EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0019

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 24. mája 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (KOM(2003) 823 v konečnom znení) (CON/2004/19)

OJ C 158, 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. mája 2004

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike

(KOM(2003) 823 v konečnom znení)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 30. apríla 2004 žiadosť Rady Európskej únie o poskytnutie stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na prvej zarážke článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s prvou vetou článku 17.5 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

3.

Cieľom navrhovaného nariadenia je zlepšiť krátkodobú podnikovú štatistiku Európskej únie (EÚ). Navrhované nariadenie konkrétne vyžaduje tvorbu indexu dovozných cien za priemyselné výrobky a indexu cien výrobcov za služby. Takisto vyžaduje, aby sa určité významné hospodárske ukazovatele zostavovali s vyššou periodicitou a aby sa prenášali v skrátených konečných termínoch.

A.

Všeobecné poznámky

4.

ECB vymedzila krátkodobú štatistiku, ktorú vyžaduje na účely uskutočňovania menovej politiky (1). Navrhované nariadenie vyplýva z Akčného plánu pre štatistické požiadavky hospodárskej a menovej únie (ďalej len „akčný plán HMÚ“), ktorý na žiadosť Rady Ecofinu vypracovala Európska komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s ECB. Akčný plán HMÚ vyzval k zlepšeniu štatistiky, ktorá je zahrnutá v nariadení (ES) č. 1165/98. Navrhované nariadenie je takisto dôležité so zreteľom na hlavné európske hospodárske ukazovatele (PEEI), ktoré Rada Ecofinu prijala 18. februára 2003 a ktoré zahŕňajú osem ukazovateľov uvedených v navrhovanom nariadení. ECB víta existujúcu „džentlmenskú dohodu“ medzi národnými štatistickými úradmi a Eurostatom, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa hlavné európske hospodárske ukazovatele uvedené v navrhovanom nariadení uverejňovali v súlade s termínmi stanovenými pre hlavné európske hospodárske ukazovatele bez ohľadu na dátum prijatia navrhovaného nariadenia.

5.

ECB dôrazne podporuje navrhované nariadenie, ktoré obsahuje ukazovatele najvyššieho významu pre hodnotenie hospodárskeho cyklu a uskutočňovanie menovej politiky. Okrem toho je hlavným krokom smerom k zavedeniu nevyhnutnej mesačnej a štvrťročnej štatistiky o tržbách a cenách výrobcov za služby. Navrhované nariadenie odráža spoločné návrhy Výboru pre štatistický program a Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie z februára 2003.

6.

ECB obzvlášť víta vyššiu periodicitu a kratšie konečné termíny na predkladanie mnohých ukazovateľov. Na hodnotenie hospodárskej situácie Európskou centrálnou bankou sú včas zasielané agregované ukazovatele dôležitejšie ako podrobné členenia.

7.

ECB je takisto za to, aby sa v navrhovanom nariadení zaviedlo členenie nových objednávok a cien podľa pôvodu, t. j. v rámci alebo mimo eurozóny. ECB ich potrebuje, aby mohla sledovať rozdiely medzi hospodárskym vývojom v rámci eurozóny a mimo eurozóny. ECB súhlasí s tým, že toto členenie by mali uvádzať len tie členské štáty, ktoré prijali euro. Je však dôležité, aby tie členské štáty, ktoré prijmú euro v budúcnosti, boli v čase prijatia eura takisto schopné poskytnúť dostatočne dlhé série spätných údajov.

8.

ECB víta možnosť uvedenú v navrhovanom nariadení, ktorá spočíva v zostavovaní určitých ukazovateľov za eurozónu pomocou takzvaných „schém európskych vzoriek“. Vzhľadom na obmedzené zdroje a potrebu stanoviť priority táto možnosť pomôže zlepšiť štatistiku za eurozónu a zároveň môže znížiť zdroje potrebné na národnej úrovni. Z toho istého dôvodu ECB podporuje skutočnosť, že navrhované nariadenie významne redukuje požiadavky na predkladanie údajov pre malé krajiny EÚ tým, že im umožňuje zamerať sa na zostavovanie hlavných agregátov.

