Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Návrh smernica európskeho Parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) {SEK(2008) 2930} {SEK(2008) 2931}

/* KOM/2008/0809 v konečnom znení - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 3.12.2008

KOM(2008) 809 v konečnom znení

2008/0240 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(prepracované znenie)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu |

110 | Dôvody a ciele návrhu Cieľom smernice 2002/95/ES (smernica o ONL) je obmedziť používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v záujme ochrany zdravia ľudí, ako aj environmentálne šetrného zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Na jej preskúmanie existujú dva základné dôvody: 1. Komisia je odhodlaná vyvíjať lepšie regulačné prostredie, ktoré by sa vyznačovalo jednoduchosťou, zrozumiteľnosťou, účinnosťou a právnou vymáhateľnosťou. Regulačné prostredie, v ktorom pôsobia podniky, ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť a ich schopnosť rásť a vytvárať pracovné miesta. Lepšie právne predpisy sú dôležitým prvkom Partnerstva EÚ pre rast a zamestnanosť (Lisabonská stratégia). Z hľadiska vykonávania, presadzovania a koherentnosti je možné smernicu zlepšiť. 2. Na základe smernice o ONL má Komisia preskúmať opatrenia tejto smernice najmä z hľadiska zaradenia dvoch ďalších kategórií zariadení do jej rámca pôsobnosti (kategórie 8 a 9: zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje), ako aj úpravy zoznamu látok, ktorých používanie je obmedzené. Návrh má za cieľ sprehľadniť smernicu tak, aby sa jednoduchšie uplatňovala, zlepšiť jej presadzovanie na vnútroštátnej úrovni, prispôsobiť ju technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť jej koherentnosť s inými právnymi aktmi Spoločenstva. |

120 | Všeobecný kontext Z dôvodu neistoty týkajúcej sa rámca pôsobnosti, nedostatočnej prehľadnosti právnych ustanovení a vymedzení pojmov, rozdielnych prístupov členských štátov v otázke zhody výrobkov a potenciálnej duplicity postupov s inými právnymi aktmi EÚ (napríklad REACH) vznikajú zbytočné správne náklady. Bez preskúmania smernice o ONL nebude možné dosiahnuť optimálny environmentálny prínos právnych predpisov a medzi výrobcami bude aj naďalej pretrvávať neistota v súvislosti s právnymi požiadavkami na preukazovanie zhody so smernicou o ONL, ako aj s metódami presadzovania v 27 členských štátoch, v dôsledku čoho sa zachová alebo ešte zvýši správne bremeno. |

130 | Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu Aktom súvisiacim so súčasným návrhom je samotná smernica o ONL. |

140 | Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie Revíziou smernice o ONL sa zvýši jej komplementarita a súlad s ostatnými relevantnými právnymi predpismi Spoločenstva, ku ktorým patrí napríklad legislatívny balík „uvádzanie výrobkov na trh“[1]) (vymedzenie pojmov a presadzovanie), REACH[2] (používanie látok), smernica o elektrických spotrebičoch[3] [dizajn elektrických a elektronických zariadení (EEZ)] a právne predpisy týkajúce sa hospodárenia s odpadom z EEZ. Jej zámerom je docieliť zníženie správneho bremena a vyššiu nákladovú efektívnosť smernice o ONL. |

Konzultácie so zainteresovanými stranami a posúdenie vplyvu |

Konzultácie so zainteresovanými stranami |

211 | Konzultačné metódy, hlavné cieľové odvetvia a všeobecný profil respondentov Prostredníctvom portálu EUROPA sa uskutočnili dve konzultácie so zainteresovanými stranami. Prvá konzultácia (22. marec – 22. máj 2007) mala za cieľ získať od zúčastnených strán pripomienky a informácie k možným témam preskúmania smernice o ONL. Hlavným zámerom druhej konzultácie (13. december 2007 – 13. február 2008) bolo získať ohlasy a informácie k politickým možnostiam navrhovaným počas prvej konzultácie. |

212 | Zhrnutie odpovedí a spôsob ich zohľadnenia Odpovede získané počas konzultácií pochádzali od širokého spektra zainteresovaných strán a z rozmanitých geografických oblastí, pričom z hľadiska rozsahu a kvality sa príspevky do značnej miery líšili. Počas prvej konzultácie (49 respondentov) sa zástupcovia priemyselného odvetvia sústredili na potrebu zjednodušenia a harmonizácie vykonávania (najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a preukazovanie zhody), ako aj urýchlenia mechanizmov udeľovania výnimiek. Mimovládne organizácie sa zasadzovali za prehĺbenie prínosu smernice pre životné prostredie a zdravie. Počas druhej konzultácie (62 respondentov) zainteresované strany podrobne ozrejmili, ktorej z jednotlivých možností dávajú prednosť a akým smerom by sa podľa nich vo všeobecnosti mala uberať smernica o ONL. Niektorí síce navrhovali, aby sa smernica o ONL postupne zrušila a aby sa nebezpečné látky spravovali v rámci REACH, no veľká väčšina zainteresovaných strán sa s týmto názorom nestotožňovala. Vo všeobecnosti predložili zainteresované strany svoje návrhy na sprehľadnenie koncepcií a zníženia miery neistoty. |

213 | Výsledky konzultácií možno nájsť na webovej stránke http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Získavanie a využívanie expertízy |

221 | Príslušné oblasti vedy / odborných poznatkov V roku 2006 sa uskutočnila štúdia o možnosti zaradenia zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov (článok 6 smernice o ONL)[4]. V júni 2008 bola dokončená štúdia o potrebe a uskutočniteľnosti regulácie ďalších nebezpečných látok v rámci smernice o ONL (článok 4 ods. 3 a článok 6 smernice o ONL). V júli 2008 bola finalizovaná zákazka na poskytnutie služby určená na pomoc útvarom Komisie s technickými aspektmi posúdenia vplyvu. V apríli 2008 bola finalizovaná štúdia o preskúmaní smernice o OEEZ a smernice o ONL z hľadiska inovácií a hospodárskej súťaže[5]. Jedinou látkou, v prípade ktorej najnovšie vedecké údaje oprávňujú preskúmanie prípadného zrušenia zákazu, je Deka-BDE. Od roku 2002 podlieha používanie Deka-BDE v EEZ obmedzeniu podľa smernice o ONL. V roku 2005 bola táto látka rozhodnutím Komisie 2005/717/ES[6] vyňatá z obmedzenia používania. Dňa 1. apríla 2008 Európsky súdny dvor toto rozhodnutie o výnimke anuloval, no jeho účinky zachoval do 30. júna 2008 vrátane.[7]. Od 1. júla 2008 opäť platí pôvodné obmedzenie používania Deka-BDE. V predkladanom návrhu sa Deka-BDE naďalej nachádza v zozname zakázaných látok (príloha IV). Ešte stále nie je jasné, či je táto látka toxická a či pri jej odbúravaní vznikajú iné zakázané látky (debromácia látok BPT/vPvB). Z posúdenia rizika vyplynulo, že nie je potrebné prijať opatrenia na zníženie rizika, ktoré by boli prísnejšie ako tie, ktoré sa už uplatňujú v súvislosti s rizikom pre spotrebiteľov, zdravie ľudí (fyzikálno-chemické vlastnosti), atmosféru a mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd. Okrem toho z posúdenia rizika vyplynulo, že na primeranú charakterizáciu otázok v súvislosti s perzistentnými, bioakumulačnými a toxickými vlastnosťami tejto látky sú potrebné ďalšie informácie a/alebo testy vo vzťahu k riziku pre pracovníkov, ľudí vystavených vplyvu látky z prostredia, ako aj vodný a pozemný ekosystém.[8] Z nariadenia Komisie 565/2006 vyplynula povinnosť vykonať ďalší výskum na účely posúdenia rizika vrátane výskumu vývojovej neurotoxicity, ako aj programu biomonitoringu človeka a programu monitorovania životného prostredia .[9] Vo svetle najnovších zistení[10] o nekontrolovanom skladovaní odpadu v EÚ a najmä o nezákonnom obchodovaní s OEEZ, pri ktorom dochádza k jeho prevozu do krajín, ktorých odpadové hospodárstvo nezodpovedá normám, vystupujú riziká spojené s používaním Deka-BDE v EEZ ešte viac do popredia. Užívateľské odvetvie priemyslu môže na základe kritérií článku 5 ods. 1 písm. b) tohto návrhu žiadať o dočasné výnimky zo zákazu. V súlade s odôvodnením 7 predkladaného návrhu sa súčasné obmedzenia používania budú preskúmavať a v prípade potreby upravovať tak, aby zodpovedali novým technickým a vedeckým údajom. |

