Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0875

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky [KOM(2008) 721 v konečnom znení – 2008/0216 (CNS)]

OJ C 277, 17.11.2009, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/56


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky“

[KOM(2008) 721 v konečnom znení – 2008/0216 (CNS)]

(2009/C 277/11)

Spravodajca: pán ADAMS

Rada sa 15. decembra 2008 rozhodla podľa článku 37 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky“

KOM(2008) 721 v konečnom znení – 2008/0216 (CNS).

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 17. apríla 2009. Spravodajcom bol pán Espuny MOYANO.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 453. plenárnom zasadnutí 13. a 14. mája 2009 (schôdza z 13. mája 2009) zamietol stanovisko odbornej sekcie a 98. hlasmi za prijal protistanovisko, ktoré vypracoval pán Adams, pričom 75 členovia hlasovali proti a 11 sa hlasovania zdržali:

1.1.   EHSV podporuje zásadnú reformu systému kontroly rybolovu navrhnutú Komisiou a považuje ju za ústredný prvok spoločnej rybárskej politiky (SRP) a za veľmi významnú a nevyhnutnú reštrukturalizáciu, ktorá zlepší účinnosť SRP ešte pred navrhovanou hĺbkovou reformou.

1.2.   EHSV sa nazdáva, že súčasný systém kontroly rybolovu v EÚ trpí vážnymi nedostatkami. Je neúčinný, finančne nákladný a zložitý a neprináša očakávané výsledky. Tento neúspech má vážne dôsledky na udržateľnosť rybolovných zdrojov, rybné hospodárstvo, regióny závislé od rybolovu a životné prostredie. EHSV pripomína, že Komisia má rovnaký názor.

1.3.   Spoločná rybárska politika podnietila u niektorých zainteresovaných strán laxný prístup spôsobujúci oneskorenie, vyhýbanie sa zodpovednosti, neochotu implementovať ju alebo nedodržiavanie predpisov. Reforma systému kontroly by mala priniesť zmenu tejto nepriateľskej a neústretovej atmosféry. Odráža nový prístup načrtnutý v zelenej knihe o reforme spoločnej rybárskej politiky z apríla 2009 a je teda skúškou ochoty zainteresovaných strán zaviazať sa k zmene.

1.4.   Viac ako 75 % celosvetovej populácie rýb sa loví naplno alebo nadmerne. 88 % zásob EÚ sa loví nad ich maximálny udržateľný výnos.

1.5.   Súčasný systém kontroly v EÚ nie je vhodný a poškodzuje dôveryhodnosť základných údajov, na ktorých sú založené odborné odporúčania. Z dôvodu nespoľahlivých údajov pretrváva neudržateľná úroveň úlovku. Podvodné postupy sa ťažko odhaľujú a udelené pokuty sú často omnoho nižšie ako potenciálny zisk z nadmerného rybolovu. Komisia nemá dostatočné právne nástroje, čo negatívne ovplyvňuje jej schopnosť rýchlo a účinne reagovať, keď odhalí problém pri fungovaní vnútroštátnych systémov kontroly. Nové technológie zároveň predstavujú potenciál, ktorý sa však naplno nevyužíva.

1.6.   EHSV sa nazdáva, že nový systém by vytvoril globálny a integrovaný prístup ku kontrole tým, že by sa zameral na všetky aspekty spoločnej rybárskej politiky a pokrýval by celý reťazec od rybolovu, cez prepravu, po spracovanie a predaj – od rybolovu až k spotrebiteľovi.

1.7.   EHSV sa nazdáva, že Komisia splnila svoje povinnosti v oblasti konzultácie s hlavnými zainteresovanými stranami, vypracovala posúdenie vplyvu riadne podložené výskumom a správne žiada okamžitú reformu a neodsúva potrebné kroky na obdobie po roku 2012, kedy bude vytvorená budúca spoločná rybárska politika.

