Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0985

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov KOM(2007) 709 v konečnom znení – 2007/0243 (COD)

OJ C 224, 30.8.2008, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 224/57


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov“

KOM(2007) 709 v konečnom znení – 2007/0243 (COD)

(2008/C 224/12)

Rada sa 5. decembra 2007 rozhodla podľa článkov 71 a 80 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov“

Odborná sekcia pre dopravu, energetiku a informačnú spoločnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 8. mája 2008. Spravodajcom bol pán McDonogh.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 445. plenárnom zasadnutí 28. a 29. mája 2008 (schôdza z 29. mája) prijal 75 hlasmi za, pričom 1 člen sa hlasovania zdržal, nasledujúce stanovisko:

1.   Odporúčania

EHSV súhlasí s odporúčaniami Komisie a podporuje ich, chcel by však predostrieť tieto odporúčania:

1.1

Zaviesť právne predpisy na dokončenie odpredaja podielov v systémoch PRS (počítačové rezervačné systémy) zo strany materských dopravcov v EÚ a opatrenia na zabránenie budúcich investícií dopravcov, priamych či nepriamych, do počítačových rezervačných systémov.

1.2

Zachovať pravidlá pre materských dopravcov, až kým tieto letecké spoločnosti zredukujú vlastnícke podiely v systémoch PRS.

1.3

Odstrániť opatrenia týkajúce sa nestranného zobrazenia údajov. Zachovanie hlavného zobrazovania je v praxi obmedzené z dôvodu preferencií alebo politík jednotlivcov alebo cestujúcich z firiem, hoci v prostredí internetových cestovných služieb sa pravidlá nestrannosti len zriedka dodržiavajú, alebo sa na ne nevzťahuje kódex správania.

1.4

Presadiť zobrazovanie cestovného vrátane všetkých daní, poplatkov, prirážok a nákladov poskytovateľov systémov PRS za každých okolností. Taktiež zabezpečiť transparentnosť letových informácií, najmä pri klamlivých praktikách, ako napríklad pri zdieľaní kódu, keď musí mať zákazník k dispozícii jasne zobrazené informácie o prevádzkujúcom dopravcovi.

1.5

Umožniť cestovným kanceláriám a leteckým spoločnostiam slobodne rokovať o podmienkach s poskytovateľmi systémov PRS v súvislosti s využívaním a nakupovaním údajov MIDT (dátových pások s marketingovými informáciami).

1.6

Posilniť pravidlá na ochranu osobných údajov, aby sa konkrétne týkali ochrany všetkých dotknutých osôb v systéme PNR (poskytovania osobných záznamov o cestujúcom), nie iba cestujúceho.

1.7

Posilnenie časti o ochrane osobných údajov v kódexe, najmä so zreteľom na prenos osobných údajov, ktoré má k dispozícii letecká spoločnosť, tretím krajinám (obchodným a vládnym organizáciám) musí zabezpečiť EÚ a uznať vo forme dvojstranných zmlúv s vládou tretej krajiny, a nie záväzkov, ktoré nie sú právne záväzné.

1.8

Zaviesť nové ustanovenia, na základe ktorých musia byť všetky systémy PNR vytvorené predplatiteľmi systémov PRS bez výnimky chránené článkami o ochrane osobných údajov v kódexe, a to vrátane leteckých spoločností, ktoré odovzdávajú hosťovanie svojich databáz PNR poskytovateľom systémov PRS, ako aj cestovným kanceláriám, tour operátorom a podnikom.

1.9

Odstrániť ustanovenie pre predplatiteľov o ukončení zmlúv s poskytovateľmi systémov PRS s trojmesačnou výpovednou lehotou.

1.10

Formálne uznať poskytovateľov systémov PRS ako kontrolórov údajov, a to nielen v oblasti leteckých a železničných údajov, ale aj hotelov, automobilov, trajektov, poistenia a ďalších údajov obsiahnutých v systémoch.