222 | Použitá metodika Uvedené štúdie sa uskutočnili pomocou prieskumov, naštudovania odbornej literatúry, rozhovorov s podnikmi, zástupcami orgánov členských štátov zodpovedných za presadzovanie práva a zástupcami priemyselného odvetvia. Okrem toho sa uskutočnili technické workshopy so zainteresovanými stranami. |

223 | Hlavné oslovené organizácie/odborníci Priemyselné združenia a jednotlivé spoločnosti, mimovládne organizácie a členské štáty. |

2249 | Zhrnutie prijatých a využitých odporúčaní |

225 | Ku kľúčovým bodom prijatých a využitých odporúčaní patrí harmonizácia požiadaviek, sprehľadnenie a zjednodušenie smernice, zlepšenie mechanizmov udeľovania výnimiek a zaradenie zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov do rozsahu pôsobnosti. |

226 | Spôsoby uverejnenia odborných odporúčaní Uverejnenie záverečných správ na portáli EUROPA. |

230 | Posúdenie vplyvu Okrem iného sa uvažovalo o týchto možnostiach: nerealizovať žiadne objasnenia ani doplnenia rozsahu pôsobnosti alebo vymedzení pojmov; zrušiť celú smernicu; vyňať jednu látku (Deka-BDE) zo zákazu a rozšíriť zoznam látok, ktorých používanie je obmedzené. Tieto možnosti boli zamietnuté, pretože z posúdenia vplyvu vyplynulo, že v ich dôsledku by prínos preskúmania smernice nebol optimálny a potenciálne náklady by prevážili nad prínosom. Odporúča sa pristúpiť k sprehľadneniu a zaviesť ustanovenia o presadzovaní, čo možno najviac zosúladiť ustanovenia s ostatnými právnymi aktmi Spoločenstva (napríklad REACH), upraviť mechanizmus udeľovania výnimiek a zaradiť dve nové kategórie zariadení. Očakáva sa prínos v oblasti životného prostredia (zníženie množstva nebezpečných látok uvoľňovaných do prostredia zo zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov, zníženie počtu výrobkov na trhu, ktoré nie sú v zhode) a hospodárstva (zníženie správneho bremena, predchádzanie duplicite postupov a zvýšenie právnej istoty). |

231 | Návrh bol podrobený posúdeniu vplyvu v rámci legislatívneho a pracovného programu Komisie. |

Právne prvky návrhu |

305 | Zhrnutie navrhovaného opatrenia Nedošlo k zmene základných cieľov a mechanizmov tejto smernice. Definitívnym cieľom je obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. V prípadoch, keď to dočasne nie je možné, sa udeľujú výnimky. Nenavrhuje sa zakázať žiadne nové látky. Hlavné navrhované zmeny sa týkajú týchto bodov: Článok 2 (rozsah pôsobnosti): Dopĺňajú sa dve nové prílohy, v ktorých sa opisuje rozsah pôsobnosti smernice. Prvá príloha obsahuje kategórie výrobkov v širšom poňatí a druhá príloha (ktorú Komisia môže zmeniť a doplniť) uvádza záväzné zoznamy výrobkov v rámci každej kategórie. Harmonizáciou rozsahu pôsobnosti dôjde k zlepšeniu vykonávania smernice a zníženiu správneho bremena. Zaraďujú sa zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje vzhľadom na environmentálny a zdravotný prínos, ktorý možno dosiahnuť obmedzením používania nebezpečných látok v takýchto zariadeniach. Tento krok sa však uskutoční postupne, aby sa zamedzilo negatívnym socioekonomickým vplyvom. Článok 3 (vymedzenie pojmov): Vymedzenie pojmu „hospodársky subjekt“ sa zosúlaďuje s legislatívnym balíkom „uvádzanie výrobkov na trh“ a dopĺňajú sa nové vymedzenia pojmov, napríklad „zdravotnícke pomôcky“ a „homogénny materiál“. Harmonizované definície, ktoré sú v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi Spoločenstva, so sebou prinášajú väčšiu právnu istotu a zníženie správnych nákladov. Článok 4 (zákaz látok): V prípade zakázaných látok sa stanovujú maximálne hodnoty koncentrácií (začlenenie rozhodnutia Komisie do smernice) a platnosť povolenia používať náhradné diely, ktoré nie sú v zhode, sa rozširuje aj na zariadenia, na ktoré sa pri uvádzaní na trh vzťahuje výnimka, aby sa predišlo unáhlenému stiahnutiu použiteľných zariadení. Pre prípady, keď v súčasnosti nie je možné nahradenie, sa dopĺňa nová príloha, v ktorej sa uvádzajú výnimky platné pre nové kategórie výrobkov (zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje). Okrem toho sa v záujme dosiahnutia koherentnosti a maximálnej synergie s činnosťami vykonávaným v rámci právnych predpisov o chemických látkach zavádza mechanizmus prijímania nových zákazov látok v súlade s metodikou REACH. Podrobné pravidlá tohto procesu sa stanovia prostredníctvom komitológie. Pri vypracúvaní týchto podrobných pravidiel sa Komisia bude prednostne opierať o odborné poznatky Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA). Komisia vyzve ECHA, aby vyhodnotila látky, ktoré sa považujú za prioritné. Článok 5 (mechanizmus udeľovania výnimiek): Stanovuje sa štvorročné maximálne obdobie platnosti výnimiek, čím sa má motivovať používanie náhrad a dosiahnuť právna istota. Okrem toho má v súlade s REACH dôjsť k presunu bremena preukazovania zhody na žiadateľa. Pri udeľovaní výnimiek sa zavádzajú nové kritériá, ako napríklad dostupnosť a spoľahlivosť, aby sa zohľadnili širšie socioekonomické aspekty. Komisia sa splnomocňuje ustanoviť podrobné pravidlá, ktoré musia dodržiavať žiadatelia pri podávaní žiadostí o výnimku, aby došlo k uľahčeniu tohto procesu a urýchleniu posudzovania týchto žiadostí. Články 6 až 8 sú nové a zavádzajú sa nimi požiadavky posudzovania zhody výrobkov a mechanizmy dohľadu nad trhom v súlade s legislatívnym balíkom „uvádzanie výrobkov na trh“. Zníženie počtu výrobkov, ktoré nie sú v zhode, pomocou dôraznejšieho a harmonizovaného dohľadu nad trhom predstavuje nákladovo efektívny spôsob zvýšenia environmentálneho prínosu smernice. Vďaka harmonizovaným požiadavkám posudzovania zhody dôjde k zvýšeniu právnej istoty a zníženiu správnych nákladov členských štátov a výrobcov. |

310 | Právny základ Článok 95 Zmluvy o ES. |

320 | Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity platí, ak návrh nepatrí do výlučnej právomoci Spoločenstva. |

Členské štáty nemôžu uspokojivo dosiahnuť ciele návrhu z týchto dôvodov: |

321 | Environmentálne vplyvy elektrických a elektronických výrobkov a ich voľný pohyb na vnútornom trhu sú v spoločnej kompetencii Spoločenstva a členských štátov. |

323 | Jednotlivé iniciatívy členských štátov by mohli viesť k zníženiu ochrany životného prostredia a problémom na vnútornom trhu. |

Ciele návrhu bude možné lepšie dosiahnuť prostredníctvom opatrení Spoločenstva z týchto dôvodov: |

324 | Z dôvodu cezhraničného charakteru problémov je vhodné, aby boli predmetom právnej regulácie na úrovni Spoločenstva. Harmonizáciou požiadaviek pre výrobcov a orgány v rámci celého Spoločenstva sa zvýši nákladová efektívnosť a posilní sa zjednodušenie. |

325 | Ďalšia harmonizácia požiadaviek smernice o ONL sa dá dosiahnuť len prostredníctvom prepracovania smernice a zjednodušenie právnych predpisov EÚ sa dá uskutočniť len na úrovni Spoločenstva. |

326 | Nejednotné vnútroštátne správne požiadavky súvisiace so smernicou o ONL by viedli k zvýšeniu nákladov výrobcov na dosahovanie zhody. |

327 | Toto prepracované znenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť snahy o lepšie regulačné prostredie na úrovni Spoločenstva. |

Návrh je preto v súlade so zásadou subsidiarity. |

Zásada proporcionality Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov: |

331 | Navrhované opatrenie je prepracovaným znením platnej smernice v bodoch, ktoré označili Rada a Európsky parlament. Okrem toho je súčasťou procesu zjednodušenia a zvyšuje sa ním koherentnosť a synergia s ostatnými relevantnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa týkajú rovnakých výrobkov. |

332 | Vďaka sprehľadneniu rozsahu pôsobnosti a vymedzení pojmov, zavedeniu harmonizovaných ustanovení o presadzovaní a zlepšeniu mechanizmov udeľovania výnimiek z obmedzenia používania dôjde k zvýšeniu právnej istoty a zníženiu správneho bremena. |

