EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  5. novembra 2009 k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 284/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. novembra 2009

k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 27. októbra 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k odporúčaniu pre rozhodnutie Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán (1) (ďalej len „navrhované rozhodnutie týkajúce sa Vatikánu“) a o stanovisko k odporúčaniu pre rozhodnutie Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou (2) (ďalej len „navrhované rozhodnutie týkajúce sa San Marína“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 111 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

ECB víta navrhované rozhodnutia, ktorých cieľom sú, desať rokov po zavedení eura, zmeny a doplnenia menových dohôd s Mestským štátom Vatikán a San Marínom najmä za účelom zabezpečenia rovnakých podmienok pre záväzky krajín, ktoré podpísali menové dohody so Spoločenstvom, vytvorenia mechanizmov monitorovania, zavedenia jednotnej metódy na výpočet stropov vydávania euromincí a vytvorenia možnosti obrátiť sa na inú ako len taliansku mincovňu kvôli výrobe mincí Mestského štátu Vatikán a Sanmarínskej republiky.

ECB poznamenáva, že navrhované rozhodnutia (3) ustanovujú, že dohody za Spoločenstvo uzavrie Rada. Ak by sa toto pravidlo zmenilo tak, že by Rada už tieto dohody neuzatvárala, ECB je toho názoru, že Hospodárskemu a finančnému výboru a ECB by sa malo umožniť požiadať o predloženie týchto zmlúv Rade, ako o tom rozhodla Rada pri pôvodnom otvorení rokovaní o uzavretí dohôd Spoločenstva s Mestským štátom Vatikán a Sanmarínskou republikou (4).

V prípadoch, kde ECB odporúča, aby sa navrhované rozhodnutia zmenili a doplnili, je v prílohe uvedené navrhované znenie príslušných zmien a doplnení spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. novembra 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 570 v konečnom znení.

(2)  KOM(2009) 572 v konečnom znení.

(3)  Článok 4.

(4)  Článok 8 rozhodnutia Rady 1999/97/ES z 31. decembra 1998 o pozícii, ktorú má prijať Spoločenstvo k dohode týkajúcej sa menových vzťahov so Sanmarínskou republikou (Ú. v. ES L 30, 4.2.1999, s. 33); článok 8 rozhodnutia Rady 1999/98/ES z 31. decembra 1998 o pozícii, ktorú má prijať Spoločenstvo k dohode týkajúcej sa menových vzťahov s Mestským štátom Vatikán (Ú. v. ES L 30, 4.2.1999, s. 35).


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 písm. b) navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu

„b)

Mestský štát Vatikán sa zaviaže prijať všetky primerané opatrenia v podobe priameho transponovania alebo prípadne iných rovnocenných postupov na účely uplatňovania všetkých relevantných právnych ustanovení Spoločenstva, ktoré sa týkajú predchádzania praniu špinavých peňazí, ako aj predchádzania podvodom a falšovaniu hotovostných a bezhotovostných platobných prostriedkov.“

„b)

Mestský štát Vatikán sa zaviaže prijať všetky primerané opatrenia v podobe priameho transponovania alebo prípadne iných rovnocenných postupov na účely uplatňovania všetkých relevantných právnych ustanovení Spoločenstva, ktoré sa týkajú predchádzania praniu špinavých peňazí, ako aj predchádzania podvodom a falšovaniu hotovostných a bezhotovostných platobných prostriedkov. Zaviaže sa tiež prijať všetky príslušné právne ustanovenia Spoločenstva v oblasti bankovníctva a finančníctva, keď sa v Mestskom štáte Vatikán vytvorí bankový sektor.“

Odôvodnenie

Pre zabezpečenie rovnakých podmienok by bolo vhodné, aby sa dohoda s Vatikánom zmenila a doplnila tak, aby sa vzťahovala na danú právnu situáciu, ak by sa v budúcnosti vytvoril v Mestskom štáte Vatikán bankový sektor.