1.11

Povzbudzovať nových poskytovateľov systémov PRS vstupujúcich na trh, a tým zvyšovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi systémov. Predplatitelia a zákazníci budú profitovať z vylepšených služieb, technológie a konkurenčných cien.

1.12

Povzbudzovať železničných dopravcov, aby svoje ponuky zverejňovali prostredníctvom PRS a podporovali tak v rámci EÚ ekologickejšie spôsoby cestovania.

2.   Úvod

2.1

15. novembra 2007 Komisia navrhla revíziu kódexu správania č. 2299/89 pre poskytovateľov systémov PRS. Toto nariadenie sa zaviedlo s cieľom predísť nekalej hospodárskej súťaži na špecifickom trhu, pre ktorý by všeobecné pravidlá hospodárskej súťaže nepostačovali. V tom čase boli počítačové rezervačné systémy jedinou možnosťou pre zákazníkov ako získať informácie o možnosti cestovania, a čo je najdôležitejšie, tieto systémy PRS vlastnili a riadili letecké spoločnosti.

2.2

PRS je počítačový systém používaný na ukladanie, získavanie, distribúciu a rezervovanie všetkých informácií súvisiacich s cestovným ruchom.

2.2.1

V súčasnosti existujú štyria poskytovatelia systémov PRS – SABRE, Galileo, Worldspan a Amadeus. Všetky okrem Amadea, ktorý je v európskych rukách, vlastnia americké spoločnosti. Galileo a Worldspan sa v roku 2007 zlúčili, ale stále fungujú ako samostatné subjekty.

2.3

Podmienky poskytovateľov systémov PRS sa úplne zmenili takto:

2.3.1

Väčšina leteckých spoločností predala svoje podiely v systémoch PRS, s výnimkou spoločností Air France, Lufthansa a Iberia (1).

2.3.2

S príchodom internetu už nie sú poskytovatelia systémov PRS jedinou možnosťou na rezerváciu letov. S postupne sa zvyšujúcou dostupnosťou internetu v štátoch EÚ (2) a zlepšovaním internetových technológií v oblasti cestovania bude význam PRS ako najdôležitejšej možnosti prístupu k informáciám o cestovaní naďalej klesať.

2.4

Trh poskytovateľov systémov PRS v USA bol v roku 2004 deregulovaný na základe úplného odpredaja vlastníckych podielov materských dopravcov v systémoch PRS. Odvtedy sa poplatky za rezervácie znížili o 20 až 30 %. Európski dopravcovia len s ťažkosťami konkurujú americkým dopravcom, keďže nedokážu dohodnúť priaznivejšie zmluvy s poskytovateľmi systémov PRS.

2.5

V dôsledku kódexu správania aj naďalej dominuje trhu poskytovateľov systémov PRS v EÚ oligopol a rokovacia sila medzi hlavnými subjektmi je nerovnomerne vyvážená. Poskytovatelia systémov PRS majú zaručený trh a vytvorili si prepojenia s cestovnými kanceláriami, zatiaľ čo letecké spoločnosti zvyšujú svoju rokovaciu pozíciu rozvíjaním kapacít internetovej distribúcie.

2.6

S výnimkou pravidla o materských dopravcoch sa predpokladá, že na zabránenie zneužívaniu, akým je napríklad stanovenie cien za neexistencie právnych predpisov týkajúcich sa konkrétneho sektora, budú postačovať všeobecné zákony o hospodárskej súťaži v EÚ.

3.   Pripomienky

3.1   Materskí dopravcovia

3.1.1

Letecké spoločnosti s vlastníctvom systémov PRS sa nazývajú „materskí dopravcovia“. Zrušenie pravidiel o materských dopravcoch by bolo príliš riskantné, pretože tri z najväčších európskych leteckých spoločností (Iberia, Lufthansa, Air France) vlastnia významné podiely v systéme Amadeus. Riziko nekonkurenčného správania je príliš veľké a skutočnou hrozbou pre ďalších poskytovateľov systémov PRS a dopravcov bez vlastníckych podielov zostáva dominancia na domácich trhoch.

