Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0822

Návrh nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Tretia časť - Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou

/* KOM/2007/0822 v konečnom znení - COD 2007/0282 */

52007PC0822

Návrh nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Tretia časť - Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou /* KOM/2007/0822 v konečnom znení - COD 2007/0282 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel 19.12.2007

KOM(2007) 822 v konečnom znení

2007/0282 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou Tretia časť

(predložený Komisiou)

2007/0282 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou Tretia časť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c), jej článok 63 ods. 1 bod 1 písm. a) a jej článok 67,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[3],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom zakotveným v článku 251 Zmluvy[4],

keďže:

1. Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[5], bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou pre opatrenia so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného aktu prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, vrátane zrušenia niektorých z týchto prvkov alebo doplnenia nových nepodstatných prvkov.

2. V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie[6] o rozhodnutí 2006/512/ES a aby sa tento nový postup mohol uplatňovať na nástroje, ktoré už nadobudli účinnosť, a ktoré sa prijali podľa postupu uvedeného v článku 251 Zmluvy, sa tieto nástroje musia prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi.

3. Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré sa zúčastnili na prijatí a uplatňovaní aktov, ktoré sa menia a dopĺňajú týmto nariadením, podľa článku 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

4. Dánsko, v súlade s článkom 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa nepodieľa na prijatí tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané a ani sa na neho nevzťahuje.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení sa termín „ členský štát“ vzťahuje na každý členský štát okrem Dánska.

Článok 2

Akty, ktoré sa uvádzajú v prílohe, sa prispôsobujú v súlade s touto prílohou rozhodnutiu 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES.

Článok 3

Odkazy na ustanovenia aktov uvedené v prílohe sa vysvetľujú ako odkazy na tieto ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli […]

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

[…] […]

PRÍLOHA

NARIADENIE RADY (ES) č. 44/2001 Z 22. DECEMBRA 2000 O PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ A VÝKONE ROZSUDKOV V OBčIANSKYCH A OBCHODNÝCH VECIACH [7]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 44/2001, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie a vykonávanie technických úprav vzorových tlačív uvedených v jeho prílohách. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 44/2001, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

(1) V článku 74 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Komisia schváli aktualizáciu a technické úpravy tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách V a VI. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 75 ods. 2.“

(2) Článok 75 sa nahrádza takto:

„Článok 75

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

NARIADENIE RADY (ES) č. 1206/2001 Z 28. MÁJA 2001 O SPOLUPRÁCI MEDZI SÚDMI čLENSKÝCH šTÁTOV PRI VYKONÁVANÍ DÔKAZOV V OBčIANSKYCH A OBCHODNÝCH VECIACH [8]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1206/2001, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie a vykonávanie technických úprav vzorových tlačív uvedených v jeho prílohe. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1206/2001, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1206/2001 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

(1) V článku 19 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Aktualizáciu a technické úpravy vzorových tlačív uvedených v prílohe vykoná Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2.“

(2) Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

NARIADENIE RADY (ES) č. 343/2003 Z 18. FEBRUÁRA 2003 USTANOVUJÚCE KRITÉRIÁ A MECHANIZMY NA URčENIE čLENSKÉHO šTÁTU ZODPOVEDNÉHO ZA POSÚDENIE žIADOSTI O AZYL PODANEJ šTÁTNYM PRÍSLUšNÍKOM TRETEJ KRAJINY V JEDNOM Z čLENSKÝCH šTÁTOV[9]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 343/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie podmienok a postupov vykonávania humanitárnej doložky a na prijatie kritérií nevyhnutných na vykonávanie prevozov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je doplniť nariadenie (ES) č. 343/2003 o nové nepodstatné prvky, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 343/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

(1) V článku 15 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5. Komisia prijme podmienky a postupy na vykonávanie tohto článku, vrátane prípadných zmierovacích mechanizmov podľa potreby na odstránenie rozdielov medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú potreby zlúčenia dotknutých osôb alebo miesta, kde by sa to malo uskutočniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

(2) V článku 19 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5. Komisia môže prijať doplňujúce predpisy na vykonávanie prevozov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

(3) V článku 20 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Komisia môže prijať doplňujúce predpisy na vykonávanie prevozov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

(4) V článku 27 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004 Z 21. APRÍLA 2004, KTORÝM SA VYTVÁRA EURÓPSKY EXEKUčNÝ TITUL PRE NESPORNÉ NÁROKY [10]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 805/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie a vykonávanie technických úprav vzorových tlačív uvedených v jeho prílohách. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 805/2004, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 805/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

(1) Články 31 a 32 sa nahrádzajú takto:

„Článok 31

Zmeny a doplnenia k prílohám

Komisia zmení a doplní vzorové formuláre v prílohách. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 2.“

Článok 32

Výbor

1. Komisii pomáha výbor ustanovený článkom 75 nariadenia (ES) č. 44/2001.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

[1] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[2] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[3] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[4] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[5] Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

[6] Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1.

[9] Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

[10] Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1869/2005 (Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 6 a Ú. v. EÚ L 321M, 21.11.2006, s. 145).

Top