EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo  16. októbra 2009 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 272/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 16. októbra 2009

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Úvod a právny základ

1.

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 3. júna 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

2.

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5. prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

3.

ECB podporuje zámer vytvoriť harmonizovaný rámec pre reguláciu činnosti správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii a pre dohľad nad touto činnosťou. Navrhované ustanovenia o podávaní správ príslušným orgánom by mali v zásade významne prispieť k zlepšeniu monitorovania finančnej stability a tým k posúdeniu rizík pre finančnú stabilitu spojených s činnosťou správcov alternatívnych investičných fondov a nimi riadených alternatívnych investičných fondov na základe ucelenejších informácií. Harmonizácia pravidiel a z toho vyplývajúci pas by mali byť na prospech finančnej integrácie prostredníctvom zlepšenia podmienok rovnosti v EÚ.

4.

ECB vyzýva Komisiu Európskych spoločenstiev, aby pokračovala v dialógu s jej medzinárodnými partnermi, najmä so Spojenými štátmi americkými s cieľom zabezpečiť celosvetový jednotný rámec pre reguláciu a dohľad. Ako sa uvádza v príspevku Eurosystém ku konzultácii Komisie k zaisťovacím fondom („hedge funds“), je vzhľadom na značne medzinárodnú povahu tohto odvetvia a z toho vyplývajúce riziká regulačnej arbitráže a vyhýbania sa právu potrebná medzinárodne koordinovaná reakcia (2). Mohlo by to napomôcť k tomu, aby boli požiadavky pre správcov alternatívnych investičných fondov v tretích krajinách rovnaké ako tie, ktoré majú platiť v EÚ a k tomu, aby správcovia alternatívnych investičných fondov, ktorí nie sú usadení v EÚ, mohli mať prístup na trhy EÚ na báze reciprocity.

5.

Bod 3 odôvodnenia navrhovanej smernice stanovuje ako jeden z jej hlavných cieľov zriadenie rámca schopného zvládnuť riziká „vo vzťahu k investorom, iným účastníkom trhov a k trhom“, ktoré predstavujú alternatívne investičné fondy „s ohľadom na rozmanitosť investičných stratégií a metód, ktoré správcovia alternatívnych investičných fondov využívajú“. V tejto súvislosti sa poznamenáva, že navrhovaná smernica by sa mala týkať všetkých druhov fondov, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice 2009/…/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (3), ako sú zaisťovacie fondy („hedge funds“), komoditné fondy, otvorené fondy investujúce do nehnuteľností, kótované uzavreté fondy, fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií a fondy rizikového kapitálu. Tieto fondy tvoria heterogénnu skupinu investičných združení rôznych právnych foriem zriadených v rôznych právnych systémoch tak v rámci EÚ, ako aj mimo EÚ. V tejto súvislosti by mohli byť ustanovenia navrhovanej smernice upravené spôsobom, ktorý by lepšie vyjadroval základné rozdiely medzi alternatívnymi investičnými fondmi.

6.

Všetky centrálne banky by mali byť výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice.

7.

Všeobecnejšie, ECB vidí potenciálne riziko regulačnej arbitráže medzi správcami alternatívnych investičných fondov, poisťovacími spoločnosťami a úverovými inštitúciami, pre ktoré navrhovaná smernica nevytvára rovnaké podmienky. Požiadavky uvedené v navrhovanej smernici by sa mali s výnimkou správy vlastných aktív správcov alternatívnych investičných fondov jednotne uplatňovať na správcov alternatívnych investičných fondov, úverové inštitúcie a poisťovacie spoločnosti. Navrhovaná smernica rovnako nešpecifikuje „primerané a vhodné“ kritériá a minimálne požiadavky na prax pre vedúcich a riadiacich pracovníkov správcov alternatívnych investičných fondov. ECB preto z dôvodu zachovania podmienok rovnosti navrhuje v tomto zmysle vložiť ustanovenia do navrhovanej smernice v súlade s podobnými ustanoveniami v iných oblastiach finančného acquis EÚ.

8.

ECB poznamenáva, že zámerom niektorých ustanovení navrhovanej smernice (napr. tých, ktoré sa týkajú predaja nakrátko, sekuritizácie a nadobudnutia kontrolného vplyvu v spoločnostiach) je upraviť horizontálne otázky, ktoré sa týkajú všetkých účastníkov trhu a nie len správcov alternatívnych investičných fondov. Hoci ECB chápe, prečo boli niektoré z týchto ustanovení do návrhu smernice zahrnuté, navrhuje namiesto toho zvážiť, či by sa tieto ustanovenia nemali prijať prostredníctvom legislatívy, ktorá upravuje rovnosť podmienok medzi rozličnými účastníkmi trhu, napríklad zahrnutím takýchto ustanovení do právnych predpisov EÚ, ktoré sa uplatňujú na všetky oblasti.

