EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  5. júla 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 163/7


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. júla 2006

na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 12. júna 2006 žiadosti Rady Európskej únie o stanoviská k dvom navrhovaným opatreniam: k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“), a k návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (1).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

Boj proti falšovaniu eura má veľký význam pre zachovanie dôvery obyvateľov v jednotnú menu. ECB, ktorá má výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v Spoločenstve, sa aktívne podieľa na dosiahnutí tohto cieľa. ECB predovšetkým vyvíja dizajn bankoviek a pokročilé technické prvky na účely ich zahrnutia do eurobankoviek, čím sa umožňuje ako laikom, tak aj odborníkom rozlišovať pravé bankovky od falzifikátov. ECB okrem toho analyzuje nové druhy falzifikátov vo svojom Centre analýzy falzifikátov (Counterfeit Analysis Centre – CAC) a využíva získané znalosti na lepšie poskytovanie rád orgánom vynútenia práva a na vylepšenie ochranných prvkov budúcich bankoviek. CAC koordinuje šírenie všetkých známych technických a štatistických údajov o falzifikátoch eurobankoviek všetkým príslušným stranám. ECB víta program Pericles ako užitočný nástroj prispievajúci k činnostiam uskutočňovaným ECB, Europolom a vnútroštátnymi orgánmi v rámci boja proti falšovaniu eura.

2.   Konkrétne pripomienky

V súlade s niektorými pripomienkami uvedenými v stanovisku CON/2005/22 z 21. júna 2005 (2), ktoré sa týkali rozšírenia časového a materiálneho rámca programu Pericles, ECB má k navrhovaným právnym predpisom dve konkrétne pripomienky.

2.1.   Dĺžka navrhovaného predĺženia

Je dôležité, aby právne predpisy Spoločenstva zabezpečovali, že predĺženie programu Pericles je vhodne prepojené s načasovaním i) zavedenia eura v nových členských štátoch a ii) emisie druhej série eurobankoviek. ECB potvrdzuje, že predĺžením do 31. decembra 2013 by sa takéto vhodné prepojenie zabezpečilo.

2.2.   Účasť ECB a Europolu na rozhodnutiach o financovaní na základe programu Pericles

S cieľom predísť tomu, aby sa opatrenia na základe programu Pericles prekrývali, ako aj zabezpečiť ich súlad a komplementárnosť a využiť odborné znalosti a skúsenosti ECB v tejto oblasti by bolo prospešné, aby Komisia, ECB a Europol spoločne posudzovali iniciatívy, ktoré sa majú financovať v rámci programu Pericles, a aby sa na účely rozhodnutia o výbere vyžadovalo uskutočnenie konzultácií s ostatnými dvomi subjektami a náležité zváženie ich názorov, a to v rámci riadiacej skupiny, ktorú tieto subjekty už zriadili na účely vypracovania spoločnej stratégie proti falšovaniu eura.

3.   Navrhované znenie

Okrem vyššie uvedeného stanoviska je v prílohe uvedené navrhované znenie príslušných zmien.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. júla 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2006) 243 v konečnom znení obsahuje oba návrhy (2006/0078(CNS) a 2006/0079(CNS)).

(2)  Ú. v. EÚ C 161, 1.7.2005, s. 11.


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia (1)

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Článok 1 návrhu 2006/0078(CNS)

[Žiadny návrh]

Bod odôvodnenia 7 sa nahrádza nasledujúcim znením:

Bez toho, aby bola dotknutá úloha ECB a riadiacej skupiny, ktorú zriadili Komisia, ECB a Europol na účely ochrany eura pred falšovaním, Komisia uskutoční s hlavnými zainteresovanými stranami (predovšetkým s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi, s ECB a Europolom) všetky konzultácie týkajúce sa posúdenia potrieb na ochranu eura, a to v rámci zodpovedajúceho poradného výboru ustanoveného nariadením (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúcim opatrenia na ochranu eura proti falšovaniu (3) , najmä pokiaľ ide o výmenu, pomoc a školenia, na účely implementácie tohto programu.

Odôvodnenie – pozri odsek 2.2 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Článok 1 návrhu 2006/0078(CNS)

[Žiadny návrh]

V druhom pododseku článku 5 ods. 1 sa vkladá táto veta:

Od ECB a Europolu sa vyžaduje, aby na účely náležitého zváženia poskytli svoje názory, pokiaľ ide o výber projektov, ktoré predložili členské štáty alebo ktoré boli vypracované z iniciatívy Komisie, podľa článku 12 ods. 2.

Odôvodnenie – pozri odsek 2.2 stanoviska


(1)  Kurzívou sa označujú časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.


Top