EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0450

Návrh Odporúčania Európskeho Parlamentu a Rady týkajúceho sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy - Európska charta kvality mobility

/* KOM/2005/0450 v konečnom znení - COD 2005/0179 */

52005PC0450

Návrh Odporúčania Európskeho Parlamentu a Rady týkajúceho sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy - Európska charta kvality mobility /* KOM/2005/0450 v konečnom znení - COD 2005/0179 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 23.9.2005

KOM(2005) 450 v konečnom znení

2005/0179 (COD)

Návrh

ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

týkajúceho sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility

(predložený Komisiou)

ODÔVODNENIE

KONTEXT NÁVRHU |

110 | Dôvody a ciele návrhu Mobilita je jedným z hlavných cieľov politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stanovených v článkoch 149 a 150 zmluvy. Mobilita nielen že pomáha rozvíjať európske občianstvo a európske povedomie pomocou čoraz lepšieho porozumenia kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ale taktiež podporuje vytváranie európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy, v súlade so strategickým cieľom Európskej rady prijatým na zasadaní v Lisabone v marci 2000. Programy Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy od úplného začiatku v podstatnej miere prispeli k tomuto cieľu. Program Erasmus, na základe ktorého viac ako 1 000 000 mladých ľudí študovalo v inom členskom štáte v rámci vysokoškolského štúdia, je v skutočnosti dobrým príkladom ikonickej činnosti, jednej z mála činností EÚ, ktorej identita je známa veľkému počtu jej občanov. Tieto programy, ktoré sa vzťahujú na školy, vysoké školy, odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých[1], prispeli k rozvoju zmyslu pre „európske občianstvo“ medzi účastníkmi programov, ako aj medzi všetkými, ktorí ich obklopujú – rodičia, rodina, priatelia, kolegovia. Medzi základné ciele tohto návrhu patrí: ♣ určiť spoločné znenie zásad, ktorých dodržiavanie povedie k vyššej výkonnosti a účinnosti vo všetkých typoch organizovanej mobility na účely vzdelávania; ♣ konkrétnejšie, poskytnúť východiskový bod pre všetkých účastníkov v rámci integrovaného programu celoživotného vzdelávania navrhovaného Komisiou na obdobie 2007 až 2013. Prijatie tohto návrhu má priniesť niekoľko pozitívnych výsledkov: o Ďalšie podporovanie mobility na účely vzdelávania. Mobilita je cenným prínosom pre osobný rozvoj, ale takisto umožňuje občanom Únie uplatňovať základné právo slobodne sa pohybovať a bývať na území jej členských štátov. o Mobilitou sa obohacujú skúsenosti pri vzdelávaní a podporuje sa ňou prenos poznatkov, a tak sa zvyšuje celková úroveň kvality európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Mobilita pomôže Európe v úsilí stať sa najinovatívnejšou a najviac konkurencieschopnou znalostnou ekonomikou vo svete. o Pozitívny vplyv sa očakáva takisto na trhu práce, vo výskumných kapacitách na európskej úrovni a (ako sa už uviedlo) v novej generácii programov vzdelávania a odbornej prípravy navrhnutých Komisiou v roku 2004. Tento návrh nie je zostavený s cieľom vytvoriť záväzný európsky právny rámec. Aj keby to zmluva umožňovala – čo však neumožňuje – bolo by to úplne nevhodné. Členské štáty sa však môžu inšpirovať a konať na základe odporúčania podľa potreby. Odporúčanie je vo svojej podstate mienené ako „východiskový bod“ s cieľom podporiť transparentnosť a koordináciu postupov mobility a pomôcť pri vytváraní klímy vzájomného porozumenia. |