3.1.2

EÚ by mala zaviesť úplné obmedzenie vlastníctva alebo podielov v systémoch PRS (súčasných aj budúcich) pre všetky letecké spoločnosti.

3.1.3

Úplné oddelenie vlastníctva medzi PRS a leteckými spoločnosťami alebo inými dopravcami s konečnou platnosťou odstráni možnosť tajných dohôd alebo nekalej súťaže zo strany materských dopravcov. V tomto kontexte by sa mohol kódex správania ešte viac zjednodušiť tým, že by sa zrušili početné ochranné ustanovenia pre materských dopravcov, ktoré návrh Komisie 709-2007 obsahuje. Trhu distribúcie cestovných produktov by tento vývoj celkovo prospel, pretože PRS a letecké spoločnosti by medzi sebou súťažili za rovnakých podmienok bez podozrievania alebo strachu zo zneužitia.

3.1.4

Kým sa nesplnia tieto podmienky, osobitné ustanovenia pre materských dopravcov v článku 10 sa musia zachovať, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži.

3.2   Nestranné zobrazenie internetových aj neinternetových cestovných kancelárií

3.2.1

Kódexom sa zabezpečuje, že všetky zobrazenia letov poskytovateľov systémov PRS sú nestranné a zoradené bez preferovania alebo diskriminácie. Cestovné kancelárie musia informovať svojich zákazníkov o možnostiach letov podľa dĺžky trvania letu, počnúc najkratším, (priamy let bez prestupu a potom priamy let a nepriamy let). Zákazníci však môžu požadovať zobrazenia zoradené podľa svojich vlastných osobných potrieb.

3.2.2

Zachovanie nestranného zobrazovania na dnešnom trhu je neúčinné, najmä preto, že neexistujú ustanovenia o zachovaní nestrannosti pre internetové distribučné kanály, napríklad webové stránky leteckých spoločností a podnikové nástroje na vlastnú rezerváciu.

3.2.3

Trhový dopyt zabezpečuje, že zákazník získava prístup ku všetkým dopravcom, dokonca aj v internetových kanceláriách s podielom v systémoch PRS, ako napríklad Lastminute.com a ebookers, sú všetky letecké spoločnosti s možnosťou rezervácie všeobecne dostupné, aj keď poradie nie je objektívne.

3.2.4

Internetové stránky zamerané na porovnávanie ponúk v oblasti cestovania (3) umožňujú dopravcom alebo cestovným kanceláriám zaplatiť si prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania, bez ohľadu na cenu alebo letový plán. Zákazník môže zoradiť lety podľa rôznych kritérií, napr. celkovej ceny, času odletu, dopravcu alebo trvania letu. Zákazníkovi sa teda neodopiera prístup k nestranným informáciám, keďže informácie sú mu dostupné. Zákazník si nakoniec vyberie tú možnosť, ktorá je preňho najvhodnejšia.

3.2.5

Zobrazenia letov obchodných cestujúcich sa bežne riadia cestovnou politikou spoločnosti, poplatkami a dopravcami, a nie nestrannosťou.

3.2.6

Zrušením nestrannosti zobrazovania sa umožní dopravcom platiť za „prednostné“ miesto v zobrazeniach poskytovateľov systémov PRS. Je však nepravdepodobné, že by menší dopravcovia z dôvodov uvedených vyššie stratili významný podiel na trhu: zákazník si bude vyberať na základe svojich potrieb, nie poradia zobrazenia. Môže sa to porovnať s výsledkami vyhľadávania prehľadávača Google, na ktorom sú informácie voľne dostupné, hoci si určití poskytovatelia môžu za miesto v poradí zaplatiť. Nie je dôvod, aby pre oblasť cestovania platili iné pravidlá.

3.2.7

Vzhľadom na tieto podmienky sa odporúča zrušiť článok 5, ktorý sa týka zobrazenia. Informácie nemusia byť regulované, keďže trhové sily a voľba spotrebiteľa zabezpečia spravodlivé zastúpenie dostupných cestovných informácií.

