EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0037

Stanovisko Európskej Centrálnej Banky – z  20. apríla 2009 – k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – (CON/2009/37)

OJ C 106, 8.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 106/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. apríla 2009

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 17. apríla 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (1) [ďalej len „navrhované nariadenie“ (2)].

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, pretože ECB spravuje pomoc poskytnutú v rámci tohto systému. V súlade s článkom 17.5. prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

ECB má za to, že za súčasných finančných okolností je pravdepodobné, že členské štáty mimo eurozóny budú žiadať o pomoc v rámci systému strednodobej finančnej pomoci viac, než sa predvídalo a ich žiadosti o pomoc sa môžu týkať oveľa vyšších čiastok než sa predpokladalo v roku 2002, keď nariadenie (ES) č. 332/2002 nadobudlo účinnosť, ako aj v decembri 2008, keď bolo zmenené a doplnené. ECB preto zastáva názor, že v kontexte medzinárodného hospodárskeho a finančného vývoja môže potenciálny dopyt po pomoci prevýšiť súčasný limit 25 miliárd EUR a víta zvýšenie limitu na 50 miliárd EUR, aby sa tým Spoločenstvu umožnilo vyhovieť potenciálnym žiadostiam o finančnú pomoc.

V tejto súvislosti ECB poznamenáva, že postup, ktorý predpokladá navrhované nariadenie, musí byť v úplnom súlade so zákazom menového financovania ustanoveným v článku 101 ods. 1 zmluvy, ktorý je potrebné vykladať v spojení s nariadením Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (3). ECB sa predovšetkým domnieva, že zvýšenie čiastky dostupnej pomoci na 50 miliárd EUR, ako to predpokladá navrhované nariadenie, bude financované výlučne z rozpočtov členských štátov a nebude žiadnym spôsobom prepojené na financovanie alebo refinancovanie zo strany Európskeho systému centrálnych bánk. V tomto ohľade sa predpokladá, že keď to bude potrebné, budú na účte Spoločenstva v ECB a na účtoch členských štátov v národných centrálnych bankách dostatočné prostriedky.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1.   Novo navrhovaný článok 9a

ECB v plnej miere chápe potrebu zabezpečiť riadne hospodárenie so strednodobou finančnou pomocou Spoločenstva. Napriek tomu ECB poznamenáva, že novo navrhovaný článok 9a by sa mohol vykladať v tom zmysle, že Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať finančné audity účtov ECB a národných centrálnych bánk. V súvislosti s uvedeným preto ECB navrhuje, aby s ohľadom na platný právny rámec v podobe článku 27 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorý sa vzťahuje na ECB a národné centrálne banky, novo navrhovaný článok 9a výslovne obmedzil rozsah svojej pôsobnosti na členské štáty, ktoré sú príjemcami strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva.

2.2.   Povinnosť uskutočniť konzultácie s Komisiou

Článok 2 nariadenia (ES) č. 332/2002 požaduje, aby členský štát, ktorý neprijal euro, uskutočnil konzultácie s Komisiou, ak tento členský štát „predkladá žiadosť o zdroje financovania mimo Spoločenstva, ktoré podliehajú podmienkam hospodárskej politiky“. Navrhuje sa zmeniť a doplniť výraz „podmienky hospodárskej politiky“ s cieľom objasniť, že „podmienky hospodárskej politiky“ zahŕňajú „vopred stanovené kritériá spôsobilosti“, ktoré by jednoznačne zahŕňali druh podmienenosti, ktorý sa bude používať v dojednaniach Medzinárodného menového fondu nového typu (4).

2.3.   Poskytovanie strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva na preventívnom základe

Je potrebné poznamenať, že navrhované zmeny a doplnenia článku 3 ods. 2 a článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 332/2002 neobsahujú odkaz na „program na obnovu“, ktorý je uvedený v súčasnom znení týchto článkov. Tieto úpravy naznačujú zmenu v rozsahu pôsobnosti strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva s cieľom poskytnúť takúto pomoc len v prípade skutočných problémov s platobnou bilanciou na rozdiel od problémov potenciálnych. Článok 119 ods. 1 zmluvy v tomto ohľade výslovne odkazuje na pomoc, ktorá sa poskytne členskému štátu, ak mu „hrozia vážne“ ťažkosti spojené s jeho platobnou bilanciou. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 332/2002 tiež odkazuje na pomoc, ktorá sa poskytne členskému štátu, ak mu „vážne hrozia“ problémy (na rozdiel od skutočného stavu, ak už „vznikli“) spojené s jeho platobnou bilanciou. Odkazy na „program na obnovu“, ktoré sú v súčasnosti uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 5 ods. 1 nariadenia č. 332/2002, v podstate vytvárajú rámec, na základe ktorého by mohla byť preventívna pomoc poskytnutá. Bolo by preto vhodné opätovne vložiť odkazy na „program na obnovu“ do článku 3 ods. 2 a článku 5 ods. 1.