120 | Všeobecný kontext Za posledných päť rokov prijali inštitúcie EÚ množstvo nástrojov súvisiacich s mobilitou. Najvýznamnejšími z nich sú tieto: Po neformálnom stretnutí ministrov školstva v Paríži v septembri 2000 schválila Európska rada na zasadaní v Nice v decembri 2000 Akčný plán pre mobilitu. Obsahuje „balík nástrojov“ na opatrenia súvisiace s mobilitou: jej podporovanie, financovanie, druhy mobility a nakoniec ako čo najlepšie využiť obdobie mobility a zabezpečiť uznanie získaných skúseností. V júli 2001 nasledovalo prijatie odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES týkajúce sa mobility v rámci Spoločenstva pre študentov, osoby zúčastňujúce sa odbornej prípravy, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov[2]. Odporúčaním sa vytvoril rámec na podporu politickej spolupráce s cieľom zvýšiť mobilitu vo vzdelávaní a odbornej príprave. V odporúčaní sa stanovilo odstránenie prekážok mobility, zabezpečenie lepšej prípravy a účinnejšieho prijatia pri príchode; a rovnako sa v ňom venovala pozornosť otázke uznania skúseností získaných v zahraničí. V odporúčaní bola tiež Komisia vyzvaná, aby na koordináciu implementácie odporúčania ustanovila skupinu odborníkov z členských štátov. Toto odporúčanie vychádza práve z práce tejto skupiny, ktorá sa najnovšie uvádza v dvojročnej správe z roku 2004. Vo februári 2002 Komisia prijala Akčný plán pre zručnosti a mobilitu[3], ktorý je zameraný na rozvoj zásady voľného pohybu pracovníkov, na zdôraznenie významu mobility pre stratégiu zamestnanosti EÚ a na otvorenie európskych trhov práce, aby boli od roku 2005 dostupné pre každého. Okrem toho Komisia bude v roku 2006 organizovať Európsky rok mobility pracovníkov s cieľom zvýšiť povedomie o početných legislatívnych otázkach v tejto oblasti, ako napr. prenos dôchodkových práv; o prínose mobility pre profesionálny rozvoj pracovníkov; a o existujúcich európskych nástrojoch podporujúcich mobilitu. Ďalej Komisia v oznámení z roku 2001 „Stratégia mobility pre Európsky výskumný priestor“[4], ktoré podporila Rada[5], určila konkrétne činnosti na úrovni Spoločenstva aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať mobilitu ako kľúčový nástroj na profesionálny rozvoj a na vnímanie Európskeho výskumného priestoru aj ako nevyhnutnej podmienky na zvýšenie európskych kapacít a výkonov vo výskume. Otázky týkajúce sa mobility boli následne začlenené do všeobecného pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, ktorý predstavuje súčasť Lisabonskej stratégie pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V rámci tohto programu členské štáty a Komisia spolupracujú na otázkach politiky týkajúcich sa vzdelávania a odbornej prípravy. Otázky týkajúce sa mobility sa osobitne spomínajú ako jeden z 13 cieľov tohto programu, na ktorom sa dohodla Európska rada na zasadaní v Barcelone v marci 2002. A vo februári 2004 Rada a Komisia predložili Európskej rade prvú spoločnú predbežnú správu[6] o tomto procese. V správe sa zdôrazňuje potreba zvýšiť úroveň a kvalitu mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave. Ako súčasť nadväzujúcej činnosti v rámci pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“ skupina odborníkov zostavená v rámci prvého odporúčania vypracovala návrh „Charty kvality mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave“, ktorého podstata sa prezentovala ministrom školstva na neformálnom stretnutí 12. júla 2004 v Rotterdame. Holandské predsedníctvo na základe debaty prišlo k záveru, že existuje všeobecný súhlas so zásadami a že by mohli prezentovať kvalitatívne aspekty mobility v novej generácii vzdelávacích programov[7]. Navrhované odporúčanie, ktoré je vo veľkej miere založené na uvedenej činnosti, predstavuje v jednoduchej, zrozumiteľnej forme uvedené zásady, obohatené materiálom z ďalších oblastí týkajúcich sa mobility (ako napr. svet mládeže). Slovo „charta“ sa používa na zdôraznenie základného charakteru navrhovaných zásad. Je potrebné pripomenúť, že odporúčanie dopĺňa texty, ktoré v tejto oblasti existujú, najmä Európsku chartu výskumných pracovníkov[8]. |