Výber nástrojov |

341 | Navrhované nástroje: smernica. |

342 | Iné prostriedky by neboli vhodné z týchto dôvodov: Navrhovaným opatrením je prepracovanie platnej smernice. Pokiaľ je to potrebné, sú jeho súčasťou prvky z usmerňujúcich dokumentov, ktorých harmonizačný efekt sa nepovažuje za dostatočný. Samotné samoregulačné opatrenia nepostačujú na uskutočnenie politických cieľov. Počas posúdenia vplyvu bola preskúmaná a zamietnutá možnosť zrušenia smernice. |

Vplyv na rozpočet |

409 | Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Spoločenstva. |

Ďalšie informácie |

510 | Zjednodušenie |

511 | Návrhom prepracovaného znenia sa zabezpečuje zjednodušenie právnych predpisov, a to zjednodušenie správnych postupov pre verejné orgány (na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni) a zjednodušenie správnych postupov pre súkromné subjekty. |

512 | Sprehľadňujú sa ním vymedzenia pojmov a rozsah pôsobnosti a harmonizuje sa posudzovanie zhody výrobkov a činností dohľadu nad trhom. Okrem toho dochádza k prispôsobeniu mechanizmu udeľovania výnimiek technickému a vedeckému pokroku, ako aj k zvýšeniu jeho efektívnosti. |

513 | Pomocou štruktúrovanej koordinácie orgánov pre dohľad nad trhom a činností v tejto oblasti (vrátane výmeny informácií), sprehľadnenia rozsahu pôsobnosti a vymedzení pojmov, ako aj zjednodušenia mechanizmov udeľovania výnimiek sa uľahčí práca príslušných orgánov pri vykonávaní a presadzovaní smernice. |

514 | Vďaka sprehľadneniu rozsahu pôsobnosti a vymedzení pojmov sa bude dať ľahšie rozhodnúť o tom, či daný výrobok patrí do rozsahu pôsobnosti a aké opatrenia je potrebné prijať na dosiahnutie zhody. Harmonizácia postupov posudzovania zhody poskytne výrobcom právnu istotu vo vzťahu k spôsobu, akým majú dokazovať zhodu orgánom v celom Spoločenstve. |

515 | Návrh je súčasťou otvoreného programu Komisie zameraného na aktualizáciu a zjednodušenie acquis communautaire a jej pracovného a legislatívneho programu pod referenčným číslom 2008/ENV/001. |

520 | Prepracovanie platných právnych predpisov Prijatie návrhu povedie k prepracovaniu platných právnych predpisov, menovite platnej smernice 2002/95/ES. Príloha V, ktorá obsahuje zoznam výnimiek zo zákazu látok podľa článku 4 ods. 1 smernice o ONL, sa pravidelne aktualizuje na základe technického a vedeckého pokroku prostredníctvom komitologického postupu. Z uvedeného dôvodu táto príloha nie je súčasťou tohto návrhu v rámci postupu spolurozhodovania. |

Doložka o preskúmaní/revízii/platnosti |

531 | Návrh neobsahuje doložku o preskúmaní. Komisia však na základe výsledkov preskúmania vykonaného podľa článku 138 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 bude pozorne sledovať, či je potrebné vykonať revíziu. |

550 | Tabuľka zhody Od členských štátov sa vyžaduje, aby Komisii oznámili znenie vnútroštátnych ustanovení transponujúcich smernicu, ako aj tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. |

560 | Európsky hospodársky priestor Navrhovaný akt sa týka EHP, a preto by mal byť rozšírený na Európsky hospodársky priestor. |

⎢2002/95/ES (prispôsobené)

2008/0240 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie[11],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[12],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[13],

konajúc v súlade s postupom ustanovenoým v článku 251 zmluvy na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. novembra 2002[14],

keďže:

ò nový

1. Smernica 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach[15] by sa mala podstatným spôsobom zmeniť a doplniť. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné túto smernicu prepracovať.

ê2002/95/ES (prispôsobené)

(21) Rozdiely medzi zákonmi alebo správnymi opatreniami prijatými členskými štátmi, vzhľadom na obmedzenie v súvislosti s obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, by mohli vytvárať obchodné prekážky a porušovanie narúšať obchodnejú súťaže v Spoločenstve a mohli mať tak priamy dopad na vytváranie a fungovanie vnútorného trhu. Preto sa ukazuje ako potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov v tejto oblasti a prispieť k ochrane zdravia ľudí a environmentálne vhodného Ö šetrného Õ zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení;

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

(3)(2) Európska Rada na svojom zasadaní v Nice 7., 8. a 9. decembra 2000 podpísalað Smernicou 2002/95/ES sa ustanovuje, že Komisia preskúma ustanovenia tejto smernice, najmä s cieľom zahrnúť do jej rozsahu pôsobnosti zariadenia, ktoré patria do istých kategórií, ako aj s cieľom preskúmať, či je potrebné upraviť na základe vedeckého pokroku zoznam látok s prihliadnutím na zásadu predbežnej opatrnosti v zmysle ïrezolúciue Rady zo 4. decembra 2000. o zásade predbežnej opatrnosti.

(3) správa Komisie z 30. júla 1996 o preskúmaní stratégie spoločenstva pre odpadové hospodárstvo zdôrazňuje potrebu znížiť obsah nebezpečných látok v odpade a poukazuje na možné výhody z predpisov v rámci spoločenstva obmedzujúcich prítomnosť takýchto látok vo výrobkoch a výrobných procesoch;

(4) rezolúcia Rady z 25. januára 1988 o akčnom programe spoločenstva na boj proti znečisteniu životného prostredia kadmiom[16] vyzýva Komisiu, aby pokračovala bezodkladne v zdokonalení osobitných opatrení pre takýto program. Tiež sa musí chrániť zdravie ľudí a mala by sa preto zvoliť celková stratégia, ktorá najmä zakazuje používanie kadmia a podporuje vývoj substitučných výrobkov. Rezolúcia zdôrazňuje, že používanie kadmia by sa malo obmedziť na prípady, keď neexistujú vhodné a bezpečnejšie alternatívy;

(4)(5) Dostupné dôkazy uvádzajú, že opatrenia na zber, spracovanie, recykláciu a zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ako sú uvedené v smernici 2002/96/ES z 27. januára 2003 Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení[17], sú potrebné, aby sa obmedzili problémy odpadového hospodárstva vo vzťahu k súvisiace s príslušnými ťažkými kovomi a príslušnými retardéromi horenia. Napriek týmto opatreniam sa však dôležité časti OEEZ budú naďalej nachádzať v súčasných cestách zneškodňovania. Dokonca aj keby sa OEEZ zbieral separovane a dodával do recyklačných procesov, obsah ortuti, kadmia, olova, chrómu VI, PBB a PBDE v ňom by s veľkou pravdepodobnosťou mohol predstavovať riziká pre zdravie a životné prostredie.

(5)(6) Pri zohľadnení technických a ekonomických možností ð – okrem iného aj v prípade malých a stredných podnikov (MSP) – ï najefektívnejším spôsobom na zabezpečenie významného zníženia rizík pre zdravie a životné prostredie vo vzťahu k týmto látkam, ktoréým môžemožno dosiahnuť želanú úroveň ochrany v Spoločenstve, je náhrada týchto látok v elektrických a elektronických zariadeniach bezpečnými alebo bezpečnejšími materiálmi. Obmedzenie používania týchto nebezpečných látok pravdepodobne zlepší možnosti a hospodársku rentabilitu recyklácie OEEZ a zníži negatívne vplyvy na pracovníkov v recyklačných podnikoch.

(6)(7) Látky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú vedecky dobre preskúmané a zhodnotené a podliehajú rôznym opatreniam tak ako na úrovni Spoločenstva, tak aj na národnej √ vnútroštátnej Õ úrovni.

(7)(8) Opatrenia ustanovené v tejto smernici zohľadňujú existujúce medzinárodné usmernenia a odporúčania a sú založené na posúdení dostupných vedeckých a technických informácií. Opatrenia sú potrebné na dosiahnutie želanej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia vzhľadom na riziká, ktoré by mohli pri chýbajúcich opatreniach pravdepodobne v Spoločenstve vzniknúť. Opatrenia by sa mali revidovať √ preskúmavať Õ a v prípade potreby prispôsobovaiť, aby sa zohľadnili dostupné technické a vedecké informácie.

ò nový

(8) Touto smernicou sa dopĺňajú všeobecné právne predpisy Spoločenstva o odpadovom hospodárstve, ako napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/[…]/ES o odpade.

