EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0042

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo  17. decembra 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (CON/2007/42)

OJ C 27, 31.1.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 27/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. decembra 2007

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

(CON/2007/42)

(2008/C 27/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 23. októbra 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 123 ods. 4 tretej vete Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý je právnym základom navrhovaného nariadenia. Právomoc ECB zaujať stanovisko je tiež založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke zmluvy v spojení s článkom 106 zmluvy, keďže navrhované nariadenie sa týka ochrany eurobankoviek a euromincí. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1

Ako je uvedené v dôvodovej správe k navrhovanému nariadeniu, ECB len nedávno prijala odporúčanie ECB/2006/13 zo 6. októbra 2006 o prijatí niektorých opatrení na účinnejšiu ochranu eurobankoviek proti falšovaniu (2) (ďalej len „odporúčanie ECB“). V tomto odporúčaní ECB zastáva názor, že zatiaľ čo vo všeobecnosti trestné právo a trestné konanie nepatrí do právomoci Spoločenstva, môže sa tak stať v prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie účinnosti práva Spoločenstva (3). ECB osobitne odporučila, aby Komisia „zvážila navrhnutie rozšírenia právomocí NAC [národné centrá pre analýzu falzifikátov] a NCB [národných centrálnych bánk], ktoré nie sú NAC, tak, aby tieto subjekty mohli zadržiavať identifikované a analyzované vzory sfalšovaných bankoviek a tiež požiadať a zákonne prepravovať takéto bankovky v rámci EÚ na účely [testovania podľa] rámca [na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti]. Najmä by sa mal zmeniť a doplniť článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1338/2001 a následne zrušiť článok 4 ods. 3. Prinajmenšom by sa mal článok 4 ods. 3 zmeniť a doplniť tak, aby použitie alebo zadržanie sfalšovaných bankoviek ako dôkazu v trestnom konaní nebránilo uplatňovaniu článku 4 ods. 2 v plnom rozsahu okrem prípadov, keď je takéto uplatňovanie vzhľadom na množstvo a typ zaistených falzifikátov nemožné“. V navrhovanom nariadení neboli tieto odporúčania zohľadnené.

1.2

ECB v zásade víta každé použitie právneho aktu prvého piliera, ktorý je prijatý podľa zmluvy, na ochranu eura proti falšovaniu a uprednostňuje ho pred použitím právneho aktu tretieho piliera z oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, keďže právne akty prvého piliera predstavujú jediný možný právny prostriedok na ochranu eura proti falšovaniu v rámci hospodárskej a menovej únie Spoločenstva (4).

2.   Konkrétne pripomienky

2.1

Navrhované rozšírenie rozsahu pôsobnosti názvu článku 4 nariadenia (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (5) s cieľom uložiť povinnosť odosielať nové a staré druhy sfalšovaných bankoviek na iné účely ako je identifikácia, čiastočne zohľadňuje odporúčanie ECB. Navrhovaná zmena a doplnenie článku 4 ods. 2 však nezabráni používaniu alebo zadržaniu podozrivých sfalšovaných bankoviek v trestnom konaní podľa článku 4 ods. 3, čo je v rozpore s rozširovaním rozsahu pôsobnosti názvu článku a ohrozuje účinnosť zmeneného a doplneného ustanovenia. Uplatňovanie tohto ustanovenia bude tak naďalej v plnej miere závisieť od vnútroštátneho trestného práva a od voľnej úvahy súdnych orgánov alebo orgánov prokuratúry. Nie je vylúčené, že by v jednej krajine mohli byť odhalené vzorky nových alebo obzvlášť nebezpečných falzifikátov prostredníctvom jednorazového zaistenia a súdny orgán alebo orgán prokuratúry by zamietol ich vydanie na účely testovania alebo by mu v takomto vydaní bránilo vnútroštátne trestné právo, čím by sa zmaril účel tohto nového ustanovenia. ECB si neželá, aby boli dotknuté práva podozrivého a obvineného v trestnom konaní, ako je uvedené v odseku 2 odporúčania ECB. V tomto ohľade je však rovnováha záujmov, ktorá je ustanovená nariadením (ES) č. 1338/2001 a zachovaná aj v navrhovanom nariadení, narušená v neprospech ochrany eura proti falšovaniu. S cieľom zabezpečiť takúto ochranu by mali byť ECB a národné centrálne banky spravidla oprávnené získať vzorky bankoviek, ktoré boli použité alebo zadržané ako dôkaz v trestnom konaní okrem prípadov, keď to nie je možné so zreteľom na množstvo a typ zaistených falzifikátov.

