EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  3. marca 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 70/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. marca 2008

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala dňa 7. februára 2008 žiadosť Rady Európskej únie o poskytnutie stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na prvej zarážke článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

ECB víta navrhované nariadenie, ktorým by sa mala zlepšiť kvalita, porovnateľnosť a včasnosť európskej štatistiky obchodu a zabezpečiť jej lepšie prepojenie s podnikovou štatistikou. V členských štátoch je štatistika zahraničného obchodu využívaná taktiež ako zdroj výpočtu bilancie platieb a štatistiky národných účtov, ako aj národných príspevkov do bilancie platieb eurozóny a účtov eurozóny, za ktoré zodpovedá ECB.

2.

ECB si všíma, že podľa navrhovaného nariadenia budú členské štáty zbierať a zasielať Komisii Európskych spoločenstiev nasledovné údaje iba v prípade, ak sú k dispozícii na colných vyhláseniach podávaných colným orgánom: i) členský štát konečného určenia v prípade dovozu; ii) členský štát skutočného vývozu v prípade vývozu; a iii) druh obchodu (2). Obdobne, jeden členský štát bude povinný zasielať záznamy o vývoze alebo dovoze z iného členského štátu iba v prípade, ak colné orgány oboch týchto členských štátov zriadili mechanizmus vzájomnej výmeny príslušných údajov elektronickými prostriedkami (3). ECB poznamenáva, že vyššie uvedené údaje sú dôležité pre zabezpečenie vysokej kvality štatistiky eurozóny uvedenej v odseku 1 a odporúča, aby kroky na vykonanie príslušných zmien v colnom kódexe Spoločenstva (4) a v mechanizme pre výmenu údajov medzi colnými orgánmi v rámci EÚ boli realizované čo najskôr, tak, aby nedošlo k zníženiu kvality údajov.

3.

Tak ako je uvedené v predchádzajúcom stanovisku (5), ECB zdieľa záujem Európskeho parlamentu monitorovať medzinárodnú úlohu eura. V tomto kontexte, ECB víta najmä článok 6 ods. 3 navrhovaného nariadenia, ktorý požaduje zostavovanie štatistiky obchodu v členení podľa fakturačnej meny vývozu a dovozu tovarov do a zo štátov mimo EÚ. ECB monitoruje používanie eura mimo eurozóny a uverejňuje ročný prehľad o medzinárodnej úlohe eura, vrátane špeciálnej časti o používaní eura v medzinárodnom obchode. Medzinárodná úloha eura má silný regionálny rozmer a je najvýraznejšia v EÚ. Údaje o zahraničnom obchode v členení podľa meny sú taktiež kľúčovým zdrojom využívaným v makroekonomických prognózach ECB používaných na analyzovanie cenovej stability, nakoľko poskytujú informácie o rozsahu vplyvov zmien výmenných kurzov na ceny dovozu a domáceho tovaru.

4.

ECB víta predpokladané zníženie záťaže štatistického výkazníctva hospodárskych subjektov a zlepšenie využitia administratívnych údajov, ktoré by malo navrhované nariadenie priniesť.

5.

ECB si je vedomá, že navrhované nariadenie môže vyvovať zmeny v úprave vykazovania údajov v systéme Intrastat podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (6) a odporúča, aby boli tieto zmeny bezodkladne zohľadnené.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. marca 2008

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 653 v konečnom znení.

(2)  Viď článok 6 ods. 5 navrhovaného nariadenia.

(3)  Viď článok 7 ods. 3 navrhovaného nariadenia.

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Stanovisko ECB CON/2003/26 z 1. decembra 2003 poskytnuté na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistikách spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií [COM(2003) 507 final] (Ú. v. EÚ C 296, 6.12.2003, s. 5).

(6)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.


Top