9.

Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie porovnateľnosti existujúcej štatistiky, ktorá je zahrnutá v nariadení (ES) č. 1165/98. Hoci sa od roku 1998 dosiahol značný pokrok, existujú rozličné faktory, ktoré stále obmedzujú kvalitu agregátov za eurozónu a porovnateľnosť národných údajov (ako sú napríklad rozličná národná prax pri úpravách na počet pracovných dní, sezónnych úpravách a pri opravách).

B.

Konkrétne poznámky

10.

ECB je za to, aby sa nový ukazovateľ dovozných cien (príloha, časť A) zostavoval od roku 2005 a súhlasí s plánovaným konečným termínom na jeho predkladanie. Tento ukazovateľ poskytne dôležité dodatočné informácie na účely cenovej analýzy eurozóny. ECB požaduje tento ukazovateľ na účely určenia cien dovozov priemyselných výrobkov do eurozóny ako celku z oblastí mimo eurozóny.

11.

Pri údajoch o zamestnanosti, odpracovaných hodinách a hrubých mzdách a platoch navrhované nariadenie požaduje štvrťročné údaje, pričom konečný termín na ich predkladanie je tri mesiace (dva mesiace pri zamestnanosti). Na účely ECB je táto štvrťročná periodicita v kombinácii s dlhými konečnými termínmi na predkladanie údajov nevyhovujúca. Pri hlavných agregátoch za eurozónu by tieto údaje mali byť k dispozícii s mesačnou periodicitou a s konečným termínom na predkladanie údajov najviac jeden mesiac.

12.

ECB si s potešením všimla skrátené konečné termíny na predkladanie údajov a prechod zo štvrťročnej na mesačnú periodicitu pri štatistike o produkcii v stavebnom sektore (príloha, časť B).

13.

ECB víta plánovanú štúdiu realizovateľnosti tvorby ukazovateľa cien výrobcov v stavebníctve. Takýmto ukazovateľom by sa dopĺňal terajší ukazovateľ stavebných nákladov, ktorý je indexom cien vstupov, pretože index cien výrobcov je pre cenovú analýzu vhodnejší.

14.

ECB víta významné zlepšenia plánované pre štatistiku služieb, najmä zavedenie indexu cien výrobcov. Tento index poskytne cennú zložku cenovej analýzy eurozóny a takisto pomôže zlepšiť kvalitu odhadov rastu v národných účtoch. Vzhľadom na to, že termín uverejňovania hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov pre index cien výrobcov je najneskôr do dvoch mesiacov po vykazovacom štvrťroku, ECB navrhuje, aby sa požadovaný konečný termín na predkladanie údajov v navrhovanom nariadení (tri mesiace) zosúladil s vhodnejším termínom uverejňovania hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov. Okrem toho navrhované nariadenie stanovuje dátum, do ktorého je možné upraviť zoznam činností v oblasti služieb, ktoré sú zahrnuté do štatistiky cien výrobcov (príloha, časť D). Pretože sa vytvára úplne nová štatistika, toto obmedzenie môže byť kontraproduktívne. Pokrytie štatistiky cien výrobcov za služby by sa malo dať v prípade potreby upraviť podľa meniacich sa požiadaviek na informácie. ECB by preto navrhovala tento konečný termín vypustiť.

15.

Čo sa týka ukazovateľa tržieb za služby, navrhované nariadenie skracuje konečný termín na predkladanie údajov z troch na dva mesiace, čo ECB víta. ECB podporuje aj plánované štúdie realizovateľnosti týkajúce sa zostavovania ukazovateľov tržieb za služby s mesačnou periodicitou.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. mája 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Štatistické požiadavky Európskej centrálnej banky v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky, Európska centrálna banka), august 2000. Pozri tiež stanovisko Európskeho menového inštitútu k návrhu nariadenia Rady o krátkodobej štatistike (CON/97/19).


Top