V Bruseli 13. mája 2009

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


PRÍLOHA

Nižšie uvedené stanovisko odbornej sekcie bolo zamietnuté v prospech pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol schválený na plenárnom zasadnutí, avšak získalo aspoň štvrtinu podaných hlasov:

1.   Závery

1.1.   EHSV si uvedomuje potrebu zjednodušenia systému kontroly spoločnej rybárskej politiky (SRP) a súhlasí so zásadami navrhovanej reformy.

1.2.   Napriek tomu sa však domnieva, že teraz nie je najvhodnejší čas na jej uskutočnenie, keďže sa práve začali diskusie o budúcnosti SRP po roku 2012, a je možné, že v nej dôjde k zmenám, ktoré od základov ovplyvnia systém kontroly. EHSV preto odporúča, aby sa najskôr uskutočnila dôkladná štúdia základných prvkov SRP a rôznych uplatniteľných foriem riadenia, ktoré by neskôr mohli tvoriť základ pre nové kontrolné opatrenia.

1.3.   Výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia, v snahe čo najrýchlejšie uskutočniť reformu, nerealizovala potrebné predbežné konzultácie s jednotlivými zainteresovanými stranami. EHSV je presvedčený, že pokiaľ má byť reforma úspešná, príslušní hospodárski a sociálni aktéri musia byť do tohto procesu aktívnejšie zaangažovaní.

1.4.   Okrem toho si výbor myslí, že navrhované zmeny systému kontroly namiesto zjednodušenia podstatne zvyšujú množstvo požiadaviek na rybárske plavidlá a na administratívu rybolovu, v porovnaní so súčasnou situáciou, a preto odporúča, aby bolo stanovené dostatočne dlhé prechodné obdobie.

1.5.   EHSV usudzuje, že neboli dostatočne vyhodnotené sociálno-ekonomické dôsledky týchto opatrení.

1.6.   S cieľom naplniť stanovené ciele EHSV žiada Komisiu, aby uverejnila prílohu, v ktorej by boli podrobne rozpísané jednotlivé lehoty a povinnosti pre každý typ plavidla.

1.7.   Pokiaľ ide o špecifické technické otázky, EHSV žiada Komisiu, Radu a Európsky parlament, aby zohľadnili poznámky uvedené v bode Konkrétne pripomienky.

2.   Úvod

2.1.   Európska komisia uverejnila 14. novembra 2008 k reforme systému kontroly SRP tri dokumenty: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (1), samotný návrh nariadenia Rady (2) a hodnotenie vplyvu (3).

2.2.   Komisia sa domnieva, že systém kontroly vytvorený v roku 2002 má vážne nedostatky, ktoré ohrozujú jeho celkovú účinnosť. Myslí si, že je neúčinný, finančne nákladný, zložitý a neprináša očakávané výsledky. Z tohto dôvodu navrhuje, aby bol systém kontroly SRP podstatne prepracovaný.

Základným cieľom reformy je podľa Komisie vypracovanie takého systému Spoločenstva pre inšpekciu, monitorovanie, kontrolu, dozor a dodržiavanie právnych predpisov, ktorý by vytvoril potrebné podmienky k tomu, aby boli predpisy SRP účinné vykonávané.

2.3.1.   Konkrétne Komisia uvádza, že jej návrh reformy sa usiluje o nápravu prostredníctvom:

zjednodušenia právneho rámca. Návrh stanovuje spoločné kontrolné normy pre všetky predpisy SRP. Stanovuje zásady, pričom podrobnosti ponecháva na jediné vykonávacie nariadenie.

rozšírenia rozsahu kontroly. Návrh sa zaoberá oblasťami, ktoré boli až doposiaľ zanedbávané (doprava, trhy, sledovanie pohybu) a venuje sa tiež ďalším oblastiam, kde potreba kontroly vzrástla (odpad, rekreačný rybolov, chránené morské oblasti).

stanovenia jednotných podmienok kontroly. Zavedenie harmonizovaných postupov inšpekcie spolu s harmonizovaným a odrádzajúcim systémom pokút zaručia spravodlivý prístup k rybárom, bez ohľadu na miesto ich rybolovných aktivít a posilnia dôveru v celý systém.

racionalizácie zamerania kontroly a inšpekcie. Systematický rizikový manažment umožní členským štátom a Komisii, aby svoje kontrolné kapacity sústreďovali do oblastí, kde je vyššie riziko porušení predpisov.

zníženia administratívnej záťaže.