(9) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu[18] sa umožňuje prijatie špecifických požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ktoré môžu patriť aj do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Smernica 2005/32/ES a jej vykonávacie predpisy by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva o odpadovom hospodárstve.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

(10)(9) Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia a bez toho, aby boli dotknuté konkrétne predpisy Spoločenstva o odpadovom hospodárstve, najmä √ smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch Õ smernica Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch obsahujúcich určité nebezpečné látky[19] ð a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach[20] ï .

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

(11)(10)Mal by sa zohľadniť technický vývoj elektrických a elektronických zariadení bez ťažkých kovov, ako aj bez PBDE a PBB.

(12) Len čo budú dostupné vedecké dôkazy a pri zohľadnení zásady predbežnej opatrnosti, by sa mal preveriť zákaz iných nebezpečných látok a ich nahradenie environmentálne vhodnejšími alternatívami, ktoré zabezpečia prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľov ð s dôrazom na koherentnosť s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)[21]. Osobitná pozornosť by sa mala venovať potenciálnemu vplyvu na MSP. ï

(13)(11) Výnimky z požiadavky na nahradenie by sa mohli povoliť ð s osobitným prihliadnutím na situáciu MSP ï, ak z vedeckého a technického hľadiska nie je možné nahradenie alebo ak by mohli negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ð alebo negatívne socioekonomické vplyvy ï spôsobené nahradením prevážiť nad výhodami nahradenia pre ľudí zdravie a životné prostredie ð alebo socioekonomickými výhodami ï ð alebo ak nie je zabezpečená dostupnosť a spoľahlivosť náhrad. ï Nahradenie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach by sa malo tiež vykonať takým spôsobom, ktorý je kompatibilný s ochranou zdravia a bezpečnosti užívateľov elektrických a elektronických zariadení. ð Podľa smerníc 93/42/ES a 98/79/ES je uvedenie zdravotníckych pomôcok na trh podmienené posúdením zhody, z čoho by mohla vyplynúť nutnosť zapojenia notifikovaného orgánu vymenovaného príslušnými orgánmi členských štátov. Ak takýto notifikovaný orgán potvrdí, že nie je zaručená bezpečnosť potenciálnej náhrady, ktorá sa plánuje používať v zdravotníckych pomôckach alebo diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, bude sa to považovať za negatívny socioekonomický vplyv alebo negatívny vplyv na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa ï (EEZ). ð Mala by existovať možnosť požiadať o výnimku v prípade zariadení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, aj pokiaľ k podaniu žiadosti dôjde skôr ako ku skutočnému zahrnutiu zariadenia do rozsahu pôsobnosti smernice. ï

ò nový

(14) Výnimky zo zákazu platného pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mali uplatňovať len v obmedzenom rozsahu, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, vzhľadom na to, že je možné sa ich používaniu vyhýbať.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

(15)(12) Vzhľadom na Je prospešnéosť opätovného použitiea výrobku, pre renováciu √ modernizácie Õ a predĺženiea životnosti výrobkov je potrebné, aby boli dostupné náhradné diely.

ò nový

(16) Postupy na posúdenie zhody elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS[22]. Harmonizácia postupov posúdenia zhody by mala výrobcom poskytnúť právnu istotu vo vzťahu k spôsobu, akým majú dokazovať zhodu orgánom v celom Spoločenstve.

(17) Označenie zhody výrobkov platné na úrovni Spoločenstva (označenie CE) by malo platiť aj pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(18) Mechanizmy dohľadu nad trhom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93[23], by zabezpečili ochranné mechanizmy na kontrolu dodržiavania tejto smernice.

ò nový

(13) Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku výnimiek z požiadaviek týkajúcich sa postupného ukončenia a zákazu používania nebezpečných látok by mala Komisia uskutočňovať podľa postupu výboru.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

(19)(14) Opatrenia potrebné na implementáciu √ vykonávanie Õ tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávania právomocí delegovaných √ ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených Õ na Komisiu [24].

ò nový

(20) Predovšetkým je potrebné splnomocniť Komisiu, aby prispôsobila prílohy II, III, IV, V a VI technickému a vedeckému pokroku a prijala ďalšie potrebné vykonávacie opatrenia. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov smernice 2002/95/ES, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(21) Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcej smernice.

(22) Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe VIII časti B do vnútroštátneho práva, a na ich uplatňovanie.

(23) Keďže ciele navrhovanej činnosti, a to stanovenie obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samostatných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu problému a jeho prepojenosť s inými právnymi predpismi Spoločenstva o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu a oblasťami spoločného záujmu, ku ktorým patrí napríklad ochrana zdravia ľudí, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o ES. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa,

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

√ Predmet úpravy Õ Ciele

Cieľom tejto smernice je aproximovať právne predpisy členských štátov týkajúce sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a

ð Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach s cieľom ï prispieť k ochrane zdravia ľudí a environmentálne vhodnému Ö šetrnému Õ zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Článok 2

√ Rozsah P Õ pôsobnosťti

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, sa tTáto smernica sa uplatňuje na elektrické a elektronické zariadenia spadajúce do kategórií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 uvedených v prílohe IA ð uvedených v prílohe II ï k smernici č. 2002/96/ES (OEEZ) a na elektrické žiarovky a svietidlá v domácnostiach.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ð požiadavky ï právneych predpisyov Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, √ o bezpečnosti a zdraví,Õ ð právnych predpisov o chemických látkach – najmä nariadenia (ES) 1907/2006 – ako aj ïa osobitnéých právneych predpisyov Spoločenstva o odpadovom hospodárstve.

3. Táto smernica sa neuplatňuje na: náhradné diely určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006.

2. ð zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu základných záujmov bezpečnosti členských štátov vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného výhradne na vojenské účely; ï

3. ð zariadenia, ktoré sú navrhnuté výslovne ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a môžu plniť svoju funkciu len v prípade, ak sú súčasťou takéhoto zariadenia; ï

4. ð zariadenia, ktoré sa neplánujú uviesť na trh ako jedna funkčná alebo obchodná jednotka. ï

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „elektrické a elektronické zariadenia“, alebo ð ďalej len ï „EEZ“, znamenajú sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy alebo elektromagnetické polia, a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takýchto prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA k smernici 2002/96/ES (OEEZ) a, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd;

b) „výrobca“ znamená akúkoľvek osobu bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami diaľkovej komunikácie v súlade so smernicou 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv na diaľku[25]:

i) vyrába a predáva elektrické a elektronické zariadenia pod svojou značkou;

ii) ďalej predáva pod svojou značkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za „výrobcu“, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v pododseku i); alebo

iii) profesionálne dováža, alebo vyváža elektrické a elektronické zariadenia do členského štátu.

Ktokoľvek, kto poskytuje výlučne financovanie na základe zmluvy o financovaní sa nepovažuje za „výrobcu“, pokiaľ nevystupuje aj ako výrobca v zmysle bodov i) až iii).

ò nový

b) „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába EEZ alebo necháva EEZ navrhovať alebo vyrábať pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

c) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v rámci dodávateľského reťazca okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje EEZ na trhu;

d) „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza EEE z tretej krajiny na trh Spoločenstva;

e) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie EEZ na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Spoločenstva v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

f) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie EEE na trhu Spoločenstva;

g) „harmonizovaná norma“ je norma, ktorú v súlade s článkom 6 smernice 98/34/ES na základe žiadosti Komisie prijal jeden z európskych orgánov pre normalizáciu uvedených v prílohe I k smernici 98/34/ES;

h) „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická osoba s pobytom v Spoločenstve alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu vykonávať v jeho mene konkrétne úlohy,

i) „označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca vyhlasuje, že výrobok je v zhode s platnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcimi sa jeho umiestnenia;

j) „posúdenie zhody“ je postup, ktorým sa preukazuje, či sú splnené požiadavky tejto smernice so vzťahu k EEZ;

k) „dohľad nad trhom“ sú činnosti, ktoré vykonávajú verejné orgány a opatrenia, ktoré prijímajú v záujme zabezpečenia zhody EEZ s právnymi požiadavkami stanovenými v tejto smernici, a ktoré neohrozujú zdravie, bezpečnosť, ani iné aspekty ochrany verejného záujmu,

l) „homogénny materiál“ je materiál úplne jednoliateho zloženia, ktorý nie je možné mechanicky rozložiť na jednotlivé materiály, t. j. materiály nemožno v zásade oddeliť mechanicky, napríklad odskrutkovaním, rezaním, drvením, obrusovaním a abrazívnymi procesmi;

m) „zdravotnícke pomôcky“ sú zdravotnícke pomôcky v zmysle písmena a) článku 1 ods. 2 smernice 93/42/ES;

n) „diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro“ sú pomôcky určené na diagnostiku in vitro v zmysle písmena b) článku 1 ods. 2 smernice 98/79/ES;

o) „aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka“ je každá aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka v zmysle písmena c) článku 1 ods. 2 smernice 90/385/EHS.;

p) „priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje“ sú nástroje monitorovania a kontroly určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

Článok 4

Prevencia

1. Členské štáty zabezpečia, aby od 1. júla 2006 nové elektrické a elektronické zariadenia √ EEZ Õ ð vrátane náhradných dielov určených na ich opravu alebo opätovné použitie , ktoré sa uvádzajú ï uvedenéna trh, neobsahovali ð látky uvedené v prílohe IV. ï olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) alebo polybromované difenylétery (PBDE). Vnútroštátne právne predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce použitie týchto látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré boli prijaté v súlade s právnymi predpismi spoločenstva pred prijatím tejto smernice, sa môžu zachovať do 1. júla 2006.