9.

ECB v zásade víta ustanovenia, ktoré sa týkajú požiadaviek na vykazovanie správcami alternatívnych investičných fondov (ktoré by mali byť povinné poskytovať príslušným orgánom informácie vysokej kvality) a mechanizmov na výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu. ECB však navrhuje vykonanie hĺbkovej analýzy, aby sa požiadavky na vykazovanie zamerali na údaje, pri ktorých sa môže rozumne očakávať, že budú významné pre monitorovanie finančnej stability, aby sa zabezpečil súlad požiadaviek na vykazovanie s právnym rámcom, ktorým bude zriadený Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len „ESRB“) a Európsky systém orgánov finančného dohľadu, a aby sa týmto orgánom umožnilo získať informácie v oblasti dohľadu potrebné a vhodné na plnenie ich úloh (4). Kým cielené požiadavky na vykazovanie, ktoré vyplynú z tejto analýzy, by sa mali premietnuť do navrhovanej smernice, ďalšie upresnenie by bolo možné vykonať prostredníctvom komitológie. ECB je pripravená s touto analýzou pomôcť.

10.

Náležitá pozornosť by sa mohla venovať aj zjednoteniu niektorých požiadaviek na vykazovanie príslušným orgánom (ako sú uvedené v navrhovaných článkoch 21 a 24) s tými, ktoré sú uvedené v nariadení ECB/2007/8 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (5). Toto nariadenie, ktoré sa v súčasnosti vzťahuje na investičné fondy usadené v eurozóne, umožňuje zber harmonizovanej štatistickej bilancie. Zjednotenie s týmito požiadavkami na vykazovanie a používanie štandardizovaného vzoru na vykazovanie všetkými alternatívnymi investičnými fondmi, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná smernica, by napomohlo posudzovaniu systémových rizík v rámci celej EÚ. Tiež by sa tým minimalizovala ďalšia záťaž spojená s vykazovaním pre tie alternatívne investičné fondy, ktoré už takéto informácie vykazujú. Hoci by navrhovaná smernica mala vymedziť základné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na obchodné modely uplatňované správcami alternatívnych investičných fondov, ECB by tiež podporila použitie postupov komitológie na určité technickejšie a podrobnejšie ustanovenia, ktorých cieľom by bola štandardizácia informácií uvedených v navrhovaných článkoch 21 a 24 v rámci celej EÚ. Medzi položkami, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vykazovanie, by preto mohli byť napríklad informácie o bilancii alternatívnych investičných fondov podľa nariadenia ECB/2007/8, výkazy ziskov a strát, výkazy a projekcie peňažných tokov (vrátane primárnych zdrojov financovania, zoznam hlavných maklérov („prime brokers“) a núdzové mechanizmy týkajúce sa likvidity v rôznych situáciách), obmedzenia predčasného vyplatenia investorov, držané aktíva s použitím oceňovania na základe modelu, pákový efekt, derivátové pozície (vrátane fiktívnych čiastok a poskytnutého kolaterálu), nelikvidné aktíva a aktíva neinvestičného stupňa a využitie predaja nakrátko. ECB očakáva, že implementačné opatrenia, ktoré sa majú v tejto oblasti prijať, budú konzultované s ESRB.

11.

Koncept pákového efektu je zásadný pre obchodný model, ktorý uplatňujú mnohí správcovia alternatívnych investičných fondov. Vymedzenie pojmu „pákový efekt“ v navrhovanej smernici však neobsahuje osobitné koncepty rozsahu využívania pákového efektu. ECB sa obáva, že bez ďalšieho upresnenia v texte navrhovanej smernice by mohla byť implementácia tohto pojmu zložitá. Vykonávacie opatrenia v tejto oblasti by mali využiť technické príspevky centrálnych bánk a iných orgánov, ktoré tiež vystupujú ako orgány dohľadu. ECB preto očakáva, že sa s ESRB a s ESFS budú konzultovať implementačné opatrenia, ktoré sa majú v tejto oblasti prijať, vrátane možných opatrení upresňujúcich pojem „pákový efekt“ a upresnení, kedy alternatívne investičné fondy systematicky využívajú vysoké úrovne pákového efektu, ako je to navrhnuté v zmene a doplnení 7 v prílohe.