2.2

Ako je uvedené v dôvodovej správe k navrhovanému nariadeniu, ECB už prijala rámec na detekciu sfalšovaných bankoviek (6), ktorý sú národné centrálne banky Eurosystému povinné implementovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov. ECB tak urobila pri plnení svojich úloh podľa článku 106 ods. 1 zmluvy a článku 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, aby zaistila integritu a ochranu eurobankoviek v obehu, a širšie aj dôveru verejnosti v eurobankovky. Uvedené by malo byť v plnej miere zohľadnené v navrhovanej zmene a doplnení článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 formou zavedenia výslovného odkazu na právomoci ECB v oblasti stanovenia noriem pre triedenie tak pre kontrolu upotrebiteľnosti eurobankoviek v ďalšom obehu, ako aj pre kontrolu ich pravosti a na dosiaľ vykonanú prácu Eurosystému v tejto oblasti.

2.3

Navrhovaná zmena a doplnenie článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 ukladá „úverovým inštitúciám a všetkým ostatným inštitúciám, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu bankoviek a mincí pre verejnosť ako profesionálnu činnosť“ povinnosť zabezpečiť, aby sa skontrolovala pravosť bankoviek a mincí, ktoré prijali a aby sa odhalili falzifikáty. Zatiaľ čo účel tejto povinnosti je jasný a želateľný, slovná formulácia „ostatné inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu bankoviek a mincí pre verejnosť ako profesionálnu činnosť“ nezahŕňa iné organizácie, ktoré prevádzkujú vlastné samoobslužné zariadenia na vydávanie eurobankoviek verejnosti, aj keď nejde o profesionálnu činnosť. Praktická implementácia rámca ECB na vnútroštátnej úrovni skutočne odhalila úzky rozsah tohto pojmu, najmä pokiaľ ide o obchodníkov, ktorí napĺňajú bankomaty (miesta na výber hotovosti). Tento úzky rozsah pôsobnosti so zreteľom na adresátov povinnosti uvedenej v článku 6 môže predstavovať medzeru v právnej úprave, v dôsledku ktorej eurobankovky a euromince nebudú kontrolované v súlade s postupmi ECB a Komisie, a to na ujmu širokej verejnosti a úverových inštitúcií v eurozóne, pretože tieto subjekty budú podliehať prísnejším normám. Najvhodnejším riešením by preto bolo širšie vymedzenie.

2.4

Navrhovaným nariadením sa do článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1338/2001 dopĺňa ustanovenie, ktoré od členských štátov požaduje, aby prijali zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na uplatnenie povinnosti úverových a iných inštitúcií zabezpečiť, aby sa pravosť bankoviek a mincí skontrolovala a aby sa falzifikáty odhalili v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB a Komisia. Členské štáty by mali byť povinné prijať tieto zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia najneskôr k 31. decembru 2009 a bezodkladne o tom informovať ECB a Komisiu. ECB zastáva názor, že ak sú ECB a Komisia zodpovedné za ustanovenie postupov, ktoré sa týkajú tejto povinnosti, mali by lehoty na ich implementáciu stanoviť ECB a Komisia tak z dôvodov praktických, ako aj právnych. Z praktického pohľadu si stanovenie lehôt na implementáciu vyžaduje odbornú znalosť, pokiaľ ide o know-how a schopnosti miestnych prevádzkovateľov. Je potrebné tiež zvážiť náklady na výrobu a zaobstaranie nových detektorov a náklady na prechod na tieto detektory. Stanovenie jednej lehoty podľa navrhovaného nariadenia by sa tak mohlo ukázať ako neflexibilné. Z právneho pohľadu by mal byť orgán, ktorý má právomoc stanoviť postupy vo vzťahu k normám tak pre kontrolu upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí, ako aj pre kontrolu ich pravosti, taktiež tým orgánom, ktorý stanovuje lehoty na ich uplatňovanie. Navrhuje sa preto vypustenie tejto lehoty z navrhovaného nariadenia a namiesto toho by sa malo ustanoviť, že lehoty na uplatňovanie tejto povinnosti v súlade s postupmi vymedzenými ECB a Komisiou, by sa mali stanoviť v tých istých postupoch.

