EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo  14. novembra 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 291/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. novembra 2007

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 8. novembra 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku ECB prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1

ECB víta navrhované nariadenie, keďže potvrdzuje existenciu dvoch paralelných a navzájom sa dopĺňajúcich systémov tvorby európskej štatistiky a súčasne uznáva nezávislosť ESCB pri plnení jeho štatistických funkcií (odôvodnenia č. 7 a 8). ECB tiež víta odkaz uvedený v odôvodnení č. 9 na významnú poradnú úlohu, ktorú zohráva Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CMFB).

1.2

ECB taktiež s uspokojením poznamenáva, že navrhované nariadenie uznáva potrebu užšej spolupráce medzi EŠS a ESCB pri rozvoji, tvorbe a šírení európskej štatistiky, ktorú vytvárajú oba systémy (článok 8). V tomto ohľade ECB poznamenáva, že požiadavka na užšiu spoluprácu EŠS a ESCB, ktorá je uvedená v odôvodnení č. 6 navrhovaného nariadenia, sa bude uplatňovať v rámci primárneho práva, ktoré sa vzťahuje na ESCB podľa zmluvy. Najmä článok 5 štatútu ESCB ustanovuje, že na zabezpečenie plnenia úloh ESCB zbiera ECB za pomoci národných centrálnych bánk potrebné štatistické informácie od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov a na tento účel spolupracuje s inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a s príslušnými orgánmi členských štátov.

1.3

Okrem toho ECB víta, že článok 20 ods. 3 navrhovaného nariadenia upravuje otázku výmeny dôverných údajov medzi EŠS a ESCB výlučne na štatistické účely. Všeobecne sa uznáva, že rozšírená výmena dôverných informácií medzi EŠS a ESCB je stále vo väčšej miere potrebná na zabezpečenie kvality a konzistentnosti európskej štatistiky, pričom sa zároveň minimalizuje záťaž pre respondentov. Uvedené možno dosiahnuť tak, že sa rovnaké údaje budú požadovať len raz, a že štatistické orgány, ktoré tieto údaje potrebujú, si ich budú navzájom vymieňať za predpokladu dodržiavania prísnych pravidiel o zachovávaní mlčanlivosti. ECB však zastáva názor, že v rozpore s tým, čo je teraz uvedené v článku 20 ods. 3, by táto výmena nemala závisieť od prijatia ďalších odvetvových právnych aktov, ktorými by bolo potrebné výslovne povoliť takúto výmenu dôverných štatistických informácií. S cieľom zabezpečiť účinnú a efektívnu výmenu potrebných štatistických informácií by mal právny rámec pripustiť, že takéto zasielanie sa môže uskutočniť za predpokladu, že je to potrebné na účinný rozvoj, tvorbu alebo šírenie európskej štatistiky, a to podľa vzoru článku 20 ods. 1 navrhovaného nariadenia, ktorý upravuje výmenu dôverných štatistických informácií v rámci EŠS.

1.4

ECB zdôrazňuje, že s cieľom znížiť záťaž pre respondentov je dôležité, aby právny rámec umožňoval získať prístup ku všetkým požadovaným existujúcim údajom v plnom rozsahu. Na uvedené odkazuje tiež článok 23 (prístup k administratívnym záznamom) navrhovaného nariadenia. ECB však navrhuje, aby právny rámec ustanovil, že v prípade potreby sa stanovia praktické opatrenia a „spôsoby“ na dosiahnutie efektívneho prístupu, a nie „obmedzenia a predpoklady“, keďže uvedené by mohlo znamenať neodôvodnené obmedzenie takéhoto prístupu.

1.5

Článok 253 zmluvy ustanovuje, že nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou musia obsahovať odkaz na stanoviská, ktoré im mali byť podľa tejto zmluvy predložené. ECB preto navrhuje, aby sa v citáciách navrhovaného nariadenia zaviedol odkaz na toto stanovisko ECB.

2.   Navrhované znenie

Pokiaľ by stanovisko ECB viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien a doplnení je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. novembra 2007

viceprezident ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 625.


PRÍLOHA

NAVRHOVANÉ ZNENIE

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB  (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 20 – Zasielanie dôverných údajov

Článok 20 – Zasielanie dôverných údajov

1.