130 | Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu Navrhované odporúčanie dopĺňa odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES z 10. júla 2001 týkajúce sa mobility študentov, osôb zúčastňujúcich sa odbornej prípravy, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci Spoločenstva. |

141 | Súlad s inými politikami a cieľmi Únie Návrh je v úplnej zhode s deklarovanými politikami a cieľmi Európskej únie. |

KONZULTÁCIE SO ZÚčASTNENÝMI STRANAMI A HODNOTENIE DOSAHU |

Konzultácie so zúčastnenými stranami |

211 | Metódy konzultácií, hlavné cieľové odvetvia a všeobecný profil účastníkov V prvej časti bol priblížený spôsob, akým bolo znenie pripravené, a stanovená úloha pracovnej skupiny odborníkov z členských štátov zriadenej na základe odporúčania z roku 2001. Členovia tejto skupiny, ktorí zastupujú členské štáty, majú významné odborné poznatky a využitie ďalších externých odborných poznatkov sa nepovažovalo za nutné. |

212 | Zhrnutie stanovísk a ich zohľadnenie Pozri prvú správu o nadväznosti na odporúčanie 2001/613/ES. |

Zber a využitie odborných znalostí |

229 | Externé odborné znalosti neboli potrebné. |

230 | Hodnotenie dosahu O potrebe návrhu, jeho rozsahu pôsobnosti a jeho možnom hospodárskom a sociálnom dosahu už diskutovala a schválila ho pracovná skupina s členskými štátmi a ministri školstva na neformálnom stretnutí v Rotterdame 11. – 13. júla 2004. Žiadna ďalšia analýza dosahu sa nepovažuje za potrebnú. |

PRÁVNE PRVKY NÁVRHU |

305 | Zhrnutie navrhovaných opatrení Odporúčanie pozostáva z desiatich usmernení určených hlavne vysielajúcim a prijímajúcim organizáciám zodpovedným za mobilitu. Môžu sa zhrnúť takto: A. Pred odchodom: Zabezpečiť, aby mali účastníci prístup k spoľahlivým zdrojom usmernení a informácií o príležitostiach a podmienkach na mobilitu; zostaviť študijný plán, ktorý bude predstavovať rámec mobility; vopred zabezpečiť prípravu účastníka, najmä jeho jazykovú prípravu, a zabezpečiť, aby skúsenosti z mobility prispeli jeho k osobnému a profesionálnemu rozvoju. B. Počas pobytu v hostiteľskej krajine: Zabezpečiť pre účastníkov jazykovú a logistickú podporu vrátane informácií a/alebo pomoci týkajúcej sa cestovania, poistenia, podmienok bydliska, sociálneho zabezpečenia, sociálnych služieb, daňových otázok, ubytovania atď.; určiť tútora, ktorý bude poskytovať podporu a poradenstvo a pomôže tak účastníkovi riadne sa začleniť. C. Po období mobility: Zabezpečiť uznanie alebo certifikáciu získaných diplomov alebo období uskutočneného štúdia/odborného vzdelávania; pomáhať účastníkom pri návrate do ich sociálneho, vzdelávacieho alebo pracovného prostredia, najmä po dlhodobej mobilite; zhodnotiť výsledky mobility a poradiť účastníkom pri návrate, ako môžu najlepšie využiť odborné znalosti získané v zahraničí. D. Všeobecne: Mať prehľad o tom, kto je zodpovedný za vykonávanie jednotlivých častí odporúčania. Charta by sa mala považovať za „univerzálnu“ v tom zmysle, že zahŕňa všetky možné typy vzdelávacej mobility: formálne aj neformálne učenie sa; krátke aj dlhé obdobia; školské, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie v praxi; mladých aj dospelých atď. Znamená to, že jej znenie je nevyhnutne všeobecné; v rámci takého krátkeho textu nie je možné pokryť všetky možné prípady. Jej zásady bude preto potrebné prispôsobiť okolnostiam a v konkrétnych prípadoch budú niektoré z jej ustanovení viac alebo menej zodpovedajúce. Ustanovenia obsiahnuté v charte poskytujú európske východiská, ktoré sa majú primerane uplatniť v konkrétnych prípadoch. |