2.4.   Povaha novo navrhovaného „memoranda o porozumení“

Bolo by žiaduce dosiahnuť väčšiu konzistenciu pri charakterizovaní „memoranda o porozumení“, ktoré sa vyžaduje podľa novo navrhovaného článku 3a. Konkrétne, bod 2 odôvodnenia odkazuje na toto memorandum ako na dokument, ktorý má byť „vyrokovaný“, zatiaľ čo novo navrhovaný článok 3a predpokladá, že memorandum bude mať skôr povahu jednostranne prijatého dokumentu, v ktorom sa podrobne uvedú „podmienky ustanovené Radou“. Keďže znenie článku 3a v podstate vychádza zo znenia článku 119 ods. 2 zmluvy, navrhuje sa zosúladenie bodu 2 odôvodnenia so znením novo navrhovaného článku 3a.

3.   Navrhované znenie

Pokiaľ by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. apríla 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Nariadenie (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s.1).

(2)  KOM(2009) 169 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(4)  Pozri tlačovú správu s názvom „MMF renovuje úverový rámec“ („IMF Overhauls Lending Framework“) č. 9/85 z 24. marca 2009 na internetovej stránke Medzinárodného menového fondu na: http://www.imf.org


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB

Zmena a doplnenie 1

Bod 2 odôvodnenia navrhovaného nariadenia

„Z najnovších skúseností získaných v súvislosti s fungovaním strednodobej finančnej pomoci vyplýva, že by sa mali objasniť úlohy a zodpovednosť Komisie a dotknutých členských štátov pri vykonávaní nariadenia. Takisto by sa mali v memorande o porozumení, ktoré Komisia a dotknuté členské štáty vyrokujú, presne uviesť podmienky poskytnutia finančnej pomoci.“

„Z najnovších skúseností získaných v súvislosti s fungovaním strednodobej finančnej pomoci vyplýva, že by sa mali objasniť úlohy a zodpovednosť Komisie a dotknutých členských štátov pri vykonávaní nariadenia. Takisto by sa mali v memorande o porozumení medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi ktoré Komisia a dotknuté členské štáty vyrokujú presne uviesť podmienky poskytnutia finančnej pomoci.“

Odôvodneniepozri odsek 2.4 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Bod 4 odôvodnenia navrhovaného nariadenia

„Solídne riadenie prijatej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva je mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu je v existujúcich dohodách o pôžičkách ustanovená možnosť, aby Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom vykonávali kontroly, keď usúdia, že sú potrebné, a mala by sa ustanoviť aj v nariadení.“

„Solídne riadenie prijatej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva je mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu je v existujúcich dohodách o pôžičkách ustanovená možnosť, aby Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom, bez toho, aby bol dotknutý článok 27 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, vykonávali kontroly v členských štátoch, ktoré sú príjemcami strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva, keď usúdia, že sú potrebné, a mala by sa ustanoviť aj v nariadení.“

Odôvodneniepozri odsek 2.1 stanoviska

Zmena a doplnenie 3

Článok 2 nariadenia (ES) č. 332/2002

„Ak členský štát, ktorý neprijal euro, predkladá žiadosť o zdroje financovania mimo Spoločenstva, ktoré podliehajú podmienkam hospodárskej politiky, bude najprv konzultovať s Komisiou“

„Ak členský štát, ktorý neprijal euro, predkladá žiadosť o zdroje financovania mimo Spoločenstva, ktoré podliehajú podmienkam hospodárskej politiky, vrátane vopred stanovených kritérií spôsobilosti, bude najprv konzultovať s Komisiou“

Odôvodneniepozri odsek 2.2 stanoviska

Zmena a doplnenie 4

Článok 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia

„Dotknutý členský štát prediskutuje s Komisiou posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu na úpravu.“

„Dotknutý členský štát prediskutuje s Komisiou posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu na úpravu alebo obnovu.“

Odôvodneniepozri odsek 2.3 stanoviska

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„1.

Komisia prijme potrebné opatrenia na overovanie v pravidelných intervaloch, v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, či hospodárska politika členského štátu, ktorý prijal úver Spoločenstva, zodpovedá programu na úpravu a akýmkoľvek iným podmienkam ustanoveným Radou podľa článku 3. Na tento účel poskytne členský štát Komisii všetky potrebné informácie a spolupracuje s ňou v plnej miere.“

„1.

Komisia prijme potrebné opatrenia na overovanie v pravidelných intervaloch, v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, či hospodárska politika členského štátu, ktorý prijal úver Spoločenstva, zodpovedá programu na úpravu alebo obnovu a akýmkoľvek iným podmienkam ustanoveným Radou podľa článku 3 a článku 3a. Na tento účel poskytne členský štát Komisii všetky potrebné informácie a spolupracuje s ňou v plnej miere.“

Odôvodneniepozri odsek 2.3 stanoviska

Zmena a doplnenie 6

Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia

„Európsky dvor audítorov má právo vykonávať všetky finančné kontroly alebo audity, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s riadením tejto pomoci. Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom, má právo vyslať svojich vlastných pracovníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s riadením tejto strednodobej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva.“

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Európsky dvor audítorov má právo vykonávať všetky finančné kontroly alebo audity v členských štátoch, ktoré sú príjemcami strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva a ktoré považuje za potrebné v súvislosti s riadením tejto pomoci. Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom, má tak právo vyslať svojich vlastných pracovníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali technické alebo finančné kontroly alebo audity v členských štátoch, ktoré sú príjemcami strednodobej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s riadením tejto s touto pomocou.“

Odôvodneniepozri odsek 2.1 stanoviska


Top