EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XB0731(01)

Oznámenie Európskej Centrálnej Banky o ukladaní sankcií pri porušení požiadaviek na štatistické vykazovanie bilancií

Ú. v. EÚ C 195, 31.7.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 195/8


OZNÁMENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY O UKLADANÍ SANKCIÍ PRI PORUŠENÍ POŽIADAVIEK NA ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE BILANCIÍ

(2004/C 195/10)

1.   Úvod

V článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1) sa ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) má právomoc ukladať sankcie spravodajským jednotkám, ktoré podliehajú požiadavkám na vykazovanie a sú rezidentmi zúčastneného členského štátu a ktoré nesplnili povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia alebo z nariadení či z rozhodnutí ECB, v ktorých sa definujú a ukladajú požiadavky ECB na štatistické vykazovanie.

V článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa stanovuje maximálna výška sankcií, ktoré ECB môže uložiť spravodajským jednotkám: v prípade porušenia povinnosti vykazovať informácie v stanovených termínoch denná sankčná platba do 10 000 EUR s celkovou pokutou do 100 000 EUR; v prípade, že dodané štatistické informácie nie sú správne, úplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke, pokuta do 200 000 EUR; a v prípade porušenia povinnosti povoliť ECB alebo národným centrálnym bankám (NCB) overovať presnosť a kvalitu vykázaných štatistických informácií pokuta do 200 000 EUR.

V rámci vyššie uvedených limitov a s cieľom zabezpečiť transparentnosť sankčnej politiky ECB sa v tomto oznámení vysvetľujú zásady, ktorými sa ECB bude riadiť, začínajúc referenčným obdobím december 2004 pre požiadavky na mesačné vykazovanie a štvrtým štvrťrokom 2004 pre požiadavky na štvrťročné vykazovanie, pri ukladaní sankcií za porušenie požiadaviek na štatistické vykazovanie bilancií z dôvodu neplnenia minimálnych noriem stanovených v prílohe IV nariadenia ECB/2001/13 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (2).

2.   Všeobecné zásady

Sankcie sa môžu uplatňovať v prípade, že sa nesplnili minimálne normy pre prenos, vrátane včasnosti (pozri článok 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98 a odseku 1 prílohy IV nariadenia ECB/2001/13) a minimálne normy pre presnosť a pojmový súlad (pozri článok 7 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 2533/98 a odseky 2 až 4 prílohy IV nariadenia ECB/2001/13).

Spravodajská jednotka splní minimálne normy pre včasnosť, ak vykáže svoje bilančné údaje do konečného termínu stanoveného príslušnou NCB (pozri oddiel 1 písm. a) prílohy IV). Overovanie zhody s minimálnymi normami pre včasnosť sa bude uskutočňovať iba s ohľadom na bilanciu, ktorá spĺňa technické požiadavky na vykazovanie stanovené národnými centrálnymi bankami (t. j. pokiaľ ide o formu) (pozri oddiel 1 písm. b) až d) prílohy IV).

Spravodajská jednotka splní minimálne normy pre presnosť, ak jej bilancia spĺňa všetky lineárne obmedzenia (napr. medzisúčty musia spolu dávať celkový súčet) a údaje sú konzistentné v priebehu vykazovaných období.

Spravodajská jednotka splní minimálne normy pre pojmový súlad, ak sú jej bilančné údaje v súlade s definíciami a klasifikáciami ustanovenými v nariadení ECB/2001/13.

Pri týchto druhoch porušenia sa budú metódy určovania sankcií zakladať na zásadách ustanovených nižšie v odsekoch 3 a 4 začínajúc s výpočtom referenčnej výšky, ktorá sa môže následne znižovať alebo zvyšovať v závislosti od poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolností, ako je uvedené v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúceho sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (3).

Výnimočne môže ECB rozhodnúť, že vzhľadom na osobitne dôležité poľahčujúce okolnosti sankcie za porušenie neuloží.