ê 2002/95/ES, príloha, bod 29

ð nový

2. Na účely článku 5 ods. 1 písm. a) ð tejto smernice ï sa ð v prípade homogénnych materiálov ï pre olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) alebo polybromované difenylétery (PBDE) tolerujú maximálne prípustné hodnoty ð hmotnostnej ï koncentrácie ð uvedené v prílohe IV. ï vo výške 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a pre kadmium vo výške 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.

ò nový

3. Odsek 1 platí pre zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 1. januára 2014, pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré sa uvedú na trh od 1. januára 2016 a pre priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 1. januára 2017.

4. Odsek 1 neplatí pre náhradné diely určené na opravu alebo opätovné použitie:

a) EEZ uvedených na trh pred 1. júlom 2006,

b) zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred 1. januárom 2014,

c) diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 1. januárom 2016,

d) monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 1. januárom 2014,

e) priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 1. januárom 2017,

f) EEZ, na ktoré sa vzťahovala výnimka a ktoré boli uvedené na trh pred skončením platnosti tejto výnimky.

5. Odsek 1 neplatí pre aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Do roka 2020 Komisia preskúma vylúčenie aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok na účely ich prípadného zaradenia.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

26. Odsek 1 sa neuplatňuje na neplatí pre účely použitia uvedené v príloheách ð V a VI ï.

3. Na základe návrhu Komisie rozhodne Európsky parlament a Rada, len čo budú dostupné vedecké dôkazy a v súlade so zásadami politiky týkajúcej sa chemikálií, ako je ustanovené v Šiestom environmentálnom akčnom programe Európskeho spoločenstva o zákaze iných nebezpečných látok a ich nahradení environmentálne vhodnejšími alternatívami, ktoré zabezpečia prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany pre spotrebiteľov.

ò nový

7. V prípade, že použitie látok, a to najmä látok uvedených v prílohe III, predstavuje neakceptovateľné riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť na úrovni Spoločenstva, zoznam zakázaných látok v prílohe IV sa preskúma pomocou metodiky založenej na postupe ustanovenom v článkoch 69 až 72 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

Článok 5

Prispôsobenie √ príloh Õ vedeckému a technickému pokroku

ê 2008/35/ES článok 1 ods 1 písm. a) (prispôsobené)

ð nový

ð 1. Komisia prijme na účely prispôsobenia príloh vedeckému a technickému pokroku tieto opatrenia: ï

1.a) Prijmú sa všetky √ potrebné Õ zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné s cieľom prispôsobiť prílohuy ð II ï vedeckému a technickému pokroku, sa na tieto účely prijmú:.

a) stanovenie, ak to bude potrebné, maximálnych prípustných hodnôt koncentrácie, pokiaľ sa bude tolerovať prítomnosť látok uvedených v článku 4 ods. 1 v špecifických materiáloch a komponentoch elektrických a elektronických zariadení;

b) vyňatie ð zaradenie ï materiálov a komponentov elektrických a elektronických zariadení √ EEZ Õ z článku 4 ods. 1, ð do príloh V a VI v prípade splnenia jednej z týchto podmienok: ï

- ich odstránenie alebo nahradenie prostredníctvom zmien zmenami v konštrukcii √ dizajnu Õ alebo zmien materiálovmi a komponentovmi, ktoré nevyžadujú žiadne materiály alebo látky uvedené v článku 4 ods. 1 tomto článku, je √ z vedeckého alebo technického hľadiska Õ neuskutočniteľné,

- ð nie je zabezpečená dostupnosť a spoľahlivosť náhrad,ï

- negatívne vplyvy na životné prostredie, a zdravie, √ bezpečnosť spotrebiteľov Õ ð alebo negatívne socioekonomické vplyvy ï spôsobené nahradením prevážiť nad výhodami z nahradenia pre životné prostredie a ľudí a/alebo nad výhodami vzhľadom na bezpečnosť spotrebiteľa √ , zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov Õ ð a/alebo socioekonomickými výhodami, ï

c) preskúmanie každej výnimky v prílohe aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po pridaní položky do zoznamu, s cieľom posúdiť vypustenie materiálov a komponentov elektrických a elektronických zariadení z prílohy, ak ich odstránenie alebo nahradenie prostredníctvom zmien v konštrukcii alebo zmien materiálov a komponentov, ktoré nevyžadujú žiadne materiály alebo látky uvedené v článku 4 ods. 1, je technicky alebo vedecky uskutočniteľné za predpokladu, že záporné vplyvy na životné prostredie a zdravie spôsobené nahradením neprevážia nad výhodami z nahradenia pre životné prostredie a ľudí a/alebo nad výhodami vzhľadom na bezpečnosť spotrebiteľa.

ê 2008/35/ES článok 1 ods. 1 písm. b)

Opatrenia uvedené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.

ò nový

c) vypustenie materiálov a komponentov EEZ z príloh V a VI, ak už nie sú splnené podmienky stanovené v písmene b).

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

2. Platnosť opatrení prijatých v súlade s písmenom b) odseku 1 bude najviac štyri roky a je možné ju predĺžiť. Výbor včas rozhodne o každej prípadnej žiadosti o predĺženie platnosti, ktorá bola predložená najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti výnimky.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

32. Predtým ako sa príloha zmení a doplní √ dôjde k zmene a doplneniu Õ ð príloh ï podľa odseku 1, Komisia sa okrem iného poradí s výrobcami elektrických a elektronických zariadení, prevádzkovateľmi recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálnymi organizáciami a zamestnaneckými a spotrebiteľskými zväzmi. Pripomienky sa pošlú výboru uvedenému v článku 7 ods. 1. Komisia predloží správu o obdržaných informáciách.

ð 4. Pokiaľ sú materiály alebo komponenty na základe článku 5 ods. 1 písm. b) tejto smernice zaradené do príloh V a VI k tejto smernici, považujú sa tieto použitia za vyňaté z požiadaviek na autorizáciu ustanovených v článku 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006. ï

ò nový

Článok 6 Vykonávacie opatrenia

Komisia prijme podrobné pravidlá pre:

- žiadosti o výnimku vrátane formátu a typu informácií, ktoré sa majú poskytnúť pri podávaní takýchto žiadostí, vrátane analýzy alternatív a v prípade, že sú k dispozícii vhodné alternatívy, plány náhrady podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006,

- dodržiavanie maximálnych hodnôt koncentrácie podľa článku 4 ods. 2,

- vykonávanie článku 5 ods. 2 s prihliadnutím na potrebnú právnu istotu pre hospodárske subjekty, až kým nebude prijaté rozhodnutie Komisie o predĺžení platnosti výnimiek.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

ê 2002/95/ES

Článok 6

Preskúmanie

Pred 13. februárom 2005 preskúma Komisia opatrenia ustanovené v tejto smernici, aby v prípade potreby zohľadnila nové vedecké dôkazy.

Do tohto dátumu Komisia predloží najmä návrhy na zahrnutie zariadenií do pôsobnosti tejto smernice, ktoré patria do kategórií 8 a 9, ktoré sú uvedené v prílohe IA k smernici 2002/96/ES (OEEZ).

Komisia tiež preštuduje potrebu prispôsobiť zoznam látok uvedených článku 4 ods. 1 na základe vedeckých faktov a pri zohľadnení zásady predbežnej opatrnosti a v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrhy takýchto úprav.

Počas preskúmania sa musí venovať osobitná pozornosť vplyvu iných nebezpečných látok a materiálov používaných v elektrických a elektronických zariadeniach na životné prostredie a na zdravie ľudí. Komisia preverí možnosť nahradenia takýchto látok a materiálov a Európskemu parlamentu a Rade predloží návrhy, aby sa v prípade potreby rozšírila pôsobnosť článku 4.

ò nový

Článok 7

Povinnosti výrobcov

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto výrobky boli navrhnuté a vyrobené v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 4.

2. Výrobcovia vypracovávajú potrebnú technickú dokumentáciu a vykonávajú postup vnútornej kontroly výroby stanovený v module A prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES alebo ho dajú vykonať.

