, že transakcie „kategórie 3“ nie sú povinné a že nie všetky členské štáty systematicky využívajú možnosť tejto kontroly. Avšak na základe dostupných údajov možno napríklad konštatovať, že osoby zadržané v súvislosti s nelegálnym pobytom na území Nemecka predtým väčšinou žiadali o azyl v Rakúsku alebo vo Švédsku a osoby, ktoré boli zadržané v súvislosti s nelegálnym pobytom na území Francúzska, predtým väčšinou žiadali o azyl v Spojenom kráľovstve alebo Taliansku. Je dôležité uviesť, že priemerne okolo 18 % osôb s nelegálnym pobytom už predtým požiadalo o azyl v členskom štáte.

3.3. Oneskorenie pri odosielaní údajov

Nariadenie EURODAC v súčasnosti stanovuje len veľmi nepresné lehoty na odosielanie odtlačkov prstov, v dôsledku čoho môže v praxi dôjsť k značnému oneskoreniu. Ide o kľúčový problém, keďže oneskorenie pri odosielaní údajov môže viesť k výsledkom, ktoré sú v rozpore so zásadami na určenie zodpovednosti členského štátu stanovenými v dublinskom nariadení. Na problém značného oneskorenia medzi odobratím odtlačkov prstov a ich odoslaním do centrálnej jednotky systému EURODAC už poukázali predchádzajúce výročné správy a hodnotiaca správa ho kvalifikovala ako problém pri implementácii.

Hoci už nejde o celoplošný problém, niektoré členské štáty (Španielsko, Bulharsko, Grécko a Dánsko) naďalej odosielajú odtlačky prstov so značným oneskorením – takmer až 12 dní[20] po ich odobratí. Útvary Komisie opätovne zdôrazňujú, že oneskorené odosielanie údajov môže viesť k nesprávnemu určeniu členského štátu, a to prostredníctvom dvoch rozličných scenárov načrtnutých v predchádzajúcej výročnej správe za rok 2006: „chybné zhody“[21] a „premeškané zhody[22]“

V roku 2007 zaznamenala centrálne jednotka 60 „premeškaných zhôd“, pričom 57 z nich bolo „v prospech“ toho istého členského štátu, a 233 „chybných zhôd“, z ktorých 183 bolo dôsledkom oneskorenia zapríčineného tým istým členským štátom. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide pri „premeškaných zhodách“ o 28 % nárast, zatiaľ čo počet „chybných zhôd“ sa strojnásobil. Z tohto dôvodu útvary Komisie opätovne vyzývajú členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie a odosielali údaje v súlade s článkom 4 a článkom 8 nariadenia EURODAC.

Komisia vo svojom návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia EURODAC navrhuje na odoslanie údajov do centrálnej jednotky systému EURODAC lehotu 48 hodín.

3.4. Kvalita transakcií

Priemerný podiel zamietnutých transakcií predstavuje v roku 2007 pre všetky členské štáty 6,13 %, čo je takmer totožné s údajmi z roku 2006 (6,03 %). Podiel zamietnutých žiadostí bol v niektorých členských štátov výrazne vyšší: napr. Fínsko 18 % v porovnaní s 3,59 % v Nórsku. V štrnástich členských štátoch bol zaznamenaný nadpriemerný podiel zamietnutia, pričom údaje troch z týchto členských štátov vykazujú viac ako dvojnásobne vyššie hodnoty, ako uvádza priemer (Fínsko, Lotyšsko, Holandsko). Je potrebné poznamenať, že podiel zamietnutých transakcií nesúvisí s technickými ani systémovými nedostatkami. Dôvodom zamietnutia transakcií je predovšetkým nedostatočná kvalita odtlačkov prstov odoslaných členskými štátmi, zlyhanie ľudského faktora alebo zlá konfigurácia technického zariadenia odosielajúceho členského štátu. Na druhej strane je potrebné upozorniť na skutočnosť, že do týchto údajov sú v niektorých prípadoch zahrnuté viaceré pokusy odoslať rovnaké odtlačky prstov potom, ako ich systém kvôli nedostatočnej kvalite zamietol. Útvary Komisie však opakovane upozorňujú na problém všeobecne vysokého podielu zamietnutých transakcií, na ktorý už poukázali predchádzajúce výročné správy, a vyzývajú príslušné členské štáty, aby vnútroštátnym prevádzkovateľom systému EURODAC poskytli primeranú odbornú prípravu a aby v záujme zníženia podielu zamietnutia zabezpečili správnu konfiguráciu technického zariadenia.

