EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0038

Stanovisko Európskej Centrálnej Banky – z  21. apríla 2009 – k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach – (CON/2009/38)

OJ C 115, 20.5.2009, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 115/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. apríla 2009

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach

(CON/2009/38)

2009/C 115/01

Úvod a právny základ

1.

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 17. decembra 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k navrhovanému nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“) (2).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

3.

ECB víta ciele navrhovaného nariadenia (3) a podporuje dohodu dosiahnutú 14. marca 2009 na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20 (4) ako súčasť medzinárodne koordinovaných iniciatív na posilnenie regulačného rámca pre ratingové agentúry. ECB zastáva názor, že regulačné iniciatívy, ktoré sa týkajú ratingových agentúr, by mali sledovať tieto ciele (5). Po prvé, mala by sa zvýšiť transparentnosť pri vydávaní ratingov a malo by sa skvalitniť ich sústavné monitorovanie, aby sa umožnilo lepšie porovnanie ratingových hodnotení ratingových agentúr a podporila väčšia súťaž v oblasti úverových ratingov. Po druhé, proces úverového ratingu by mal spĺňať zodpovedajúce normy kvality a integrity. Najmä pokiaľ ide o finančnú stabilitu, je obzvlášť potrebné, aby proces úverového ratingu neviedol k neúmernej volatilite ratingov, čo by mohlo viesť k prudkému preceňovaniu aktív a mohlo by to narušiť dôveru k trhu. Po tretie, integrita a nezávislosť ratingových agentúr by mala byť zabezpečená tak, že sa zabráni konfliktom záujmov alebo sa tieto konflikty záujov náležite upravia v rámci transparentného regulačného rámca.

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia

4.

Navrhované nariadenie by sa malo vzťahovať na „úverové ratingy, ktoré sú určené na použitie na regulačné alebo iné účely“ regulovanými inštitúciami finančného sektora (úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia) a sú zverejňované alebo distribuované na predplatné (6). Tieto regulované inštitúcie budú môcť navyše na regulačné účely použiť len úverové ratingy vydané ratingovými agentúrami usadenými v EÚ a zaregistrovanými v súlade s navrhovaným nariadením (7).

Hoci ECB podporuje široký rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia, má k nemu tieto pripomienky.

Po prvé, slovné spojenie „na použitie na regulačné alebo iné účely“ naznačuje široký rozsah pôsobnosti, ale tak dôvodová správa k navrhovanému nariadeniu, ako aj posúdenie vplyvu Komisiou, hovoria v prospech užšieho poňatia, podľa ktorého by sa navrhované nariadenie týkalo len úverových ratingov používaných na regulačné účely (8). Komisia tvrdí, že navrhovaný prístup by bol „proporcionálny“, keďže nariadenie „nie je zacielené na všetky ratingové agentúry, ale len na tie, ktorých ratingy používajú finančné inštitúcie na regulačné účely, t. j. tie, ktoré majú potenciálne vysoký vplyv na finančný systém“ (9). Navrhované nariadenie však striedavo upravuje cieľ zaviesť „spoločný prístup na zabezpečenie vysokej kvality úverových ratingov používaných v Spoločenstve“ (10) a zabezpečiť, že „všetky ratingy, ktoré používajú finančné inštitúcie podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva, sú vysoko kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek“ (11) na jednej strane, a užšie vymedzený cieľ vyžadovať registráciu len pre ratingové agentúry usadené v Spoločenstve, ktoré sa snažia zabezpečiť, aby ich úverové ratingy mohli použiť finančné inštitúcie v EÚ na regulačné účely (12). Navrhované nariadenie navyše neobjasňuje pravidlá vzťahujúce sa na cenné papiere, pri ktorých sa zverejňuje prospekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (13) a ktoré sa hodnotia podľa navrhovaného nariadenia.

Po druhé, navrhované nariadenie vymedzuje v rámci rozsahu pôsobnosti „regulačné účely“ hlavne poukázaním na najvýznamnejší príklad využívania úverových ratingov pri finančnej regulácii, t. j. na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (14), podľa ktorej sú úverové inštitúcie oprávnené používať ratingy ako referenčné na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti (15). ECB má za to, že takýto prístup by zahŕňal úverové ratingy, ktoré majú „potenciálne vysoký vplyv na finančný systém“ (16). V súvislosti s tým sa 14. marca 2009 ministri financií a guvernéri centrálnych bánk skupiny G20 dohodli na regulačnom dohľade, vrátane registrácie všetkých ratingových agentúr, ktorých ratingy sa používajú na regulačné účely (17). Keďže však „regulačné účely“ nie sú osobitne vymedzené a nie je uvedené, či tento pojem zahŕňa odkazy na využívanie ratingov v legislatíve Spoločenstva (ako je implementovaná vo vnútroštátnej legislatíve) a vo vnútroštátnych zákonoch, je podľa ECB v tejto veci potrebné bližšie upresnenie. Nakoniec, niektoré ustanovenia navrhovaného nariadenia, ako je napríklad všeobecná povinnosť ratingových agentúr zverejniť „každý úverový rating“ (18), môžu byť v rozpore s rozsahom pôsobnosti navrhovaného nariadenia, ak má byť obmedzený na úverové ratingy používané na regulačné účely.