Zmena a doplnenie 2

Článok 2 písm. d) navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu

„d)

Zriaďuje sa Spoločný výbor na monitorovanie pokroku v implementácii dohody. Skladá sa zo zástupcov Mestského štátu Vatikán, Talianskej republiky, Komisie a ECB. Každoročne môže zrevidovať fixnú zložku stropu so zreteľom na infláciu a vývoj na trhu zberateľov. Rozhodnutia prijíma jednomyseľne. Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok.“

„d)

Zriaďuje sa Spoločný výbor na monitorovanie pokroku v implementácii dohody. Skladá sa zo zástupcov Mestského štátu Vatikán, Talianskej republiky, Komisie a ECB. Každoročne môže zrevidovať fixnú zložku stropu so zreteľom na infláciu a vývoj na trhu zberateľov. Každých päť rokov preskúma primeranosť minimálneho pomeru nominálnej hodnoty mincí, ktoré by sa mali uviesť do obehu, a môže rozhodnúť o jeho zvýšení. Rozhodnutia prijíma jednomyseľne. Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok.“

Odôvodnenie

ECB poznamenáva, že článok 2 písm. c) navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu stanovuje minimálny pomer mincí, ktoré by sa mali uviesť do obehu, na 51 %. ECB je toho názoru, že primeranosť tohto minimálneho pomeru by sa mala v pravidelných intervaloch prehodnotiť a navrhuje na jeho zmenu zjednodušený postup.

Zmena a doplnenie 3

Článok 2 písm. e) navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu

„e)

Euromince Mestského štátu Vatikán razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Mestský štát Vatikán však môže so súhlasom Spoločného výboru poveriť razbou iného zmluvného dodávateľa spomedzi mincovní EÚ raziacich euromince. Na účely schválenia celkového objemu emisie ECB sa objem mincí vydaných Mestským štátom Vatikán pripočíta k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince vydané Mestským štátom Vatikán razí.“

„e)

Euromince Mestského štátu Vatikán razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Mestský štát Vatikán však môže so súhlasom Spoločného výboru poveriť razbou iného zmluvného dodávateľa spomedzi mincovní EÚ raziacich euromince. Na účely schválenia celkového objemu emisie ECB sa objem mincí vydaných Mestským štátom Vatikán pripočíta k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince vydané Mestským štátom Vatikán razí Talianskom.“

Odôvodnenie

Pripočítanie k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince razí, by spôsobilo viacero praktických problémov týkajúcich sa stability požiadaviek na vykazovanie pre ECB o minciach vydaných za podmienok, keď sa domovská krajina mincovne, ktorá mince razí, môže z času na čas meniť. Berúc do úvahy, že toto vykazovanie v súčasnosti nevykonávajú mincovne, pridaním objemu mincí vydaných Mestským štátom Vatikán k objemu mincí vydaných Talianskom sa zabezpečí väčšia predvídateľnosť, pričom talianske a vatikánske orgány by spolupracovali za účelom vykazovania objemov vydaných mincí do ECB.

Zmena a doplnenie 4

Článok 3 navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu

„Rokovania s Mestským štátom Vatikán povedie Talianska republika a Komisia v mene Spoločenstva. Európska centrálna banka sa do rokovaní plne zapojí v oblastiach svojej pôsobnosti. Talianska republika a Komisia predložia návrh dohody Hospodárskemu a finančnému výboru na vyjadrenie.“

„Rokovania s Mestským štátom Vatikán povedie Talianska republika a Komisia v mene Spoločenstva. Európska centrálna banka sa do rokovaní plne zapojí a v otázkach, ktoré patria do oblastí jej pôsobnosti, sa vyžaduje jej súhlas. Talianska republika a Komisia predložia návrh dohody Hospodárskemu a finančnému výboru na vyjadrenie.“

Odôvodnenie

Vzhľadom na menovú povahu dohody s Mestským štátom Vatikán je ECB toho názoru, že okrem konzultácie na základe článku 111 ods. 3 zmluvy je vhodné a žiaduce, aby bola ECB zapojená do samotných rokovaní a do postupu, ktorý vedie k uzavretiu dohôd. Súhlas ECB by sa mal požadovať s tými časťami dohody, ktoré upravujú otázky patriace do oblastí jej pôsobnosti.