účinnejšieho uplatňovania pravidiel SRP. Komisia zaujme prístup založený na makromanažmente a bude sa sústreďovať na kontrolu a overovanie implementácie pravidiel SRP členskými štátmi.

2.4.   Návrh nariadenia dopĺňa nariadenie o NNN rybolove (4) a nariadenie o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva (5). Spomínané tri nariadenia budú tvoriť nový kontrolný rámec.

2.5.   Komisia chce, aby nové nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2010.

3.   Všeobecné pripomienky

3.1.   EHSV uznáva, že úspech SRP závisí od uplatňovania účinného, globálneho, integrovaného a nediskriminačného systému kontroly „od rybárskej siete po tanier“, ktorý zaručí trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov.

3.2.   Výbor sa tiež domnieva, že systém kontroly Spoločenstva je potrebné reformovať a tak zlepšiť súčasný systém. Rovnako súhlasí so všeobecnými zásadami, na ktorých sa návrh zakladá.

3.3.   Napriek tomu EHSV uvažuje, že sa treba vážne zamyslieť nad tým, či je skutočne vhodné realizovať takúto významnú reformu práve teraz. Komisia otvorila v roku 2008 diskusiu o budúcnosti SRP po roku 2012. V nasledujúcich rokoch sa budú revidovať jej základné prvky. EHSV sa domnieva, že reforma systému kontroly by mala byť podmienená obsahom novej SRP.

3.4.   Hlavným nástrojom riadenia rybolovu v súčasnej SRP je systém TAC (celkové povolené výlovy) (6) a kvóty. Na niektorých fórach bol tento systém spochybnený (7). Keďže jedným z hlavných cieľov súčasného nariadenia je dodržiavanie TAC a kvót pridelených členským štátom a keďže inštitúcie uznali, že je potrebné tento systém vylepšiť, zdá sa byť vhodnejšie revidovať najskôr tieto riadiace systémy, pred tým, ako sa pristúpi k reforme systému kontroly. EHSV teda odporúča, aby sa najskôr uskutočnila dôkladná a hĺbková revízia základných prvkov SRP a analýza rôznych uplatniteľných modelov riadenia, ktorým by sa potom nové kontrolné opatrenia prispôsobili.

3.5.   Výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila celý legislatívny balík, a to oznámenie, návrh nariadenia i hodnotenie vplyvu, súčasne. Zvyčajne Komisia najskôr predkladá oznámenie, ktoré potom môže byť použité ako orientačný dokument počas diskusií o návrhu. EHSV sa domnieva, že pokiaľ má byť reforma úspešná, príslušní hospodárski a sociálni aktéri musia byť do celého procesu aktívnejšie zapojení a konzultovaní. Reformu takého významného návrhu nemožno podceňovať.

3.6.   Návrh nariadenia podstatne zvyšuje počet požiadaviek na rybárske plavidlá a na administratívu rybolovu. EHSV zastáva názor, že táto situácia môže spôsobiť vážne praktické problémy, keďže ani členské štáty, ani Komisia nedisponujú dostatočnými štruktúrami či personálom na to, aby mohli prijímať a spracovávať všetky informácie, ktoré návrh požaduje. Rovnako sa znásobujú povinnosti hospodárskych subjektov. Výbor usudzuje, že v čase súčasnej krízy nie je vhodné zvyšovať administratívnu záťaž členských štátov a hospodárskych subjektov, pretože by to mohlo mať negatívny vplyv na podniky aj na zamestnanosť, a to hlavne v rámci flotily s dĺžkou plavidiel od 10 do 15 metrov.