Ak sa týmto postupom preukáže, že EEZ spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú vyhlásenie o zhode ES a na výrobok umiestnia označenie CE.

3. Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode ES počas obdobia 10 rokov po uvedení EEZ na trh.

4. Výrobcovia používajú postupy na zabezpečenie zhody pri sériovej výrobe. Zmeny dizajnu alebo vlastností výrobku a zmeny harmonizovaných noriem alebo technických špecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda EEZ, sa náležite zohľadňujú.

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje výrobok, považuje za vhodné, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku vzoriek EEZ, ktoré sa nachádzajú na trhu, prešetrujú sťažnosti týkajúce sa EEZ, ktoré nie sú v zhode, a výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, a v prípade potreby vedú ich register, a o každom takomto monitorovaní priebežne informujú distribútorov.

6. Výrobcovia zabezpečujú, aby bolo na ich EEZ umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní ich identifikáciu, alebo ak to rozmer či povaha EEZ neumožňujú, aby boli požadované informácie uvedené na obale alebo v sprievodnej dokumentácii EEZ.

7. Výrobcovia buď na EEZ, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, kde možno výrobcu kontaktovať.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že EEZ, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto EEZ s danými predpismi, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých toto EEZ sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých EEZ nie je v zhode s predpismi, ako aj prijaté nápravné opatrenia.

9. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytujú výrobcovia tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EEZ, a to v jazyku, ktorý je pre tento orgán zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EEZ, ktoré uviedli na trh.

Článok 8 Splnomocnení zástupcovia

1. Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Záväzky ustanovené v článku 7 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nepredstavujú súčasť splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2. Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne vykonávanie týchto úloh:

a) uchovávať pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom vyhlásenie o zhode ES a technickú dokumentáciu počas obdobia desiatich rokov,

b) na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytovať tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EEZ,

c) spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EEZ, na ktorý sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 9

Povinnosti dovozcov

1. Dovozcovia sú povinní uvádzať na trh Spoločenstva iba výrobky, ktoré sú v zhode s predpismi.

2. Pred uvedením EEZ na trh dovozcovia zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody. Zabezpečujú, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že na EEZ je umiestnené označenie CE, že je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky ustanovené v článku 7 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že EEZ nie je v zhode s článkom 4, nesmie toto EEZ uviesť na trh skôr, ako dôjde k náprave tejto skutočnosti. Okrem toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3. Dovozcovia buď na EEZ, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu.

4. Dovozcovia zabezpečujú, aby v čase, keď nesú za EEZ zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu EEZ s požiadavkami ustanovenými v článku 4.

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje EEZ, považuje za vhodné, dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku vzoriek EEZ, ktoré sa nachádzajú na trhu, prešetrujú sťažnosti týkajúce sa EEZ, ktoré nie sú v zhode, a výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, a v prípade potreby vedú ich register, a o každom takomto monitorovaní priebežne informujú distribútorov.

6. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že EEZ, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť jeho zhodu s touto smernicou, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých toto EEZ sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých EEZ nie je v zhode s predpismi, ako aj prijaté nápravné opatrenia.

7. Dovozcovia uchovávajú pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia ES o zhode počas obdobia desiatich rokov a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytujú dovozcovia tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EEZ, a to v jazyku, ktorý je pre tento orgán zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EEZ, ktoré uviedli na trh.

Článok 10 Povinnosti distribútorov

1. Pri sprístupňovaní EEZ na trhu distribútori s náležitou starostlivosťou dodržiavajú uplatniteľné požiadavky.

2. Pred sprístupnením EEZ na trhu distribútori overujú, či je na ňom umiestnené označenie CE, či je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa EEZ má sprístupniť na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky ustanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a článku 9 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že EEZ nie je v zhode s článkom 4, nesmie toto EEZ sprístupniť na trhu skôr, ako dôjde k náprave tejto skutočnosti. Okrem toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.

3. Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za EEZ zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu EEZ s požiadavkami ustanovenými v článku 4.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že EEZ, ktoré sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia bezodkladné prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť jeho zhodu s touto smernicou, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých toto EEZ sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých EEZ nie je v zhode s predpismi, ako aj prijaté nápravné opatrenia.

5. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytujú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EEZ. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EEZ, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 11

Prípady, v ktorých povinnosti výrobcov platia aj pre dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto smernice považujú za výrobcu a vzťahujú sa na nich povinnosti výrobcu podľa článku 7 v prípade, že uvedie EEZ na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví EEZ, ktorý už bol uvedený na trh, a to takým spôsobom, ktorý môže mať vplyv na zhodu výrobku s uplatniteľnými požiadavkami.

Článok 12

Určenie hospodárskych subjektov

Na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom uvádzajú hospodárske subjekty za obdobie desiatich rokov:

a) každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal EEZ;

b) každý hospodársky subjekt, ktorému dodali EEZ.

Článok 13

Vyhlásenie o zhode ES

1. Vo vyhlásení o zhode ES sa ustanovuje, že bolo preukázané splnenie požiadaviek uvedených v článku 4.

2. Vyhlásenie o zhode ES svojou štruktúrou zodpovedá vzoru v prílohe VII, obsahuje prvky uvedené v prílohe VII a priebežne sa aktualizuje.

3. Vypracovaním vyhlásenia o zhode ES výrobca preberá zodpovednosť za zhodu EEZ.

Článok 14

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami ustanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 15

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1. Označenie CE sa na EEZ alebo jeho štítok umiestňuje viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha EEZ neumožňuje alebo nezaručuje, toto označenie sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak je podľa príslušných právnych predpisov takáto dokumentácia povinná.

2. Označenie CE sa umiestňuje pred uvedením EEZ na trh. Môže za ním nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka upozorňujúca na osobitné riziko alebo použitie.

3. Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

4. Členské štáty vychádzajú pri zabezpečení správneho uplatňovania systému, ktorým sa riadi označenie CE, z existujúcich mechanizmov, a v prípade neoprávneného používania označenia prijímajú vhodné opatrenia. V prípade porušenia predpisov členské štáty takisto ukladajú sankcie, ku ktorým môžu v prípade závažného porušenia patriť aj trestnoprávne sankcie. Tieto sankcie musia byť úmerné závažnosti priestupku a účinne odrádzať od neoprávneného používania.

Článok 16

Predpoklad zhody

Členské štáty vychádzajú z toho, že elektrické a elektronické zariadenia, na ktorých je umiestnené označenie CE, sú zhodné s touto smernicou.

V prípade elektrických a elektronických zariadení, na ktorých boli vykonané testy a merania v súlade s harmonizovanými normami, pričom odkazy na tieto normy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie , sa vychádza z toho, že sú v zhode so všetkými príslušnými požiadavkami tejto smernice, na ktoré sa takéto normy vzťahujú.

ò nový

Článok 17

Dohľad nad trhom a kontrola EEZ pri vstupe na trh Spoločenstva

Členské štáty vykonávajú dohľad nad trhom v súlade s článkami 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

ê 2008/35/ES článok 1 ods. 2 (prispôsobené)

Článok 18 7

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 18 smernice Rady a Európskeho parlamentu √ 2006/12/ES z 5. apríla 2006 Õ 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadeoch[26].

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

Článok 198

Tresty √ Sankcie Õ

Členské štáty stanovia tresty, ktoré sa budú uplatňovať pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou. Stanovené tresty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

√ Členské štáty ustanovujú pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr k dátumu stanovenému v článku 12 a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení týchto ustanovení. Õ

Článok 209

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 13. augusta 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

⎢ .

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [18 mesiacov po uverejnení tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie ] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od […].

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie všetkých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú √ hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú Õ v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

⎢ .

Článok 21

Zrušenie

Smernica 2002/95/ES, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe VIII časti A, sa zrušuje s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni uvedenom v prvom pododseku článku 20 ods. 1 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe VIII časti B do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

ð nový

Článok 2210

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť √ dvadsiatym Õ dňom jej uverejnenia √ po jej uverejnení Õ v Úradnom vestníku Európskej únie .

Článok 23 11

Adresáti

Táto smernica je adresovaná √ určená Õ členským štátom.

ò nový

PRÍLOHA I

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. IT a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika

5. Osvetľovacie zariadenia

6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí).

