Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE1197

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie: Oznámenie o európskej prístavnej politike KOM(2007) 616 v konečnom znení

OJ C 27, 3.2.2009, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 27/45


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Oznámenie o európskej prístavnej politike“

KOM(2007) 616 v konečnom znení

(2009/C 27/11)

Európska komisia sa 18. októbra 2007 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Oznámenie Komisie: Oznámenie o európskej prístavnej politike“.

Odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 8. mája 2008. Spravodajcom bol pán Simons.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 446. plenárnom zasadnutí 9. a 10. júla 2008 (schôdza z 9. júla) prijal 122 hlasmi za, pričom 5 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery

1.1

EHSV víta nové oznámenie Európskej komisie o prístavnej politike, ktoré navrhuje najmä opatrenia nezáväznej povahy. EHSV okrem toho podporuje celkové zameranie na vytváranie stabilného investičného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj prístavov a dobré sociálne prostredie v prístavoch, ako aj na dôslednú aplikáciu ustanovení zmluvy.

1.2

Európske prístavné odvetvie sa z hľadiska počtu prístavov a rozsahu prístavných funkcií a služieb stáva rozmanitejším. EHSV navrhuje, aby európska prístavná politika podporila tento proces tým, že umožní všetkým európskym prístavom plne využívať ich potenciál trvalo udržateľným spôsobom.

1.3

Výbor víta iniciatívu Komisie vytvoriť sieť orientovanú na nákladnú železničnú dopravu a vyzýva členské štáty, aby sa bez ukrátenia osobnej železničnej dopravy zamerali na uskutočňovanie rozsiahlych cezhraničných projektov v oblasti napojenia prístavov na železničnú infraštruktúru.

1.4

EHSV víta iniciatívu Komisie vydať usmernenia na odstránenie nejednoznačností v uplatňovaní legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia vo vzťahu k rozvoju prístavov, a zároveň odporúča, aby boli uvedené usmernenia vydané pred koncom roka 2008.

1.5

Európska komisia by mala posilniť opatrenia na zjednodušenie administratívy v prístavoch. Výbor preto víta úmysel Komisie vytvoriť v roku 2008 Európsky námorný dopravný priestor bez bariér. Komisia, a predovšetkým členské štáty by mali urobiť pokrok v modernizácii ciel a pripísať tejto problematike väčší politický význam.

1.6

EHSV súhlasí s Komisiou, že vypracovanie usmernení o štátnej pomoci a transparentnosti účtov môžu prispieť k rovnosti príležitostí medzi jednotlivými prístavmi. Usmernenia uvedené v oznámení, ktoré sa týkajú využívania koncesií, technicko-námorných služieb a rezervných zdrojov pracovníkov, považuje celkovo za jasné a užitočné. Komisia by mala podniknúť ďalšie kroky na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prístavmi v EÚ a prístavmi v krajinách susediacich s EÚ.

1.7

EHSV víta zámer Komisie podporovať a zlepšovať spoluprácu medzi mestami a ich prístavmi. Osobitne vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie spoľahlivej štúdie o sociálno-ekonomickom vplyve prístavov.

1.8

Výbor víta rozhodnutie Komisie povzbudzovať európskych sociálnych partnerov, aby vytvorili európsky odvetvový výbor pre sociálny dialóg v prístavoch.

2.   Úvod

2.1

EHSV sa v ostatných desiatich rokoch aktívne zapájal do diskusie o spoločnej európskej prístavnej politike. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú námorné prístavy zohrávajú v sociálno-ekonomickom rozvoji, prosperite a súdržnosti Európskej únie je takáto spoločná politika prínosom.

2.2

EHSV prijal stanovisko k zelenej knihe o námorných prístavoch a námornej infraštruktúre [KOM(1997) 678] (1), ako aj ku dvom legislatívnym návrhom Európskej komisie o otvorení trhu s prístavnými službami v európskych prístavoch (2). Výbor okrem toho 26. apríla 2007 prijal stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Spoločná prístavná politika EÚ (3). Keďže diskusiu o prístavných službách charakterizovala konfrontačná atmosféra, predložené stanovisko sa zameriava na tie aspekty európskej politiky námorných prístavov, v ktorých sa zainteresovaným účastníkom podarilo dosiahnuť dohodu.