3.2.8

Zabezpečenie maximálnej transparentnosti poplatkov zahrnutím všetkých daní, poplatkov a príplatkov vrátane poplatkov poskytovateľov systémov PRS do úvodného zobrazenia výsledkov je v záujme zákazníka. Tým sa zabráni, aby letecké spoločnosti skresľovali zobrazenia zahrnutím príplatkov do ceny v neskoršej fáze nákupu.

3.3   Pravidlá pre dátové pásky s marketingovými informáciami (MIDT)

3.3.1

Údaje MIDT obsahujú podrobné informácie o všeobecných rezervačných činnostiach cestovných kancelárií a leteckých spoločností. Tieto informácie zbierajú poskytovatelia systémov PRS a predávajú ich leteckým spoločnostiam. Údaje MIDT poskytujú leteckým spoločnostiam hodnotné informácie o konkurencii vrátane rezervácií, výnosov a fungovaní cestovných kancelárií.

3.3.2

Pre zabezpečenie rovnováhy medzi leteckými spoločnosťami a cestovnými kanceláriami a v záujme spotrebiteľov by utajenie identity cestovných kancelárií, a to buď priamej alebo nepriamej, celkovo trhu prospelo. Avšak vzhľadom k tomu, že údaje MIDT sa dajú získať aj z iných zdrojov, napríklad IATA, znamená, že aby sa nestrácala hodnota týchto informácií, predplatitelia by mali mať možnosť dohodnúť bez obmedzení spôsob použitia údajov s poskytovateľmi systémov PRS.

3.3.3

Doplniť do článku 7 ustanovenie, ktoré leteckým spoločnostiam a predplatiteľom umožní slobodne rokovať o podmienkach nákupu údajov MIDT s poskytovateľmi systémov PRS.

3.4   Nariadenia týkajúce sa predplatiteľov PRS

3.4.1

Dnešné nariadenia majú za cieľ chrániť cestovné kancelárie tým, že im umožňujú ukončiť zmluvu s poskytovateľom systémov PRS s trojmesačnou výpovednou lehotou.

3.4.2

Preto sa odporúča zrušenie článku 6 ods. 2, aby sa umožnilo slobodné rokovanie medzi stranami bez nutnosti regulácie.

3.5   Dohody o hosťovaní

3.5.1

Hosťovanie by malo zostať oddelené od zmlúv s poskytovateľmi systémov PRS, aby sa odstránilo nadržiavanie hosťovaným leteckým spoločnostiam, najmä materským dopravcom. Ak sa materskí dopravcovia vzdajú svojich podielov v systémoch PRS, toto pravidlo môže zaniknúť.

3.6   Ochrana údajov

3.6.1

PNR je dokument vytvorený v systéme PRS po rezervácii leteniek, lístkov na vlak, ubytovania, prenájmu áut, poistenia a iných služieb súvisiacich s cestovaním. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú veľmi citlivé, preto by mali podliehať prísnym zákonom o ochrane osobných údajov. Informácie obsiahnuté v dokumente PNR obsahujú okrem iného meno cestujúceho, jeho kontaktné údaje, dátum narodenia, osobné preferencie, ktoré môžu odhaliť jeho náboženské vyznanie (napr. pri požiadavke na kóšer jedlo), informácie o osobe platiacej za lístky, údaje o kreditnej karte, priateľoch, rodine alebo kolegoch, ktorí si rezervovali rovnakú cestu, názov cestovnej kancelárie a jej kontaktné údaje a v prípade cestujúcich z firiem sa do systému PNR často pridávajú aj kódy označujúce, ktoré oddelenie alebo klient nesie náklady na cestu, prípadne či je cestujúci členom odborov. Na základe rezervácie sa dá poskladať pomerne podrobný profil cestujúcich aj ďalších osôb zapojených do procesu rezervácie a EÚ musí zabezpečiť ochranu týchto osobných údajov podľa ustanovení kódexu.