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

8. Zdravotnícke pomôcky

9. Monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov

10. Predajné automaty

PRÍLOHA II

Záväzný zoznam výrobkov, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe I:

1. Veľké domáce spotrebiče, okrem iného aj:

Práčky

Sušičky bielizne

Umývačky riadu

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín, ako napríklad:

Veľké chladiarenské spotrebiče, chladničky, mrazničky

Veľké domáce spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín , ako napríklad:

Variče, elektrické sporáky, elektrické varné dosky,

Mikrovlnné rúry

Veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie, ako napríklad:

Elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory,

Zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu, ako napríklad:

Elektrické ventilátory

Klimatizačné zariadenia

2. Malé domáce spotrebiče, okrem iného aj:

Spotrebiče na čistenie, ako napríklad vysávače, čističe kobercov

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo

Hriankovače

Fritézy

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

Elektrické nože

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

Váhy

3. IT a telekomunikačné zariadenia, okrem iného aj:

Výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií, ako napríklad: centralizované spracovanie údajov [servery, minipočítače, tlačiarne) a osobné počítače (osobné počítače (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice), notebooky, elektronické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky]

Výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií, ako napríklad užívateľské terminály a systémy, fax, telex, telefóny, telefónne automaty, bezdrôtové telefóny, mobilné telefóny, záznamníky

4. Spotrebná elektronika, okrem iného aj výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií, ako napríklad rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje (okrem píšťalových organov v kostoloch)

5. Osvetľovacie telesá, okrem iného aj:

svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla, ako napríklad svietidlá pre žiarivky, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, nízkotlakové sodíkové výbojky

6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí), okrem iného aj:

Vŕtačky

Pílky

Šijacie stroje

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, okrem iného aj:

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

Konzoly na videohry

Videohry

Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

Športové zariadenia s elektrickými alebo elektronickými súčiastkami

Hracie automaty

8. Zdravotnícke pomôcky

– elektrické zariadenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 93/42/EHS

– elektrické zariadenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 98/79/ES

9. Monitorovacie a kontrolné prístroje, okrem iného aj:

Dymový hlásič

Tepelné regulátory

Termostaty

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

Priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje

10. Predajné automaty, okrem iného aj všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov , ako napríklad predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí

PRÍLOHA III Látky uvedené v článku 4 ods. 7

1. Hexabrómcyklododekán (HBCDD)

2. Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

3. Benzyl-butyl-ftalát (BBP)

4. Dibutylftalát (DBP)

PRÍLOHA IV Zakázané látky uvedené v článku 4 ods. 7 a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch

Olovo (0,1 %)

Ortuť(0,1 %)

Kadmium (0,01%)

Šesťmocný chróm (0,1 %)

Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

ê 2005/717/ES jediný článok a príloha bod 1 (prispôsobené)

PRÍLOHA VII

Použitiea √ vyňaté zo zákazu v článku 4 ods. 1 Õ olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybromovaných bifenylov (PBB) alebo polybromovaných difenyléterov (PBDE), ktoré sú vyňaté z požiadaviek článku 4 ods. 1

ê 2002/95/ES

1. Ortuť v kompaktných žiarivkách s obsahom najviac 5 mg na lampu.

2. Ortuť v lineárnych žiarivkách na všeobecné ciele použitia s obsahom najviac:

— halofosfát | 10 mg |

— trifosfát s bežnou životnosťou | 5 mg |

— trifosfát s dlhou životnosťou | 8 mg |

3. Ortuť v lineárnych žiarivkách na špeciálne ciele použitia.

4. Ortuť v iných lampách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.

5. Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a fluorescenčných trubiciach.

6. Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0,35 % olova na hmotnosť, hliník s obsahom do 0,4 % olova na hmotnosť a ako zliatina medi s obsahom do 4 % olova na hmotnosť.

ê 2005/747/ES článok 1 a príloha bod 1

- 7. -Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova najmenej 85 % na hmotnosť),

- −-olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie,

- -olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).

ê 2005/747/ES článok 1 a príloha bod 2

8. Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa smernice 91/338/EHS[27], ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS[28] vzťahujúca sa na obmedzenia uvádzania na trh a používanie niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

ê 2002/95/ES

9. Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.

ê 2005/717/ES jediný článok a príloha bod 2, rozsudok ESD (v spojených veciach C-14/06 a C-295/06) (prispôsobené)

9a Deka-BDE na polymerické použitia.

ê 2005/717/ES jediný článok a príloha bod 3

109b. Olovo v olovnato-bronzových ložiskách a objímkach žiaroviek.

ê 2002/95/ES (prispôsobené)

10. V rámci postupu uvedeného v článku 7 ods. 2 vyhodnotí Komisia použitie:

- Deka-BDE,

- ortuti v lineárnych žiarivkách na špeciálne účely,

- olova v spájkach pre servery, pamäť a systémy ukladania dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry pre spínanie, signalizáciu, prenos ako aj sieťové zariadenia pre telekomunikácie (s cieľom stanoviť konkrétne časové obmedzenie pre túto výnimku), a

- žiaroviek,

ako prioritnú záležitosť, aby sa čo najrýchlejšie zistilo, či sa majú podľa toho tieto body zmeniť a doplniť.

ê 2005/747/ES článok 1 a príloha bod 3

11. Olovo používané v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov.

12. Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.

13. Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.

14. Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a sadou mikroprocesorov s obsahom olova viac ako 80 % a menej ako 85 % na hmotnosť.

15. Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip.

ê 2006/310/ES článok 1 a príloha

16. Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.

17. Halid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.

18. Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 % hmotnosti) vo výbojkách, ak sa používajú ako opaľovacie lampy, ktoré obsahujú fosfory ako napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ako aj ako špeciálne lampy na reprografiu diazo tlačou, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú fosfory ako napríklad SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19. Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných energeticky úsporných lampách.

20. Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných lámp používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).

ê 2006/691/ES článok 1 a príloha

21. Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.

22. Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet – RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami.

23. Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iných ako konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm s olovenými rámami NiFe a olovom v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iných ako konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm s medeno-olovenými rámami.

24. Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH – plated through hole).

25. Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a fritovom článku (frit ring) , ako aj tlačových pastách (print pastes).

26. Oxid olova v sklenom obale lámp s ultrafialovým žiarením typu BLB (Black Light Blue).

27. Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch (určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125 dB SPL a viac).

ê 2006/692/ES článok 1 (prispôsobené)

28. Šesťmocný chróm v protikoróznych ochranných vrstvách nenatretých kovových fólií a upínacích materiálov, používaný na ochranu proti korózii a na tienenie proti elektromagnetickému rušeniu v zariadení patriacom do kategórie tri uvedenej v smernici 2002/96/ES (zariadenie informačných technológií a telekomunikačné zariadenie). Výnimka povolená do 1. júla 2007.

ê 2006/690/ES článok 1

29. Olovo viazané v krištáľovom skle v zmysle definície v prílohe I (kategórie 1, 2, 3 a 4) k smernici Rady 69/493/EHS[29].

ê 2005/618/ES článok 1 (prispôsobené)

Na účely článku 5 ods. 1 písm. a) sa pre olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) alebo polybromované difenylétery (PBDE) tolerujú maximálne prípustné hodnoty koncentrácie vo výške 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a pre kadmium vo výške 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.

ê 2008/385/ES článok 1 a príloha

30. Zliatiny kadmia ako elektrické/mechanické spájkované spoje elektrických vodičov nachádzajúcich sa priamo na rezonančnej cievke v prevodníkoch, ktoré sa používajú vo vysokovýkonných reproduktoroch s úrovňami tlaku zvuku 100 dB (A) a viac.

31. Olovo v spájkovacích materiáloch v plochých žiarivkách neobsahujúcich ortuť (ktoré sa používajú napr. v displejoch z tekutých kryštálov, dizajnovom alebo priemyselnom osvetlení).

32. Oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe sklenených zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice.