3.   Oznámenie Európskej komisie o európskej prístavnej politike

3.1

Európska komisia vydala 18. októbra 2007 oznámenie o európskej prístavne politike. Oznámenie je výsledkom dlhoročného procesu konzultácií zainteresovaných strán, ktorého súčasťou boli dve konferencie a šesť tematických seminárov. Oznámenie patrí do celkovej stratégie námornej politiky Európskej komisie a je zložkou jej nového programu v oblasti nákladnej dopravy.

3.2

Cieľom novej európskej prístavnej politiky je podporovať výkonný systém prístavov EÚ schopný vyrovnať sa s budúcimi dopravnými potrebami EÚ. Podľa názoru Komisie medzi takéto výzvy patrí dopyt po medzinárodnej doprave, technologické zmeny, emisie a klimatické zmeny, dialóg medzi prístavmi, mestami a zainteresovanými stranami, a napokon aj súlad s požiadavkou transparentnosti, hospodárskou súťažou a so súborom predpisov Spoločenstva vo všeobecnosti.

3.3

Politické návrhy uvedené v oznámení sú tvorené zmesou interpretácií ustanovení Zmluvy a akčného plánu s dodatočnými opatreniami, ktoré sú väčšinou nezáväznej povahy.

3.4

Konkrétne ide o:

výkonnosť prístavov a prepojenia s vnútrozemím,

zvyšovanie kapacity a rešpektovanie životného prostredia,

modernizáciu,

rovnosť príležitostí – jednoznačnosť pre investorov, prevádzkovateľov a používateľov,

štruktúrovaný dialóg medzi prístavmi a mestami,

prácu v prístavoch.

4.   Všeobecné pripomienky

4.1

EHSV víta oznámenie Komisie a uznáva strategický význam námorných prístavov v európskom domácom a zahraničnom obchode, ako aj ich prínos k ekonomickému rozvoju a zamestnanosti.

4.2

Výbor osobitne víta skutočnosť, že Komisia nenavrhuje intervenčné opatrenia, ale že sa v rámci pravidiel stanovených Zmluvou o založení EÚ zameriava na vytvorenie stabilného investičného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja prístavov a dobrého sociálneho prostredia v prístavoch.

4.3

EHSV s potešením prijíma skutočnosť, že Komisia využíva nezáväzné právne predpisy ako alternatívu tak k legislatíve, ako aj k prístupu ad hoc.

4.4

EHSV má napriek tomu niekoľko konkrétnych pripomienok a odporúčaní k rôznym častiam oznámenia Komisie.

5.   Konkrétne pripomienky

5.1   Hospodársky kontext a výzvy pre európsky systém prístavov

5.1.1

EHSV berie na vedomie záver Komisie, že pohyb kontajnerových nákladov sa v súčasnosti sústreďuje v niekoľkých prístavoch na severozápade Európy Je však treba povedať, že trendom je skôr rastúca účasť vyššieho počtu prístavov na európskom kontajnerovom trhu ako preprava len cez niekoľko prístavov. V roku 2006 boli najrýchlejšie rastúce kontajnerové prístavy väčšinou malé a stredné prístavy v rôznych prístavných pásmach Európy. Narastá teda konkurencia medzi jednotlivými prístavnými pásmami, ktoré sú od seba značne vzdialené (4). Európska prístavná politika môže tento proces podporiť tým, že umožní všetkým európsky prístavom plne využívať ich potenciál trvalo udržateľným spôsobom.