2.5

Pokiaľ ide o postavenie mincí v rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia na rovnakú úroveň, akú majú bankovky, a s ohľadom na svoju právomoc vo veciach, ktoré sa týkajú eurobankoviek, by ECB chcela poznamenať, že by tento prístup mohol ohroziť retailové platby v členských štátoch, keďže technická uskutočniteľnosť navrhovanej požiadavky na kontrolu, ktorá sa týka mincí je – na rozdiel od tej, ktorá sa týka bankoviek – zatiaľ neistá.

2.6

Keďže nie je celkom jasné, či odkaz v nariadení (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (7) na nariadenie (ES) č. 1338/2001 je dynamický, je potrebný ďalší návrh nariadenia, ktorý rozšíri účinky navrhovaného nariadenia na členské štáty mimo eurozóny (8), konkrétne pokiaľ ide o články 4 a 5. Avšak v súvislosti s „postupmi, ktoré stanoví Európska centrálna banka“, na ktoré bude, ako je uvedené vyššie, navrhované nariadenie odkazovať v článku 6 ods. 1 zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1338/2001, má ECB najlepšie predpoklady rozhodovať o implementácii svojich postupov, ktoré sa týkajú eurobankoviek. V tejto súvislosti a s ohľadom na obmedzenia geografickej oblasti, v ktorej je euro zákonným platidlom, ECB v júli 2006 (9) rozhodla, že uvedené postupy nadobudnú v nových zúčastnených členských štátoch účinnosť hneď ako prijmú euro.

3.   Pozmeňujúce návrhy

Pokiaľ by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. decembra 2007

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM (2007) 525 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. EÚ C 257, 25.10.2006, s. 16.

(3)  Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2005 vo veci C-176/03, Komisia/Rada, Zb. 2005, s. I-7879 a rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2007 vo veci C-440/05, Komisia/Rada (ešte neuverejnené v Zbierke).

(4)  Pozri tiež odporúčanie ECB/1998/7 zo 7. júla 1998 o prijatí určitých opatrení na zvýšenie právnej ochrany eurobankoviek a euromincí.

(5)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(6)  Pozri Rámec na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti dostupný na internetovej stránke ECB na:

www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005sk.pdf.

(7)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11.

(8)  Tak tomu bolo pri iných textoch, ktoré menili a dopĺňali právne nástroje týkajúce sa ochrany eura, t. j. rozhodnutie Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie Rady 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 28) a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2006, ktorým sa na nezúčastnené členské štáty rozširuje uplatňovanie rozhodnutia 2006/849/ES, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 30).

(9)  Pozri dokument ECB „Prechodný režim pre implementáciu rámca na spracovávanie bankoviek v nových zúčastnených členských štátoch“ dostupný na internetovej stránke ECB na:

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotesframework2006sk.pdf.