310 | Právny základ Právnym základom návrhu sú články 149 ods. 4 a 150 ods. 4 zmluvy. Prvý z uvedených článkov sa venuje vzdelávaniu, druhý odbornej príprave. Obidva články umožňujú Rade a Európskemu parlamentu, ktoré uplatňujú proces spolurozhodovania, prijímať odporúčania na dosiahnutie svojich cieľov, z ktorých jedným je skutočne podporovať mobilitu (článok 149 ods. 2 druhá zarážka, článok 150 ods. 2 tretia zarážka). |

320 | Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity sa uplatňuje v prípade, že návrh nespadá do výlučnej pôsobnosti Spoločenstva. |

Členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť ciele tohto návrhu z nasledujúceho dôvodu. |

321 | Nadnárodná povaha mobility znamená, že je zložité pokryť ju v rámci ktoréhokoľvek jednotlivého členského štátu. |

Činnosti Spoločenstva lepšie dosiahnu ciele návrhu z nasledujúceho(-ich) dôvodu(-ov). |

324 | Ciele návrhu nemôžu členské štáty uskutočniť tak účinne ako Únia. Medzinárodný charakter mobility znamená, že je zložité riešiť ju v rámci ktoréhokoľvek jednotlivého členského štátu. |

325 | Využívanie neobmedzujúceho nástroja Spoločenstva predstavuje účinný prostriedok na prijatie uznaného európskeho východiskového bodu na podporu organizácií vo všetkých členských štátoch. |

327 | Samotné znenie je obmedzené na tie prvky, ktoré sa môžu užitočným spôsobom prijať na európskej úrovni; napríklad, otázky týkajúce sa vytvorenia a pôvodu financovania a praktické organizačné otázky sa ponechávajú tým, ktorí majú právomoc v rámci členských štátov alebo organizácií pre mobilitu. |

Z tohto dôvodu návrh spĺňa zásadu subsidiarity. |

Zásada proporcionality Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z tohto (týchto) dôvodu (-ov). |

331 | Toto rozhodnutie nepresahuje hranicu, ktorá je potrebná na dosiahnutie týchto cieľov. Nevyžaduje žiadne finančné alebo administratívne náklady alebo výdavky. |

332 | Je potrebné pripomenúť, že sa členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov v skupine odborníkov zriadenej na základe odporúčania z roku 2001 spoločne podieľali na tejto práci a návrh podporujú. |

Výber nástrojov |

341 | Navrhované nástroje: odporúčanie. |

342 | Ostatné prostriedky by neboli vhodné z tohto (týchto) dôvodu(-ov). Tento návrh je pokračovaním prvého odporúčania (2001/613/ES) v tejto záležitosti a Spoločenstvo v tom čase zvolilo takú formu. Pozri tiež článok 149 ods. 4. |

DOSAH NA ROZPOčET |

409 | Návrh nemá nijaký dosah na rozpočet Spoločenstva. |

ĎALšIE INFORMÁCIE |

560 | Európsky hospodársky priestor Navrhovaný zákon sa týka EHP, a preto by mal byť rozšírený na Európsky hospodársky priestor. |

1. 2005/0179 (COD)

Návrh

ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

týkajúceho sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility (text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 149 odsek 4 a článok 150 odsek 4,

so zreteľom na návrh Komisie ([9]),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ([10]),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ([11]),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ([12]),

keďže:

(1) Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave je neoddeliteľnou súčasťou slobody pohybu osôb – základnej slobody, ktorú chráni zmluva – a jedným z hlavných cieľov činnosti Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; rozhodne predstavuje základný nástroj na vytváranie Európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy a na rozvíjanie európskeho povedomia.