5.1.2

K zoznamu výziev, ktoré pomenovala Komisia, EHSV pridáva aj globalizáciu a konsolidáciu, ktoré charakterizujú európsky prístavný a námorný sektor. Tento jav je obzvlášť zrejmý na kontajnerovom trhu, ale vyskytuje sa aj na iných trhoch, ako sú trhy ro-ro, či trhy s bežným alebo hromadným nákladom. Európske námorné prístavy obchodujú s medzinárodnými skupinami lodnej prepravy. Vznikli veľké skupiny prevádzkovateľov terminálov, ktorí v súčasnosti poskytujú služby vo viacerých európskych prístavoch. Výzvou pre prístavnú správu je zabezpečiť, aby si títo celosvetoví prevádzkovatelia plnili svoje povinnosti a prispievali k dosiahnutiu rozvojových cieľov prístavu v súlade s príslušnými európskymi politikami.

5.2   Výkonnosť prístavov a prepojenia s vnútrozemím

5.2.1

EHSV je zajedno s Komisiou, že prvým opatrením na riešenie rastúceho dopytu po prístavoch a prístavných kapacitách by mala byť optimalizácia využívania existujúcich prístavných zariadení a prístupových ciest. Výbor ďalej súhlasí s tým, aby sa uskutočnila rozsiahla spoločenská analýza vynaložených nákladov v pomere k prínosu skôr, ako sa začne uvažovať o rozvoji infraštruktúry. Uvedené opatrenia by mali zohľadniť hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty, ktoré sú piliermi lisabonského programu EÚ.

5.2.2

Ako bolo povedané, trhový mechanizmus už udáva smer k väčšej rôznorodosti medzi európskymi prístavmi. Je treba rozvíjať postup zdola nahor, v rámci ktorého určuje návrhy projektov riadiaci orgán prístavu, prípadne v spojení s regionálnymi a štátnymi orgánmi. To však nemení nič na skutočnosti, že EÚ by mala naďalej formulovať ciele a poskytovať usmernenia.

5.2.3

Komisia však môže prostredníctvom strednodobého preskúmania transeurópskych dopravných sietí, ktoré bude vykonané v roku 2010, pomôcť vyriešiť problematické miesta súvisiace so spojeniami medzi prístavmi a vnútrozemím. Preskúmanie by však malo vychádzať z objektívnych kritérií.

5.2.4

EHSV okrem toho opakuje svoju žiadosť, aby sa Komisia prostredníctvom nástrojov dopravnej politiky intenzívnejšie snažila vyriešiť ostávajúce problematické miesta vo vnútrozemí, hlavne v súvislosti s vnútrozemskou lodnou dopravou a železničnou nákladnou dopravou. Najmä železničná doprava je naďalej vážnou prekážkou dosiahnutia optimálnej výkonnosti prístavov a ich začlenenia do logistických reťazcov. Z tohto hľadiska EHSV víta iniciatívu Komisie vytvoriť sieť orientovanú na nákladnú železničnú dopravu a vyzýva členské štáty, aby sa bez ukrátenia osobnej železničnej dopravy zamerali na uskutočňovanie rozsiahlych cezhraničných projektov v oblasti napojenia prístavov na železničnú infraštruktúru.

5.3   Zvyšovanie kapacity a rešpektovanie životného prostredia

5.3.1

EHSV s potešením prijíma iniciatívu Komisie vydať usmernenia o uplatňovaní environmentálnych právnych predpisov Spoločenstva na rozvoj prístavov. Bude to významný krok vpred pri riešení niektorých nejednoznačností, ktoré spôsobila legislatíva EÚ, napríklad smernice o vtákoch a biotopoch a tiež rámcová smernica o vode. Vzhľadom na naliehavosť problematiky EHSV odporúča, aby boli uvedené usmernenia vydané pred koncom roka 2008.

5.3.2

Výbor okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie dodatočných opatrení na posilnenie právneho postavenia projektov na rozvoj prístavov a opatrení na zjednodušenie platnej legislatívy tak, ako je to podrobnejšie opísané v stanovisku EHSV z vlastnej iniciatívy (5).

5.3.3

Je nepochybné, že s kontaminovaným sedimentom by sa malo náležite zaobchádzať. EHSV preto odporúča, aby návrhy právnych predpisov, ktoré ovplyvnia správu vôd a sedimentov, ako napr. smernica o odpadoch a s ňou súvisiaca rámcová smernica o vode (6), stanovili, že nekontaminovaný sediment sa nepovažuje za odpad a nemá sa s ním zaobchádzať ako s kontaminovaným sedimentom, pretože pri odstraňovaní nekontaminovaného sedimentu zo dna vodného telesa sa do vody nevnášajú ani dodatočne nepridávajú žiadne znečisťujúce látky.

