EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

Stanovisko Európskej Centrálnej Banky z  12. novembra 2009 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 291/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. novembra 2009

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Úvod a právny základ

1.

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 10. septembra 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“) a na článku 105 ods. 5 zmluvy, keďže sa navrhovaná smernica týka jednej z úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“), najmä prispievať k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú stability finančného systému. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

3.

ECB víta navrhovanú smernicu, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie, ktoré sa v zásade zhodujú s prístupom v súčasnosti presadzovaným zo strany Bazilejského výboru pre bankový dohľad (2). ECB zastáva názor, že je potrebné aj naďalej zosúlaďovať požiadavky navrhovanej smernice vo vzťahu k Revidovanému rámcu Bazilej II pre trhové riziko. ECB najmä navrhuje do bodu 1 prílohy II navrhovanej smernice zaviesť pre korelačné obchodné aktivity výnimku z požiadavky, aby sa so všetkými sekuritizačnými expozíciami v obchodnej knihe zaobchádzalo štandardne z pohľadu špecifického rizika.

4.

ECB navyše poznamenáva, že kvantitatívna dopadová štúdia, ktorú v súčasnosti vypracováva Bazilejský výbor pre bankový dohľad, môže viesť k upresneniu „korelačných obchodných aktivít“. Ak by dopadová štúdia skutočne viedla k upresneniu rámca Bazilej II pre trhové riziko, ECB zásadne podporuje zodpovedajúce zosúladenie navrhovanej smernice alebo akejkoľvek jej zmeny a doplnenia s cieľom zabezpečiť v tejto oblasti spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni.

5.

ECB tiež víta zavedenie ustanovení o odmeňovaní v prílohe I navrhovanej smernice, ktoré sú v súlade so záväzkom vedúcich predstaviteľov G20 implementovať medzinárodné normy pre odmeňovanie, ktorých cieľom je ukončenie postupov vedúcich k nadmernému riskovaniu (3). ECB navyše podporuje uplatňovanie ustanovení o politikách odmeňovania na skupinovej úrovni s cieľom zabezpečiť konzistentné zaobchádzanie so zamestnancami, ktorí na seba preberajú väčšie riziko, a to vo všetkých jurisdikciách, kde pôsobia banky EÚ. ECB nakoniec zdôrazňuje, že pri zavádzaní medzinárodných noriem, ktoré sa primárne týkajú významných finančných inštitúcií, do práva Spoločenstva, ktoré sa vzťahuje na všetky úverové inštitúcie (vrátane tých malých), by sa mala zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať zásada proporcionality ustanovená v zmluve.

6.

V prípade, ak ECB odporúča zmenu alebo doplnenie navrhovanej smernice, navrhované znenie príslušných zmien a doplnení je uvedené v prílohe spolu s odôvodnením. Tieto návrhy sa netýkajú všeobecných pripomienok uvedených vyššie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. novembra 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 362 v konečnom znení.

(2)  Pozri dokumenty prijaté Bazilejským výborom pre bankový dohľad: „Revidovaný rámec Bazilej II pre trhové riziko“ („Revisions to the Basel II market risk framework“), „Usmernenia pre výpočet kapitálu pre dodatočné riziko v obchodnej knihe“ („Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book“), a „Vylepšenia rámca Bazilej II“ („Enhancements to the Basel II framework“) s dátumom 13. júla 2009, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie na: http://www.bis.org

(3)  Pozri dokument „Zásady pre riadne postupy odmeňovania FSF“ („FSF Principles for Sound Compensation Practices“) a príslušné vykonávacie normy dostupné na internetovej stránke G20 na: http://www.G20.org


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Citácie

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy,“

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy,“

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že sa znenie navrhovanej smernice musí podľa zmluvy konzultovať s ECB, mala by sa do navrhovanej smernice vložiť v tomto zmysle citácia v súlade s článkom 253 zmluvy.