Dôverné údaje medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou (Eurostatom) môžu byť zasielané, ak je to potrebné na rozvoj, tvorbu a zverejňovanie európskej štatistiky. Akékoľvek ďalšie zasielanie musí výslovne schváliť vnútroštátny orgán, ktorý uskutočnil zber týchto údajov.

1.

Dôverné údaje medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou (Eurostatom) môžu byť zasielané, ak je to potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Akékoľvek ďalšie zasielanie musí výslovne schváliť vnútroštátny orgán, ktorý uskutočnil zber týchto údajov.

2.

Vnútroštátne predpisy o ochrane dôverných štatistických údajov sa nesmú uplatniť na zabránenie zasielania dôverných údajov, ak právny akt Spoločenstva umožňuje zasielanie takýchto údajov.

3._ 2.

Výmena dôverných údajov na štatistické účely medzi Zasielanie dôverných údajov zo štatistického orgánu EŠSa do centrálnej banky ESCBsa môže uskutočniťak sa to považuje za predpokladu, že takéto zasielanie je potrebné na účely účinného rozvoja, tvorbya alebo šírenia európskejštatistikyalebo štatistiky ESCB uvedené v článku 285 zmluvy a článku 5 Štatútu ESCB a ECB a ak to výslovne umožňuje právo Spoločenstva.

3.

Výmena dôverných údajov na štatistické účely medzi EŠS a ESCB sa môže uskutočniť, ak sa to považuje za potrebné pre rozvoj, tvorbu a zverejňovanie európskej štatistiky alebo štatistiky ESCB a ak to výslovne umožňuje právo Spoločenstva.

2._ 3.

Vnútroštátne pravidlá o dôverných štatistických údajoch sa nesmú uplatniť na zabránenie zasielania dôverných údajov podľa odsekov 1 a 2, ak právny akt Spoločenstva upravuje zasielanie takýchto údajov.

4.

Opatrenia na ochranu ustanovené v tomto nariadení sa vzťahujú na všetky dôverné údaje zasielané v rámci EŠS a medzi EŠS a ESCB.

4.

Ak sa dôverné údaje zasielajú z centrálnej banky ESCB do štatistického orgánu EŠS v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2), tieto údaje sa použijú výlučne na účely rozvoja, tvorby alebo šírenia európskej štatistiky uvedené v článku 285 zmluvy a článku 5 Štatútu ESCB a ECB.

5.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, každé ďalšie zasielanie dôverných údajov mimo EŠS musí výslovne schváliť vnútroštátny orgán, ktorý zabezpečil zber týchto údajov.

4._6.

Opatrenia na ochranu ustanovené v tomto nariadení sa vzťahujú na všetky dôverné údaje zasielané v rámci EŠS a medzi štatistickými orgánmi EŠS a centrálnymi bankami ESCB.

Odôvodnenie – pozri odsek 1.3 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Článok 23 – Prístup k administratívnym záznamom

V záujme zníženia zaťaženia respondentov majú vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) prístup k zdrojom administratívnych údajov, každý v oblasti pôsobenia svojej verejnej správy, ak sú tieto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a zverejňovanieeurópskej štatistiky.

Jednotlivé členské štáty a Komisia stanovia v prípade nutnosti vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti praktické postupy, obmedzenia a predpoklady pre umožnenie praktického prístupu k údajom.

Článok 23 – Prístup k administratívnym záznamom

S cieľom znížiť zaťaž pre respondentov majú vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) prístup k zdrojom administratívnych údajov, každý v oblasti svojej pôsobnosti v rámci verejnej správy, ak sú tieto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenieeurópskej štatistiky.

Jednotlivé členské štáty a Komisia stanovia v prípade potreby vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti praktické opatrenia a spôsoby , obmedzenia a predpoklady na dosiahnutie efektívneho prístupu k údajom.

Odôvodnenie – pozri odsek 1.4 stanoviska

Zmena a doplnenie 3

so zreteľom na návrh Komisie,

po porade s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

po porade s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

Odôvodnenie – pozri odsek 1.5 stanoviska


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Prečiarknutým písmom sa označujú časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.


Top