Po tretie, navrhované nariadenie sa vzťahuje len na úverové ratingy, ktoré sa distribuujú na predplatné alebo sa zverejňujú. V súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na externé inštitúcie hodnotiace úverovú bonitu („external credit assessment institutions“ – ďalej len „ECAI“) v smernici 2006/48/ES (19), sa navrhuje spresniť, že úverové ratingy sa považujú za zverejnené, ak je za rovnakých podmienok umožnený prístup potenciálnych používateľov k nim a je umožnené ich riadne posúdenie verejnosťou.

Po štvrté, úverové ratingy by mali byť založené na metodikách kombinujúcich kvalitatívny a kvantitatívny prístup (20). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ratingové nástroje prevádzkované poskytovateľmi, ktorí sú tretími stranami (21), sú zvyčajne založené výlučne na kvantitatívnych prístupoch a nezohľadňujú kvalitatívne informácie, ako sú informácie získané prostredníctvom kontaktov s vyšším vedením a s prevádzkovými zamestnancami posudzovaných subjektov. Pokiaľ ide o rámec operácií menovej politiky Eurosystému (ktorý sa skladá z ECB a národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré prijali euro), je tento druh systému hodnotenia úverovej bonity upravený odlišne od iných zdrojov hodnotenia úverovej bonity, ako sú napr. ECAI. Preto by sa malo zvážiť, či by navrhované nariadenie nemalo upravovať, že ratingy vypracované poskytovateľmi, ktorí sú tretími stranami a prevádzkujú ratingové nástroje, nepatria do rozsahu jeho pôsobnosti.

Konkrétne pripomienky

Vplyv navrhovaného nariadenia na operácie centrálnych bank

5.

ECB sa priamo týkajú služby, ktoré ratingové agentúry poskytujú v súvislosti s úlohami a záväzkami Eurosystému, pokiaľ ide o uskutočňovanie operácií menovej politiky a iných operácií centrálnych bank, ako je napr. správa devízových rezerv a operácie týkajúce sa správy vlastných zdrojov (22). Článok 18.1 druhá zarážka Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) ustanovuje, že ECB a národné centrálne banky môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe primeraného kolaterálu. Dôležitým kritériom spôsobilosti na účely operácií menovej politiky je, že aktíva musia spĺňať vysoké štandardy úverovej bonity a na tieto účely stanovuje rámec Eurosystému pre hodnotenie úverovej bonity (ďalej len „ECAF“) procedúry, pravidlá a technické postupy, ktorými sa zabezpečuje plnenie požiadaviek Eurosystému na vysoké štandardy úverovej bonity. Pri hodnotení úverovej bonity akceptovateľných aktív Eurosystém zohľadňuje hodnotenia získané pomocou hodnotiacich systémov z jedného zo štyroch zdrojov: ECAI, interných systémov NCB pre hodnotenie úverovej bonity („in-house credit assessment systems“ – ďalej len „ICAS“) (23), systémov založených na internom ratingu („internal ratings-based systems“) alebo od poskytovateľov ratingových nástrojov („rating tools“) tretích strán (24). Eurosystém si vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy úverovej bonity na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné, a na základe týchto informácií ich môže odmietnuť. Kvôli zabezpečeniu konzistentnosti, presnosti a porovnateľnosti uvedených štyroch zdrojov hodnotenia úverovej bonity využívaných v rámci ECAF Eurosystém pre každý z týchto zdrojov vypracoval kritériá akceptovateľnosti a výsledky ich hodnotení pravidelne porovnáva s kritériami Eurosystému pre vysoké štandardy úverovej bonity (25).

V súvislosti s tým ECB odporúča uviesť v príslušnom bode odôvodnenia, že ustanovenia navrhovaného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na ratingové agentúry, nemajú vplyv na právo Eurosystému alebo v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov na práva národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré neprijali euro, upraviť procedúry, pravidlá a kritériá, ktorými sa zabezpečuje plnenie požiadaviek na vysoké štandardy úverovej bonity aktív akceptovateľných pre operácie menovej politiky a v prípade potreby stanoviť podmienky na použitie úverových ratingov pri operáciách centrálnych bánk.

Výnimky pre interné systémy národných centrálnych bánk pre hodnotenie úverovej bonity

6.

Navrhované nariadenie sa nevzťahuje na úverové ratingy vydávané verejnými orgánmi, ktoré sa nezverejňujú a hodnotený subjekt ich neplatí (26). Ako už bolo spomenuté (27), Eurosystém zohľadňuje pri hodnotení úverovej bonity akceptovateľných aktív hodnotenia získané z viacerých zdrojov vrátane ICAS prevádzkovaných niektorými národnými centrálnymi bankami. Tieto ICAS sú dôležité pre vykonávanie menovej politiky Eurosystému. Úverové pohľadávky napríklad predstavujú podstatný zdroj aktív akceptovateľných Eurosystémom ako kolaterál a dlžníkmi z týchto dlhových povinností sú často spoločnosti strednej veľkosti, ktoré sú hodnotené len týmito ICAS (28). ECB sa domnieva, že by nebolo primerané, aby tieto ICAS podliehali registrácii, ako je ustanovená v navrhovanom nariadení. Navyše by nebolo relevantné alebo náležité, aby sa niektoré ustanovenia navrhovaného nariadenia vzťahovali na úverové ratingy vydávané národnými centrálnymi bankami. V prípade ICAS sa ich úverové ratingy: i) nezverejňujú a ii) hodnotený subjekt ich neplatí. ECB preto vidí význam v tom, aby sa uvedená výnimka v navrhovanom nariadení rozšírila na úverové ratingy vydávané národnými centrálnymi bankami a navrhuje zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia v tomto zmysle.

7.

