EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. októbra 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k odporúčaniu Komisie Európskych spoločenstiev pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrským kniežatstvom (COM(2004) 548 v konečnom znení)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 256/9


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 6. októbra 2004

na žiadosť Rady Európskej únie k odporúčaniu Komisie Európskych spoločenstiev pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrským kniežatstvom (COM(2004) 548 v konečnom znení)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Rada Európskej únie požiadala 8. septembra 2004 Európsku centrálnu banku (ECB) o stanovisko k odporúčaniu Komisie Európskych spoločenstiev pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrským kniežatstvom (COM(2004) 548 v konečnom znení) (ďalej len „odporúčanie“).

2.

Právomoc ECB zaujať stanovisko k odporúčaniu je založená na článku 111 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Rada guvernérov prijala toto stanovisko v súlade s prvou vetou článku 17.5 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

3.

V odporúčaní sa predkladá návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje, že nakoľko boli splnené nevyhnutné podmienky na začatie rokovaní medzi spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom (ďalej len „Andorra“) o menovej dohode (ďalej len „dohoda“) uvedené v rozhodnutí Rady 2004/548/ES z 11. mája 2004 (1), tieto rokovania sa môžu začať.

4.

ECB vo svojom stanovisku CON/2004/12 z 1. apríla 2004 k rozhodnutiu 2004/548/ES (2) medzi iným uznala, že začatie rokovaní o dohode by bolo v záujme spoločenstva.

5.

Odporúčanie konštatuje, že nevyhnutné podmienky v rozhodnutí 2004/548/ES boli splnené, nakoľko spoločenstvo a Andorra parafovali dohodu o zdanení príjmov z úspor a Andorra sa zaviazala ratifikovať túto dohodu do 30. apríla 2005. ECB preto nevidí žiaden dôvod, ktorý by hovoril proti prijatiu rozhodnutia Rady na začatie rokovaní s Andorrou o dohode.

6.

ECB berie na vedomie, že rokovania o dohode sa prerušia, ak Andorra neratifikuje dohodu o zdanení príjmov z úspor do 30. apríla 2005.

7.

V súlade s článkom 7 rozhodnutia 2004/548/ES Komisia bude v mene spoločenstva viesť rokovania s Andorrou, pričom Španielsko a Francúzsko budú do rokovaní zapojené v plnom rozsahu a ECB sa zapojí v plnom rozsahu do rokovaní v rámci svojich právomocí.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. októbra 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 244, 16.7.2004, s. 47.

(2)  Ú. v. EÚ C 88, 8.4.2004, s. 18.


Top