4. ZÁVER

Centrálna jednotka systému EURODAC dosahovala aj v roku 2007 veľmi uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o rýchlosť, výkon, bezpečnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov.

Celkové zvýšenie počtu žiadostí o azyl v EÚ v roku 2007 (po päťročnom klesajúcom trende) logicky vyústilo do nárastu počtu transakcií „kategórie 1“ vložených do systému EURODAC. Na druhej strane, počet transakcií „kategórie 2“ mierne poklesol, zatiaľ čo pri transakciách „kategórie 3“ nebola zaznamenaná žiadna výrazná zmena. Zároveň je potrebné poznamenať, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet viacnásobných žiadostí o 1 %.

Obavy pretrvávajú v súvislosti so značným oneskorením pri odosielaní údajov do centrálnej jednotky systému EURODAC a nedostatočnou kvalitou údajov, ako aj v súvislosti s vysokou mierou využívania funkcie „špeciálneho vyhľadávania“ niektorými členskými štátmi.

Príloha: Štatistiky

Tabuľka 1: Centrálna jednotka systému EURODAC, obsah databázy – stav k 31. 12. 2007

[pic]

Tabuľka 2: Úspešné transakcie v centrálnej jednotke systému EURODAC v roku 2007[23]

category 1 | category 2 | category 3 | TOTAL |

AT | 8.467 | 143 | 1.938 | 10.548 |

BE | 10.243 | 8 | 686 | 10.937 |

BG | 847 | 343 | 426 | 1.616 |

CY | 4.090 | 0 | 151 | 4.241 |

CZ | 1.807 | 0 | 2.466 | 4.273 |

DE | 19.130 | 17 | 15.948 | 35.095 |

DK | 1.449 | 0 | 532 | 1,981 |

EE | 13 | 0 | 10 | 23 |

ES | 4.622 | 9.044 | 2.418 | 16.084 |

FI | 1.127 | 1 | 194 | 1.322 |

FR | 24.100 | 9 | 9.067 | 33.176 |

GR | 23.343 | 11.376 | 16 | 34.735 |

HU | 3.087 | 894 | 60 | 4.041 |

IC | 36 | 0 | 1 | 37 |

IE | 3.284 | 1 | 0 | 3.285 |

IT | 15.003 | 15.053 | 1.088 | 31.144 |

LT | 67 | 7 | 49 | 123 |

LU | 331 | 0 | 313 | 644 |

LV | 33 | 0 | 13 | 46 |

MT | 904 | 384 | 0 | 1.288 |

NL | 7.159 | 4 | 12.156 | 19.319 |

NO | 5.218 | 1 | 6.066 | 11.285 |

PL | 5.608 | 8 | 320 | 5.936 |

PT | 184 | 0 | 36 | 220 |

RO | 588 | 207 | 328 | 1.123 |

SE | 29.636 | 2 | 239 | 29.877 |

SI | 347 | 6 | 622 | 975 |

SK | 2.311 | 185 | 1.186 | 3682 |

UK | 24.250 | 480 | 8.232 | 32.962 |

TOTAL | 197.284[24] | 38.173[25] | 64.561[26] | 300.018[27] |

Tabuľka 3: Rozpis zhôd – porovnávanie údajov „kategórie 1“ s údajmi „kategórie 1“ v roku 2007

[pic]

Tabuľka 4: Rozpis zhôd – porovnávanie údajov „kategórie 1“ s údajmi „kategórie 2“ v roku 2007

[pic]

Tabuľka 5: Rozpis zhôd – porovnávanie údajov „kategórie 3“ s údajmi „kategórie 1“ v roku 2007

[pic]

Tabuľka 6: Zamietnuté transakcie v roku 2007, v percentuálnom vyjadrení

[pic]

Tabuľka 7: Priemerný časový interval medzi odobratím odtlačkov prstov a ich odoslaním do centrálnej jednotky systému EURODAC v roku 2007

[pic]

Tabuľka 8: Chybné zhody pri porovnávaní údajov „kategórie 1“ s údajmi „kategórie 1“ v roku 2007

[pic]

Tabuľka 9: Rozpis premeškaných zhôd pri porovnávaní údajov „kategórie 1“/„kategórie 2“ v dôsledku oneskoreného odoslania údajov „kategórie 2“ v roku 2007

[pic]

Tabuľka 10: Rozpis zhôd pri porovnaní so zablokovanými údajmi (článok 12 nariadenia (ES) č. 2725/2000) v roku 2007

[pic]

Tabuľka 11: Počet transakcií kategórie 9[28] na členský štát v roku 2007

[pic]

[1] Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.

