EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 4. mája 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 71 v konečnom znení) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/11


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 4. mája 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 71 v konečnom znení)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 15. apríla 2005 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Navrhovaným nariadením sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1). Cieľom navrhovaného nariadenia je zlepšiť kvalitu účtov verejných financií potrebných na uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, najmä údajov o schodku verejných financií a verejnom dlhu (ďalej len „údaje na účely postupu pri nadmernom schodku“). Navrhované nariadenie zaväzuje členské štáty, aby poskytovali podrobné zoznamy metód, postupov a zdrojov, ktoré používajú na zostavovanie svojich účtov verejných financií, informovali Komisiu (Eurostat) o akejkoľvek významnej zmene údajov o skutočnom a plánovanom schodku verejných financií a verejnom dlhu, ktoré už boli oznámené, a zdokumentovali akékoľvek významné zmeny údajov o skutočnom schodku verejných financií a verejnom dlhu, ktoré už boli oznámené. Navrhované nariadenie ďalej ustanovuje, že za hodnotenie kvality údajov na účely postupu pri nadmernom schodku, vrátane schodkových výkazov pre verejné financie, bude zodpovedná Komisia (Eurostat), ktorá okrem svojich návštev zameraných na dialóg uskutoční návštevy členských štátov zamerané na dôkladné monitorovanie, aby sa zabezpečilo monitorovanie oznamovaných účtov verejných financií a súvisiacich postupov zostavovania údajov. Navrhované nariadenie vyžaduje, aby členské štáty spolupracovali so zamestnancami uskutočňujúcimi tieto návštevy, aby uverejňovali oznámené účty verejných financií za posledné roky a potvrdili, že tieto účty sú v súlade so zásadami ustanovenými v článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (2), a aby v prípade pochybností požiadali Komisiu (Eurostat) o objasnenie správneho účtovného postupu pri verejných transakciách. V navrhovanom nariadení sa Komisii priznáva aj právo vyjadriť výhrady ku kvalite oznamovaných účtov verejných financií a tieto údaje zmeniť a doplniť.

A.   Všeobecné poznámky

4.

ECB víta základný cieľ navrhovaného nariadenia, ktorým je posilnenie právneho rámca pre zostavovanie účtov verejných financií, z ktorých sa v rámci postupu pri nadmernom schodku vychádza, a poskytnutie právneho základu pre Kódex najlepších postupov o zbieraní a oznamovaní údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku, ktorý 18. februára 2003 prijala Rada ministrov (ECOFIN).

B.   Konkrétne poznámky

5.

ECB poznamenáva, že navrhovanými zmenami a doplneniami sa nemenia terajšie jarné a jesenné termíny na oznamovanie účtov verejných financií. ECB by uvítala, keby sa tieto termíny posunuli o jeden mesiac na 31. marca a 30. septembra, pretože by sa tým mohla zlepšiť celková kvalita účtov verejných financií, najmä údajov o schodku verejných financií. Tým by sa na jar zvýšila dostupnosť zdrojových údajov a údaje na účely postupu pri nadmernom schodku by sa zladili s úplným súborom účtov verejných financií podľa Európskeho systému účtov (ESÚ) 95 (3), čím by sa Komisii (Eurostatu) umožnilo vykonať podrobné kontroly kvality. Okrem toho by sa štatistickým orgánom umožnilo, aby splnili svoje povinnosti zostavovať rozpočtové údaje, a to tým, že by sa im poskytlo viac času na dokončenie prechodu od verejných účtov, ktoré poskytujú rôzne orgány verejnej správy, k údajom podľa ESÚ 95, ktoré sa vyžadujú na účely postupu pri nadmernom schodku.

6.

ECB takisto podporuje, aby sa v navrhovanom nariadení odkazom na ESÚ 95 vymedzil úplný súbor skutočných účtov verejných financií, vrátane dostatočného členenia, ktorý majú členské štáty poskytovať Komisii (Eurostatu). Bolo by tiež vhodné požadovať, aby členské štáty predložili akékoľvek potrebné zosúladenie údajov na účely postupu pri nadmernom schodku a údajov podľa ESÚ 95.

7.

ECB by okrem toho uvítala, keby Komisia (Eurostat) uverejnila úplné súbory účtov verejných financií v členení podľa členských štátov a súvisiace formálne správy o kvalite.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. mája 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3)  Uvedený v prílohe A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).


Top