EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. júla 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prepočítavacích kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 163/10


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 6. júla 2006

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prepočítavacích kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 4. júla 2006 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (ďalej len „navrhované nariadenie I“), a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prepočítavacích kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (ďalej len „navrhované nariadenie II“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 123 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý je právnym základom oboch navrhovaných nariadení. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Účel navrhovaných nariadení

1.1

Navrhované nariadenia umožnia zavedenie eura ako slovinskej meny po tom, ako sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 122 ods. 2 zmluvy zruší výnimka pre Slovinsko.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1

Pokiaľ ide o navrhované nariadenie I, ECB odporúča, aby sa v druhom odseku článku 2 neodkazovalo výslovne na protokoly 25 a 26 ani na článok 122 ods. 1 zmluvy, ale aby sa namiesto toho odkazovalo všeobecne na zmluvu v súlade s prílohou V oddielom A.4 písm. a) bodom ii) rozhodnutia Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (1). V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že nariadenie Rady (ES) č. 2596/2000 z 27. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (2), ktoré bolo prijaté pri príležitosti zavedenia eura v Grécku, neodkazovalo na vyššie uvedené protokoly ani na článok 122 ods. 1 zmluvy v súlade s prílohou II oddielom A.4 písm. a) bodom ii) rozhodnutia Rady 2000/396/ES, ESUO, Euratom z 5. júna 2000, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (3).

2.2

ECB víta navrhované nariadenie II, ktorým by sa neodvolateľne stanovil prepočítavací kurz medzi eurom a slovinským tolarom ako kurz rovnajúci sa centrálnej parite slovinského tolaru v mechanizme výmenných kurzov II (ERM II), t. j. 1 EUR = 239,640 SIT. ECB nemá žiadne námietky voči tomu, aby sa navrhované nariadenie II prijalo niekoľko mesiacov pred tým, ako Slovinsko prijme euro. Ako ustanovenie nariadenia Spoločenstva, ktoré je všeobecne záväzné (t.j. je právne záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch), prepočítavací kurz medzi eurom a slovinským tolarom sa bude od 1. januára 2007 uplatňovať vo všetkých právnych nástrojoch, ktoré odkazujú na slovinskú menu, rovnako ako to bolo v prípade prepočítavacích kurzov medzi eurom a menami ostatných zúčastnených členských štátov v čase, keď prijali euro.

3.   Navrhované znenie

Okrem vyššie uvedeného stanoviska je v prílohe uvedené navrhované znenie príslušných zmien.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. júla 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/34/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 32).

(2)  Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 2.

(3)  Ú. v. ES L 149, 23.6.2000, s. 21. Rozhodnutie nahradené rozhodnutím 2002/682/ES, Euratom (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).


PRÍLOHA

Navrhované znenie (navrhované nariadenie I)

Znenie, ktoré navrhla Komisia (1)

Zmena a doplnenie, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 druhý odsek

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvou, s výnimkou protokolov 25 a 26 a článku 122 ods. 1.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.


(1)  Kurzívou sa označujú časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť.


Top