5.3.4

Výbor súhlasí s návrhom Komisie, ktorý sa týka zaistenia prístavných zberných zariadení na odpad z lodí a zníženia emisií do ovzdušia. EHSV odporúča, aby používanie prístavných poplatkov ako ekonomických stimulov bolo ponechané v právomoci riadiacich orgánov jednotlivých prístavov, pretože podobné opatrenia vplývajú na finančnú štruktúru prístavov, ktorá sa v rámci Európy značne líši.

5.4   Modernizácia

5.4.1

EHSV víta zámer predložiť legislatívny návrh na vytvorenie Európskeho námorného dopravného priestoru bez bariér v roku 2008 a odkazuje na konkrétne pripomienky, ktoré k tejto problematike vyjadril v niekoľkých predchádzajúcich stanoviskách (7).

5.4.2

Výbor okrem toho pripomína svoje odporúčanie, aby EÚ pokračovala v modernizácii ciel, zabezpečila dôslednú koordináciu a harmonizáciu svojich politík v oblasti ciel, námornej bezpečnosti, zabezpečenia, verejného zdravia a kvality životného prostredia a zbytočne neprenášala povinnosti vlád na prístavy.

5.4.3

EHSV podporuje vytváranie jediných odbavovacích priehradiek a uplatňovanie iniciatív v oblasti elektronického námorníctva, elektronickej colnej správy a elektronickej nákladnej dopravy. Výbor zároveň zastáva názor, že riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách by mali byť nákladovo účinné, a to aj pre malé a stredné prístavy.

5.4.4

Napokon v oblasti zvyšovania účinnosti výbor podporuje návrh Komisie vytvoriť do konca roka 2009 súbor európskych generických ukazovateľov, ktoré by zohľadňovali komerčne citlivé informácie. Tieto ukazovatele, založené na existujúcich ukazovateľoch z odvetví leteckej, pobrežnej a kombinovanej dopravy, by mali byť vytvorené s ohľadom na prvky relevantné pre prístavy, ako je výkonnosť prístavných zariadení, spolupráca medzi prístavmi a spájanie činností vo vnútrozemí.

5.5   Rovnosť príležitostí – jednoznačnosť pre investorov, prevádzkovateľov a používateľov

5.5.1

EHSV schvaľuje názor Komisie na úlohu prístavných orgánov a rôznorodosť systémov riadenia prístavov v Európe. Osobitne súhlasí s konštatovaním, že prístavné orgány plnia dôležité úlohy lepšie, ak sú dostatočne nezávislé, a predovšetkým plne finančne nezávislé.

5.5.2

Výbor rovnako víta vyhlásenie Komisie, že v roku 2008 príjme usmernenia v oblasti štátnej pomoci. V tejto súvislosti EHSV pripomína základné zásady verejného financovania prístavov, ktoré rozpracoval vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy z 26. apríla 2007.

5.5.3

Výbor tiež s potešením prijíma skutočnosť, že Komisia prijala odporúčania výboru na rozšírenie ustanovení o transparentnosti v smernici 2006/111/ES na všetky komerčné prístavy bez ohľadu na ich ročný obrat.

5.5.4

Vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy výbor odporučil usmernenie v oblasti využívania výberových postupov, ako sú výberové konania alebo iné vhodné nástroje, podmienok udeľovania koncesií a uzatvárania zmlúv o prenájme pozemkov. Výbor tiež odporučil usmernenie týkajúce sa právneho postavenia tých prístavných služieb, ktoré sú súčasťou verejnoprospešných služieb, napríklad udržiavanie celkovej bezpečnosti v prístavoch.

