EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  23. februára 2009 k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. februára 2009

k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 5. januára 2009 žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev o stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

ECB vo všeobecnosti víta navrhované nariadenie, ktoré by malo zvýšiť porovnateľnosť harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (ďalej len „HICP“). V súvislosti s vývojom HICP patrí nakladanie so sezónnymi položkami z hľadiska harmonizácie k najdlhšie diskutovaným otázkam. V súčasnosti sa nakladanie so sezónnymi položkami medzi jednotlivými členskými štátmi podstatne odlišuje, čo vedie k nedostatočnej porovnateľnosti HICP. To následne spôsobuje ťažkosti pri výklade indexov eurozóny týkajúcich sa niektorých skupín výrobkov a môže dokonca viesť k skresleniu všetkých položiek HICP.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1.

Napriek tomu, navrhované nariadenie stále umožňuje dve rozdielne metódy nakladania so sezónnymi výrobkami, a to buď presne stanovený ročný index váh alebo index sezónnych váh na úrovni triedy. Zatiaľ čo navrhované nariadenie upravuje určité obmedzenia pri uplatňovaní týchto dvoch indexov s cieľom obmedziť neporovnateľnosť výsledkov medzi jednotlivými štátmi, uskutočnené simulácie preukazujú, že oba prístupy za určitých podmienok stále vedú k značne odlišným výsledkom. ECB by preto privítala prísnejší režim, ktorý by umožňoval použitie len jednej z oboch odlišných metód, aby sa ešte viac zlepšila porovnateľnosť nakladania so sezónnymi položkami. Ak sa však nepredpokladá, že výber medzi obidvomi metódami by mohol mať výraznejší dosah na všetky položky HICP a ak by vypustenie jednej z týchto metód z navrhovaného nariadenia mohlo viesť k výraznému odkladu pri jeho prijatí, ECB by uvítala, keby sa nakladanie so sezónnymi výrobkami obmedzilo len na jednu z týchto metód pri budúcich revíziách nariadenia.

2.2.

V prípade tých členských štátov, ktorých súčasná prax sa podstatne odlišuje od minimálnych kritérií uvedených v článku 4 navrhovaného nariadenia, môže byť dosah na podindexy upravené navrhovaným nariadením výrazný. Uvedené bude viesť k štatistickej zmene v indexoch, čo by mohlo mať za následok skreslenie medziročných zmien vo všetkých položkách HICP. ECB si uvedomuje, že členské štáty nemusia byť schopné uskutočniť spätnú revíziu predtým uverejnených HICP od samotného začiatku. Porovnateľnosť a konzistenciu údajov HICP v priebehu roka, ktorý nasleduje po implementácii navrhovaného nariadenia, však ECB považuje za osobitne dôležitú. Preto by ECB privítala, keby členské štáty revidovali svoje vnútroštátne HICP aspoň za rok, ktorý predchádza implementácii navrhovaného nariadenia.

2.3.

Vzhľadom na to, že sa podľa zmluvy musia s ECB uskutočniť konzultácie k zneniu navrhovaného nariadenia, mala by sa do navrhovaného nariadenia vložiť v tomto zmysle citácia v súlade s článkom 253 zmluvy.

2.4.

Keďže Európsky systém centrálnych bánk používa HICP nielen na účely uvedené v článku 121 zmluvy, ale tiež v súvislosti s plnením svojich úlohách v oblasti menovej politiky podľa článku 105 ods. 2 zmluvy, ECB odporúča vložiť do navrhovaného nariadenia zodpovedajúce odôvodnenie.

3.   Navrhované znenie

3.1.

Pokiaľ by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. februára 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

[navrhovaná nová citácia]

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, a najmä na jeho pododsek 3 článku 4 a odsek 3 článku 5,“

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, a najmä na jeho článok 4 pododsek 3 a článok 5 ods. 3,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,“

Odôvodnenie – pozri odsek 2.3 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

[navrhovaný nový bod 5 odôvodnenia]

 

„(5)

HICP je dôležitým ukazovateľom, ktorý Európsky systém centrálnych bánk používa na svoje analýzy spojené s rozhodovaním o menovej politike podľa článku 105 ods. 2 zmluvy.“

Odôvodnenie – pozri odsek 2.4 stanoviska


(1)  Tučným písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vložiť.


Top