3.6.2

Zákony o ochrane osobných údajov obsiahnuté v kódexe správania poskytovatelia systémov PRS pravidelne porušujú v prípadoch:

a)

prenosu údajov z EÚ do tretej krajiny,

b)

spracovania osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby,

c)

spracovania údajov riadených poskytovateľmi systémov PRS na iné účely, než je zabezpečenie rezervácie.

3.6.3

Smernica EÚ 95/46/ES (ktorá dopĺňa ustanovenia o ochrane osobných údajov kódexu správania) sa takisto porušuje, pretože ustanovuje, že poskytovateľ systémov PRS ako kontrolór údajov musí získať súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných informácií, a že tieto údaje sa nesmú prenášať mimo EÚ do krajiny, ktorá neposkytuje podobnú úroveň ochrany údajov. V USA takáto zákonná ochrana osobných údajov neexistuje, takže vláda USA alebo obchodné subjekty USA môžu tieto údaje využívať na vytváranie profilov o údajoch o cestujúcich pochádzajúcich z EÚ a tieto údaje môžu uchovávať na neurčitý čas. Príkladom je americký systém nazývaný APIS (Advanced Passenger Informations – Rozšírené informácie o pasažieroch), v ktorom sú údaje o cestujúcich z EÚ spracovávané vládou USA s cieľom povoliť vstup do krajiny.

3.6.4

Posilniť pravidlá na ochranu údajov tak, aby boli chránené všetky subjekty údajov v rámci PNR, nie iba cestujúci.

3.6.5

Posilnenie časti o ochrane osobných údajov v kódexe, najmä so zreteľom na prenos osobných údajov poskytovateľov systémov PRS obsiahnutých v systémoch PNR tretím krajinám, musí zabezpečiť EÚ a uznať vo forme dvojstranných zmlúv s vládou tretej krajiny. Platné dohody medzi USA a EÚ sú „záväzkami“, ktoré sú právne neúčinné a nezáväzné.

3.6.6

Malo by sa zaviesť nové nariadenie, ktorým musia byť všetky systémy PNR vytvorené predplatiteľmi PRS bez výnimky chránené článkami o ochrane osobných údajov v kódexe vrátane leteckých spoločností, ktoré odovzdávajú tretím stranám hosťovanie svojich databáz PNR poskytovateľom systémov PRS, ako aj cestovných kancelárií, tour operátorov, podnikov a ďalších zdrojov rezervovania súvisiacim so systémom PRS.

4.   Záver – ďalšie kroky

4.1

Účelom zjednodušenia kódexu správania je vytvoriť prirodzenejšie hospodárske prostredie, v ktorom si budú poskytovatelia systémov PRS konkurovať na základe cien a kvality služieb, pričom zabezpečenie záujmov zákazníka zostane na prvom mieste.

4.2

Stupeň konsolidácie obsahu (napríklad nový železničný poskytovateľ alebo nízkonákladový dopravca) ako výsledok voľného stanovovania cien by sa mal pozorne sledovať. Integrácia železničných a nízkonákladových dopravcov poskytne zákazníkom nižšie ceny (a viac možností cestovania) prostredníctvom poskytovateľov systémov PRS na krátke a stredne dlhé cesty. V dôsledku toho si môžu sieťoví dopravcovia konkurovať cenami a vo všeobecnosti znižovať náklady na letenky v strednodobej a dlhodobej perspektíve. Pre zákazníkov, ktorí sú odkázaní na poskytovateľov systémov PRS v oblasti informácií o cestovaní, by to bol zásadný prínos.

4.3

Integrácia informácií železničných dopravcov do zobrazenia poskytovateľov systémov PRS by sa mala podporovať, keďže je kľúčovým faktorom na zníženie vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie a podporuje ekologickejšie spôsoby cestovania.