[2] Článok 24 ods. 1 nariadenia EURODAC.

[3] Predchádzajúce výročné správy boli uverejnené ako pracovné dokumenty útvarov Komisie pod týmito referenčnými číslami: SEK (2004) 557, SEK (2005) 839, SEK (2006) 1170, SEK (2007) 1184.

[4] Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení dublinského systému, KOM (2007) 299 v konečnom znení{SEK (2007) 742}.

[5] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského nariadenia, KOM(2008) XXX.

[6] Útvary Komisii poskytli pri napájaní sa do systému EURODAC pomoc, vrátane predbežného prevádzkového testovania, ktoré pozostávalo zo 69 testov.

[7] Všeobecný opis centrálnej jednotky systému EURODAC, ako aj definície jednotlivých druhov transakcií spracovávaných centrálnou jednotkou a zhôd, ktoré môžu vytvoriť, možno nájsť v prvej výročnej správe o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC. Pozri pracovný dokument útvarov Komisie – Prvá výročná správa Rade a Európskemu parlamentu o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC, SEK (2004)557, s. 6.

[8] Dublinské nariadenie a nariadenie EURODAC uplatňujú všetky členské štáty EÚ, ako aj Nórsko a Island. Pojem „členské štáty“ sa z tohto dôvodu vzťahuje v tomto oznámení na 29 štátov, ktoré využívajú databázu EURODAC.

[9] K týmto službám patria okrem služieb priamo poskytovaných centrálnou jednotkou (napr. schopnosť zisťovať zhodu, uchovávanie údajov, atď.) aj komunikačné a bezpečnostné služby pri prenose údajov medzi centrálnou jednotkou a vnútroštátnymi prístupovými miestami.

[10] Komisia navrhla, aby bola do revidovaného nariadenia EURODAC doplnená povinnosť členských štátov informovať o nesprávnej zhode.

[11] „Správa o audite EURODAC“ – dokument klasifikovaný ako EU RESTRICTED. Krátke zhrnutie dostupné na: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Eurodac/07-11-09_Eurodac_audit_summary_EN.pdf.

[12] Tabuľka 2 v prílohe podrobne uvádza úspešné transakcie podľa jednotlivých členských štátov a kategórií za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.

[13] Údaje týkajúce sa žiadostí o azyl. Odtlačky prstov (odtlačky všetkých 10 prstov) žiadateľov o azyl sú odoslané na porovnanie s odtlačkami prstov iných žiadateľov o azyl, ktorí predložili žiadosť už skôr v inom členskom štáte. Tieto údaje sa zároveň porovnajú s údajmi z „kategórie 2“ (pozri ďalej). Tieto údaje sa uchovajú počas 10 rokov, s výnimkou niektorých osobitných prípadov stanovených v nariadení (napr. ak príslušná osoba získa štátne občianstvo jedného z členských štátov). V takomto prípade sa údaje príslušnej osoby vymažú.

[14] Údaje týkajúce sa cudzincov zdržaných v súvislosti s nelegálnym prekročením vonkajších hraníc, ktorí neboli prijatí späť. Tieto údaje (odtlačky všetkých 10 prstov) sú zasielané len na účely uchovania, aby ich bolo možné porovnať s údajmi žiadateľov o azyl, ktoré boli následne odoslané centrálnej jednotke. Tieto údaje sa uchovajú počas 2 rokov, s výnimkou prípadov, keď sú okamžite vymazané, ak príslušná osoba získa povolenie na pobyt, opustí územie členského štátu alebo získa štátne občianstvo niektorého z členských štátov.

[15] A porovnávania údajov týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli zadržaní v súvislosti s nelegálnym pobytom na území členského štátu, s odtlačkami prstov žiadateľov o azyl, ktoré boli odobrané skôr.