(2) Zintenzívnenie európskej mobility a výmen na účely vzdelávania a odbornej prípravy je cieľom pracovného programu na to, aby sa z Európy do roku 2010 stalo najinovatívnejšia a najviac konkurencieschopná znalostná ekonomika[13]. Organizovanie Európskeho roku mobility pracovníkov v roku 2006 k tomu tiež prispeje.

(3) Prvé odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady[14] bolo prijaté v roku 2001 s cieľom zjednodušiť činnosť Spoločenstva na podporu mobility.

(4) Činnosť pracovnej skupiny odborníkov vytvorenej Komisiou v súlade s bodom III.a) uvedeného odporúčania a prvá správa o pokračovaní činnosti vykazujú pokrok, ktorý sa dosiahol na vnútroštátnej aj na európskej úrovni, pokiaľ ide o mobilitu na účely vzdelávania a odbornej prípravy, a poukazujú na potrebu sústrediť sa nielen na zvyšovanie mobility, ale predovšetkým na zlepšenie jej kvality.

(5) Tento cieľ možno dosiahnuť prijatím Charty kvality mobility vo forme odporúčania, pomocou stanovenia zásad v tejto oblasti, ktorá by sa implementovala na dobrovoľnom základe.

(6) Pretože charta zahŕňa základné zásady mobility vo vzdelávaní, predstavuje referenčný rámec, ktorý pomôže zvýšiť výmeny, rozvíjať uznávanie študijných období a pomôže vytvoriť vzájomnú dôveru medzi orgánmi, organizáciami a všetkými stranami zúčastnenými v mobilite.

(7) Výhody mobility vo veľkej miere závisia od kvality praktických ustanovení: príprava, podpora a uznávanie. Zúčastnení ľudia a organizácie môžu významne zlepšiť túto hodnotu pomocou dôkladného plánovania a vhodného vyhodnocovania.

(8) Je žiaduce, aby sa dané zásady vzťahovali nielen na samotné obdobie mobility, ale aj na obdobie pred ňou a po nej.

(9) Študijný plán by sa mal vypracovať vopred. Všeobecná príprava účastníkov je tiež nevyhnutná.

(10) Pokiaľ ide o obdobie strávené v zahraničí, kvalita mobility sa môže podporiť určením tútora pre účastníka. Podrobný a jasný opis kurzov a/alebo odbornej prípravy, na ktorých sa účastník zúčastňoval v hostiteľskej krajine, a ich trvanie uľahčia zabezpečenie ich uznania pri návrate.

(11) Všetky otázky súvisiace s financovaním, najmä aká finančná podpora je dostupná a kto nesie výdavky, by sa mali vyriešiť pred odchodom.

(12) Transparentnosť a dobrá správa vecí verejných si vyžadujú jasnú definíciu organizácií a ľudí zodpovedných za každú fázu a činnosť programu mobility.

(13) S cieľom zabezpečiť celkovú kvalitu mobility je žiaduce, aby sa uvedené zásady a odporúčania uplatňovali na všetky druhy mobility na účely vzdelávania alebo profesionálneho rozvoja: vzdelávanie a odborná príprava; formálne a neformálne učenie sa vrátane dobrovoľných mládežníckych činností; krátke aj dlhé obdobia mobility; pre školské, vysokoškolské vzdelávanie aj vzdelávanie v praxi; pre mladých aj dospelých atď.

(14) Členské štáty môžu prispôsobiť implementáciu charty podľa okolností, t.j. prispôsobiť ju konkrétnym situáciám a programom; považovať niektoré body za povinné a iné za nepovinné.

(15) Keďže ciele tohto odporúčania, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov, sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže uskutočniť opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. Aby sa rešpektovala aj zásada proporcionality, ako sa uvádza v tom istom článku, toto odporúčanie nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnuté na dosiahnutie týchto cieľov,

TÝMTO ODPORÚČAJÚ: aby členské štáty prijali priloženú Európsku chartu kvality mobility ako prostriedok na podporu osobného a profesionálneho rozvoja.

TÝMTO VYZÝVAJÚ: členské štáty zahrnuli všeobecné informácie a hodnotenie činností uskutočnených na základe uvedených odporúčaní do svojich správ pre pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 od druhého roku po prijatí tohto odporúčania.

