EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 21. júna 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/11


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. júna 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 10. mája 2005 žiadosti Rady Európskej únie o stanoviská k dvom navrhovaným opatreniam: k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa pozmeňuje a doplňuje rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (ďalej len „návrh“) a k návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady pozmeňujúceho a doplňujúceho rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (ďalej len „paralelný návrh“) (1).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Program Pericles sa vytvoril rozhodnutím Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program „Pericles“) (2). Pokiaľ ide o návrh a paralelný návrh, ECB by v súlade s názorom, ktorý vyjadrila vo svojom stanovisku ku konzultácii o návrhu rozhodnutia 2001/923/ES (3), chcela poznamenať, že veľmi víta a plne podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je ochrana eura proti falšovaniu prostredníctvom školiacich, výmenných a pomocných programov zameraných na vybrané cieľové skupiny.

4.

ECB berie na vedomie, že hlavným cieľom návrhu je predĺžiť dobu trvania programu Pericles (ktorý by mal skončiť k 31. decembru 2005) do 31. decembra 2011 s rovnakým rozpočtom vo výške jeden milión eur ročne. Návrh ustanovuje aj administratívnu podporu pre cezhraničné vyšetrovania po predchádzajúcom posúdení zo strany Europolu, ak túto podporu neposkytnú iné európske inštitúcie. Navrhuje sa zvýšenie príspevku Spoločenstva na spolufinancovanie výmeny informácií a vonkajších opatrení zo 70 % na 80 %, ako aj prijatie flexibilného prístupu, pokiaľ ide o obmedzenia počtu projektov, ktoré sú členské štáty oprávnené ročne predložiť na financovanie v rámci programu Pericles.

5.

Na úvod je treba poznamenať, že článok 123 ods. 4 zmluvy je zrejme nedostatočným právnym základom tohto návrhu, najmä vzhľadom na rozšírenie programu na administratívnu podporu pre cezhraničné vyšetrovanie.

6.

Pokiaľ ide o podstatu návrhu, ECB zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa doba predĺženia programu Pericles prepojila s načasovaním zavedenia eura v nových členských štátoch. Keďže predpokladané termíny zavedenia eura vo väčšine nových členských štátov pripadajú na obdobie rokov 2008 až 2010 (4), navrhovaným predĺžením programu Pericles do 31. decembra 2011 sa zohľadnia budúce zvýšené potreby v oblasti školení, výmeny informácií a pomoci. Navrhované predĺženie programu Pericles je treba uvítať aj preto, že sa pravdepodobne uskutoční zároveň s emisiou druhej série eurobankoviek, ku ktorej by malo dôjsť koncom desaťročia, a že sa tým táto emisia zohľadní.

7.

V rovnakom duchu predstavuje zvýšenie príspevku Spoločenstva na spolufinancovanie výmeny informácií a vonkajších opatrení, ako aj prijatie flexibilného prístupu, pokiaľ ide o obmedzenie počtu projektov, ktoré sú členské štáty oprávnené predložiť na financovanie, ďalšie dva pozitívne kroky k poskytovaniu pomoci tam, kde je to najviac potrebné.

8.

Riadna koordinácia programu Pericles s existujúcimi programami Spoločenstva a EÚ, ako aj s projektmi Europolu a ECB, má, ako vyplýva z článku 5 rozhodnutia 2001/923/ES, zásadný význam. Financovanie administratívnej podpory pre cezhraničné vyšetrovanie je preto podľa návrhu možné iba vtedy, ak túto podporu neposkytujú iné európske inštitúcie. V návrhu sa ustanovuje, že Europol vopred posúdi financovanie administratívnej podpory. Vzhľadom k tomu, že financovanie administratívnej podpory by sa mohlo týkať aj cezhraničných vyšetrovaní ohľadne falošných eurobankoviek, Rada by mohla takisto zvážiť účasť ECB na tomto posudzovaní. ECB poznamenáva, že by bolo užitočné, keby iniciatívy, ktoré sa majú financovať v rámci programu Pericles, boli predmetom spoločného posúdenia zo strany Komisie, ECB a Europolu a keby sa na prijatie rozhodnutia vyžadoval súhlas týchto troch orgánov v rámci riadiacej skupiny, ktorá už bola vytvorená na účely vypracovania spoločnej stratégie proti falšovaniu eura.

9.

ECB poznamenáva, že zmeny a doplnenia postupov sledovania a hodnotenia sa v návrhu upravujú iba v obmedzenej miere. Vzhľadom na predĺženie programu Pericles o ďalších 6 rokov ECB odporúča, aby sa do článku 1 ods. 8 a 9 návrhu zahrnul ambicióznejší, otvorenejší a transparentnejší postup hodnotenia. ECB by sa mala plne zúčastniť na hodnotení relevantnosti, účinnosti a efektívnosti programu Pericles, aby mohla Rade poskytnúť kvalifikované stanovisko k prípadným budúcim predĺženiam tohto programu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. júna 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 v konečnom znení obsahuje ako návrh (2005/0029(CNS)), tak aj paralelný návrh (2005/0030 (CNS)).

(2)  Ú. v. ES L 339, 21. 12. 2001, s. 50.

(3)  Odsek 3 stanoviska ECB CON/2001/31 z 9. októbra 2001 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu rozhodnutia Rady o vytvorení školiaceho, výmenného a pomocného programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. ES 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banke – Prvá správa o praktických prípravách na budúce rozšírenie eurozóny, KOM(2004) 748 v konečnom znení, 10. novembra 2004, dostupné na internetovej stránke http://europa.eu.int.


Top