ECB súhlasí, že tieto systémy by mali z výnimky z navrhovaného nariadenia prospech, keď sa prevádzkujú za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami uvedenými v navrhovanom nariadení a ktoré zabezpečujú primeranú integritu a nezávislosť ratingových činností. Pokiaľ ide o rámec menovej politiky Eurosystému pre obchody na trhu, tieto systémy už podliehajú podrobnému schvaľovaniu a komplexnému monitorovaniu výsledkov Eurosystémom, ktorý ich môže pozastaviť alebo vylúčiť za vymedzených okolností (29). ECB preto zastáva názor, že uvedená podmienka sa má považovať za automaticky splnenú, ak je ICAS schválený ECB na účely operácií menovej politiky Eurosystému. Pokiaľ ide o úverové ratingy vydávané národnými centrálnymi bankami, ktoré spĺňajú obidve uvedené kritériá, ale ECB nehodnotila dotknutý ICAS, mal by sa zaviesť postup, pri ktorom by sa preverilo splnenie kritéria „rovnocennosti“ dotknutým ICAS. ECB navrhuje, aby mohli národné centrálne banky v takýchto prípadoch požiadať Komisiu o výnimku, a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedeného kritéria, Komisia by mala pred prijatím rozhodnutia o výnimke uskutočniť konzultáciu s ECB, aby mohla využiť znalosti ECB v tejto oblasti. ECB navrhuje zmeniť a doplniť navrhované nariadenie a doplniť zodpovedajúci bod odôvodnenia, ktorý by zohľadňoval tento postup.

Dohľad nad ratingovými agentúrami, ich registrácia a uznanie ECAI

8.

Smernica 2006/48/ES umožňuje úverovým inštitúciám používať externé ratingy od ECAI pri určovaní rizikových váh podľa štandardizovaného prístupu (30) a podľa metódy založenej na ratingoch pri sekuritizácii (31). Vzájomný vzťah medzi režimom pre ratingové agentúry podľa navrhovaného nariadenia a zabehnutým postupom pri uznávaní ECAI podľa smernice 2006/48/ES by mohol vzbudzovať obavy a mal by sa vhodne upraviť. Malo by sa najmä uviesť, že registrácia ratingovej agentúry podľa navrhovaného nariadenia predstavuje podmienku prípustnosti ako ECAI podľa smernice 2006/48/EC. Navyše by sa mala vhodne zmeniť a doplniť smernica 2006/48/ES, ako to navrhuje príspevok Eurosystému (32), aby sa zabránilo „zdvojeniu postupov a nákladným prekrývajúcim sa požiadavkám“, a aby sa zabezpečila právna konzistentnosť. Napríklad požiadavky na objektívnosť, nestrannosť, nepretržité skúmanie, transparentnosť a zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú metodiky priraďovania ratingov (33) by sa mali považovať za splnené ratingovými agentúrami registrovanými podľa navrhovaného nariadenia.

9.

Navrhované nariadenie ustanovuje, že každý členský štát musí na účely tohto nariadenia určiť príslušný orgán (34). Podľa smernice 2006/48/ES si vnútroštátne orgány bankového dohľadu ponechávajú právomoc uznať ratingové agentúry ako ECAI v súlade s požiadavkami ustanovenými v smernici (35). Ak Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (ďalej len „CESR“) alebo orgány určené navrhovaným nariadením prevezmú zodpovednosť za registráciu ratingových agentúr a dohľad nad nimi, ako to navrhuje správa skupiny pána de Larosière (36), mali by s príslušnými orgánmi bankového dohľadu konzultovať registráciu a dohľad, ako aj prípadné uplatnenie sankcií. Zákonodarné orgány Spoločenstva by pri revízii smernice 2006/48/ES mohli posúdiť, či by sa na základe skúseností s režimom pre ECAI (37), nemali mechanizmy pre uznávanie týchto inštitúcií ešte viac zjednodušiť berúc do úvahy možné synergie s rámcom registrácie a dohľadu pre ratingové agentúry v navrhovanom nariadení.

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a výmena informácií

10.

Navrhované nariadenie ustanovuje rámec pre registráciu ratingových činností a dohľad nad nimi, ktorý je založený na úzkej koordinácii medzi vnútroštátnymi orgánmi. ECB poznamenáva, že úloha CESR je obmedzená na poskytnutie stanoviska príslušnému orgánu domovského členského štátu: i) pri návrhoch rozhodnutí o registrácii alebo pri návrhoch rozhodnutí o zamietnutí (38) a ii) v prípadoch ustanovených navrhovaným nariadením (39), alebo ak majú tieto orgány v úmysle prijať opatrenia dohľadu (40). V tejto súvislosti ECB pripomína obavy vyjadrené v správe skupiny pána de Larosière, že „systém licencií a dohľadu v tomto návrhu je príliš ťažkopádny“ a „najmä rozdelenie úloh medzi domáce orgány a orgány hosťujúceho štátu je pravdepodobne neefektívne a neúčinné“ (41). Správa skupiny pána de Larosière navyše navrhuje preniesť zodpovednosť za licencie pre inštitúcie v celej EÚ, akými sú ratingové agentúry, a za priamy dohľad nad nimi na orgán EÚ, na ktorý sa pretransformuje CESR. Kým Eurosystém už vyjadril svoju podporu tomu, aby mal CESR koordinačnú úlohu (42), úloha CESR vo vzťahu k ratingovým agentúram by potrebovala ďalšiu revíziu vo svetle nadchádzajúceho vykonávania odporúčaní skupiny pána de Larosière (43).

