EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE1442

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska“COM(2004) 295 final

OJ C 120, 20.5.2005, p. 114–114 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/114


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska“

COM(2004) 295 final

(2005/C 120/20)

Dňa 30. júna 2004 sa Rada podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva rozhodla prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska“

Vzhľadom na naliehavosť prác bol pán PEZZINI rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru počas 412. plenárneho zasadnutia 27. a 28. októbra 2004 vymenovaný za hlavného spravodajcu v danej veci. Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal nasledovné stanovisko počtom 121 hlasov za a žiadnym proti, pričom sa 3 hlasujúci hlasovania zdržali.

1.   Úvod

1.1

Európska rada na svojom zasadnutí vo Viedni 11. a 12. decembra 1998 v rámci „Viedenskej stratégie pre Európu“ formulovala princíp, podľa ktorého sa členským štátom, ktoré by o to prejavili záujem, povoľuje vyskúšať účinky zníženej sadzby DPH pri službách náročných na ľudskú prácu (1) z hľadiska vytvárania nových pracovných miest a boja proti čiernej ekonomike.

1.2

Rada v následnosti na oznámenie prijala ad hoc 22. októbra 1999 smernicu (1999/85/ES) s platnosťou na 4 roky: 2000 – 2003. Deväť členských štátov – Belgicko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo – využilo túto možnosť.

1.3

V následnosti na hodnotiace správy o dopade opatrení predložila Komisia 23. júla 2003 návrh smernice, ktorou sa pristupovalo k zjednodušeniu a racionalizácii zníženej sadzby DPH (2). Kvôli mnohým rozporom Rada doteraz nemohla prijať takýto návrh smernice. Táto oblasť si žiaľ aj naďalej vyžaduje jednomyseľné schválenie.

1.4

V dôsledku toho, vzhľadom na riziko legislatívnej neistoty pre členské štáty, ktoré uplatňovali znížené sadzby a so súhlasom Rady, Komisia navrhla predĺženie doby platnosti smernice 1999/85/ES do 31. decembra 2005.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1

EHSV už viackrát zaujalo priaznivý postoj k princípu umožniť aplikovanie zníženej sadzby DPH pri službách náročných na ľudskú prácu (3).

2.2

Vo svojich stanoviskách EHSV pozitívne zhodnotil priaznivý dopad príslušných opatrení na vytváranie nových pracovných miest a na obmedzovanie čiernej práce.

2.3

EHSV okrem toho sformuloval viacero návrhov zameraných na rozšírenie uplatňovania znížených sadzieb DPH na nové sektory: reštauračné služby, reštaurovanie historických a cirkevných budov a budov tvoriacich súčasť súkromného kultúrneho a architektonického dedičstva.

2.4

EHSV teda podporuje princíp, podľa ktorého sa novým členským štátom, ktoré o to požiadajú, na základe smernice 1999/85/ES povoľuje do 31. decembra 2005 aplikovať zníženú sadzbu DPH na služby náročné na ľudskú prácu.

2.5

EHSV však jednako vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nedokázala dospieť k dohode o návrhu smernice predloženom Európskou komisiou zameranom na zjednodušenie a racionalizáciu celého systému.

2.6

EHSV opakovane vyjadril svoje presvedčenie, že systém jednomyseľného schvaľovania predstavuje v mnohých oblastiach fiškálnej politiky skutočnú prekážku pre napredovanie Únie.

Brusel 28. októbra 2004

Predsedníčka

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  V tom čase sa nezamestnanosť v EÚ pohybovala okolo 10 %. Mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Luxemburgu (1997) zameralo svoju činnosť na potláčanie nezamestnanosti. Štúdie európskej akadémie z Avignonu o čiernej práci poukázali na skutočnosť, že v EÚ dosahovali niektoré oblasti kvótu 28 %. Porovnaj aj stanovisko EHSV o čiernej práci (Ú. v. C 101 z 12.04.1999, str. 30).

(2)  COM(2003) 397 final z 23. júla 2003.

(3)  Ú. v. C 209 z 22.7.1999.

Ú. v. C 32 z 5.2.2004.


Top