5.5.5

Komisia splnila túto požiadavku, keď vo svojom oznámení o prístavnej politike poskytla usmernenia týkajúce sa udeľovania povolení a využívania technicko-námorných služieb. EHSV považuje spôsob, akým Komisia interpretuje ustanovenia zmluvy a judikatúru za užitočný a jasný. Zdôrazňuje však, že spoločnou črtou technicko-námorných služieb je skutočnosť, že súvisia s bezpečnosťou lodnej dopravy, čo by malo opodstatniť ich zaradenie medzi služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

5.5.6

Rozumná politika udeľovania koncesií by mala zabezpečiť konkurenciu v rámci prístavu, ako aj optimálnu výkonnosť a zapojenie prevádzkovateľov terminálov. EHSV odporúča, aby Komisia pravidelne preskúmala usmernenia vydané pre oblasť koncesií, čím by sa zaručilo, že budú účinne napomáhať dosiahnutiu spomenutých cieľov a budú obsahovať dostatočný počet spoločných prvkov, ktoré zaručia rovnosť príležitostí jednotlivých prístavných orgánov. Rovnosť príležitostí má osobitný význam vzhľadom na prebiehajúci proces konsolidácie na trhu manipulácie s nákladom, ako je opísaný v tomto dokumente.

5.5.7

EHSV víta návrh Komisie rozšíriť osvedčené postupy v oblasti transparentnosti prístavných poplatkov. Výbor je presvedčený, že prístavné poplatky by mali byť určované na miestnej úrovni, aby optimálne spĺňali požiadavky užívateľov prístavu a vyhovovali jeho všeobecnému záujmu.

5.5.8

EHSV s potešením vníma skutočnosť, že Komisia prijala odporúčania výboru a zaoberá sa prípadmi nekalej konkurencie prístavov v krajinách susediacich s EÚ. Komisia by mala v rámci svojej politiky rozširovania a vonkajších vzťahov zintenzívniť opatrenia na riešenie politicky motivovaných narušení hospodárskej súťaže, ako je napríklad turecké embargo na lode pod cyperskou vlajkou a lodí pochádzajúcich z cyperských prístavov, turecko-grécke problémy v Egejskom mori, ako aj problémy na hraničných prechodoch medzi Ruskom a pobaltskými štátmi.

5.6   Otvorenie štruktúrovaného dialógu medzi prístavmi a mestami

5.6.1

EHSV víta zámer Komisie podporovať a zlepšovať spoluprácu medzi mestami a ich prístavmi. Začlenenie prístavov do miest a mestského života spolu s výrazným zvyšovaním povedomia, záujmu a dokonca hrdosti obyvateľstva na prístavné činnosti je nevyhnutné na trvalo udržateľný rozvoj prístavov. Z tohto hľadiska výbor osobitne podporuje vytváranie súčinností s cestovným ruchom, rekreáciou, kultúrnym dedičstvom a kultúrou vo všeobecnosti.

5.6.2

EHSV tiež zdôrazňuje nedostatok dôveryhodných údajov o priamej a nepriamej zamestnanosti a prínose európskych prístavov. Výbor sa napríklad nazdáva, že údaje o zamestnanosti, o ktoré sa opiera oznámenie, do značnej miery podhodnocujú súčasný stav. Výbor preto vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie spoľahlivej štúdie v tejto oblasti.

5.6.3

EHSV napokon podporuje zámer Komisie zhodnotiť vplyv bezpečnostných opatrení na dostupnosť prístavov a poskytnúť usmernenia ako zosúladiť obe požiadavky.

5.7   Práca v prístavoch

5.7.1

Výbor vyzdvihol potrebu podporovať dobré a bezpečné podmienky na pracovisku a v okolí, ako aj konštruktívne pracovné vzťahy v prístavoch. EHSV s uspokojením prijíma skutočnosť, že Komisia venuje vo svojom oznámení o prístavnej politike značnú pozornosť tejto téme.

