EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0424

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) KOM(2006) 657 v konečnom znení

OJ C 161, 13.7.2007, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 161, 13.7.2007, p. 20–20 (MT)

13.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/75


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa“ (kodifikované znenie)

KOM(2006) 657 v konečnom znení

(2007/C 161/20)

Rada sa 23. novembra 2006 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom stanovisko v danej veci.

Odborná sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 22. februára 2007. Spravodajcom bol pán SOARES.

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom 434. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. a 15. marca 2007 (schôdza z 14. marca) 160 hlasmi za, pričom sa 6 členovia hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.

Predkladaný návrh smernice sa zaraďuje do plánu Komisie zjednodušiť a objasniť právne predpisy Spoločenstva, aby boli prístupnejšie a zrozumiteľnejšie pre radového občana.

2.

Kodifikácia je veľmi dôležitý administratívny proces, ktorý by mal rešpektovať bežný legislatívny proces Spoločenstva a výsledkom kodifikácie právneho aktu nemôže byť žiadna závažná zmena.

3.

Predkladaný návrh sleduje kodifikáciu smernice Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa. Nová smernica nahrádza viaceré právne akty tvoriace predmet kodifikácie. Návrh plne zachováva obsah kodifikovaných právnych aktov a obmedzuje sa výlučne na ich zjednotenie do jedného právneho aktu, pričom formálne zmeny a doplnenia nepresahujú nevyhnutný kodifikačný účel.

4.

Napriek tomu, že kodifikácia je proces, ktorý svojou podstatou nemôže a ani by nemal meniť a dopĺňať smernice, ktorých sa týka, EHSV sa nazdáva, že Komisia by mala v rámci svojich právomocí ísť aj ďalej a nie len zjednodušovať právne predpisy. Mala by preskúmať viaceré smernice s cieľom prekonať možné problematické body, ktoré sa medzičasom prejavili ako nejasné alebo sa v praxi preukázali ako neaktuálne.

5.

Avšak vzhľadom na to, že predmetom predkladaného stanoviska je kodifikácia smernice, EHSV berie do úvahy ciele uvedené v bode 1 ako aj záruky poskytnuté v bode 2 a 3 a predkladaný návrh smernice hodnotí pozitívne.

V Bruseli 14. marca 2007

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Dimitris DIMITRIADIS


Top