EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0229

Návrh nariadenie rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 týkajúce sa reštriktívnych opatrení voči Iránu

/* KOM/2007/0229 v konečnom znení */

52007PC0229

Návrh nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 týkajúce sa reštriktívnych opatrení voči Iránu /* KOM/2007/0229 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 26.4.2007

KOM(2007) 229 v konečnom znení

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 týkajúce sa reštriktívnych opatrení voči Iránu

(predložený Komisiou)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Dňa 27. februára 2007 schválila Rada spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP, ktorou sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa určitých reštriktívnych opatrení voči Iránu. Dňa 19. apríla 2007 prijalo Spoločenstvo potrebné bezodkladné opatrenia prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. .423/2007 týkajúceho sa reštriktívnych opatrení voči Iránu.

2. Zmena a doplnenie spoločnej pozície 2007/140/SZBP bola schválená 23. apríla 2007 s cieľom zohľadniť rezolúciu 1747 Bezpečnostnej rady OSN z 24. marca 2007. V súlade s touto rezolúciou táto zmena a doplnenie ustanovuje, inter alia, uplatňovanie embarga na vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu do Iránu a na poskytovanie súvisiacej technickej a finančnej pomoci, financovania, investícií a sprostredkovateľských služieb, ako aj zákaz dovozu zbraní a súvisiaceho materiálu z Iránu.

3. Účelom tohto návrhu je zosúladiť nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 so zmenenou a doplnenou spoločnou pozíciou 2007/140/SZBP. Pri zohľadnení dlhoročných postupov súvisiacich s embargami na zbrane nie je potrebné, aby opatrenia Spoločenstva zahŕňali embargo na vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a na súvisiace sprostredkovateľské služby.

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.423/2007 týkajúce sa reštriktívnych opatrení voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2007/…/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu[1],

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

4. V zmenenej a doplnenej spoločnej pozícii 2007/140/SZBP sa stanovuje, inter alia, že poskytovanie technickej a finančnej pomoci, financovania a investícií súvisiacich so zbraňami a súvisiacim materiálom všetkého druhu akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne, ako aj získanie takéhoto tovaru z Iránu by sa malo zakázať.

5. Tieto opatrenia patria do pôsobnosti Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, a preto sú najmä vzhľadom na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania zo strany hospodárskych subjektov vo všetkých členských štátoch potrebné na ich implementáciu v rámci Spoločenstva právne predpisy Spoločenstva.

6. Nariadením Rady (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007[2] sa uložili určité reštriktívne opatrenia voči Iránu v súlade s pôvodnou spoločnou pozíciou 2007/140/SZBP. Je vhodné, aby sa do uvedeného nariadenia vložili nové zákazy. Preto by sa uvedené nariadenie malo príslušne zmeniť a doplniť.

7. S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 423/2007 sa mení a dopĺňa takto:

a) Text v článku 2 sa čísluje ako odsek 1 a pridáva sa tento odsek 2:

„2. Príloha I nezahŕňa tovar a technológie zahrnuté do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie[3].“

b) Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1. Je zakázané nakupovať, dovážať alebo prepravovať z Iránu tovar a technológie, ktoré sú uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie, bez ohľadu na to, či príslušná položka pochádza alebo nepochádza z Iránu.

2. Je zakázané nakupovať, dovážať alebo prepravovať z Iránu tovar a technológie, ktoré sú uvedené v prílohe I, bez ohľadu na to, či pochádzajú alebo nepochádzajú z Iránu.“

c) Odsek 1 článku 5 sa nahrádza týmto textom:

“1. Zakazuje sa:

a) v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie a v súvislosti s poskytovaním, spracovávaním, uchovávaním a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, poskytovať technickú pomoc, priamo alebo nepriamo, fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom v Iráne alebo na využitie v Iráne,

b) poskytovať, priamo alebo nepriamo, technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I a poskytovať, spracovávať, uchovávať a používať tovar uvedený v prílohe I akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na využitie v Iráne,

c) poskytovať investície podnikom v Iráne zaoberajúcim sa výrobou tovaru a technológií uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo v prílohe I,

d) poskytovať, priamo alebo nepriamo, financovanie alebo finančnú podporu v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo v prílohe I, najmä pokiaľ ide o granty, pôžičky a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, transfer alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej podpory akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na využitie v Iráne,

e) zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) až d).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli […]

Za Radu

predseda

[…]

[1] Ú. v. EÚ L …, … .4.2007, s. … .

[2] Ú. v. EÚ L …, … .4.2007, s. … .

[3] Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 58.

Top