TÝMTO VYZÝVAJÚ Komisiu:

- aby pokračovala v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi tak, aby mohlo dochádzať k výmene užitočných informácií a skúseností, pokiaľ ide o implementáciu opatrení uvedených v tomto odporúčaní;

- aby považovala toto odporúčanie a odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES za jeden celok, a aby preto zahrnula požadované dvojročné správy do všeobecných správ o pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

EURÓPSKA CHARTA KVALITY MOBILITY

O mobilitu posilnenú Akčným plánom pre mobilitu z roku 2000[15] a odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady z 10. júla 2001[16] mali zúčastnené strany vždy veľký záujem. Uvedené odporúčanie malo široký rozsah pôsobnosti, bolo zamerané na celú škálu dôležitých otázok spojených s mobilitou a bolo zacielené na každého, kto mohol mať prospech z obdobia vzdelávania sa v zahraničí (formálneho a neformálneho); vrátane študentov, učiteľov, školiteľov, dobrovoľníkov a osôb zúčastňujúcich sa odbornej prípravy. Druhé odporúčanie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je táto charta, má rovnaký rozsah pôsobnosti, ale sústreďuje sa na hľadiská kvality mobility, ako navrhla skupina odborníkov zriadená na základe prvého odporúčania[17]. Pomôže zabezpečiť, aby mali účastníci pri návrate pozitívne skúsenosti v hostiteľskej krajine aj v krajine pôvodu .

V tejto charte sa uvádzajú usmernenia uplatniteľné na mobilitu mladých ľudí alebo dospelých na účely formálneho a neformálneho vzdelávania sa a na ich osobný a profesionálny rozvoj. Charta bola navrhnutá ako základný referenčný dokument; jej obsah sa môže prispôsobiť, aby vyhovoval trvaniu mobility a osobitostiam rozličných činností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj potrebám účastníkov. Napriek tomu, že tieto usmernenia pre kvalitu sa zameriavajú v prvom rade na mobilitu na účely vzdelávania sa, predpokladá sa, že sa využijú aj pri ďalších typoch mobility, ako napr. mobilita za prácou.

1. Poradenstvo a informácie

Potenciálni kandidáti na mobilitu by mali mať prístup k spoľahlivým zdrojom poradenských služieb a informácií o príležitostiach na mobility a podmienkach, v akých sa môže uskutočňovať.

2. Študijný plán

Pred uskutočnením akéhokoľvek druhu mobility na účely vzdelávania a odbornej prípravy by sa mal zostaviť študijný plán a mala by ho odsúhlasiť každá zúčastnená osoba, vrátane vysielajúcich a hostiteľských organizácií a účastníkov. V pláne by mali byť uvedené ciele a očakávané výsledky, ako aj spôsob, akým by sa dosiahli.

3. Zosobňovanie

Mobilita uskutočnená na účely vzdelávania a odbornej prípravy by mala byť v čo najväčšej miere v súlade s individuálnymi spôsobmi vzdelávania sa, zručnosťami a motiváciou účastníkov a mala by byť navrhnutá tak, aby priniesla ich rozvoj alebo doplnenie.

4. Všeobecná príprava

Príprava účastníkov pred odchodom je podstatná a mala by sa prispôsobiť ich osobitným potrebám. Mala by zahŕňať jazykové, pedagogické, praktické, administratívne, právne, osobné, kultúrne a finančné hľadiská, podľa potreby.

5. Jazykové hľadiská

Jazykové zručnosti sú podstatné na efektívne vzdelávanie sa. Účastníci a ich vysielajúce a hostiteľské inštitúcie by mali venovať osobitnú pozornosť jazykovej príprave. Opatrenia na mobilitu by mali zahŕňať:

- pred odchodom zhodnotenie jazykových znalostí a možnosť zúčastňovať sa kurzov v jazyku hostiteľskej krajiny a v jazyku vzdelávania, ak je odlišný;

- v hostiteľskej krajine, jazykovú podpora a poradenstvo.