Zmena a doplnenie 2

Článok 1 ods. 9

„Článok 122b

1.   Bez ohľadu na rizikové váhy pre všeobecné resekuritizačné pozície v časti 4 prílohy IX požadujú príslušné orgány od úverových inštitúcií, aby na pozície vo vysoko zložitých resekuritizáciách uplatňovali rizikovú váhu 1 250 %, pokiaľ úverová inštitúcia nepreukázala príslušnému orgánu v prípade každej takejto resekuritizačnej pozície, že splnila požiadavky stanovené v článku 122a ods. 4 a ods. 5.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na pozície v nových resekuritizáciách vydaných po 31. decembri 2010. Na pozície v existujúcich resekuritizáciách sa odsek 1 uplatňuje od 31. decembra 2014, pokiaľ sa po uvedenom dátume doplnili alebo nahradili nové podkladové expozície.“

Článok 122b

1.   Bez ohľadu na rizikové váhy pre všeobecné resekuritizačné pozície v časti 4 prílohy IX požadujú príslušné orgány od úverových inštitúcií, aby na pozície vo vysoko zložitých resekuritizáciách uplatňovali rizikovú váhu 1 250 %, pokiaľ úverová inštitúcia nepreukázala príslušnému orgánu v prípade každej takejto resekuritizačnej pozície, že splnila požiadavky stanovené v článku 122a ods. 4 a ods. 5.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na pozície v nových resekuritizáciách vydaných po 31. decembri 2010. Na pozície v existujúcich resekuritizáciách sa odsek 1 uplatňuje od 31. decembra 2014, pokiaľ sa po uvedenom dátume doplnili alebo nahradili nové podkladové expozície.

Odôvodnenie:

Otázka nesúladu s požiadavkami náležitej starostlivosti pre sekuritizačné expozície je náležite zohľadnená v článku 122a smernice prijatej Radou 15. júla 2009  (2). Navrhovaná úprava vysoko zložitých resekuritizačných expozícií podľa navrhovaného článku 122b navyše nie je v súlade so zásadou proporcionality uplatnenou v článku 122a ods. 5 vyššie uvedenej smernice, ktorý stanovuje rozpätie od 250 % do 1 250 % v závislosti od miery porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti. V dôsledku toho ECB navrhuje zrušenie navrhovaného článku 122b.

Zmena a doplnenie 3

Odsek 1 prílohy I

„11.   POLITIKY ODMEŇOVANIA

22.

Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík odmeňovania pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

a)

politika odmeňovania je súlade so správnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného úverovou inštitúciou;

b)

politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami úverovej inštitúcie;

c)

riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie stanovuje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

d)

vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej internej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania stanovených riadiacim orgánom (funkciou dohľadu);

e)

ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného pracovníka a príslušnej obchodnej jednotky a hodnotenia celkových výsledkov úverovej inštitúcie;

f)

stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku prémií vrátane možnosti nevyplatiť prémie;

g)

platby spojené s predčasným ukončením zmluvy odrážajú dosiahnutú výkonnosť za dlhšie obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie;

h)

meranie výkonnosti používané na výpočet prémií alebo prémiových fondov obsahuje úpravu o súčasné a budúce riziká a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

i)

vyplatenie väčšej časti vysokej prémie sa odloží na primeraný čas a je viazané na budúcu výkonnosť spoločnosti.“

„11.   POLITIKY ODMEŇOVANIA

22.

Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík odmeňovania pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

a)

politika odmeňovania je súlade so správnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného úverovou inštitúciou;

b)

politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami úverovej inštitúcie;

c)

riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie stanovuje a preskúmava všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

d)

vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej internej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania stanovených riadiacim orgánom (funkciou dohľadu);

e)

odmeňovanie zamestnancov, ktorí sú zapojení do finančnej kontroly a kontroly rizika, je nezávislé od tých útvarov, nad ktorými vykonávajú dohľad, a je úmerné ich kľúčovému postaveniu v úverovej inštitúcii;

e f)

ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného pracovníka a príslušnej obchodnej jednotky a hodnotenia celkových výsledkov úverovej inštitúcie;

h g)

meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivej zložky odmeňovania prémií alebo prémiových fondov obsahuje úpravu o všetky typy súčasn éých a budúc eich rizi ík á a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

h)

garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa môže uplatniť len vo výnimočných prípadoch v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov, a to len počas prvého roka, pri náležitom zohľadnení politiky obozretného riadenia rizika;

f i)

stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a konzistentné s nastaveným prístupom k riziku; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku prémií vo vzťahu k pohyblivej zložke, vrátane možnosti nevyplatiť prémie pohyblivú zložku;

j)

vyplatenie pohyblivej zložky celkového odmeňovania neobmedzuje schopnosť úverovej inštitúcie posilňovať svoju kapitálovú základňu;

i k)

vyplatenie väčšej časti vysokej prémie pohyblivej zložky odmeňovania sa odloží na primeraný čas najmenej troch rokov, rozloží sa pomerne počas celého obdobia a nie rýchlejšie a je viazané na budúcu výkonnosť úverovej inštitúcie spoločnosti;

