EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  9. decembra 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 323/31


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. decembra 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 20. októbra 2005 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, nakoľko navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré súvisia s fungovaním a integráciou finančných trhov EÚ a ktoré by prípadne mohli ovplyvniť finančnú stabilitu. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

ECB víta predĺženie termínu, do ktorého musia členské štáty transponovať smernicu 2004/39/ES (2) do vnútroštátnych právnych predpisov, o šesť mesiacov do októbra 2006, a poskytnutie ďalšieho šesťmesačného obdobia po transpozícii na účinné uplatnenie smernice 2004/39/ES, nakoľko ide o kroky, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné tak pre členské štáty, ako aj pre investičné spoločnosti. ECB vychádza ďalej z toho, že Rada a Európsky parlament v súčasnosti uvažujú o predĺžení týchto termínov o ďalšie tri mesiace na deväť mesiacov. ECB by nemala námietky ani voči takémuto predĺženiu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. decembra 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  (KOM(2005) 253 v konečnom znení).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).


Top