EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 24. marca 2006 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 79/31


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. marca 2006

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 6. marca 2006 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže navrhované nariadenie spadá do oblasti právomoci ECB. V súlade s prvou vetou článku 17.5 rokovacieho poriadku ECB prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB víta navrhované nariadenie, ktorého účelom je zaviesť spoločnú štatistickú klasifikáciu ekonomických činností v Spoločenstve (ďalej len „NACE Rev. 2“). ECB nemá námietky voči novej štruktúre NACE ani voči jej podrobnej klasifikácii.

1.2.

ECB podporuje princípy, ktoré tvoria základ NACE Rev. 2, t. j. i) zohľadnenie ekonomickej reality (rozšírenie klasifikácie pokiaľ ide o oblasť služieb); a ii) porovnateľnosť s inými medzinárodnými klasifikáciami, konkrétne s Medzinárodnou štandardnou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (ISIC) Rev. 4; a iii) kontinuitu s ohľadom na predchádzajúcu klasifikáciu. ECB sa ďalej domnieva, že je potrebné urobiť všetko nevyhnutné a prijať všetky potrebné právne predpisy, aby sa zabezpečil maximálny súlad s inými medzinárodnými klasifikáciami a štatistickými štandardmi.

1.3

ECB tiež víta v navrhovanom nariadení implementačné opatrenia týkajúce sa kľúčových mesačných, štvrťročných a ročných štatistík; obzvlášť články 12 a 16 upravujúce krátkodobú štatistiku a index nákladov práce. Tieto implementačné opatrenia ako aj implementačné pravidlá Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Spoločenstve sa však musia vymedziť, aby sa zabránilo významnej strate informácií, napr. prestávkam v časových radoch a následnej nedostupnosti dlhých časových radov.

1.4

Pre štatistiky eurozóny a Európskej únie, ktoré sa tvoria hlavne použitím informácií z jednotlivých štátov, je navyše súbežná implementácia v členských štátoch rozhodujúca. Nejednotný implementačný časový rozvrh NACE Rev. 2 v rámci EÚ by mal veľmi nepriaznivé dôsledky na kvalitu a dostupnosť agregovaných štatistík eurozóny a EÚ až do okamihu, kedy by všetky členské štáty plne prijali novú klasifikáciu a podľa toho upravili ich časové rady. ECB preto navrhuje doplnenie bodu 9 odôvodnenia a článku 6 písm. c), aby sa zabezpečila plne koordinovaná implementácia NACE Rev. 2 v členských štátoch a súlad medzi oblasťami štatistiky.

2.   Navrhované znenie

Zmeny a doplnenia navrhované ECB sú uvedené v prílohe k tomuto stanovisku.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. marca 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia (1)

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 9

„Používanie klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve vyžaduje, aby Komisii poskytol pomoc Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom najmä pokiaľ ide o preskúmanie problémov vyplývajúcich z implementácie NACE Rev. 2, plynulý prechod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2, ako aj zapracovanie zmien a doplnení do NACE Rev. 2“.

„Používanie klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve vyžaduje, aby Komisii poskytol pomoc Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom najmä pokiaľ ide o preskúmanie problémov vyplývajúcich z implementácie NACE Rev. 2, plynulý a plne koordinovaný prechod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2, ako aj zapracovanie zmien a doplnení do NACE Rev. 2“.

Odôvodnenie – pozri odsek 1.4 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Článok 6 písm. c)

„opatrenia zabezpečujúce plynulý prechod z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, najmä s ohľadom na otázky týkajúce sa prestávok v časových radoch, vrátane duplicitného oznamovania a spätného prepočtu časových radov.“

„opatrenia zabezpečujúce plynulý a plne koordinovaný prechod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2, najmä s ohľadom na otázky týkajúce sa prestávok v časových radoch, vrátane duplicitného oznamovania a spätného prepočtu časových radov, a súbežnú implementáciu v  členských štátoch.“

Odôvodnenie – pozri odsek 1.4 stanoviska


(1)  Kurzívou sa označujú časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje.


Top