3.7.   EHSV sa domnieva, že proces zjednodušenia by sa mal realizovať postupne, pretože jeho analýza a následné uplatňovanie budú komplikované, zavádzanie nových systémov bude finančne nákladné, nebudú existovať skúseností a tiež kvôli počiatočnej dezorientácii. Navrhované zmeny sú veľmi rozsiahle a výbor si myslí, že si vyžadujú podrobnejšie a dlhotrvajúce diskusie. Preto si myslí, že v článku 16 by malo byť zakotvené dostatočne dlhé prechodné obdobie, aby bolo možné prispôsobiť sa zmenám, ktoré budú nakoniec zavedené do kontrolných predpisov.

3.8.   EHSV sa domnieva, že kultúra dodržiavania pravidiel by mala byť založená na spolupráci, pochopení a ochote zainteresovaných strán, a nie na zvyšovaní počtu kontrolných opatrení a sankcií. Dodržiavaniu by pomohlo zjednodušenie pravidiel, ktoré by boli pre zainteresované strany zrozumiteľné.

3.9.   Komisia sa v oblasti kontroly usiluje o získanie väčších právomocí. Výbor si myslí, že v tomto by bolo potrebné dodržať rovnováhu medzi Radou a Komisiou s cieľom vyhnúť sa v budúcnosti konfliktom v oblasti právomocí.

3.10.   EHSV sa nazdáva, že nariadenie by malo zvážiť možnosť využiť nevyčerpané kvóty. Mohli by byť ponúknuté iným členským štátom, aby sa zvýšila rentabilita ich rybolovných aktivít.

4.   Konkrétne pripomienky

4.1.   Výbor vyjadruje názor, že povolenie na rybolov, vydané pre rybárske plavidlo Spoločenstva, by nemalo obmedzovať rybolovné činnosti len na vody Spoločenstva, a preto navrhuje odstrániť zmienku „oprávňuje vykonávať rybolovné činnosti vo vodách Spoločenstva vo všeobecnosti“ v článku 4 ods. 8.

4.2.   V súvislosti s článkom 4 ods. 10 sa EHSV domnieva, že definícia pojmu „morská chránená oblasť“, pokiaľ sa takáto oblasť nachádza vo vodách Spoločenstva a istým spôsobom vplýva na rybolovnú činnosť, by mala zahŕňať aj postup, ktorý Spoločenstvo uplatňuje pri vytváraní takejto oblasti, jej využívaní, kontrole a monitorovaní.

4.3.   Článok 4 ods. 17 stanovuje definíciu procesu „spracovania“, ktorá zahŕňa postup čistenia, porciovania, chladenia a mrazenia. Výbor si myslí, že definícia procesu spracovania by mala byť viazaná na zmeny organoleptických vlastností morských zdrojov, a nie na postupy súvisiace so samotným konzervovaním produktu, ktorých cieľom je zabezpečiť pre spotrebiteľa ponuku produktov rybolovu s väčšími zdravotnými zárukami. Preto navrhuje vylúčiť činnosti súvisiace s konzervovaním z definície spracovania.

4.4.   EHSV usudzuje, že článok 7 písm. f) by sa mal zmieňovať o rybolovných oblastiach na „otvorenom mori“, ktoré nepodliehajú právomoci regionálnych organizácií na riadenie rybolovu.

4.5.   Výbor sa nazdáva, že systém monitorovania plavidiel prostredníctvom zariadenia, ktoré by v pravidelných intervaloch prenášalo údaje o polohe a identifikácii plavidla, ako sa uvádza v článku 9, by sa nemal vyžadovať u plavidiel s celkovou dĺžkou od 10 do 15 metrov. Aktivity takýchto plavidiel sú aj tak obmedzené, vzhľadom na svoje vlastnosti musia vykonávať rybolovnú činnosť v blízkosti pobreží a dajú sa teda ľahko kontrolovať. Na druhej strane, náklady spojené so zavedením tohto systému budú značné a neúmerné tomuto typu flotily, ktorá pozostáva z veľkého počtu malých a stredných podnikov zamestnávajúcich veľký počet ľudí.

