EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005D0446

2005/446/ES: Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 164M, 16.6.2006, p. 186–187 (MT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/446/oj

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/19


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE

z 30. mája 2005,

ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

(2005/446/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), ďalej len „dohoda o partnerstve“,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k dohode o partnerstve (2), ďalej len „vnútorná dohoda“, a najmä na jej článok 2 ods. 4,

keďže:

(1)

Bod 5 prílohy I (finančný protokol) k dohode o partnerstve AKT – ES ustanovuje, že celková suma finančného protokolu doplnená o zostatky prevedené z predchádzajúcich ERF pokrýva obdobie rokov 2000 – 2007.

(2)

Bod 7 uvedenej prílohy a článok 2 ods. 3 vnútornej dohody ustanovujú zhodnotenie stupňa realizácie záväzkov a vyplatených čiastok ako základ na zhodnotenie potreby nových zdrojov po uplynutí platnosti terajšieho finančného protokolu.

(3)

Vo vyhlásení EÚ o finančnom protokole, ktoré je ako vyhlásenie XVIII pripojené k dohode o partnerstve, sa uvádza, že pre zhodnotenie potreby nových prostriedkov by sa tiež malo v plnej miere prihliadať na termín, po ktorom sa prostriedky z 9. ERF už nebudú prideľovať.

(4)

V súlade s článkom 2 ods. 4 vnútornej dohody je preto potrebné pred uplynutím platnosti 9. ERF určiť dátum, ktorý by sa mohol v prípade potreby preskúmať, po ktorom sa už prostriedky z 9. ERF nebudú prideľovať,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Dátum, po ktorom sa prostriedky z 9. ERF spravované Komisiou, úrokové dotácie spravované Európskou investičnou bankou (EIB) a príjmy z úrokov z týchto vyhradených prostriedkov už nebudú prideľovať, sa stanovuje na 31. december 2007. Tento dátum by sa mohol v prípade potreby preskúmať.

Článok 2

Hodnota prostriedkov vyčlenených na financovanie investičného nástroja vo forme revolvingového fondu a spravovaných EIB nie je týmto rozhodnutím dotknutá.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. mája 2005

V mene vlád členských štátov

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady ministrov AKT – ES č. 2/2004 (Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.


Top