Zmena a doplnenie 5

Záverečné ustanovenie navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa Vatikánu

„Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike a Komisii.“

„Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike, a Komisii a ECB.“

Odôvodnenie

Keďže navrhované rozhodnutie počíta s úlohou pre ECB pri rokovaniach a postupe, ktorý vedie k uzavretiu dohody, ECB by sa mala tiež objaviť v zozname adresátov rozhodnutia.

Zmena a doplnenie 6

Článok 2 písm. e) navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa San Marína

„e)

Euromince Sanmarínskej republiky razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sanmarínska republika však môže so súhlasom Spoločného výboru poveriť razbou iného zmluvného dodávateľa spomedzi mincovní EÚ raziacich euromince. Na účely schválenia celkového objemu emisie Európskou centrálnou bankou sa objem mincí vydaných Sanmarínskou republikou pripočíta k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince vydané Sanmarínskou republikou razí.“

„e)

Euromince Sanmarínskej republiky razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sanmarínska republika však môže so súhlasom Spoločného výboru poveriť razbou iného zmluvného dodávateľa spomedzi mincovní EÚ raziacich euromince. Na účely schválenia celkového objemu emisie Európskou centrálnou bankou sa objem mincí vydaných Sanmarínskou republikou pripočíta k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince vydané Sanmarínskou republikou razí Talianskom.“

Odôvodnenie

Pripočítanie k objemu mincí vydaných domovskou krajinou mincovne, ktorá mince razí, by spôsobilo viacero praktických problémov týkajúcich sa stability požiadaviek na vykazovanie pre ECB o minciach vydaných za podmienok, keď sa domovská krajina mincovne, ktorá mince razí, môže z času na čas meniť. Berúc do úvahy, že toto vykazovanie v súčasnosti nevykonávajú mincovne, pridaním objemu mincí vydaných Sanmarínskou republikou k objemu mincí vydaných Talianskom sa zabezpečí väčšia predvídateľnosť, pričom talianske a sanmarínske orgány by spolupracovali za účelom vykazovania objemov vydaných mincí do ECB.

Zmena a doplnenie 7

Článok 3 navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa San Marína

„Rokovania so Sanmarínskou republikou povedie Talianska republika a Komisia v mene Spoločenstva. Európska centrálna banka sa do rokovaní plne zapojí v oblastiach svojej pôsobnosti. Talianska republika a Komisia predložia návrh dohody Hospodárskemu a finančnému výboru na vyjadrenie.“

„Rokovania so Sanmarínskou republikou povedie Talianska republika a Komisia v mene Spoločenstva. Európska centrálna banka sa do rokovaní plne zapojí a v otázkach, ktoré patria do oblastí jej pôsobnosti, sa vyžaduje jej súhlas. Talianska republika a Komisia predložia návrh dohody Hospodárskemu a finančnému výboru na vyjadrenie.“

Odôvodnenie

Vzhľadom na menovú povahu dohody so Sanmarínskou republikou je ECB toho názoru, že okrem konzultácie na základe článku 111 ods. 3 zmluvy je vhodné a žiaduce, aby bola ECB zapojená do samotných rokovaní a do postupu, ktorý vedie k uzavretiu dohôd. Súhlas ECB by sa mal požadovať s tými časťami dohody, ktoré upravujú otázky patriace do oblastí jej pôsobnosti.

Zmena a doplnenie 8

Záverečné ustanovenie navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa San Marína

„Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike a Komisii.“

„Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike, a Komisii a ECB.“

Odôvodnenie

Keďže navrhované rozhodnutie počíta s úlohou pre ECB pri rokovaniach a postupe, ktorý vedie k uzavretiu dohody, ECB by sa mala tiež objaviť v zozname adresátov rozhodnutia.


(1)  Tučným písmom sú označené časti textu, kde ECB navrhuje vložiť nový text. Preškrtnutým písmom sú označené časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.


Top