EHSV je presvedčený, že ustanovenia uvedené v článku 14 týkajúce sa vedenia lodného denníka pre lode Spoločenstva sú prehnané. Overovanie týchto denníkov bude spôsobovať zvýšenú byrokratickú záťaž a malo by sa uplatňovať iba v náležite odôvodnených rybolovných oblastiach.

4.6.1.   V odseku 1 spomínaného článku sa uvádza, že do lodného denníka sa budú zaznamenávať aj množstvá jednotlivých druhov hodených späť do mora. Výbor sa nazdáva, že zaznamenávanie takýchto úlovkov by sa malo realizovať až od určitého množstva, napr. od 50 kg.

4.6.2.   V článku 14 ods. 3 je uvedené, že povolená miera tolerancie odhadov množstva rýb ponechaných na palube, ktoré sa zaznamenáva do lodného denníka v kilogramoch, je 5 %. EHSV má dojem, že už súčasnú hodnotu, ktorá je v najreštriktívnejších plánoch na obnovu stanovená na 8 %, je ťažké dodržať. Keďže miera tolerancie je príliš nízka, táto požiadavka bude spôsobovať zvýšenú byrokratickú záťaž a problémy pre rybárov, ktorí ju nebudú môcť dodržať, v dôsledku čoho budú vystavení penalizačným postihom. Takýto postup je v rozpore s cieľom zjednodušiť systém kontroly, a preto sa neodporúča jeho uplatňovanie.

4.6.3.   EHSV sa nazdáva, že koeficienty prepočtu, ktoré sú určené na prepočet hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na živú hmotnosť rýb (ktoré sú rôzne v jednotlivých členských štátov, a preto ovplyvňujú výpočet rybárskych úlovkov každého jedného štátu), by sa mali stanovovať nielen na základe aritmetického priemeru hodnôt používaných v jednotlivých členských štátoch, ale mali by zohľadňovať aj individuálnu situáciu a osobitosti každej rybolovnej oblasti. Na druhej strane je potrebné zohľadniť tiež eventuálne dôsledky zmien koeficientov prepočtu v jednotlivých štátoch či v Spoločenstve na zásadu relatívnej stability.

4.7.   V nariadení o používaní elektronického denníka (8) sa neuvádza, aby bola táto metóda uplatňovaná na plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 15 metrov. EHSV sa domnieva, že do pôsobnosti tohto nariadenia by nemali byť zaradené plavidlá s dĺžkou od 10 do 15 metrov, až kým orgány v členských štátov nevyhodnotia fungovanie a dôsledky jeho uplatňovania na lode dlhšie ako 15 metrov a až kým nebudú nadobudnuté určité praktické skúsenosti. Treba pripomenúť, že povinnosť viesť elektronický denník nadobudne účinnosť až od 1. januára 2010 pre plavidlá dlhšie ako 24 metrov a od 1. júla 2011 pre plavidlá dlhšie ako 15 metrov. V článku 15 návrhu nariadenia sa rovnako nepočíta s udeľovaním výnimiek plavidlám s dĺžkou väčšou ako 15 metrov v súvislosti s elektronickým zaznamenávaním, a výbor preto žiada o súlad medzi oboma ustanoveniami.

4.8.   EHSV predpokladá, že predbežné oznámenie, stanovené v článku 17, by sa malo aplikovať iba výnimočne v odôvodnených prípadoch, ako je tomu teraz. Predbežné oznámenie sa vyžaduje len vtedy, keď plavidlá prepravujú na palube také vylovené druhy, ktoré spadajú do plánov obnovy, aby sa tým predišlo nadbytočnej pracovnej záťaži, ktorá v mnohých prípadoch neprinesie žiadne užitočné informácie (ako je to v prípadoch nulového úlovku). Výbor sa domnieva, že povinnosť podať predbežné oznámenie o úlovkoch, by mala byť stanovená na základe určitého minimálneho reprezentatívneho množstva.

