EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42011A0708(01)

Dohoda medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie

OJ C 202, 8.7.2011, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 122, 19.4.2017, p. 20–25 (HR)

In force

8.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/13


DOHODA

medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie

2011/C 202/05

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY:

Keďže:

(1)

Členské štáty Európskej únie (ďalej „zmluvné strany“) uznávajú skutočnosť, že úplné a účinné poradenstvo a spolupráca si môže vyžadovať, aby si v záujme Európskej únie medzi sebou a s inštitúciami Európskej únie alebo agentúrami, orgánmi alebo úradmi zriadenými Európskou úniou vymieňali utajované skutočnosti.

(2)

Zmluvné strany si spoločne želajú prispieť k tomu, aby sa do praxe zaviedol ucelený a komplexný všeobecný rámec ochrany utajovaných skutočností v záujme Európskej únie s pôvodom v zmluvných stranách, utajovaných skutočností s pôvodom v inštitúciách Európskej únie alebo v agentúrach, orgánoch alebo úradoch zriadených Európskou úniou, alebo utajovaných skutočností, ktoré sa v danej súvislosti získali od tretích štátov alebo medzinárodných organizácií.

(3)

Zmluvné strany si uvedomujú, že prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam a ich výmena si vyžadujú primerané bezpečnostné opatrenia na ich ochranu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účelom tejto dohody je zabezpečiť, aby zmluvné strany chránili utajované skutočnosti:

a)

s pôvodom v inštitúciách Európskej únie alebo v agentúrach, orgánoch alebo úradoch zriadených Európskou úniou, pričom tieto skutočnosti sa poskytli zmluvným stranám alebo sa s nimi vymieňali;

b)

s pôvodom v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami, pričom tieto skutočnosti sa poskytli inštitúciám Európskej únie alebo agentúram, orgánom alebo úradom zriadeným Európskou úniou;

c)

s pôvodom v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami, na účely ich poskytnutia alebo vzájomnej výmeny v záujme Európskej únie, pričom sa označí, že na tieto skutočnosti sa vzťahuje táto dohoda;

d)

ktoré poskytli inštitúciám Európskej únie alebo agentúram, orgánom alebo úradom zriadeným Európskou úniou tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie, pričom tieto skutočnosti sa poskytli zmluvným stranám alebo sa s nimi vymieňali.

Článok 2

Na účely tejto dohody sú „utajované skutočnosti“ všetky informácie alebo veci v akejkoľvek podobe, s ktorými by neoprávnená manipulácia mohla spôsobiť rôzny stupeň poškodenia záujmov Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov a ktoré sú označené jedným z nasledujúcich označení stupňa utajenia EÚ alebo zodpovedajúcim označením stupňa utajenia uvedeným v prílohe:

—   „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“: toto označenie sa vzťahuje na informácie a veci, neoprávnená manipulácia s ktorými by mohla mimoriadne vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

—   „SECRET UE/EU SECRET“: toto označenie sa vzťahuje na informácie a veci, neoprávnená manipulácia s ktorými by mohla vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

—   „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“: toto označenie sa vzťahuje na informácie a veci, neoprávnená manipulácia s ktorými by mohla poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

—   „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“: toto označenie sa vzťahuje na informácie a veci, neoprávnená manipulácia s ktorými by mohla byť nevýhodná pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

Článok 3

1.   Zmluvné strany prijmú v súlade so svojimi príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili, že úroveň ochrany poskytnutá utajovaným skutočnostiam, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, je rovnocenná úrovni, ktorú poskytujú bezpečnostné predpisy Rady Európskej únie na ochranu utajovaných skutočností EÚ označených zodpovedajúcim stupňom utajenia uvedeným v prílohe.

2.   Žiadnym ustanovením tejto dohody nie sú dotknuté vnútroštátne zákony a iné právne predpisy zmluvných strán týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ochrany osobných údajov alebo ochrany utajovaných skutočností.

3.   Zmluvné strany dohody oznámia jej depozitárovi všetky zmeny v označeniach stupňa utajenia uvedenom v prílohe. Článok 11 sa na uvedené oznámenia nevzťahuje.

Článok 4

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa utajované skutočnosti, ktoré sa poskytli alebo vymenili podľa tejto dohody:

a)

nezmenili na utajené skutočnosti s nižším stupňom utajenia alebo neodtajnili bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu;

b)

nepoužili na iné účely, ako ustanovil pôvodca;

c)

nesprístupnili žiadnemu tretiemu štátu ani medzinárodnej organizácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu a primeranej dohody alebo primeraného mechanizmu na ochranu utajovaných skutočností s dotknutým tretím štátom alebo dotknutou medzinárodnou organizáciou.

2.   Každá zmluvná strana dodržiava v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami, vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi zásadu súhlasu pôvodcu.

Článok 5

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa prístup k utajovaným skutočnostiam poskytol na základe zásady need-to-know.

2.   Zmluvné strany zaručia, aby sa prístup k utajovaným skutočnostiam označeným stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, alebo zodpovedajúcim označením stupňa utajenia podľa prílohy poskytol len osobám, ktoré majú primeranú bezpečnostnú previerku alebo ktoré sú inak náležite oprávnené na základe svojej funkcie v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetky osoby, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam, boli informované o svojich povinnostiach chrániť takéto skutočnosti v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

4.   Zmluvné strany si na požiadanie a v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi poskytujú vzájomnú pomoc pri vykonávaní bezpečnostného vyšetrovania týkajúceho sa bezpečnostných previerok.