l)

podstatná časť pohyblivej zložky odmeňovania by sa mala vyplatiť v akciách alebo v nástrojoch, ktoré sú s akciami spojené, alebo prípadne v iných nepeňažných nástrojoch, pokiaľ tieto nástroje predstavujú motivačné opatrenia zosúladené s tvorbou dlhodobej hodnoty a časovým horizontom rizika. Vyplatenie akcií, nástrojov, ktoré sú s akciami spojené, alebo iných nepeňažných nástrojov podlieha primeranej zádržnej politike;

g m)

platby spojené s predčasným ukončením zmluvy odrážajú dosiahnutú výkonnosť za dlhšie obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie;.

22a.

Úverové inštitúcie, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej štruktúry a povahy, rozsahu alebo zložitosti svojej činnosti, si zriaďujú výbor pre odmeňovanie, ktorý vykonáva dohľad nad ich politikou a postupmi odmeňovania. Výbor pre odmeňovanie sa zriaďuje spôsobom, ktorý mu umožňuje vykonávať kvalifikované a nezávislé posúdenie politík a postupov odmeňovania, ako aj motivačných opatrení prijatých na riadenie rizika, kapitálu a likvidity.

Odôvodnenie:

ECB navrhuje zmeniť a doplniť odsek 1 prílohy I navrhovanej smernice takto: i) meranie výkonnosti by malo byť upravené o všetky typy rizika (pozri písmeno g) v pravom stĺpci hore) a ii) poradie písmen h) a i) odseku 1 prílohy I navrhovanej smernice by sa malo zameniť (pozri písmená g) a i) v pravom stĺpci hore) s cieľom zachovať odkazy na meranie výkonnosti a pohyblivú zložku odmeňovania pri sebe. ECB nakoniec navrhuje zavedenie nových zásad, ktoré zohľadňujú dohodu vedúcich predstaviteľov G20 dosiahnutú na samite v Pittsburghu 24. – 25. septembra 2009. Vedúci predstavitelia G20 najmä v plnom rozsahu potvrdili vykonávacie normy Výboru pre finančnú stabilitu, ktorých cieľom je zosúladenie odmeňovania s tvorbou dlhodobej hodnoty, a nie nadmerné riskovanie (pozri poznámku pod čiarou č. 3 vyššie).

Zmena a doplnenie 4

Odsek 3 písm. e) prílohy II

„7.

Na účely bodu 10b písm. a) a b) sa výsledky vlastných výpočtov inštitúcie zvýšia za pomoci multiplikačného faktora (m+), ktorý má minimálnu hodnotu 3.“

„7.

Na účely bodu 10b písm. a) a b) sa výsledky vlastných výpočtov inštitúcie zvýšia za pomoci multiplikačného faktora (mc +), ktorý má minimálnu hodnotu 3 a multiplikačného faktora (ms), ktorý má minimálnu hodnotu 3.“

Odôvodnenie:

ECB podporuje zosúladenie navrhovanej smernice s Revidovaným rámcom Bazilej II pre trhové riziko, ktorý ustanovuje dva rozličné multiplikačné faktory pre hodnoty v riziku v bežných a stresových podmienkach.

Zmena a doplnenie 5

Odsek 3 písm. f) prílohy II

„Na účely bodu 10b písm. a) a 10b) písm. b) sa multiplikačný faktor (m+) zvýši o plus faktor v rozmedzí od 0 do 1 podľa tabuľky 1, v závislosti od počtu prekročení za posledných 250 obchodných dní, ktoré potvrdí spätné testovanie merania hodnoty v riziku vykonané inštitúciou v súlade s bodom 10 […].“

„Na účely bodu 10b písm. a) a 10b) písm. b) sa multiplikačné ý faktory (mc +) a (ms) zvýšia o plus faktor v rozmedzí od 0 do 1 podľa tabuľky 1, v závislosti od počtu prekročení za posledných 250 obchodných dní, ktoré potvrdí spätné testovanie merania hodnoty v riziku vykonané inštitúciou v súlade s bodom 10 […].“

Odôvodnenie:

Pozri odôvodnenie pre zmenu a doplnenie 4.


(1)  Tučným písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, ktorá bola prijatá Radou 15. júla 2009 po dohode s Európskym parlamentom v prvom čítaní a je dostupná na internetovej stránke Rady na: http://register.consilium.europa.eu


Top