4.9.   Výbor je presvedčený, že kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca by mal vždy podávať predbežné oznámenie vlajkovému členskému štátu, a nie pobrežnému alebo prístavnému štátu. V súčasnosti plavidlá vždy postupujú informácie komunikačnému stredisku vo vlajkovom štáte a toto komunikačné stredisko potom postupuje informácie ostatným členským štátom (9).

4.10.   EHSV sa domnieva, že zákaz prekládky na mori, stanovený v článku 18, môže spôsobiť niektorým formám rybolovu vážne problémy, pretože môže ohroziť ekonomickú životaschopnosť týchto flotíl. Navyše skutočnosť, že prekládky rýb na mori a na miestach rybolovu na ich ďalšie spracovanie a zmrazenie sú zakázané, môže ohroziť kvalitu rýb pre spotrebu.

4.11.   Pokiaľ ide o článok 21, EHSV sa domnieva, že lehota na elektronické postúpenie údajov z vyhlásenia o vykládke do dvoch hodín po vylodení je príliš krátka a môžu nastať ťažkosti s jej dodržiavaním. Keďže v súčasnosti je táto lehota 48 hodín, výbor navrhuje, aby bola stanovená na 24 hodín.

4.12.   Výbor si myslí, že článok 28 by mal stanoviť postupy uplatňované pri nadbytočných kvótach určitého členského štátu, aby tieto mohli byť, na základe určitých podmienok, použité iným členským štátom, ako aj postupy na prenos kvót určitého členského štátu z jedného roka na druhý. Rovnako aj pokiaľ ide o nápravné opatrenia, v prípade uzatvorenia určitej rybolovnej oblasti musí byť členskému štátu poskytnutá kompenzácia pomocou rýchlych a ľahko uplatniteľných mechanizmov.

4.13.   EHSV sa domnieva, že ustanovenia článku 33 môžu spôsobovať problémy určitým flotilám, ktoré lovia malé pelagické (šíromorské) druhy a ktoré v prístave prekladajú úlovky na ďalšie spracovanie na mraziarenských lodiach. Rovnako môžu ovplyvniť flotily, ktoré patria určitému členskému štátu, vykladajú svoje úlovky v inom členskom štáte, a tieto sú ďalej kamiónmi prevážané do prístavov v ďalších členských štátoch, kde sú nakoniec uvádzané na trh.

4.14.   Pokiaľ ide o uskladnenie druhov, ktoré spadajú do plánu obnovy zásob, stanoveného v článku 35, EHSV súhlasí, aby boli uskladňované v iných kontajneroch ako zvyšok úlovku a označené štítkami. Domnieva sa však, že oddelené uskladnenie nepredstavuje lepšiu kontrolu úlovkov, pretože kontajnery obsahujúce druhy podliehajúce plánu obnovy budú v každom prípade označované štítkom, na ktorom je uvedený kód FAO (kódex zodpovedného rybolovu organizácie FAO).

4.15.   Pokiaľ ide o registráciu odpadu z výlovu, ktorú upravuje článok 41, EHSV ju považuje za dôležitú pre zachovanie zdrojov a zlepšenie kvality vedeckých výskumov, predovšetkým v zmiešaných rybolovných oblastiach. Výbor požaduje, aby sa v záujme trvalej udržateľnosti znížili množstvá odpadu. Napriek tomu si však myslí, že požiadavky na registráciu odpadu sú neprimerané a nekompatibilné so samotnou rybolovnou činnosťou. Vytvárajú nadbytočnú pracovnú záťaž, ktorá môže ohroziť bezpečnosť na lodi, dobré podmienky rybárov alebo hygienické podmienky. Podobne výraz „okamžite“ je príliš vágny a vytvára právnu neistotu.