11.

ECB zdôrazňuje, že každé koordinačné opatrenie prijaté za účelom regulácie ratingových agentúr a dohľadu nad nimi by malo byť vytvorené tak, aby umožnilo dostatočnú zaangažovanosť Eurosystému, berúc do úvahy jeho eminentný záujem na vykonávaní operácií centrálnych bank a z pohľadu finančnej stability. V tejto súvislosti sa v navrhovanom nariadení navrhuje zavedenie spôsobov komunikácie podobných tým, ktoré boli vložené do rámca Spoločenstva pre výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a centrálnymi bankami (44). ECB preto navrhuje zmenu a doplnenie v súlade s jej odporúčaním v stanovisku CON/2009/17 (45). ECB by navyše privítala zavedenie povinných konzultácií s CEBS, ako aj s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov pred vydaním usmernenia pre príslušné vnútroštátne orgány (46).

Oslobodenia pre miestne ratingové agentúry

12.

Príspevok Eurosystému uviedol, že alternatívny a menej prísny režim pre miestne ratingové agentúry, ktoré sa zaoberajú hlavne emisiami podnikových cenných papierov, by sa mohol použiť v navrhovanom nariadení a že oslobodenie miestnych ratingových agentúr od niektorých požiadaviek by umožnilo flexibilitu a pomohlo zachovať rôznorodosť medzi ratingovými agentúrami spolu so zabezpečením rôznorodosti názorov (47). Ak by sa takéto výnimky pre menšie ratingové agentúry posudzovali v rámci spolurozhodovacieho postupu, bolo by potrebné zabezpečiť, aby väčšie ratingové agentúry nezneužili takéto výnimky rozdrobením ich podnikania. ECB tiež podporuje posúdenie vplyvu uplatňovania navrhovaného nariadenia na úrovni koncentrácie na ratingovom trhu (48).

Zriadenie centrálneho registra CESR

13.

Navrhované nariadenie ustanovuje, že ratingové agentúry musia sprístupniť v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie „o svojich historických výkonnostných parametroch a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach“ (49). ECB je pripravená pomôcť Komisii a CESR pri tvorbe registra, ktorý bude mať význam v súvislosti s uskutočňovaním činností ESCB. Mala by sa nájsť rovnováha medzi úrovňou požadovaných informácií na uspokojenie potrieb užívateľov a nákladov ratingových agentúr na ich poskytnutie.

ECB má aj tieto odporúčania. Po prvé, z dôvodov jasnosti by bolo vhodné odlíšiť rozdelením do dvoch článkov navrhovaného nariadenia: i) ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na zverejnenie pre ratingové agentúry a ii) ustanovenia týkajúce sa zriadenia centrálneho registra CESR a povahy údajov a informácií, ktoré majú byť v registri uvedené. Po druhé, mali by sa spresniť druhy údajov a informácií, ktoré budú v registri dostupné. ECB si je vedomá toho, že tieto informácie budú zahŕňať „údaje o historických štandardných mierach jej ratingových kategórií“ (50). Po tretie, zber týchto informácií CESR, podmienky ich uchovávania, opatrenia týkajúce sa riadenia registra a prístupu do neho a všetky možné zmeny podmienok vzťahujúce sa na tento register a na ratingové agentúry v budúcnosti by sa mali dôkladnejšie preskúmať. To by si mohlo vyžadovať zavedenie podrobnejších ustanovení alebo použitie komitológie vo väčšej miere v navrhovanom nariadení, aby sa umožnilo prijatie technických opatrení, ktoré vymedzia princípy vzťahujúce sa na organizáciu a činnosť registra. CESR by mal tiež preskúmať možné synergie s inými iniciatívami. Po štvrté, register by mal zabezpečiť „dostupnosť relevantných, štandardizovaných údajov o výkonnosti ratingových agentúr, ktorá účastníkom trhu umožňuje uskutočňovať porovnania v celom odvetví“ (51). ECB odporúča poveriť CESR zostavením štatistiky, ktorá by monitorovala historický výkon ratingových agentúr, a jej pravidelným zverejňovaním. ECB tiež navrhuje členiť a uchovávať uvedené údaje v porovnateľnom formáte, ktorý by identifikoval cenné papiere a ich ratingy, na úrovni nástrojov a emitenta, na základe medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov pre emisie a na základe štandardizovaného identifikátora pre emitentov. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby boli investori vo väčšej miere schopní posúdiť úverové riziká v ich portfóliách, t. j. investori by mali mať možnosť dospieť k vlastným záverom o štatistických vzájomných závislostiach ako sú napr. korelácie medzi kategóriami úverových ratingov vo vzťahu k rozličným druhom hodnotených subjektov alebo nástrojov.

Ďalšie právne a technické pripomienky

14.

V navrhovanom nariadení je ratingová kategória vymedzená ako „ratingový symbol používaný na identifikáciu rôznych úverových ratingov pre každú triedu úverových ratingov na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík rôznych druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov“ (52). Navrhované nariadenie ďalej ustanovuje, že ratingová agentúra musí uviesť „triedu úverových ratingov, o ktorých registráciu ratingová agentúra žiada“ (53). Tieto ustanovenia by sa mohli zjednodušiť spôsobom navrhnutým v prílohe k tomuto stanovisku.

15.

