EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0012

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  24. februára 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov (CON/2006/12)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 55/61


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. februára 2006

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov

(CON/2006/12)

(2006/C 55/29)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 19. januára 2006 žiadosť Rady o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov (KOM(2005) 653 v konečnom znení) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže navrhované nariadenie patrí do oblasti právomoci ECB. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku ECB prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

1.1

Cieľom navrhovaného nariadenia je zmeniť a doplniť prílohu B k nariadeniu o Európskom systéme účtov 1995 (1), pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov. Navrhované nariadenie sa zameriava na zmenu a doplnenie harmonogramu, periodicity a obsahu národných účtov, ktoré členské štáty zasielajú Komisii Európskych spoločenstiev (Eurostatu), čím sa zlepšuje dostupnosť údajov národných účtov a kvalita európskych štatistík. Navrhované nariadenie je v súlade so zásadami harmonizácie a súdržnosti. Sú v ňom tiež zapracované niektoré nové požiadavky vyjadrené hlavnými používateľmi a niektoré obmedzenia programu zasielania údajov tak, ako to požadovali národní zostavovatelia údajov.

1.2

S cieľom uskutočňovať menovú politiku je pre ECB nevyhnutné používať a zostavovať štatistiky v eurozóne na základe údajov národných účtov, ktoré sú komplexné, porovnateľné, použiteľné pre agregáciu v rámci členských štátov eurozóny, aktuálne, spoľahlivé a konzistentné tak v rámci jednotlivých tabuliek programu zasielania údajov, ako aj medzi jednotlivými tabuľkami navzájom. ECB považuje štvrťročné štatistiky národných účtov za najvyššiu prioritu a víta zmenené a doplnené návrhy programu zasielania týchto údajov. Konzistentný súbor údajov národných účtov je tiež veľkou prioritou, pretože je potrebný pre komplexnú analýzu zmien produktivity. V tejto súvislosti a tiež z iných dôvodov je pre ročné údaje potrebné podrobnejšie členenie ako pre štvrťročné údaje. ECB považuje podrobnejšie členenie ekonomických činností a inštitucionálnych sektorov v navrhovanom nariadení za významné zlepšenie. Pre ECB nie sú prioritou údaje regionálnych účtov.

1.3

ECB tiež oceňuje, že v navrhovanom nariadení sa považuje za prioritu zasielanie včasných údajov národných účtov zo strany členských štátov za aktuálnejšie obdobia. ECB by týmto rada vyzvala Komisiu (Eurostat) a členské štáty, aby zabezpečili zasielanie vzájomne konzistentných údajov v požadovaných tabuľkách programu zasielania údajov a aby zaviedli a uskutočňovali koordinovaný postup pri zverejňovaní a revíziách. Podľa názoru ECB sa uvedené týka tiež presného načasovania dôležitých štatistických revízií národných účtov, ktoré môžu súvisieť s podstatnými metodickými zmenami.

2.   KONKRÉTNE PRIPOMIENKY

2.1

Tabuľka 1 programu zasielania údajov zahŕňa štvrťročné a ročné agregáty, ktoré sú kľúčové pre menovú a hospodársku politiku. ECB víta zlepšenia, pokiaľ ide o poskytovanie údajov na účely tabuľky 1. Tieto zahŕňajú špecifikáciu údajov o vývoze a dovoze podľa miesta určenia a pôvodu, a to jednotlivo (členské štáty EÚ, členovia menovej únie a inštitúcie EÚ) a špecifické údaje o pridanej hodnote a údaje o zamestnanosti v sektore priemyselnej výroby. ECB odporúča používať spoločnú metódu na zostavovanie štatistík zmeny reťazených štvrťročných objemov. ECB naviac odporúča, aby program zasielania údajov pre hlavné štvrťročné agregáty požadoval štatistiky, ktoré sú očistené od vplyvu počtu pracovných dní a o sezónne vplyvy, prípadne len štatistiky, ktoré sú očistené od vplyvu počtu pracovných dní.

2.2

Tabuľka 3 programu zasielania údajov zahŕňa ročné agregáty podľa odvetvia, ktoré sú nevyhnutné pre produktivitu a štrukturálne analýzy. Keď sú v tejto tabuľke uvedené dva druhy členenia, ECB uprednostňuje, aby sa na účely zostavovania agregátov eurozóny plne uplatňovalo menej podrobné členenie.

2.3

S cieľom umožniť dosiahnutie potrebného úplného súladu pri zostavovaní integrovaných účtov za eurozónu ECB požaduje, aby nefinančné účty podľa sektorov (tabuľka 8 programu zasielania údajov) boli doručené v rovnaných lehotách ako finančné účty podľa sektorov (tabuľka 6 programu zasielania údajov) a súvahy finančných aktív a pasív (tabuľka 7 programu zasielania údajov).

2.4

ECB by uprednostnila skrátenie lehoty pre zasielanie údajov o výdavkoch verejnej správy podľa ich účelu (tabuľka 11 programu zasielania údajov) z 12 na deväť mesiacov po skončení referenčného roka. Uvedené by bolo v súlade s lehotou pre predkladanie podrobného členenia výdavkov verejnej správy (tabuľka 2 programu zasielania údajov). Ďalej by ECB uprednostnila povinné zasielanie ďalšieho členenia verejných výdavkov podľa skupín COFOG pre oddiely COFOG pre ekonomické záležitosti, zdravie, vzdelávanie a sociálnu ochranu. Na rozdiel od toho je požadované členenie o podrobných príjmoch z daní podľa druhu daní a prijímajúceho subsektora (tabuľka 9 programu zasielania údajov) podrobnejšie, ako sú prioritné požiadavky ECB.

2.5

ECB by tiež uprednostnila, aby pracovné vstupy v tabuľkách použitia (tabuľka 16 programu zasielania údajov) boli merané aj podľa odpracovaných hodín a rozdelené tak, aby umožnili analýzu dôsledkov vývoja kvality práce na zmenu produktivity. ECB by rovnako uprednostnila tabuľky použitia aj v základných cenách, aby bolo možné vytvoriť symetrické tabuľky vstupov a výstupov v ročných intervaloch. Ak by tieto ročné tabuľky boli rozdelené tiež na dovoz a domácu produkciu, symetrické tabuľky vstupov a výstupov za domácu produkciu a dovoz v základných cenách (tabuľky 18 a 19 programu zasielania údajov) by neboli pre ECB prioritnou požiadavkou. Pokiaľ ide o tabuľku 16 programu zasielania údajov, mohol by sa zvážiť rozdielny prístup v prípade väčších a menších členských štátov so zreteľom na požiadavky na vykazovanie. ECB sa domnieva, že symetrická tabuľka vstupov a výstupov v základných cenách (tabuľka 17 programu zasielania údajov) a symetrické tabuľky vstupov a výstupov za domácu produkciu a dovoz v základných cenách (tabuľky 18 a 19 programu zasielania údajov) zasielané v päťročných intervaloch, sú vzhľadom na oneskorenie a nízku periodicitu údajov v týchto tabuľkách menej relevantné.

2.6

ECB víta zasielanie súvah nefinančných aktív (tabuľka 26 programu zasielania údajov) a domnieva sa, že by v tejto tabuľke malo byť povinných viac ukazovateľov. Najmä zasielanie povinnej informácie o hodnote bytových budov by malo byť doplnené zodpovedajúcimi informáciami o hodnote pozemkov, pretože takéto údaje sú kľúčovými pre ohodnotenie bohatstva domácností z hľadiska bývania, čo má pre ECB zásadný význam.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. februára 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1).


Top