EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. júna 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 155 v konečnom znení) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/16


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. júna 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 155 v konečnom znení)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. mája 2005 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 104 ods. 14 druhom pododseku Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Zdravá fiškálna politika má základný význam pre úspešnosť hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Je predpokladom makroekonomickej stability, rastu a súdržnosti v eurozóne. Fiškálny rámec zakotvený v zmluve a v Pakte stability a rastu je základným prvkom HMÚ a má tak kľúčový význam pre zakotvenie očakávaní fiškálnej disciplíny. Je potrebné, aby tento rámec, ktorý je založený na pravidlách a ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnosť verejných financií pri umožnení zmiernenia výkyvov produkcie prostredníctvom pôsobenia automatických stabilizátorov, zostal jasný, jednoduchý a vykonateľný. Dodržiavanie týchto zásad takisto prispeje k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu pri uplatňovaní tohto rámca.

4.

Cieľom navrhovaného nariadenia je zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu, ktoré 20. marca 2005 schválila Rada (ECOFIN). Navrhované nariadenie sa týka vykonania postupu pri nadmernom schodku. Cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť zdravú fiškálnu politiku tým, že stimuluje fiškálnu disciplínu. Hoci ECB nepovažuje za potrebné vyjadriť stanovisko ku konkrétnym ustanoveniam navrhovaného nariadenia, chcela by zdôrazniť, že je potrebné, aby postup pri nadmernom schodku bol pri dodržaní prísneho časového rámca dôveryhodný a účinný ako ochrana pred neudržateľnosťou verejných financií. V tejto súvislosti by ECB uvítala, keby sa nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) čo možno najmenej zmenilo a doplnilo. Dôsledné a konzistentné vykonávanie postupu pri nadmernom schodku by prispelo k realizácii obozretnej fiškálnej politiky.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. júna 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6


Top