5.   Každá zmluvná strana v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi zabezpečí, aby všetky subjekty v rámci jej právomoci, ktoré môžu prijímať alebo vytvárať utajované skutočnosti, boli náležite bezpečnostne preverené a spôsobilé poskytovať na primeranej úrovni bezpečnosti príslušnú ochranu podľa článku 3 ods. 1.

6.   Každá zmluvná strana môže v rozsahu svojej právomoci uznávať previerky personálnej bezpečnosti a previerky bezpečnosti zariadení udelené inou zmluvnou stranou.

Článok 6

Zmluvné strany zabezpečia náležitú ochranu všetkých utajovaných skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré sa oznamujú, vymieňajú alebo prenášajú v ich štátoch alebo medzi nimi a to tak, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 1.

Článok 7

Každá zmluvná strana zabezpečí vykonávanie primeraných opatrení, ktoré sa uvádzajú v článku 3 ods. 1, na ochranu utajovaných skutočností spracúvaných, uchovávaných alebo prenášaných v komunikačných a informačných systémoch. Takéto opatrenia zabezpečia dôvernú povahu, integritu, dostupnosť a prípadne nespochybniteľnosť a autentickosť utajovaných skutočností, ako aj primeranú úroveň zodpovednosti a sledovateľnosti činností vo vzťahu k týmto utajovaným skutočnostiam.

Článok 8

Zmluvné strany si navzájom na požiadanie poskytujú relevantné informácie o svojich bezpečnostných pravidlách a predpisoch.

Článok 9

1.   Zmluvné strany prijmú v súlade so svojimi vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi všetky primerané opatrenia na vyšetrenie prípadov, v ktorých sa vie alebo v ktorých existujú oprávnené dôvody na podozrenie, že došlo k ohrozeniu alebo strate utajených skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Zmluvná strana, ktorá zistí ohrozenie alebo stratu, o tom bezodkladne vhodnou cestou informuje pôvodcu a následne ho informuje aj o konečnom výsledku vyšetrovania a nápravných opatreniach vykonaných na zamedzenie opakovania. Každá ďalšia príslušná zmluvná strana môže na žiadosť poskytnúť pomoc pri vyšetrovaní.

Článok 10

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté existujúce dohody ani opatrenia týkajúce sa ochrany alebo výmeny utajovaných skutočností, ktoré uzavrela alebo prijala ktorákoľvek zmluvná strana.

2.   Táto dohoda nebráni jej zmluvným stranám uzavierať iné dohody alebo prijímať iné opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany a výmeny utajovaných skutočností, ktorých sú pôvodcami, za predpokladu, že takéto dohody alebo opatrenia s ňou nie sú v rozpore.

Článok 11

Táto dohoda sa môže zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Všetky zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po oznámení uvedenom v článku 13 ods. 2.

Článok 12

Akékoľvek spory medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú prostredníctvom konzultácií medzi dotknutými zmluvnými stranami.

Článok 13

1.   Zmluvné strany oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie ukončenie vnútorných postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca po tom, ako posledná zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie ukončenie vnútorných postupov potrebných na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

3.   Generálny tajomník Rady Európskej únie je depozitárom tejto dohody, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto dohoda je vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto dvadsiatich troch znení je rovnako autentické.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, podpísali túto dohodu.

V Bruseli štvrtého mája dvetisícjedenásť.

Voor de regering van het Koninkrijk België

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

За правителството на Република България

Image

Za vládu České republiky

Image

For Kongeriget Danmarks regering

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Per il Governo della Repubblica italiana

Image

Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas valdības vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Image

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság kormánya részéről

Image

Għall-Gvern ta’ Malta

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Pentru Guvernul României

Image

Za vlado Republike Slovenije

Image

Za vládu Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


PRÍLOHA

Porovnanie označení stupňov utajenia

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgicko

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

 (1)

Bulharsko

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Česká republika

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Dánsko

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Nemecko

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) — VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estónsko

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Írsko

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Grécko

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Španielsko

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Francúzsko

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

 (3)

Taliansko

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cyprus

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lotyšsko

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxemburg

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Maďarsko

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Holandsko

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Rakúsko

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Poľsko

Ściśle tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalsko

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumunsko

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovinsko

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovensko

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Fínsko

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švédsko (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Spojené kráľovstvo

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  „Diffusion Restreinte / Beperkte Verspreiding“ nie je v Belgicku stupňom utajenia. Belgicko spracúva a chráni skutočnosti so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ spôsobom, ktorý je aspoň tak prísny, ako sú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

(2)  Nemecko: VS = „Verschlusssache“.

(3)  Francúzsko nepoužíva vo svojom vnútroštátnom systéme stupeň utajenia „RESTREINT“. Francúzsko spracúva a chráni skutočnosti so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ spôsobom, ktorý je aspoň tak prísny, ako sú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

(4)  Švédsko: označenie stupňa utajenia v hornom riadku používajú orgány obrany a označenia v spodnom riadku ostatné orgány.


Top