EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  21. februára 2006 , na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti menovej politiky (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 49/35


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. februára 2006,

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti menovej politiky

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 1. februára 2006 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti menovej politiky (KOM(2005) 611 v konečnom znení), (ďalej len „navrhované nariadenie“). Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú Európskeho menového systému (EMS) a úloh bývalého Európskeho menového inštitútu, ktoré prevzala ECB podľa článku 44 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Konkrétne pripomienky

ECB má k navrhovanému nariadeniu dve konkrétne pripomienky.

1.1.   Názov navrhovaného nariadenia

ECB navrhuje zmeniť a doplniť názov navrhovaného nariadenia tak, aby lepšie vyjadroval predmet úpravy dvoch obsoletných nariadení, ktoré majú byť zrušené, keďže obidve nariadenia sa týkajú skôr fungovania EMS, než širšej oblasti menovej politiky.

1.2.   Odkaz na stanovisko ECB

Podľa článku 253 zmluvy musia nariadenia prijaté Radou obsahovať odkaz na stanoviská, ktoré jej mali byť podľa zmluvy predložené. ECB preto navrhuje, aby citácie navrhovaného nariadenia odkazovali na toto stanovisko.

2.   Pozmeňujúce návrhy

Pokiaľ by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovaného nariadenia, pozmeňujúce návrhy sú uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. februára 2006

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia (1)

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Názov navrhovaného nariadenia

NARIADENIE RADY

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti menovej politiky

NARIADENIE RADY

ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 3181/78 a nariadenie (EHS) č. 1736/79 týkajúce sa Európskeho menového systému

Odôvodnenie – pozri odsek 1.1 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Citácie navrhovaného nariadenia

[Žiadne navrhnuté znenie]

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3]

[3] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Odôvodnenie – pozri odsek 1.2 stanoviska


(1)  Kurzívou sú označené časti textu, ktoré ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Tučným písmom sú označené časti textu, kde ECB navrhuje vložiť nový text.


Top