Navrhované nariadenie ustanovuje, že ratingová agentúra musí monitorovať úverové ratingy a svoje úverové ratingy reviduje „v prípade potreby“ (54). Uvedenie minimálnej frekvencie pre revíziu úverových ratingov by posilnilo záväzok a povinnosť ratingových agentúr pravidelne a aktívne monitorovať všetky ratingy, ktoré vydali. ECB preto odporúča takúto revíziu minimálne raz ročne. Navrhované nariadenie tiež ustanovuje, že keď sa zmenia ratingové metodiky, ratingové agentúry musia „prehodnotiť všetky úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov a predpokladov“ (55). ECB navrhuje spresniť, že táto podmienka sa vzťahuje len na používané úverové ratingy.

16.

Nestranní nevýkonní členovia správnej alebo dozornej rady plnia významnú úlohu, pokiaľ ide o nezávislosť a kvalitu úverových ratingov. Navrhované nariadenie ustanovuje, že títo nevýkonní členovia majú konkrétnu úlohu zabezpečiť, že neexistujú konflikty záujmov a dodržiavajú sa právne predpisy a procesy riadenia vrátane revíznej funkcie (56). Revízna funkcia predstavuje periodické revidovanie metodík, modelov a významných zmien metodík a modelov, ktoré ratingová agentúra používa, ako aj vhodnosti týchto metodík a modelov na hodnotenie nových finančných nástrojov (57). Vzhľadom na dôležitosť týchto úloh ECB odporúča, aby žiadosti o registráciu zahŕňali aj informácie o nestranných nevýkonných členoch správnej alebo dozornej rady (58).

17.

Navrhované nariadenie vyžaduje, aby ratingové agentúry archivovali záznamy, ktoré upravujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu „najmenej počas trvania tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom“ (59). ECB odporúča zachovanie tejto požiadavky na obdobie najmenej dvoch rokov po skončení tohto vzťahu, aby sa umožnilo ex post preskúmanie v prípade, ak by to príslušné orgány požadovali (60).

18.

Malo by sa tiež posúdiť, či pravidlá v navrhovanom nariadení, ktoré bránia zamestnancom priamo zapojeným do procesu úverového ratingu, zamestnať sa v hodnotenom subjekte, sú dostatočne prísne na to, aby zabránili takýmto praktikám alebo ich obmedzili. Preto sa navrhuje, aby zamestnanci priamo zapojení do procesu úverového ratingu nemohli prijať kľúčovú riadiacu funkciu v hodnotenom subjekte pred uplynutím 18 (namiesto šiestich) mesiacov od vydania úverového ratingu (61).

19.

Výraz „dlhový nástroj“ by sa mal nahradiť výrazom „finančný nástroj“ (62).

20.

Ratingová agentúra musí každoročne vo svojej správe o transparentnosti sprístupniť finančné informácie o svojich príjmoch rozdelené na honoráre za úverové ratingy a neratingové služby s komplexným opisom každej z nich (63). V navrhovanom nariadení (64) by sa malo zohľadniť aj to, v akom rozsahu tieto „neratingové služby“ predstavujú „doplnkové služby“.

Pozmeňujúce návrhy

Ak by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. apríla 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 704 v konečnom znení, 12. november 2008. Dostupné na internetovej stránke na: www.eur-lex.europa.eu

(2)  Toto stanovisko vychádza zo znenia z 12. novembra 2008, ku ktorému bola ECB formálne požiadaná o stanovisko. Navrhované nariadenie bolo neskôr zmenené a doplnené v pracovnej skupine Rady.

(3)  ECB poznamenáva, že navrhované nariadenie je založené na článku 95 zmluvy a nie na článku 47 ods. 2, ktorý predstavuje právny základ pre smernice.

(4)  Pozri komuniké – stretnutie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk, Spojené kráľovstvo, 14. marca 2009. Dostupné na: www.g20.org

(5)  Pozri Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii k návrhu smernice/nariadenia Komisie o ratingových agentúrach („Eurosystem’s contribution to the public consultation on the Commission’s draft directive/regulation on credit rating agencies“), september 2008 (ďalej len „príspevok Eurosystému“), dostupný na internetovej stránke ECB na: www.ecb.europa.eu

(6)  Článok 2 ods. 1 navrhovaného nariadenia.

(7)  Článok 4 prvý odsek navrhovaného nariadenia.

(8)  Použitie úverových ratingov na iné ako regulačné účely je už upravené v navrhovanom nariadení (pozri článok 4 druhý odsek navrhovaného nariadenia).

(9)  Pozri odsek 2.2 dôvodovej správy. Potvrdzuje to odsek 5.2.4 pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je pripojený k navrhovanému nariadeniu (posúdenie vplyvu), SEK (2008) 2745, 12. november 2008, dostupný na internetovej stránke Komisie na: www.ec.europa.eu

(10)  Článok 1. Bod 28 odôvodnenia druhá veta navrhovaného nariadenia obsahuje požiadavku, podľa ktorej by príslušné orgány mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky s cieľom zabezpečiť, „že ratingy určené na použitie v Spoločenstve sa vydávajú v súlade“ s navrhovaným nariadením.

(11)  Pozri bod 2 odôvodnenia 2 ako aj body 6 a 38 odôvodnenia navrhovaného nariadenia.

(12)  Pozri článok 12 ods. 1 a bod 21 odôvodnenia navrhovaného nariadenia.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(14)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(15)  Pozri odsek 1.1 posúdenia vplyvu a bod 1 odôvodnenia navrhovaného nariadenia.

(16)  Pozri odsek 2.2 dôvodovej správy.

(17)  Pozri poznámku pod čiarou 4 tohto stanoviska.