ò nový

PRÍLOHA VI

Použitia vyňaté zo zákazu v článku 4 ods. 1, pokiaľ ide o kategórie 8 a 9

Zariadenia, ktoré používajú alebo detekujú ionizujúce žiarenie

1 Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch ionizačného žiarenia

2 Olovené ložiská v röntgenových trubiciach

3 Olovo v zariadeniach na zosilňovanie elektromagnetického žiarenia: mikrokanálové platničky a kapilárne platničky

4 Olovo v sklenenej frite röntgenových trubíc a optických zosilňovačoch a olovo v spojive sklenenej frity pre skladanie plynových laserov a vákuové trubice, ktoré premieňajú elektromagnetické žiarenie na elektróny

5 Olovo používané na tienenie ionizujúceho žiarenia

6 Olovo v objektoch na testovanie röntgenového žiarenia

7 Kryštály stearátu olova na difrakciu röntgenových lúčov

8 Zdroj rádioaktívnych izotopov kadmia pre prenosné röntgenové fluorescenčné spektrometre

Senzory, detektory a elektródy (spolu s položkou 1)

1a Olovo a kadmium v iónových selektívnych elektródach vrátane skla pH elektród

1b Olovené anódy v elektrochemických kyslíkových senzoroch

1c Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch infračerveného žiarenia

1d Ortuť v referenčných elektródach: chlorid ortuťný s nízkym obsahom chloridu, síran ortuťnatý a oxid ortuťnatý

Iné

9 Kadmium v hélium-kadmiových laseroch

10 Olovo a kadmium v lampách určených na atómovú adsorpčnú spektroskopiu

11 Olovo v zliatinách ako supravodič a tepelný vodič pri magnetickej rezonancii (MRI)

12 Olovo a kadmium v kovovom spojive supravodivých materiálov určených na magnetickú rezonanciu (MRI) a detektorov supravodivých kvantových interferometrov (SQUID)

13 Olovo v protizávažiach

14 Olovo v monokryštálových piezoelektrických materiáloch pre ultrazvukové transduktory

15 Olovo v spájkach na spájanie s ultrazvukovými transduktormi

16 Ortuť vo vysoko presných mostíkoch na meranie kapacity a straty a vo vysokofrekvenčných spínačoch RF a relé v monitorovacích a kontrolných prístrojoch, pričom množstvo ortuti neprekračuje 20 mg na spínač alebo relé

17 Olovo v spájkách v prenosných pohotovostných defibrilátoroch

18 Olovo v spájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulov na detekciu v rozsahu 8 – 14 µm

19 Olovo v obrazovkách LCoS (liquid crystal on silicon)

20 Kadmium v röntgenových meracích filtroch

PRÍLOHA VII

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

1. Č. ... (osobitné identifikačné číslo EEZ):

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu (alebo subjektu vykonávajúceho inštaláciu):

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia EEZ umožňujúca sledovanie pôvodu. V prípade potreby môže obsahovať aj fotografiu):

5. Vyššie opísaný predmet vyhlásenie je v zhode so smernicou... o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

6. V prípade potreby uveďte odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda:

7. V prípade potreby notifikovaný orgán ... (názov, číslo)… vykonal … (opis zásahu)… a vydal osvedčenie: …

8. Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene: …………………………………

(miesto a dátum vydania)

(meno, funkcia) (podpis)

PRÍLOHA VIII

Časť A

Zrušená smernica, v znení neskorších zmien a doplnení

(podľa článku 12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES | (Ú. v. EÚ L 37, 13. 2. 2003, s. 19) |

Rozhodnutie Komisie 2005/618/ES | (Ú. v. EÚ L 214, 19. 8. 2005, s. 65) |

Rozhodnutie Komisie 2005/717/ES | Ú. v. EÚ L 271, 15. 10. 2005, s. 219 |

Rozhodnutie Komisie 2005/747/ES | (Ú. v. EÚ L 280, 25. 10. 2005, s. 18) |

Rozhodnutie Komisie 2006/310/ES | (Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006, s. 38) |

Rozhodnutie Komisie 2006/690/ES | (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006, s. 47) |

Rozhodnutie Komisie 2006/691/ES | (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006, s. 48) |

Rozhodnutie Komisie 2006/692/ES | (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006, s. 50) |

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES | (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008, s. 67) |

Rozhodnutie Komisie 2008/385/ES | (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2008, s. 9) |

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 13)

Smernica | Konečná lehota na transpozíciu |

2002/95/ES | 12. august 2004 |

2008/35/ES | - |

PRÍLOHA IX

Tabuľka zhody

Smernica 2002/95/ES | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 ods. 1 | Článok 2 ods. 1 |

Článok 2 ods. 2 | Článok 2 ods. 2 |

Článok 2 ods. 3 | Ćlánok 2 ods. 3, úvodný text |

- | Článok 2 ods. 3 písm. a) a b) |

Článok 3 písm. a) | Článok 3 písm. a) |

Článok 3 písm. b) | - |

- | Článok 3 písm. b) až o) |

Článok 4 ods. 1 | Článok 4 ods. 1 |

- | Článok 4 ods. 3 až 6 |

Článok 4 ods. 2 | Článok 4 ods. 7 |

Článok 4 ods. 3 | - |

- | Článok 4 ods. 8 |

- | Článok 5 ods. 1, úvodný text |

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek, úvodný text | Článok 5 ods. 1 písm. a) |

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek písm. a) | - |

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek písm. b) | Článok 5 ods. 1 písm. b), úvodný text a prvá a tretia zarážka |

- | Článok 5 ods. 1 písm. b), druhá zarážka |

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek písm. c) | - |

Článok 5 ods. 1 druhý pododsek | - |

Článok 5 ods. 2 | Článok 5 ods. 2 |

- | Článok 5 ods. 3 |

Článok 6 | - |

- | Články 6 až 17 |

Článok 7 | Článok 18 |

Článok 8 | Článok 19 |

Článok 9 | Článok 20 |

- | Článok 21 |

Článok 10 | Článok 22 |

Článok 11 | Článok 23 |

- | Prílohy I až IV |

Príloha, body 1 až 28 | Príloha V, body 1 až 28 |

Príloha, bod 29 prvý pododsek | Príloha V, bod 29 prvý pododsek |

Príloha, bod 29 druhý pododsek | Článok 4 ods. 2 |

Príloha, body 30 až 32 | Príloha, body 30 až 32 |

- | Prílohy VI až IX |

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ PRE NÁVRHY, KTORÉ MAJÚ ROZPOČTOVÝ VPLYV LEN NA STRANU PRÍJMOV

1. NÁZOV NÁVRHU:

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorou sa zrušuje smernica 2002/95/ES

2. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY:

Kapitola a článok:

Suma zahrnutá do rozpočtu na príslušný rok:

3. FINANČNÝ VPLYV

(x Návrh nemá finančný vplyv

( Návrh nemá finančný vplyv na výdavky, ale má finančný vplyv na príjmy, a to s týmto účinkom:

(v mil. EUR zaokrúhlené na 1 desatinné miesto)

Rozpočtová položka | Príjmy[30] | 12-mesačné obdobie, začínajúce od dd/mm/rrrr | [Rok n] |

Článok … | Vplyv na vlastné zdroje |

Článok … | Vplyv na vlastné zdroje |

Stav po akcii |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Článok … |

Článok … |

4. OPATRENIA PROTI PODVODOM

5. POZNÁMKY

[1] Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 51, 13.8.2008, s. 182) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 51, 13.8.2008, s. 30).

[2] Ú. v. EÚ L 396, 30.12. 2006, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

[4] Záverečná správa je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Záverečná správa je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] Ú. v. EÚ L 271/48 z 15.10.2005.

[7] Spojené veci C-14/06 a 295/06. Súdny dvor rozhodol, že rozhodnutie nespĺňa kritériá udeľovania výnimiek (článok 5). Po prvé, rozhodnutie nebolo založené na „technickom a vedeckom pokroku“, keďže návrh záverov posúdenia rizika použitý na odôvodnenie výnimky bol z roku 2002 a odvtedy závery neboli zmenené. Po druhé, Komisia neposúdila, či sú alebo nie sú dostupné náhrady a aké sú vplyvy náhrad v porovnaní s Deka-BDE. Po tretie, výnimka mala príliš široký rozsah.

[8] Ú. v. EÚ C 131/7 z 29.5.2008.

[9] Ú. v. EÚ L 99/3 zo 7.4.2006

[10] Pozri pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), strana 99.

[11] Ú. v. EÚ C √ , , s. Õ 365 E, 19.12.2000, s. 195 a Ú. v. ES C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[12] Ú. v. EÚ C √ , , s Õ . 116, 20.4. 2001, s. 38.

[13] Ú. v. EÚ C √ , , s ; Õ 148, 18.5.2001, s. 1.

[14] Ú. v. EÚ C √ , , p Õ Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. mája 2001 (Ú. v. ES C 34 E, 7.2.2002, s. 109), spoločná pozícia Rady zo 4. decembra 2001 (Ú. v. ES C 90 E, 16.4.2002, s. 12) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2002 a rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2002.

[15] Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

[16] Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

[17] Pozri stranu 24 tohto úradného vestníka.

[18] Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29 – 58.

[19] 7 OÚ. v. EÚ L √ 266, 26.9.2006, s.1. Õ 78, 26.3.1991, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/101/ES (Ú. v. ES L 1, 5.1.1999, s. 1).

[20] Ú. v. EÚ L 229, 30.4.2004, s.5. Nariadením sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS.

[21] Ú. v. EÚ L 396, 30.12. 2006, s. 1 – 849.

[22] Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128.

[23] Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47.

[24] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[25] Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/65/ES (L 271, 9.10.2002, s. 16).

[26] Ú. v. EÚ L √ 114, 27.4.2006, s. 9 Õ.194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

[27] Ú. v. ES L 186, 12.7.1991, s. 59.

[28] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

[29] Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

[30] Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (poľnohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru, clá), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odpočítaní 25 % nákladov na výber.

Top