PRÍLOHA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB  (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 1 ods. 1

Nariadenie (ES) č. 1338/2001 sa mení a dopĺňa takto:

Nariadenie (ES) č. 1338/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Povinnosť odoslať sfalšované bankovky“;

„Povinnosť odoslať sfalšované bankovky“;

b)

na konci odseku 2 sa dopĺňa táto veta:

„Na uľahčenie kontroly pravosti eurobankoviek v obehu sa povoľuje preprava sfalšovaných bankoviek medzi príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a orgánmi Európskej únie.“

b)

na konci odseku 2 sa dopĺňa táto veta:

„Na uľahčenie kontroly pravosti eurobankoviek v obehu sa povoľuje preprava sfalšovaných bankoviek medzi príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a orgánmi Európskej únie.“

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„Odsek 2 sa uplatňuje takým spôsobom, aby nebránil použitiu alebo zadržaniu podozrivých sfalšovaných bankoviek ako dôkazu v trestnom konaní, a to s ohľadom na množstvo a typ zaistených falzifikátov.“

Odôvodnenie – pozri odsek 2.1 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Článok 1 ods. 3 písm. a)

3.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

3.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Úverové inštitúcie a všetky ostatné inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu bankoviek a mincí pre verejnosť ako profesionálnu činnosť vrátane inštitúcií, ktorých činnosť pozostáva z výmeny bankoviek a mincí rôznych mien, ako sú zmenárne, sú povinné zabezpečiť, aby sa skontrolovala pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do obehu a aby sa odhalili falzifikáty. Toto overovanie sa vykoná v súlade s postupmi, ktoré stanoví Európska centrálna banka a Komisia pre eurobankovky a euromince.

Inštitúcie uvedené v prvom pododseku sú povinné stiahnuť z obehu všetky eurobankovky a euromince, o ktorých vedia, alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že sú sfalšované. Bezodkladne ich odovzdajú príslušným štátnym orgánom.“

„1.   Úverové inštitúcie a všetky ostatné inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu bankoviek a mincí pre verejnosť ako profe sionálnu činnosť vrátane:

inštitúcií, ktorých profesionálna činnosť pozostáva z výmeny bankoviek a mincí rôznych mien, ako sú zmenárne a

obchodníkov a iných podnikateľských subjektov ako sú kasína, ktoré ako vedľajšiu aktivitu vykonávajú triedenie a distribúciu bankoviek pre verejnosť prostredníctvom bankomatov

sú povinné zabezpečiť, aby sa skontrolovala pravosť eurobankovky a euromince, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do obehu a aby sa odhalili falzifikáty. Toto overovanie Tieto kontroly sa vykonajú v súlade s postupmi, ktoré stanoví Európska centrálna banka a Komisia pre eurobankovky a euromince, a to s ohľadom na ich príslušné právomoci a berúc do úvahy osobitosti eurobankoviek na strane jednej a euromincí na strane druhej.

Inštitúcie, obchodníci a iné ekonomické subjekty uvedené v prvom pododseku sú povinné stiahnuť z obehu všetky eurobankovky a euromince, o ktorých vedia, alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že sú sfalšované. Bezodkladne ich odovzdajú príslušným štátnym orgánom.“

Odôvodnenie – pozri odsek 2.3 stanoviska

Zmena a doplnenie 3

Článok 1 ods. 3 písm. b)

b)

na konci odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

b)

na konci odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku odseku 3 sa musia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na uplatnenie prvého pododseku odseku 1 tohto článku prijať najneskôr do 31. decembra 2009. Členské štáty o ich prijatí bezodkladne informujú Komisiu a Európsku centrálnu banku.“

„Odchylne od prvého pododseku odseku 3 sa zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na uplatnenie postupov uvedených v odseku 1 prvom pododseku tohto článku prijmú najneskôr do 31. decembra 2009 v lehotách stanovených v súlade s takýmito postupmi. Členské štáty o tom bezodkladne informujú Komisiu a Európsku centrálnu banku.“

Odôvodnenie – pozri odsek 2.4 stanoviska

Zmena a doplnenie 4

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zúčastnených členských štátoch vymedzených v článku 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ES) č. 974/98 (14).

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zúčastnených členských štátoch vymedzených v článku 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ES) č. 974/98 (14).

Postupy uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 nadobúdajú účinnosť v zúčastnených členských štátoch v zmysle článku 6 ods. 3 druhého pododseku.

(14)

Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

(14)

Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

Odôvodnenie – pozri odsek 2.5 stanoviska


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Prečiarknutým písmom sa označujú časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.


Top