(18)  Článok 8 ods. 1 navrhovaného nariadenia.

(19)  Príloha VI časť 2.

(20)  V tejto súvislosti pozri smernicu 2006/48/ES (príloha VI časť 2), ktorá ustanovuje, že príslušné orgány by mali zvážiť tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne faktory, aby sa rozlíšili relatívne stupne rizika vyjadrené každým úverovým ratingom.

(21)  Pozri odsek 5 tohto stanoviska a odsek 6.3.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1) (pozri neoficiálne úplné znenie vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, ktoré je dostupné na internetovej stránke ECB na: www.ecb.europa.eu

(22)  Pozri príspevok Eurosystému, s. 2.

(23)  Pokiaľ ide o ICAS, pozri tiež odseky 6 a 7 tohto stanoviska.

(24)  Pozri oddiel 6.3.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7.

(25)  Pozri oddiel 6.3.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7.

(26)  Článok 2 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(27)  Pozri odsek 5 tohto stanoviska.

(28)  Pozri „Jednotný zoznam v kolaterálovom rámci Eurosystému“ („The single list in the collateral framework of the Eurosystem“), Mesačný bulletin ECB, máj 2006, s. 75–87 a príspevok Eurosystému, s. 9.

(29)  Pozri oddiel 6.3.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7.

(30)  Články 78 až 83 a príloha VI.

(31)  Články 94 až 101 a príloha IX.

(32)  Pozri s. 5.

(33)  Pozri najmä články 81 a 97, ako aj prílohu VI časť 2 smernice 2006/48/ES.

(34)  Článok 19 ods. 1.

(35)  Podľa článku 81 sa ECAI, ktorá poskytuje externý rating môže uznať príslušnými orgánmi ako prípustná na účely stanovenia rizikových váh expozície. Ak bola ECAI uznaná príslušnými orgánmi členského štátu ako prípustná, príslušné orgány iných členských štátov sa môžu rozhodnúť, že uznajú túto ECAI ako prípustnú bez toho, aby uskutočnili vlastné hodnotenie.

(36)  Pozri správu o finančnom dohľade EÚ z 25. februára 2009, ktorú vypracovala skupina na vysokej úrovni, ktorej predsedá Jacques de Larosière (ďalej len „správa skupiny pána de Larosière“), odsek 67 (dostupná na: www.europa.eu).

(37)  Pozri usmernenia Výboru európskych orgánov bankového dohľadu (ďalej len „CEBS“) z 20. januára 2006 o uznávaní externých inštitúcií hodnotiacich úverovú bonitu (dostupné na internetovej stránke CEBS na: www.c-ebs.org).

(38)  Pozri článok 15 navrhovaného nariadenia.

(39)  Pozri článok 18 navrhovaného nariadenia.

(40)  Pozri články 21 a 22 navrhovaného nariadenia.

(41)  Pozri správu skupiny pána de Larosière, odsek 67.

(42)  Pozri príspevok Eurosystému, s. 5.

(43)  Správa skupiny pána de Larosière navrhuje, aby „úlohy poskytovania licencií ratingovým agentúram v EÚ, monitorovania ich činnosti, a vo svetle týchto významných zmien“ boli zverené CESR, odsek 67.

(44)  Pozri návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (KOM(2008) 602 v konečnom znení), 1. október 2008. Dostupný na: www.eur-lex.europa.eu

(45)  Stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. marca 2009 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie. Pozri odseky 13 a 14 stanoviska a navrhovanú zmenu a doplnenie 5.

(46)  Pozri článok 18 navrhovaného nariadenia.

(47)  Pozri príspevok Eurosystému, s. 4.

(48)  To by vyžadovalo zmenu a doplnenie článku 34 navrhovaného nariadenia.

(49)  Pozri článok 9 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(50)  Ratingové agentúry musia podľa navrhovaného nariadenia zverejňovať každých šesť mesiacov tieto údaje, a či sa za ten čas zmenili štandardné miery týchto kategórií (príloha I oddiel E časť II bod 1 navrhovaného nariadenia).

(51)  Odsek 2.5.4 dôvodovej správy.

(52)  Pozri článok 3 ods.1 písm. f). Pozri tiež bod 24 odôvodnenia posledná veta navrhovaného nariadenia a odkaz na „podvýbor špecializovaný na oblasť úverových ratingov každej z tried aktív, ktorú hodnotia ratingové agentúry“.

(53)  Pozri prílohu II bod 4 navrhovaného nariadenia.

(54)  Pozri článok 7 ods. 4.

(55)  Pozri článok 7 ods. 5 písm. c).

(56)  Pozri prílohu I oddiel A bod 2 piaty pododsek.

(57)  Pozri prílohu I oddiel A bod 7 prvý pododsek navrhovaného nariadenia.

(58)  Pozri prílohu II navrhovaného nariadenia.

(59)  Pozri prílohu I oddiel B bod 9.

(60)  Porovnaj s prílohou I oddiel B bod 8 navrhovaného nariadenia.

(61)  Pozri prílohu I oddiel C body 6 a 7 navrhovaného nariadenia.

(62)  Pozri prílohu I oddiel E časť II bod 2 posledný pododsek.

(63)  Pozri prílohu I oddiel E časť III bod 7 navrhovaného nariadenia.