4.16.   Výbor sa domnieva, že uzatvorenie rybolovných oblastí v reálnom čase, stanovené v článkoch 43 a 46, je citlivá záležitosť a pred uplatnením tohto opatrenia bude potrebné dôkladné vyhodnotenie. Keďže návrh nariadenia o technických opatreniach (10) poskytne špecifický legislatívny rámec, EHSV si myslí, že by bolo lepšie počkať na výsledky jeho analýzy. V každom prípade postupy na uzatvorenie, ako aj opätovné otvorenie rybolovných oblastí by mali byť flexibilné a ľahko uplatniteľné. V tejto súvislosti si výbor si myslí, že postup na opätovné otvorenie dočasne uzatvorených oblastí, ktorý obsahuje požiadavku na prítomnosť vedeckého pozorovateľa na palube, bude ťažko uplatniteľný, hlavne pokiaľ má byť takýto postup rýchly, aby nespôsoboval rybárom zbytočné škody.

4.17.   Výbor nepovažuje za rozumné ustanovenia článku 47 ods. 3, aby sa úlovky druhov z rekreačného rybolovu, ktoré podliehajú viacročným plánom, počítali do príslušných kvót vlajkového členského štátu, pretože by to poškodilo rybárov z povolania, ktorí sa živia svojou činnosťou. Výbor sa okrem toho domnieva, že rekreačný rybolov by mal byť adekvátne regulovaný a kontrolovaný vo všetkých členských štátoch s cieľom chrániť zdroje rýb.

4.18.   Článok 84 zavádza pokutový bodový systém na sankcionovanie rybárov, ktorí budú porušovať pravidlá SRP. Výbor si myslí, že tento systém je neadekvátny; po prvé preto, že je diskriminujúci – flotily tretích krajín, nemusia dodržiavať tento systém, napriek tomu, že zabezpečujú viac ako 60 % vnútornej spotreby EÚ, a po druhé preto, že sa vôbec, alebo len málo, zohľadňuje zásada proporcionality – odňatie povolenia na rybolov spôsobí koniec činnosti dotknutých rybárskych podnikov a následnú stratu zamestnania.

4.19.   Finančné opatrenia stanovené v článku 95 považuje výbor za prehnané. Pozastavenie a zrušenie finančnej pomoci Spoločenstva členskému štátu, ktorý má ťažkosti s dodržiavaním požiadaviek stanovených v nariadení by malo vážne dôsledky na všetkých aktérov odvetvia rybného hospodárstva, ktorí by tým boli penalizovaní.

4.20.   Článok 96 sa zaoberá uzatvorením miest rybolovu pre nedodržiavanie cieľov spoločnej rybárskej politiky zo strany členských štátov. Výbor si myslí, že znenie článku používa veľmi vágne termíny, čo môže byť zavádzajúce. EHSV je toho názoru, že k uzatvoreniu rybolovných oblastí by malo dôjsť iba vo výnimočných prípadoch na základe vážnych a potvrdených dôvodov. Treba jasne definovať presné podmienky, na základe ktorých môže dôjsť k takémuto uzatvoreniu.

4.21.   Výbor vyjadruje svoje obavy v súvislosti so zaručením dôvernosti a obchodného a profesionálneho tajomstva v dôsledku veľkého množstva požiadaviek na elektronickú komunikáciu a ľudí pracujúcich s informáciami, množstvom komunikačných nástrojov, zariadení na lokalizáciu a identifikáciu, ktoré návrh vyžaduje.

Výsledky hlasovania:

Za: 75

Proti 98

Zdržali sa hlasovania: 11


(1)  KOM(2008) 718 v konečnom znení.

(2)  KOM(2008) 721 v konečnom znení.

(3)  SEK(2008) 2760.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva. (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008).

(6)  Celkové povolené výlovy.

(7)  Osobitná správa č. 7/2007 Dvoru audítorov EÚ.

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006.

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1077/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2008. Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008.

(10)  Návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení. KOM(2008) 324 v konečnom znení.


Top