4.4

Sledovať vplyv zrušenia nestrannosti zobrazovania. Trhové sily by mali pôsobiť proti možnosti správania narušujúceho hospodársku súťaž, dokonca aj materských dopravcov. Regulačným cieľom kódexu by nemalo byť presadzovať jednotný, konsolidovaný a neutrálny zdroj informácií prostredníctvom PRS – z dôvodu meniacich sa trhových podmienok, najmä internetu, sa to postupne stáva bezpredmetným.

4.5

Sociálno-hospodársky vplyv navrhovaných zmien na kódex správania by mal byť zameraný aj na malé a stredné podniky vrátane dopravcov a cestovných kancelárií, ktorých by nová flexibilita na trhu s PRS mohla ohroziť.

4.6

EÚ musí zabezpečiť informovanie verejnosti o využívaní osobných údajov obsiahnutých v záznamoch o rezerváciách. Verejnosť si do veľkej miery neuvedomuje existenciu poskytovateľov systémov PRS a toho, čo sa deje s osobnými údajmi pri ich spracovaní. Bez tejto informovanosti nebude mať právo dotknutých osôb na prístup k vlastným osobným údajom navrhovaný v kódexe zmysel. Je nepravdepodobné, že pasažier niekedy žiadal poskytovateľa systémov PRS o svoje osobné záznamy, a to jednoducho preto, že pasažieri nevedia, čo sa s nimi deje, a keby vedeli, nesúhlasili by s ich použitím.

4.7

V procese konzultácií zvýšiť zastúpenie skupín, ktoré nie sú priamo súčasťou systému distribúcie v oblasti cestovania, ako napríklad skupín zákazníkov a odborníkov na ochranu údajov. Výsledkom bude vyváženejší pohľad na stav trhu s počítačovými rezervačnými systémami v EÚ.

4.8

Preskúmať pokrok internetovej technológie v oblasti cestovania. Poskytovatelia PRS a iné spoločnosti zaoberajúce sa technológiou v oblasti cestovania výrazne vylepšili dostupnosť a ponuku funkcií systému počas rezervácie i po nej. Tieto vylepšenia v oblasti internetových technológií poskytnú zákazníkovi väčšie možnosti a pravdepodobne napomôžu presadenie ďalších regulačných zmien.

4.9

V oblasti ďalšieho technologického pokroku sa americké letecké spoločnosti priamo spojili s cestovnými kanceláriami (a obišli poskytovateľov systémov PRS), a tým spôsobili ďalšie zmeny v prostredí poskytovateľov systémov PRS. Odkázanosť na poskytovateľov systémov PRS klesá, zatiaľ čo zákazník, cestovná kancelária a letecká spoločnosť získajú vplyv.

4.10

Podporovať nové subjekty na trhu. Zvyšovanie konkurencie medzi oligopolmi v EÚ prinesie podnety na trhu s počítačovými rezervačnými systémami. Od začiatku deregulácie sa v USA (4) objavila nová generácia poskytovateľov systémov PRS, ktorí dokážu vďaka používaniu novej technológie ponúkať leteckým spoločnostiam veľmi atraktívne služby za nižšie ceny.

4.11

Posúdiť vplyv znižovania distribučných nákladov na vnútorný trh a medzinárodné trhy v súvislosti s cenami leteniek a konkurenčnými pozíciami v porovnaní s americkými dopravcami.

4.12

V priebehu 2 až 3 rokov preskúmať kódex správania s cieľom posúdiť pozíciu materských dopravcov, posilnenie ochrany osobných údajov a trhové podmienky, ako aj konzultácie s ďalšími lobistickými skupinami pred ďalšou revíziou.

V Bruseli 29. mája 2008

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Spoločné vlastníctvo 46,4 % systému Amadeus.

(2)  V súčasnosti na úrovni 50 % v rámci všetkých členských štátov EÚ.

(3)  Napr. Kelkoo (http://www.kelkoo.fr).

(4)  Napr. G2 Switchworks, Farelogix – sú známe pod označením GNE – GDS New Entrants.


Top