EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  27. februára 2006 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 55/63


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 27. februára 2006

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 24. februára 2006 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien („nariadenie o HISC“) (1), pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien („navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a na článku 5 ods. 3 nariadenia o HISC. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.

Cieľom navrhovaného nariadenia je ustanoviť minimálne normy pre obdobia zisťovania cien v každom mesiaci, aby sa zlepšila porovnateľnosť harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HISC) medzi členskými štátmi a spoľahlivosť HISC eurozóny. Pretože obdobia zisťovania cien sú v jednotlivých členských štátoch odlišné, krátkodobé výkyvy cien počas jedného mesiaca môžu v prípade niektorých položiek zahrnutých v HISC viesť k značným rozdielom v odhadovaných zmenách cien. ECB víta navrhované nariadenie, ktoré požaduje, aby zisťovanie cien prebiehalo minimálne počas obdobia jedného pracovného týždňa v strede alebo približne v strede mesiaca a počas obdobia dlhšieho ako jeden pracovný týždeň pri výrobkoch, o ktorých je známe, že pri nich počas mesiaca dochádza k prudkým a nepravidelným zmenám cien. Tieto minimálne normy predstavujú kompromis medzi potrebou zosúladiť zisťovanie cien v jednotlivých členských štátoch na jednej strane a nákladmi spojenými so zmenou existujúcich postupov zisťovania cien na strane druhej.

2.

Požiadavka, aby pri výrobkoch, ktoré sa vyznačujú nestálosťou cien, prebiehalo zisťovanie „počas obdobia dlhšieho ako jeden pracovný týždeň“, ponecháva členským štátom určitý priestor pri implementácii tohto navrhovaného ustanovenia. Podrobné monitorovanie efektívnosti implementácie navrhovaného nariadenia je preto v tomto ohľade odôvodnené.

3.

ECB vychádza z toho, že navrhované nariadenie nebráni vydávaniu predbežných HISC alebo bleskových odhadov HISC, ani neovplyvňuje súčasný harmonogram vydávania HISC eurozóny.

4.

ECB súhlasí s navrhovanou implementáciou od januára 2007, keďže sa neočakávajú žiadne systematické dopady na merané ročné alebo mesačné zmeny cien. Preto sa neočakáva, že bude potrebná revízia spätných údajov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. februára 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top