6. Logistická podpora

Účastníkom by sa mala poskytnúť primeraná logistická podpora. Mohla by zahŕňať informácie a pomoc pri zabezpečovaní cestovných formalít, poistenia, povolenia bydliska alebo pracovného povolenia, sociálneho zabezpečenia, ubytovania a akýchkoľvek ďalších praktických aspektov vrátane otázok bezpečnosti súvisiacich s ich pobytom.

7. Tútorstvo

Hostiteľská organizácia (vzdelávacie zariadenie, mládežnícka organizácia, spoločnosť atď.) by mali zabezpečiť tútora, ktorého úlohou bude pomáhať účastníkom pri ich účinnom začleňovaní sa do prostredia hostiteľskej krajiny a ktorý bude kontaktnou osobou na získanie ďalšej pomoci.

8. Uznávanie

Ak je obdobie štúdia alebo umiestnenia v zahraničí neoddeliteľnou súčasťou formálneho štúdia alebo programu odbornej prípravy, táto skutočnosť by sa mala uviesť v študijnom pláne a účastníkom by mala byť poskytnutá pomoc na zabezpečenie jeho zodpovedajúceho uznania alebo certifikácie. Spôsob, akým bude prebiehať uznanie, by sa mal stanoviť v študijnom pláne. Pokiaľ ide o ostatné typy mobility, najmä tie v kontexte neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy, malo by sa vydať osvedčenie, aby mohol účastník uspokojujúcim a dôveryhodným spôsobom preukázať svoju aktívnu účasť a študijné výsledky.

9. Opätovné začlenenie a hodnotenie

Pri návrate do pôvodnej krajiny by sa malo účastníkom poskytnúť usmernenie , ako môžu využívať odborné znalosti a zručnosti získané počas pobytu. Ľuďom, ktorí sa vracajú späť po dlhodobej mobilite, by sa mala zabezpečiť vhodná pomoc pri ich opätovnom začleňovaní sa do spoločenského, vzdelávacieho a profesionálneho prostredia v pôvodnej krajine. Účastníci by mali spoločne so zodpovednými organizáciami dôkladne ohodnotiť získané skúsenosti, s cieľom posúdiť, či boli ciele stanovené v študijnom pláne dosiahnuté.

10. Záväzky a povinnosti

Povinnosti vyplývajúce z týchto kritérií na kvalitu by sa mali jasne definovať a oznámiť všetkým zúčastneným osobám, vrátane účastníkov. Mali by sa písomne potvrdiť, aby boli všetkým zúčastneným stranám jasné.

[1] Program Sokrates pokrýva školy (Comenius), vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus) a vzdelávanie dospelých (Grundtvig); program Leonardo da Vinci pokrýva odborné vzdelávanie a prípravu.

[2] Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30.

[3] KOM(2002) 72 konečné znenie.

[4] KOM(2001) 331 konečné znenie, 20.6. 2001

[5] Rezolúcia Rady z 10.12.2001, Ú. v. ES C 367, 21.12.2001

[6] KOM(2003) 685 konečné znenie, Rada 6905/04 EDUC 43.

[7] http://eu2004.minocw.nl/docs/nl/presidency_conclusions_rotterdam.pdf

[8] Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005

[9] Ú. v. EÚ C , , s. .

[10] Ú. v. EÚ C , , s. .

[11] Ú. v. EÚ C , , s. .

[12] Ú. v. EÚ C , , s. .

[13] Lisabonská stratégia, Závery predsedníctva http://www.kbn.gov.pl/is2000/pdf/word5.PDF

[14] Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES z 10. júla 2001 o mobilite v rámci Spoločenstva pre študentov, osoby zúčastňujúce sa odbornej príprave, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov, Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30.

[15] Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov, stretnutie na zasadaní Rady zo 14. decembra 2000 týkajúce sa Akčného plánu pre mobilitu, Ú. v. ES C 371, 23. 12. 2000.

[16] Ú. v. ES L 215, 8.8.2001, s. 30.

[17] KOM(2004) 21.

Top