(64)  Pozri prílohu I oddiel B bod 4.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia (1)

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Nový bod 2a odôvodnenia

„v súčasnosti žiadny text“

„Toto nariadenie by v žiadnom prípade nemalo mať vplyv na právo Európskej centrálnej banky (ďalej len ‚ECB‘) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len ‚Eurosystém‘) alebo v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov na práva národných centrálnych bánk, ktoré neprijali euro, upraviť procedúry, pravidlá a kritériá, ktorými sa zabezpečuje plnenie požiadaviek na vysoké štandardy úverovej bonity aktív akceptovateľných pre operácie menovej politiky a v prípade potreby stanoviť podmienky na použitie úverových ratingov pri operáciách centrálnych bánk.“

Odôvodnenie – pozri odsek 5 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Nový bod 2b odôvodnenia

„v súčasnosti žiadny text“

„Interné systémy národných centrálnych bánk ESCB pre hodnotenie úverovej bonity môžu byť vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že úverové ratingy vypracované týmito systémami sú v súlade s kritériami ustanovenými v tomto nariadení. Schválenie týchto systémov ECB na účely operácií menovej politiky Eurosystému by malo predstavovať záruku, že spĺňajú podmienky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením a zabezpečujú nezávislosť a integritu ich aktivít týkajúcich sa úverových ratingov. V iných prípadoch by mali národné centrálne banky ESCB žiadať výnimku od Komisie. Rozhodnutie Komisie by sa malo prijať po konzultácii s ECB, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie kritérií na udelenie výnimiek.“

Odôvodnenie – pozri odseky 6 a 7 stanoviska

Zmena a doplnenie 3

Článok 2

„2.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na súkromné úverové ratingy. Neuplatňuje sa na úverové ratingy vydávané verejnými orgánmi, ktoré sa nezverejňujú a hodnotený subjekt ich neplatí.“

„2.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

súkromné úverové ratingy. Neuplatňuje sa na úverové ratingy vydávané verejnými orgánmi, ktoré sa nezverejňujú a hodnotený subjekt ich neplatí.vypracované na základe individuálnej objednávky a poskytnuté výlučne osobe, ktorá ich objednala, a ktoré nie sú určené na zverejnenie ani na distribúciu na predplatné; alebo

b)

úverové ratingy vydávané centrálnymi bankami, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

i)

nie sú platené hodnoteným subjektom;

ii)

nie sú zverejnené;

iii)

sú vydané v súlade s podmienkami, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením a zabezpečujú primeranú integritu a nezávislosť ratingových činností; to sa považuje za splnené, ak sú úverové ratingy vypracované prostredníctvom interného systému národnej centrálnej banky pre hodnotenie úverovej bonity schváleného ECB na účely operácií menovej politiky Eurosystému a uvedeného na internetovej stránke ECB.

3.

Národná centrálna banka ESCB, ktorá vydáva úverový rating v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2 písm. b), ale ktorej systém interného hodnotenia úverovej bonity nebol schválený ECB, požiada Komisiu o výnimku z uplatňovania tohto nariadenia. Komisia pred prijatím takéhoto rozhodnutia uskutoční konzultácie s ECB, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. b).

Komisia uverejní na svojej internetovej stránke zoznam centrálnych bánk, ktorým bola udelená výnimka.

4.

Ratingová agentúra, ktorá by chcela byť uznaná ako prípustná externá inštitúcia hodnotiaca úverovú bonitu v zmysle smernice 2006/48/ES sa musí zaregistrovať ako ratingová agentúra podľa tohto nariadenia, s výnimkou tej, ktorá vydáva iba ratingy typu uvedeného v odseku 2.

5.

Na účely odsekov 1 a 2 sa úverové ratingy považujú za zverejnené, ak je k nim za rovnakých podmienok umožnený prístup potenciálnych používateľov a je umožnené ich riadne posúdenie verejnosťou.“

Odôvodnenie – pozri odseky 4, 6, 7 a 8 stanoviska

Zmena a doplnenie 4

Článok 3 ods. 1

„f)

‚ratingová kategória‘ znamená ratingový symbol používaný na identifikáciu rôznych úverových ratingov pre každú triedu úverových ratingov na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík rôznych druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov;“

„f)

‚ratingová kategória‘ znamená ratingový symbol ukazovateľ používaný v rámci klasifikačného systému vymedzeného ratingovou agentúrou a pre každý druh hodnoteného subjektu, emitenta alebo nástroja na meranie úverového ratingu, identifikáciu rôznych úverových ratingov pre každú triedu úverových ratingov na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík rôznych druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov; ktorý zodpovedá relatívnej rizikovej charakteristike hodnoteného subjektu, emitenta alebo nástroja, a znázornený symbolmi, číslami alebo iným označením;

Odôvodnenie – pozri odsek 14 stanoviska

Zmena a doplnenie 5

Článok 7

„Metodiky ratingu

1.

Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové predpoklady, ktoré používa v ratingovom procese.

4.

Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a v prípade potreby svoje úverové ratingy reviduje. Ratingová agentúra si ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok, resp. podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

5.

Keď sa zmenia ratingové metodiky, modely alebo kľúčové predpoklady, ratingová agentúra:

...

c)

prehodnotí všetky úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov a predpokladov.“

„Metodiky ratingu

1.

Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové predpoklady, ktoré používa v ratingovom procese a kvalitatívne a kvantitatívne faktory, na ktorých sú metodiky ratingovej agentúry založené.

4.

Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a v prípade potreby svoje úverové ratingy reviduje. Takáto revízia sa uskutočňuje aspoň jedenkrát ročne. Ratingová agentúra si ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok, resp. podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

5.

