EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  13. apríla 2007 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 13. apríla 2007

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 12. apríla 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku ECB prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

Účelom navrhovaného nariadenia je vytvoriť právny základ pre zber, zasielanie a vyhodnocovanie štvrťročných údajov o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (2). Údaje o voľných pracovných miestach, ktoré sú zahrnuté do zoznamu hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov (PEEI) (3), sú potrebné na monitorovanie krátkodobých zmien vo voľných pracovných miestach podľa ekonomickej činnosti.

1.2.

ECB víta navrhované nariadenie. Poskytovanie porovnateľných údajov o voľných pracovných miestach rozširuje rozsah údajov dostupných pre analýzu a posúdenie rizík pre cenovú stabilitu v eurozóne, čo je významné pre menovú politiku Eurosystému. Podobne slúžia údaje o voľných pracovných miestach ako dôležitý ukazovateľ pre určité premenné pracovného trhu, najmä zamestnanosť a nezamestnanosť. V súčasnosti dostupné súhrnné údaje z eurozóny, ktoré sú založené na údajoch zaslaných dobrovoľne Komisii Európskych spoločenstiev (Eurostat) národnými štatistickými úradmi, odrážajú významné rozdiely vo vymedzení pojmu národných súborov, ktoré sa používajú na výpočet súborov pre eurozónu.

1.3.

S výhradou technických pripomienok v časti 2 tohto stanoviska ECB zastáva názor, že navrhované nariadenie odráža vyrovnaný kompromis medzi požiadavkami užívateľov a potrebami štatistického zjednodušenia, ktorý bol starostlivo posúdený tak, aby obmedzil záťaž spojenú s vykazovaním. ECB dôrazne podporuje implementáciu navrhovaného nariadenia a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby včasné prijatie požadovaného vykonávacieho nariadenia Komisie zaradili medzi priority.

2.   Technické pripomienky

2.1

ECB zdôrazňuje, že navrhované členenie všetkých ekonomických činností, ktoré sú vrátane sektoru služieb vymedzené v spoločnom systéme klasifikácie v Spoločenstve (NACE), na úrovni sekcie je dôležitým aspektom navrhovaného nariadenia vzhľadom na rastúcu úlohu služieb v percentuálnom vyjadrení na celkovom hospodárstve. Navrhované členenie je navyše dôležité pre vysvetlenie zmien v celkovom počte voľných pracovných miest. Úspešné spracovanie a následné poskytnutie údajov z navrhovaných realizačných štúdií, ako aj z realizačných štúdií o pokrytí jednotiek s menej ako desiatimi zamestnancami, sa považujú za dôležité kroky vedúce k ďalšiemu posilneniu kvality údajov.

2.2

Dostupnosť vhodného súboru spätných údajov je rozhodujúca vzhľadom na schopnosť posúdiť vývoj voľných pracovných miest v priebehu času, čo má význam pre analytické účely. ECB však pripúšťa, že by bolo veľkou záťažou pre spravodajské jednotky, ak by sa vyžadovalo poskytnutie celkového súboru spätných údajov, a preto súhlasí s požiadavkou obmedzeného zasielania ustanovenou v článku 6 navrhovaného nariadenia, pričom odporúča dlhodobejšie odhady, ak je to možné.

2.3

V otázke zvýšenej kvality údajov potrebných pre spoľahlivé agregáty eurozóny je vysoký stupeň porovnateľnosti národných príspevkov použitých na vypočítanie agregátov eurozóny kľúčovým prvkom posúdenia celkovej kvality. Bolo by užitočné, keby samotné kritériá kvality, ktoré majú byť vymedzené podľa implementačných postupov uvedených v článku 7 navrhovaného nariadenia, zahŕňali pravidelné posúdenie dosahu všetkých aspektov národných príspevkov, ktoré nie sú porovnateľné.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. apríla 2007

Viceprezident ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 76, konečné znenie.

(2)  Potreby ECB pre zber štatistických údajov o voľných pracovných miestach v štvrťročných intervaloch v termíne 45 dní po skončení referenčného štvrťroku sa stanovili v auguste 2000 v dokumente Štatistické požiadavky Európskej centrálnej banky v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky a opätovne zdôraznené v decembri 2004 v dokumente Revízia požiadaviek v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky.

(3)  PEEI boli vytvorené na základe Akčného plánu pre štatistické požiadavky Hospodárskej a menovej únie (ďalej len „akčný plán HMÚ“), ktorý na žiadosť Rady Ecofin vypracovala Komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s ECB. Akčný plán HMÚ bol odpoveďou na správu Menového výboru o požiadavkách na informácie v rámci HMÚ, ktorú 18. januára 1999 schválila Rada Ecofin. Rada Ecofin prijala poslednú správu o stave v tejto veci v novembri 2006.


Top