12.

Článok 25 ods. 3 navrhovanej smernice ustanovuje, že Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých sa ustanovia limity úrovne pákového efektu, ktoré môžu používať správcovia alternatívnych investičných fondov berúc do úvahy okrem iného druh alternatívneho investičného fondu (ďalej len „AIF“), jeho investičnú stratégiu a pôvod pákového efektu. ECB uznáva, že pákový efekt môže vytvárať vážne riziká pre finančnú stabilitu. Správcovia alternatívnych investičných fondov môžu vďaka svojej finančnej flexibilite hrať dôležitú úlohu pri podpore likvidity finančného trhu, čim prispejú k efektívnemu fungovaniu finančného trhu a k určovaniu cien. Pre zachovanie tejto úlohy je potrebné, aby boli zavedené vyrovnané a riziku primerané obmedzenia pre využívanie pákového efektu alternatívnych investičných fondov, ktoré by zohľadnili ich plný rizikový profil a zároveň výrazne neoslabovali ich investičnú flexibilitu.

13.

ECB je v prípade potreby pripravená sa vyjadriť ku každému prepracovanému návrhu, ktorý bude k dispozícii. V prípade, ak ECB odporúča zmenu alebo doplnenie navrhovanej smernice, navrhované znenie príslušných zmien a doplnení je uvedené v prílohe spolu s odôvodnením. Väčšina týchto návrhov sa nezaoberá už uvedenými všeobecnejšími pripomienkami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. októbra 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 207 v konečnom znení.

(2)  Príspevok Eurosystému ku konzultácii Európskej komisie o zaisťovacích fondoch („hedge funds“) („Eurosystem contribution to the European Commission’s consultation on hedge funds“), 25. februára 2009, s. 3 (dostupné na internetových stránkach ECB).

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(4)  Oznámenie Komisie, Európsky finančný dohľad, 27.5.2009, KOM(2009) 252 v konečnom znení, dostupné na http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  Ú. v. EÚ L 211, 11.8.2007, s. 8.


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 ods. 2 [nové písm. h)]

„2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

[…].“

„2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

[…]

h)

národné centrálne banky členských štátov.

Odôvodnenie:

Článok 2 ods. 2 písm. g) navrhovanej smernice vyníma z rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice okrem iného ECB. Národné centrálne banky v Európskom systéme centrálnych bánk by mali byť tiež výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice, keďže tieto centrálne banky, berúc do úvahy ich ciele a úlohy, nepredstavujú zdroje rizika, ktoré by odôvodňovali ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice.

Zmena a doplnenie 2

Koniec článku 3

 

„Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobnejšie vymedzí pojem ‚pákový efekt‘ v písm. l).

Tieto opatrenia zamerané na úpravu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.“

Odôvodnenie:

Vymedzenie pojmu „pákový efekt“ by bolo užitočné upresniť.

Zmena a doplnenie 3

Článok 8

„Článok 8

Zrušenie povolenia

Príslušné orgány môžu zrušiť povolenie udelené AIFS, ak tento AIFS:

1.

získal povolenie na základe nepravdivých vyjadrení alebo iným protiprávnym spôsobom;

2.

prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

3.

závažne porušil alebo systematicky porušoval ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica.“

„Článok 8

Zrušenie povolenia

Príslušné orgány môžu zrušiť povolenie udelené AIFS, ak tento AIFS:

1.

získal povolenie na základe nepravdivých vyjadrení alebo iným protiprávnym spôsobom;

2.

prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

3.

závažne porušil a/alebo systematicky porušoval ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica.

Zrušenie povolenia je účinné okamžite a musí sa bezodkladne oznámiť.

Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobnejšie ustanoví kedy a komu sa zrušenie povolenia podľa odseku 1 oznámi.

Tieto opatrenia zamerané na úpravu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Odôvodnenie:

Mnohé úverové a rámcové zmluvy upravujú „prípady neplnenia“, ktoré oprávňujú zmluvnú stranu na vypovedanie zmluvy alebo zrušenie transakcie uskutočňovanej podľa rámcovej zmluvy. Zrušenie povolenia je štandardným typom „prípadu neplnenia“. Bolo by žiaduce ustanoviť, že praktické dôsledky zrušenia povolenia sú v celej EÚ rovnaké, najmä pokiaľ ide o to, kedy a komu sa zrušenie povolenia oznamuje a kedy je účinné, aby sa zabezpečilo, že každé zrušenie povolenia správcov alternatívnych investičných fondov nevyústi v chaotický zrušovací postup – ktorý by mohol mať rozličné účinky v rôznych členských štátoch. ECB navrhuje, aby Komisia prijala vykonávacie opatrenia s použitím komitológie za účelom upresnenia kedy a komu sa má zrušenie povolenia oznámiť.

