EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. mája 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (KOM(2005) 88 v konečnom znení) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/14


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. mája 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (KOM(2005) 88 v konečnom znení)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 6. apríla 2005 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Cieľom navrhovaného nariadenia je vytvoriť spoločný rámec pre systematické vypracúvanie štatistiky Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií. Na jednej strane budú členské štáty na základe tohto rámca vykazovať údaje o zahraničných afiliáciách, ktoré majú sídlo v krajine, v ktorej sa údaje spracúvajú, ale nad ktorými má kontrolu zahraničná inštitucionálna jednotka. V prílohe I k navrhovanému nariadeniu sa ustanovuje spoločný modul pre túto domácu štatistiku o zahraničných afiliáciách (ďalej len „domáce FATS“). Na druhej strane vykazovanie údajov o zahraničných afiliáciách, ktoré nemajú sídlo v krajine, v ktorej sa údaje spracúvajú, ale nad ktorými má kontrolu inštitucionálna jednotka so sídlom v krajine, v ktorej sa údaje spracúvajú, je v súčasnosti dobrovoľné a bude predmetom pilotných štúdií, ktoré majú členské štáty uskutočniť najneskôr do troch rokov po nadobudnutí účinnosti navrhovaného nariadenia. V prílohe II k navrhovanému nariadeniu sa ustanovuje spoločný modul pre túto zahraničnú štatistiku o zahraničných afiliáciách (ďalej len „zahraničné FATS“).

4.

ECB víta navrhované nariadenie. Vymedzením spoločného rámca by navrhované nariadenie malo zlepšiť porovnateľnosť údajov o zahraničných afiliáciách v rámci EÚ a zabezpečiť tak, aby boli vhodnejšími na účely agregovania na úrovni EÚ a/alebo na úrovni eurozóny a spoľahlivejšími pre všetkých používateľov. Údaje o zahraničných afiliáciách v súčasnosti zostavujú národné štatistické úrady (zvyčajne domáce FATS) a centrálne banky (zvyčajne zahraničné FATS) členských štátov. Používané metódy zostavovania údajov sú v súlade s navrhovaným nariadením a tieto údaje by ECB mali pomôcť pri hodnotení hospodárskeho vývoja v oblasti činnosti veľkých podnikov a ich zahraničných afiliácií v rámci a mimo eurozóny. Tieto údaje sa považujú za cenné pre potreby skúmania vývoja obchodu eurozóny a tvorby cien, ako aj pre pochopenie hospodárskeho dopadu priamych zahraničných investícií, napr. na konkurencieschopnosť alebo zamestnanosť.

5.

V tejto súvislosti by ECB chcela vyjadriť pripomienky k určitým osobitným ustanoveniam navrhovaného nariadenia. ECB poznamenáva, že poskytovanie zahraničných FATS nie je na základe navrhovaného nariadenia okamžite povinné. Výsledky pilotných štúdií, ktoré sa majú uskutočniť v niektorých členských štátoch, bude možné vyhodnotiť až po uplynutí troch rokov. ECB s poľutovaním konštatuje, že hoci dátové toky stanovené na účely štatistiky platobnej bilancie v oddieli 2 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (1) rozlišujú samostatné kategórie tovarov a služieb, v navrhovanom nariadení sa tovary a služby týmto spôsobom do samostatných kategórií nečlenia. Pokiaľ sa takéto údaje samostatne nečlenia, zníži sa ich hodnota na účely analýzy a sťaží sa ich porovnávanie s údajmi uverejnenými v krajinách, ktoré sú hlavnými protistranami eurozóny.

6.

Ďalšou otázkou je lehota 20 mesiacov od konca referenčného roka určená pre členské štáty na odovzdávanie domácich FATS, ktorá je v súčasnosti stanovená v oddieli 5 prílohy I k navrhovanému nariadeniu. Táto lehota sa zdá byť maximálnou možnou lehotou na zabezpečenie pravidelného hodnotenia hospodárskeho vývoja zahŕňajúceho (časté) zmeny štruktúry veľkých podnikov a počtu, veľkosti a oblasti hospodárskej činnosti ich afiliácií. ECB preto vyzýva Európsky parlament a Radu, aby po vyhodnotení pilotných štúdií zvážili možnosť skrátiť navrhovanú lehotu v strednodobom horizonte aspoň pre agregované údaje (napr. „Úroveň 1“, ako sa uvádza v navrhovanom nariadení). Tým by sa táto lehota priblížila k deväťmesačnej lehote pre vykazovanie agregovaných údajov o priamych zahraničných investíciách, ktorú ustanovuje nariadenie (ES) č. 184/2005.

7.

Po podrobnejšom posúdení príloh I až III k navrhovanému nariadeniu ECB poznamenáva, že oddiel 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 184/2005 nazvaný „Úrovne zemepisného členenia“ zahŕňa popri ostatných položkách v rámci EÚ dodatočnú položku nazvanú „U4 Mimo eurozóny“. ECB sa domnieva, že na vypracovanie agregátu za eurozónu by bolo vhodné zahrnúť podobný odkaz na položku „Mimo eurozóny“ v prílohe III k navrhovanému nariadeniu ako dodatočnú úroveň zemepisného členenia pod záhlavie „Úroveň 1“. V neposlednom rade sa v dôvodovej správe odkazuje na „EÚ-15“ (a prípadne „členské štáty EÚ-15“); ECB navrhuje, že namiesto toho by sa malo odkazovať na „EÚ-25“ alebo „členské štáty EÚ-25“.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. mája 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.


Top