5.7.2

EHSV pripomína svoj názor, že účinnosť prevádzky v prístavoch závisí od spoľahlivosti a bezpečnosti, ktoré sú napriek technologickému pokroku do veľkej miery ovplyvňované ľudským faktorom. To vysvetľuje potrebu kvalifikovanej a dobre odborne pripravenej pracovnej sily na pevnine i na palube lodí. Výbor odporučil, aby sociálni partneri hrali dôležitú úlohu pri vytváraní a udržiavaní týchto podmienok a aby Komisia podporila ich úsilie na úrovni Európy sprostredkovaním sociálneho dialógu.

5.7.3

EHSV preto s potešením prijíma rozhodnutie Komisie vyzvať európskych sociálnych partnerov na založenie európskeho odvetvového výboru pre sociálny dialóg v prístavoch v zmysle rozhodnutia Komisie 98/500/ES.

5.7.4

EHSV podporuje zámer Komisie vytvoriť vzájomne uznávaný vzdelávací rámec pre prístavných pracovníkov, ale navrhuje najprv preskúmať rôzne existujúce systémy získavania odbornej kvalifikácie prístavných pracovníkov. Dalo by sa to dosiahnuť v kontexte európskeho sociálneho dialógu.

5.7.5

EHSV je zajedno s Komisiou v tom, že je potrebné podrobne sledovať implementáciu pravidiel v oblasti bezpečnosti a zdravia prístavných pracovníkov, či už sú to pravidlá Spoločenstva alebo pravidlá stanovené Medzinárodnou organizáciou práce, a zlepšiť štatistiky o úrazoch. Výbor taktiež požaduje, aby sa uskutočnili iniciatívy v rámci príslušných fór na všetkých úrovniach na zabezpečenie ďalšieho zlepšenia ochrany zdravia a bezpečnosti.

V Bruseli 9. júla 20008

predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Ú. v. ES C 407, 28.12.1998.

(2)  Stanovisko EHSV na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe trhu k prístavným službám KOM(2001) 35 v konečnom znení, Ú. v. ES C 48, 21.2.2002, s. 122 a KOM(2004) 654 v konečnom znení, Ú. v. EÚ C 294, 25.11.2005, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 57.

(4)  Z dlhodobého hľadiska klesol priemerný trhový podiel prístavov medzi Hamburgom a Le Havrom na európskom kontajnerovom trhu zo 61 % v roku 1975 na 48 % v roku 2003, zatiaľ čo trhový podiel prístavov v Stredomorí vzrástol dvojnásobne z 18 % v roku 1975 na 36 % v roku 2003. Od roku 1990 navyše neustále klesá úroveň koncentrácie v európskej kontajnerovej preprave (meraná Giniho koeficientom), čo naznačuje nárast počtu vstupných miest na európsky trh. V roku 2006 boli najrýchlejšie rastúce kontajnerové prístavy (v percentuálnych hodnotách) väčšinou stredné a malé prístavy v rôznych európskych regiónoch (Amsterdam, Sines, Rauma, Konstanta, Kotka, Talin, Brémy, Zeebrugge a Gdyňa) – Zdroj: Inštitút dopravy a námorného manažmentu v Antverpách (ITMMA)/Univerzita v Antverpách. Táto situácia je v ostrom kontraste so situáciou v USA, kde v rovnakom období koncentrácia prístavov dramaticky vzrástla. Zdroj: Notteboom, T. (2007), Správa o európskom odvetví námorných prístavov, ktorá vychádza z údajov Eurostatu a jednotlivých prístavov.

(5)  Pozri bod 4 stanoviska Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 57 na tému Spoločná prístavná politika EÚ.

(6)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade (KOM(2005) 667 v konečnom znení) a návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES (KOM(2006) 397 v konečnom znení).

(7)  Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 50, na tému Oznámenie Komisie – Budúcnosť námornej politiky Únie: Európska vízia pre oceány a moria, KOM(2006) 275 v konečnom znení.

Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 57, na tému Spoločná prístavná politika EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy).

Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 20, na tému Námorné diaľnice a ich začlenenie do logistického reťazca (prieskumné stanovisko).

Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 68, na tému Strednodobé preskúmanie programu na podporu námornej príbrežnej dopravy, (KOM(2003) 155 v konečnom znení) KOM(2006) 380 v konečnom znení.


Top