Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1493

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka KOM(2005) 402, konečné znenie – 2005/0171 CNS

OJ C 65, 17.3.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 65/50


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka“

KOM(2005) 402, konečné znenie – 2005/0171 CNS

(2006/C 65/10)

Rada sa 7. októbra 2005 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom stanovisko k danej téme.

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 9. novembra 2005. Spravodajcom bol Frank Allen.

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom 422. plenárnom zasadnutí 14. a 15. decembra 2005 (schôdza z 14. decembra) 127 hlasmi za, pričom sa 5 členovia hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Úvod

1.1

Predkladaný návrh sleduje kodifikáciu nariadenia Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka (1). Nové nariadenie nahrádza viaceré právne akty tvoriace predmet kodifikácie (2). Návrh plne zachováva obsah kodifikovaných právnych aktov a obmedzuje sa výlučne na ich zjednotenie do jedného právneho aktu, pričom formálne zmeny a doplnenia nepresahujú nevyhnutný kodifikačný účel.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1

Výbor považuje za veľmi užitočné mať všetky texty integrované do jednej Smernice. V kontexte Európy občanov prikladá Európsky hospodársky a sociálny výbor, podobne ako Komisia, veľkú dôležitosť zjednodušovaniu a sprehľadňovaniu práva Spoločenstva s cieľom jeho lepšieho pochopenia a sprístupnenia občanom, dávajúc im nové príležitosti, ako aj šancu na efektívnejšie využívanie osobitných práv, ktoré im poskytuje.

2.2

Je zabezpečené, aby tento kodifikovaný súbor ustanovení neobsahoval nijaké podstatné zmeny, len aby slúžil účelu predstaviť právo Spoločenstva jasným a transparentným spôsobom. Výbor vyjadruje svoju úplnú podporu tomuto cieľu a vzhľadom na uvedené záruky návrh víta.

V Bruseli, 19. decembra 2005

Predsedníčka

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Realizovaný v súlade s oznámením Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Kodifikácia acquis communautaire, KOM(2001) 645 konečné znenie.

(2)  Pozri prílohu III tohto návrhu.


Top