V prípade závažného pochybenia sa ECB nebude riadiť zásadami ustanovenými nižšie v odsekoch 3 a 4, ale bude určovať sankcie od prípadu k prípadu s výhradou zásady proporcionality a limitu 200 000 EUR ustanovenom v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98. „Závažným pochybením“ sa rozumie porušenie požiadaviek na vykazovanie zo strany spravodajských jednotiek, ako je napr. zámerné nesprávne vykazovanie informácií alebo dokázateľne nedostatočný stupeň starostlivosti a spolupráce. Medzi závažné pochybenia sa zahŕňajú najmä tieto prípady:

a)

systematické nespĺňanie minimálnych noriem pre revízie;

b)

nesprávne vykazovanie z dôvodu podvodnému správania;

c)

systematické vykazovanie nesprávnych údajov;

d)

zjavné zanedbanie spolupráce s príslušnou NCB alebo s ECB.

3.   Referenčná výška sankcií za porušenia, ktoré nie sú závažným pochybením

Určovanie sankcie sa začína výpočtom referenčnej výšky. V tejto výške sa odrážajú kvantitatívne aspekty. Referenčná výška sa bude zvyšovať podľa závažnosti porušenia.

V prípade porušenia povinnosti vykazovať v stanovených termínoch bude závažnosť porušenia závisieť od počtu pracovných dní omeškania vzhľadom na konečný termín stanovený príslušnou NCB. Navyše výška sankcií sa bude odlišovať v závislosti od ekonomickej veľkosti spravodajskej jednotky, meranej podľa celkových aktív a pasív jej bilancie.

V prípade nepresnosti alebo pojmového nesúladu bude závažnosť porušenia závisieť od veľkosti rozdielu medzi bilančnými údajmi, ktoré sú nepresné a/alebo v pojmovom nesúlade, a údajmi, ktoré sú presné a/alebo v pojmovom súlade. Vo výške sankcií sa bude takisto odrážať ekonomická veľkosť spravodajskej jednotky. Pri hodnotení porušení spočívajúcich v nepresnosti alebo v pojmovom nesúlade ECB nebude brať zreteľ na chyby v zaokrúhľovaní alebo na nepatrné chyby. Navyše, čo sa týka pojmového súladu, bežné revízie, t. j. nesystematické revízie radov vykazovaných v rámci obdobia (mesiac alebo štvrťrok) nasledujúceho po prvom vykazovaní, sa nebudú považovať za prípady pojmového nesúladu.

4.   Priťažujúce a poľahčujúce okolnosti týkajúce sa porušení, ktoré nie sú závažným pochybením

Priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti sa budú brať na zreteľ a môžu mať za následok zvýšenie alebo zníženie referenčnej výšky.

Medzi priťažujúce okolnosti sa zahŕňajú najmä tieto prípady uvedené v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2532/98:

a)

opakované alebo časté porušenia;

b)

odmietnutie spolupracovať alebo neefektívna spolupráca;

c)

predchádzajúce sankcie uložené tej istej spravodajskej jednotke inými orgánmi na základe tých istých skutočností;

d)

zisky dosiahnuté spravodajskou jednotkou z dôvodu porušenia.

Medzi poľahčujúce okolnosti sa zahŕňajú najmä tieto prípady uvedené v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2532/98:

a)

starostlivosť a účinná spolupráca, ktorú spravodajská jednotka prejavila, najmä ak spravodajská jednotka pokračuje vo vykazovaní údajov národnej centrálnej banke;

b)

dobrá viera;

c)

otvorenosť spravodajskej jednotky pri výklade a plnení požiadaviek na vykazovanie;

d)

nedostatok následkov porušenia (napr. v prípade porušenia povinnosti vykazovať v stanovených termínoch sa budú uplatňovať nižšie sankcie, ak spravodajská jednotka, hoci s omeškaním, vykáže svoje bilančné údaje včas na to, aby sa NCB umožnilo zahrnúť tieto údaje do prenosu národných agregátov do ECB);

e)

zriedkavé prípady porušenia.


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením ECB/2003/10 (Ú. v. ES L 250, 2.10.2003, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.


Top