Keď sa zmenia ratingové metodiky, modely alebo kľúčové predpoklady, ratingová agentúra:

...

c)

prehodnotí všetky používané úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov a predpokladov.“

Odôvodnenie – pozri odseky 4 a 15 stanoviska

Zmena a doplnenie 6

Článok 9 ods. 2

„2.

Ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach. Register je otvorený pre verejnosť.“

„2.

Ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach. Register je otvorený pre verejnosť.“

Odôvodnenie – pozri odsek 13 stanoviska

Zmena a doplnenie 7

Nový článok 9a

„v súčasnosti žiadny text“

„Centrálny register CESR

1.

Ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom CESR informácie o svojich historických výkonnostných parametroch (vrátane údajov o historických štandardných mierach ratingových kategórií) a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach.

2.

Register je otvorený pre verejnosť.

3.

Komisia príjme na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 vykonávacie opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 33 ods. 3.

Komisia najmä ustanoví:

druh údajov a informácií, ktoré sa sprístupňujú v centrálnom registri,

obdobie, ktorého sa historické výkonnostné údaje a informácie týkajú,

lehoty, v rámci ktorých sa takéto informácie sprístupňujú,

podmienky, za akých sa takéto údaje a informácie uchovávajú,

formát, v akom sa takéto údaje a informácie oznamujú a predkladajú,

opatrenia na riadenie registra,

podmienky pre prístup do registra.

4.

CESR na základe informácií z centrálneho registra zostaví štatistiky na účely monitorovania historického výkonu ratingových agentúr. Štatistiky vyhotovené CESR sa pravidelne zverejňujú.

5.

CESR zohľadní možné synergie s inými súvisiacimi iniciatívami.“

Odôvodnenie – pozri odsek 13 stanoviska

Zmena a doplnenie 8

Článok 18 ods. 2

„2.

Do (do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) vydá CESR usmernenie o:“

„2.

Do (do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) a po konzultácii s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov vydá CESR usmernenie o:“

Odôvodnenie – pozri odsek 11 stanoviska

Zmena a doplnenie 9

Nový článok 23a

„v súčasnosti žiadny text“

„Výmena informácií

1.

Príslušné orgány si navzájom bez zbytočného odkladu poskytujú všetky informácie, ktoré sú potrebné pre plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia.

2.

Príslušné orgány môžu odosielať informácie vrátane dôverných informácií príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad inštitúciami uvedenými v článku 2 ods. 1 a centrálnym bankám ESCB, ak majú tieto informácie význam pre výkon ich úloh vrátane uskutočňovania menovej politiky, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vysporiadania cenných papierov, a zabezpečovania finančnej stability; takýmto orgánom alebo centrálnym bankám sa tiež nemôže brániť, aby oznámili príslušným orgánom relevantné informácie, ktoré môžu byť potrebné pre výkon ich funkcií ustanovených týmto nariadením.“

Odôvodnenie – pozri odsek 11 stanoviska

Zmena a doplnenie 10

Nový článok 33 ods. 3

„v súčasnosti žiadny text“

„3.

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 a za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia základné ustanovenia tohto nariadenia.“

Odôvodnenie – pozri odsek 13 stanoviska

Zmena a doplnenie 11

Príloha I oddiel B bod 9

„9.

Záznamy, ktoré vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní služieb, sa archivujú najmenej počas trvania tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.“

„9.

Záznamy, ktoré vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní služieb, sa archivujú najmenej počas trvania dvoch rokov po skončení tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.“

Odôvodnenie – pozri odsek 17 stanoviska

Zmena a doplnenie 12

Príloha I oddiel C bod 7

„7.

Zamestnanci priamo zapojení do procesu úverového ratingu neprijmú kľúčovú riadiacu funkciu v hodnotenom subjekte ani v jeho spriaznenej tretej strane pred uplynutím 6 mesiacov od úverového ratingu.“

„7.

Zamestnanci priamo zapojení do procesu úverového ratingu neprijmú kľúčovú riadiacu funkciu v hodnotenom subjekte ani v jeho spriaznenej tretej strane pred uplynutím 6 18 mesiacov od úverového ratingu.“

Odôvodnenie – pozri odsek 18 stanoviska

Zmena a doplnenie 13

Príloha I oddiel E časť II bod 2

„ …

Na účely prvého pododseku bodu 2 znamená ‚klient‘ spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, v ktorých spoločnosť vlastní viac ako 20 % podiel, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokovala o tom, ako by mal byť vydávaný dlhový nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený honorár za rating tohto dlhového nástroja.“

„…

Na účely prvého pododseku bodu 2 znamená ‚klient‘ spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, v ktorých spoločnosť vlastní viac ako 20 % podiel, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokovala o tom, ako by mal byť vydávaný dlhový finančný nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený honorár za rating tohto dlhového finančného nástroja.“

Odôvodnenie – pozri odsek 19 stanoviska

Zmena a doplnenie 14

Príloha II

„4.

trieda úverových ratingov, o ktorých registráciu ratingová agentúra žiada;“

„4.

trieda druh úverových ratingov, o ktorých registráciu ratingová agentúra žiada;“

Odôvodnenie – pozri odsek 14 stanoviska

Zmena a doplnenie 15

Príloha II nový bod 7a

„v súčasnosti žiadny text“

Informácie o nestranných nevýkonných členoch správnej alebo dozornej rady;“

Odôvodnenie – pozri odsek 16 stanoviska


(1)  Preškrtnutým písmom sú označené časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Tučným písmom sú označené časti textu, kde ECB navrhuje vložiť nový text.


Top