ECB by mala podobné obavy, ak by porušenia „podmienok výkonu činnosti správcov alternatívnych investičných fondov“ upravené v kapitole III navrhovanej smernice tiež vyústili do prípadu neplnenia, alebo by umožnili využitie iných zmluvných alebo zákonných práv na vypovedanie zmluvy.

Zmena a doplnenie 4

Článok 16 ods. 3

„3.   Pravidlá uplatniteľné na oceňovanie aktív a na výpočet čistej hodnoty aktív na jeden podiel alebo podielový list AIF sa stanovia v právnych predpisoch krajiny, v ktorej je AIF usadený, alebo v pravidlách AIF alebo zakladajúcich dokumentoch.“

„3.   Pravidlá uplatniteľné na oceňovanie aktív a na výpočet čistej hodnoty aktív na jeden podiel alebo podielový list AIF sa stanovia v sú tie, ktoré sa uplatňujú podľa právnych predpisov ch krajiny, v ktorej je AIF usadený, alebo v pravidiel lách AIF alebo zakladajúcich dokumentov ch.“

Odôvodnenie:

V Spojených štátoch amerických nie sú všeobecne uznávané účtovné zásady (GAAP) stanovené „v právnych predpisoch“ Spojených štátov amerických a podobne tomu môže byť aj v iných krajinách. Článok 16 ods. 3 navrhovanej smernice tak, ako je navrhnutý, by preto mohol byť neimplementovateľný.

Zmena a doplnenie 5

Článok 17 ods. 3

„Depozitár je úverová inštitúcia so sídlom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri v Spoločenstve, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie).“

„Depozitár je úverová inštitúcia so sídlom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri v Spoločenstve, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s vnútroštátnym právom alebo so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie).“

Odôvodnenie:

Táto zmena a doplnenie by rozšírila vymedzenie pojmu depozitár tak, aby zahŕňala aspoň úverové inštitúcie, ktoré majú povolenie na základe vnútroštátneho práva a nie len úverové inštitúcie povolené na základe smernice 2006/48/ES.

Zmena a doplnenie 6

Článok 18 ods. 1 písm. d)

„d)

AIFS musí potvrdiť, že tretia strana je kvalifikovaná a schopná vykonávať príslušné funkcie, že bola vybraná s primeranou starostlivosťou a že AIFS je schopný kedykoľvek účinne monitorovať delegovanú činnosť, dať kedykoľvek podrobnejšie pokyny tretej strane a s okamžitou účinnosťou zrušiť delegovanie, ak je to v záujme investorov.“

„d)

AIFS musí potvrdiť, že tretia strana je kvalifikovaná a schopná vykonávať príslušné funkcie, že bola vybraná s primeranou starostlivosťou a že AIFS je schopný kedykoľvek účinne monitorovať delegovanú činnosť, dať kedykoľvek podrobnejšie pokyny tretej strane a s okamžitou účinnosťou zrušiť delegovanie, ak je to v záujme investorov a súčasne ho nahradiť inými úpravami týkajúcimi sa delegovania, ktoré sú v súlade s článkom 6 ods. 3.“

Odôvodnenie:

Aby sa zabezpečil súlad s článkom 6 ods. 3 navrhovanej smernice, ktorý vyžaduje, aby sa povolenie pre správcu AIF vzťahovalo „na každú úpravu týkajúcu sa delegovania prijatú správcom AIF“, zámerom navrhovanej zmeny je požiadavka na existenciu alternatívnych úprav týkajúcich sa delegovania pre prípad, že by bolo potrebné, aby správca AIF zrušil delegovanie „s okamžitou účinnosťou“.

Zmena a doplnenie 7

Koniec článku 22

„Na účely druhého pododseku sa predpokladá, že AIF systematicky využíva vysoké úrovne pákového efektu, ak spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov presahuje hodnotu vlastného kapitálu AIF v dvoch z posledných štyroch štvrťrokov.“

Na účely druhého pododseku sa predpokladá, že AIF systematicky využíva vysoké úrovne pákového efektu, ak spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov presahuje hodnotu vlastného kapitálu AIF v dvoch z posledných štyroch štvrťrokov.

Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobnejšie vymedzí okolnosti, za ktorých sa má za to, že AIF systematicky využíva vysoké úrovne pákového efektu.

Tieto opatrenia zamerané na úpravu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.“

Odôvodnenie:

Článok 22 navrhovanej smernice by mal praktický účinok spočívajúci v tom, že u veľkej väčšiny alternatívnych investičných fondov by sa malo za to, že systematicky využívajú vysoké úrovne pákového efektu, pretože ich spojený pákový efekt by často presiahol ich čisté aktíva (a nie ich „vlastný kapitál“), čo by nemuselo byť v súvislosti s fondmi vhodným orientačným bodom. ECB navrhuje, že táto technická záležitosť by sa najlepšie vyriešila prijatím vykonávacích opatrení Komisiou s použitím komitologického postupu a pri vhodnom zapojení orgánov dohľadu a ďalších príslušných orgánov.

Zmena a doplnenie 8

Článok 33 ods. 8

„8.   AIFS môžu uvádzať na trh iba podiely alebo podielové listy AIF usadených v tretej krajine pre profesionálnych investorov usadených v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát AIFS, a to od dátumu uvedeného v druhom pododseku článku 54 ods. 1.“

„8.   AIFS môžu uvádzať na trh iba podiely alebo podielové listy AIF usadených v tretej krajine pre profesionálnych investorov usadených v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát AIFS, a to od dátumu uvedeného v druhom pododseku článku 54 ods. 1. Podiely alebo podielové listy AIF usadených v tretej krajine, ktoré kúpil investor usadený v členskom štáte pred uvedeným dátumom, si môže investor ponechať alebo ich môže predať AIFS.“

Odôvodnenie:

Investori (vrátane súkromných malých investorov) môžu odteraz oprávnene vlastniť podiely alebo podielové listy alternatívnych investičných fondov usadených v tretej krajine. Nami navrhované doplnenie je vypracované za účelom vytvorenia právnych pravidiel na zaobchádzanie s takýmito investíciami po prechode na nový režim ustanovený navrhovanou smernicou (t. j. režim, podľa ktorého by správca AIF z tretej krajiny potreboval povolenie na pokračovanie vo svojej doterajšej činnosti v rámci EÚ) a najmä na zabezpečenie toho, aby hodnota týchto podielov alebo podielových listov nebola nepriaznivo ovplyvnená len z toho dôvodu, že správca AIF z tretej krajiny nežiadal alebo nezískal povolenie pokračovať v doterajšej činnosti v rámci EÚ. Prípadne by mohli byť zmenené a doplnené prechodné ustanovenia.

Zmena a doplnenie 9

Článok 46 ods. 1

„1.   Príslušné orgány zodpovedné za udelenie povolenia a za dohľad nad AIFS podľa tejto smernice oznamujú informácie príslušným orgánom druhého členského štátu, ak je to dôležité pre monitorovanie a pre reagovanie na potenciálne dôsledky činností jednotlivých AIFS alebo AIFS spolu pre stabilitu systémovo dôležitých finančných inštitúcií a pre riadne fungovanie trhov, na ktorých sú AIFS aktívne. Informovaný bude aj Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) založený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES z 23. januára 2009 (2)a predloží tieto informácie príslušným orgánom členských štátov.“

„1.   Príslušné orgány zodpovedné za udelenie povolenia a za dohľad nad AIFS podľa tejto smernice oznamujú informácie príslušným orgánom druhého členského štátu, ak je to dôležité pre monitorovanie a pre reagovanie na potenciálne dôsledky činností jednotlivých AIFS alebo AIFS spolu pre stabilitu systémovo dôležitých finančných inštitúcií a pre riadne fungovanie trhov, na ktorých sú AIFS aktívne centrálnym bankám vrátane Európskej centrálnej banky a Európskemu výboru pre systémové riziká pre vykonávanie ich úloh. Informovaný bude aj Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) založený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES z 23. januára 2009 (2)a predloží tieto informácie príslušným orgánom členských štátov.“

Odôvodnenie:

Toto doplnenie by zabezpečilo, aby boli centrálne banky vrátane ECB (konajúcej aj v mene ESRB) dostatočne informované o informáciách, ktoré sú významné pre vykonávanie ich úloh, a to s použitím terminológie uplatňujúcej sa v iných oblastiach finančného acquis EÚ.


(1)  Preškrtnutým písmom sú označené tie časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť. Tučným písmom sú označené časti textu, kde ECB navrhuje vložiť nový text.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.


Top