EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  5. mája 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 117/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. mája 2008

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 17. marca 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (ďalej len „navrhované nariadenie“) (1).

Právomoc ECB zaujať stanovisko k navrhovanému nariadeniu je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Navrhované nariadenie povedenie k zavedeniu nového „regulačného postupu s kontrolou“, okrem iného aj s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, ktoré sa týkajú určitých aktov Spoločenstva v oblasti štatistiky. ECB nemá konkrétne pripomienky k ustanoveniam navrhovaného nariadenia, keďže sú v súlade so spoločným stanoviskom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k zavedeniu nového „regulačného postupu s kontrolou“ do rámca komitológie (2).

So zreteľom na významnú úlohu, ktorú majú vykonávacie opatrenia v legislatíve EÚ v oblasti štatistiky, ECB využíva túto príležitosť na zdôraznenie dôležitosti jej poradnej funkcie podľa článku 105 ods. 4 zmluvy, v zmysle ktorého musí byť ECB požiadaná o radu „pri všetkých návrhoch aktov Spoločenstva v oblasti jej pôsobnosti“. V súlade s prístupom, ktorý ECB zaujala v predchádzajúcich stanoviskách vo vzťahu k vykonávacím opatreniam v oblasti finančných služieb (3), ECB zastáva názor, že navrhované štatistické vykonávacie opatrenia majú legislatívny charakter a predstavujú „návrhy aktov Spoločenstva“ v zmysle článku 105 ods. 4 zmluvy. Preto ustanovenie zmluvy, podľa ktorého musí byť ECB požiadaná o radu pri všetkých návrhoch aktov Spoločenstva v oblasti jej pôsobnosti, zahŕňa povinnosť požiadať ECB o radu pri týchto vykonávacích opatreniach (4).

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. mája 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 741 v konečnom znení a KOM(2008) 71 v konečnom znení. Žiadosť o stanovisko ECB sa týka prvej a štvrtej časti navrhovaného nariadenia.

(2)  Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie týkajúce sa rozhodnutia Rady zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2006/512/ES) (Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1).

(3)  Pozri úvodný odsek stanoviska ECB CON/2006/57 z 12. decembra 2006 k návrhu smernice Komisie, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ C 31, 13.2.2007, s. 1); pozri tiež odsek 1.2 stanoviska ECB CON/2007/4 z 15. februára 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k ôsmim návrhom na zmeny a doplnenia smerníc 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, ktoré sa týkajú vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1).

(4)  Nesplnenie konzultačnej povinnosti inštitúciami Spoločenstva bolo predmetom niekoľkých rozsudkov Súdneho dvora. V súvislosti s povinnosťou požiadať Európsky parlament o radu pozri vec 138/79 Roquette Frères/Rada Európskych spoločenstiev, Zb. 1980, s. 3333 a vec C-21/94 Parlament/Rada, Zb. 1995, s. I-1827, bod 17. V súvislosti s povinnosťou Vysokého úradu požiadať Radu a Poradný výbor o radu podľa Zmluvy o ESUO, pozri vec 1/54 Francúzsko/Vysoký úrad Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Zb. 1954-1956, s. 1, resp. s. 15 a vec 2/54 Taliansko/Vysoký úrad Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Zb. 1954-1956, s. 37, resp. s. 52, čo bolo potvrdené vo veci 6/54 Holandsko/Vysoký úrad Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Zb. 1954-1956, s. 103, resp. s. 112. Pokiaľ ide o článok 105 ods. 4 zmluvy, vo veci C-11/00 Komisia/Európska centrálna banka, Zb. 2003, s. I-7147, generálny advokát Jacobs zdôraznil, že: „Požiadanie ECB o radu pri navrhovaných opatreniach v oblasti jej pôsobenia je procesným krokom, ktorý vyžaduje ustanovenie zmluvy, a ktorý zjavne môže ovplyvniť obsah prijatých opatrení. Nesplnenie takejto povinnosti musí, podľa môjho názoru, viesť k zrušeniu prijatých opatrení“, stanovisko generálneho advokáta Jacobsa z 3. októbra 2002, bod 131.


Top