[16] Údaje týkajúce sa cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavali na území členského štátu. Tieto údaje, ktoré sa neuchovávajú, sú porovnávané s údajmi týkajúcimi sa žiadateľov o azyl, ktoré sú uchované v centrálnej databáze. Odosielanie tejto kategórie údajov nie je pre členské štáty povinné.

[17] Štatistické údaje týkajúce sa miestnych zhôd uvedené v tabuľkách nemusia nevyhnutne zodpovedať výsledkom zhôd, ktoré zaslala centrálna jednotka a zaznamenali členské štáty. Dôvodom je skutočnosť, že členské štáty stále nevyužívajú možnosť stanovenú v článku 4 ods. 4, na základe ktorej sa vyžaduje, aby centrálna jednotka porovnala údaje s vlastnými údajmi, ktoré sú už uložené v centrálnej databáze. Aj keď členské štáty túto možnosť nevyužívajú, centrálna jednotka musí z technických dôvodov uskutočniť vždy porovnanie so všetkými údajmi (vnútroštátnymi a zahraničnými) uloženými v centrálnej databáze. Hoci v tomto konkrétnom prípade existuje zhoda s vnútroštátnymi údajmi, v centrálnej jednotke by bol zaznamenaný výsledok „bez zhody“, pretože členský štát nepožiadal o porovnanie odoslaných údajov s jeho vlastnými údajmi.

[18] V porovnaní so štatistickými údajmi z roku 2006 (486) ide o 230 % nárast. Zdá sa , že žiadatelia o azyl, ktorí svoju prvú žiadosť predložili v Poľsku, sa v značnej miere presúvajú aj do Belgicka.

[19] Keďže žiadosť a azyl získava prednosť pred nelegálnym vstupom, v prípade, že osoba zadržaná na hraniciach zároveň požiada o azyl, nie je potrebné odoslať údaje týkajúce sa transakcií „kategórie 2“.

[20] Ročný priemer oneskorení pri odosielaní jednej kategórie údajov členským štátom s najhoršími výsledkami.

[21] V prípade tzv. chybnej zhody štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o azyl v členskom štáte A, kde mu príslušné orgány odoberú odtlačky prstov. Zatiaľ čo tieto odtlačky prstov čakajú na odoslanie do centrálnej jednotky (transakcia „kategórie 1“), tá istá osoba sa môže presunúť do iného členského štátu B a opätovne tam požiadať o azyl . Ak členský štát B odošle odtlačky prstov ako prvý, odtlačky prstov zaslané členským štátom A budú zaregistrované v centrálnej databáze neskôr ako odtlačky prstov zaslané členským štátom B. Výsledkom bude zhoda údajov zaslaných členským štátom B s údajmi zaslanými členským štátom A. Za zodpovedný bude teda určený členský štát B namiesto členského štátu A, kde bola žiadosť a azyl predložená ako prvá.

[22] V prípade tzv. „ premeškanej zhody “ je štátny príslušník tretej krajiny zadržaný v súvislosti s nelegálnym prekročením hraníc a príslušný orgán členského štátu A, na ktorého územie vstúpil, mu odoberie odtlačky prstov. Zatiaľ čo tieto odtlačky prstov čakajú na odoslanie do centrálnej jednotky (transakcia „kategórie 2“), tá istá osoba sa môže presunúť do iného členského štátu B a podať tam žiadosť o azyl . Pri tejto príležitosti mu príslušné orgány členského štátu B odoberú odtlačky prstov. Ak členský štát B zašle odtlačky prstov (transakcia „kategórie 1“) ako prvý, centrálna jednotka zaregistruje najskôr transakciu „kategórie 1“ a za vybavenie žiadosti bude namiesto členského štátu A zodpovedný členský štát B. Ak budú údaje týkajúcich sa transakcie „kategórie 2“doručené neskôr, k zhode nedôjde, keďže údaje „kategórie 2“ nebudú k dispozícii na porovnanie.

[23] „Úspešná transakcia“ je transakcia ktorá bola riadne spracovaná centrálnou jednotkou a ktorá nebola zamietnutá v dôsledku problémov pri validácii údajov, chýb v odtlačkoch prstov alebo v dôsledku ich nedostatočnej kvality.

[24] 16 5958 v roku 2006.

[25] 41 312 v roku 2006.

[26] 63 341 v roku 2006.

[27] 27 0611 v roku 2006.

[28] Kategória 9 sa vzťahuje na špeciálne vyhľadávanie podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) 2725/2000.

Top